poslovni i finansijski rizik i dejstvo leverid a l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSLOVNI I FINANSIJSKI RIZIK I DEJSTVO LEVERIDŽA PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSLOVNI I FINANSIJSKI RIZIK I DEJSTVO LEVERIDŽA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

POSLOVNI I FINANSIJSKI RIZIK I DEJSTVO LEVERIDŽA - PowerPoint PPT Presentation


 • 514 Views
 • Uploaded on

POSLOVNI I FINANSIJSKI RIZIK I DEJSTVO LEVERIDŽA. Dragana Draganac. Struktura. Poslovni rizik i poslovni leverage Finansijski rizik i finansijski leverage Totalni rizik i kombinovani leverage Metodologija. Poslovni rizik i poslovni leverage.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSLOVNI I FINANSIJSKI RIZIK I DEJSTVO LEVERIDŽA' - jolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura
Struktura
 • Poslovni rizik i poslovni leverage
 • Finansijski rizik i finansijski leverage
 • Totalni rizik i kombinovani leverage
 • Metodologija
poslovni rizik i poslovni leverage
Poslovni rizik i poslovni leverage
 • Poslovni dobitak se menja brže nego što se menja obim prodaje. Relativni odnos u intenzitetu tih promena meri se poslovnim leveridžom.
 • Uzrok: Prisustvo fiksnih troškova.
 • Veliki broj faktora utiče na promene obima realizacije: a)makroekonomski uticaji; b) političko i socijalno okruženje; c) struktura i atraktivnost grane; d) konkurentska pozicija preduzeća u grani.
 • Na datom nivou obima prodaje ukupni fiksni troškovi su pokriveni, pa rast obima prodaje dovodi samo do proporcionalnog rasta varijabilnih troškova, a fiksni troškovi po jedinici opadaju.
poslovni rizik i poslovni leverage4
Poslovni rizik i poslovni leverage
 • Pretpostavka analize poslovnog rizika: Varijabilni troškovi su proporcionalno varijabilni, a fiksni troškovi su apsolutno fiksni.
 • Ako je visok nivo fiksnih troškova, kad obim realizacije raste, poslovni dobitak intenzivnije raste, ali kada obim aktivnosti opada, poslovni dobitak intenzivnije opada.
 • Ako je obim realizacije blizu prelomne tačke rentabilnosti, onda male fluktuacije u obimu realizacije dovode do poslovnog gubitka.
 • Poslovni rizik je, u velikoj meri, unapred zadat granskom pripadnošću preduzeća.
 • Prelomna tačka rentabilnosti = Fiksni troškovi / Stopa marginalnog dobitka
prelomna ta ka rentabilnosti
Prelomna tačka rentabilnosti
 • Ukupni prihodi (UP) = Ukupni troškovi (UT)
 • q*p = FT + q*v (q = količina, p = cena, FT = fiksni troškovi, v = varijabilni troškovi po jedinici).
 • q*(p – v) = FT
 • q = FT / (p - v) / *p
 • q*p =

Prelomna tačka rentabilnosti- PTR (vrednosno) =

 • PTR ostaje nepromenjena sa promenom obima realizacije.
 • Prelomna tačka likvidnosti – PTL ( troškovi koji ne zahtevaju izdavanje gotovine). Zato je PTL uglavnom ispod PTR. Između PTL i PRL, preduzeće je nerentabilno, ali je likvidno. (troškovi amortizacije).
poslovni rizik i poslovni leverage6
Poslovni rizik i poslovni leverage
 • Faktor poslovnog leveridža (FPL) možemo izračunati na dva načina:

1. FPL =

2. FPL =

 • NAPOMENA: Drugu formulu primenjivati uvek na postojeći obim prodaje (tj.aktivnosti).
 • Interpretacija: Uzmimo da je faktor poslovnog leveridža jednak 2. Poslovni dobitak će se povećati za 2%, ukoliko se obim prodaje poveća za 1% . I obrnuto, poslovni dobitak će se smanjiti za 2%, ako se obim prodaje smanji za 1% . Što je veći FPL, veći je i poslovni rizik.
poslovni rizik i poslovni leverage7
Poslovni rizik i poslovni leverage
 • Koristimo bilans uspeha sastavljen na bazi sistema obračuna po varijabilnim troškovima.
 • Primer 1: Dat je bilans stanja i bilans uspeha preduzeća “X” (apstrahovan je porez na dobit):
poslovni rizik i poslovni leverage8
Poslovni rizik i poslovni leverage
 • Izračunati faktor poslovnog leveridža na oba načina i interpretirati dobijeni rezultat u jednoj rečenici. Pretpostaviti da je došlo do rasta obima prodaje od 20% .
 • Konačno rešenje: FPL = 2,33
 • Interpretacija
 • Primer 2: Za preduzeće „B“ poznati su sledeći podaci:neto prihodi od realizacije=4.800, fiksni troškovi=600, varijabilni troškovi=2.400, kamate na dugove=210. Izračunati faktor poslovnog leveridža na oba načina i interpretirati dobijeni rezultat u jednoj rečenici. Pretpostaviti da je došlo do rasta obima prodaje od 10% .
 • Konačno rešenje: FPL = 1,33
 • Interpretacija
finansijski rizik i finansijski leverage
Finansijski rizik i finansijski leverage
 • Definisanje finansijskog leveridža: odnos duga i sopstvenih izvora; odnos tržišne vrednosti duga i tržišne vrednosti ukupnog kapitala; odnos rashoda na ime kamate i poslovnog dobitka => za svrhe razmatranja finansijske strukture, strukture kapitala i WACC (prosečne ponderisane cene kapitala).
 • Finansijski rizik nije unapred predodređen, već zavisi od strukture kapitala.
 • Pozitivan efekat finansijskog leveridža: stopa prinosa na sopstvena sredstva (SPSK) je viša od stope prinosa na ukupna sredstva (SPUS). To se dešava onda kada je stopa prinosa na ukupna sredstva (SPUS*)viša od kamatne stope.
 • U suprotnom, prisutan je negativan efekat finansijskog leveridža, treba smanjiti nivo zaduženosti. Poslovni dobitak je niži od rashoda na ime kamate.
 • tačka indiferencije finansiranja (tačka prestanka zaduživanja) => SPUS* = kamatna stopa
finansijski rizik i finansijski leverage10
Finansijski rizik i finansijski leverage
 • Uzrok finansijskog rizika: postojanje duga u strukturi kapitala, i fiksnih rashoda na ime kamate, koji se plaćaju po ugovorenoj dinamici. Dakle, rashodi na ime kamate su dodatni sloj fiksnih troškova.
 • Pitanje: Da li iznos stope prinosa na ukupna sredstva zavisi od finansijske strukture?
 • Faktor finansijskog leveridža (FFL) možemo izračunati na dva načina:
 • 1. FFL = % promena neto dobitka (ili % promena dobitka pre oporezivanja) / % promena poslovnog dobitka
 • 2. FFL = Poslovni dobitak / (Poslovni dobitak – Rashodi kamate) = Poslovni dobitak / Dobitak pre oporezivanja
 • Interpretacija: Uzmimo da je faktor finansijskog leveridža jednak 1,8. To znači da će se neto dobitak (ili dobitak pre oporezivanja) povećati/smanjiti za 1,8% ako se poslovni dobitak poveća/smanji za 1% .
 • Poslovni gubitak => FFL se ne može izračunati
 • NAPOMENA: Drugu formulu primenjivati uvek na postojeći obim prodaje (tj.aktivnosti).
finansijski rizik i finansijski leverage11
Finansijski rizik i finansijski leverage
 • Primer 3: Za preduzeće “X” iz primera 1 izračunati faktor finansijskog leveridža na oba načina i interpretirati dobijeni rezultat u jednoj rečenici. Pretpostaviti da je došlo do rasta obima prodaje od 20% .
 • Konačno rešenje : FFL = 1,5
 • Interpretacija
efekat finansijskog leverid a
Efekat finansijskog leveridža
 • Na primeru preduzeća “X”, utvrditi prirodu efekta finansijskog leveridža i, ukoliko je pozitivan, izračunati, bar na dva načina, efekat finansijskog leveridža.
 • Rešenje: SPUS = 18,75% ; kamatna stopa = 10%
 • SPSK = 33,33% ; SPUS* = 18,75%
 • SPUS* > kamatna stopa
 • SPSK > SPUS => pozitivan efekat finansijskog leveridža
 • Efekat finansijskog leveridža = 437,5. Za toliki iznos smo uspeli da povećamo neto dobitak, korišćenjem pozajmljenih izvora finansiranja.
efekat finansijskog leverid a13
Efekat finansijskog leveridža
 • Neophodno je povezati stopu prinosa na vlasnički kapital (ROE, SPSK), stopu prinosa na ukupna ulaganja (SPUS*) i prosečnu kamatnu stopu.
 • Ukoliko prosečna kamatna stopa nije eksplicitno data, i nismo u stanju, kao eksterni analitičar, da je utvrdimo, grubo ćemo je aproksimirati na sledeći način (obračunaćemo je na bazi podataka iz bilansa stanja i bilansa uspeha): Prosečna kamatna stopa = Troškovi kamata*** / (Dugoročni krediti + Kratkoročni krediti).
 • ***Ukoliko iz seta finansijskih izveštaja ne možemo sagledati Troškove kamata, umesto njih koristimo ukupne finansijske rashode (takođe, gruba aproksimacija).
efekat finansijskog leverid a14
Efekat finansijskog leveridža
 • Negativan efekat finansijskog leveridža: Ako je prosečna kamatna stopa veća od SPUS*, SPSK strmoglavo opada, manja je od SPUS što je nepovoljno za preduzeće, koje treba da smanji nivo zaduženosti. Ali, pogrešno je reći da SPSK postaje negativna veličina.
 • Ukoliko je prisutan pozitivan efekat finansijskog leveridža, on se očitava u tome da raste rentabilnost vlasničkog kapitala, tj. raste SPSK, najpre sporije pa brže. SPUS* > k; SPSK > SPUS.
totalni rizik i kombinovani leverage
Totalni rizik i kombinovani leverage
 • Preduzeće posluje pod dejstvom i poslovnog i finansijskog rizika (koji multiplikuju jedan drugog), pa njegovu ukupnu izloženost riziku merimo složenim faktorom kombinovanog leveridža (FKL).
 • Faktor kombinovanog leveridža = Faktor poslovnog leveridža * Faktor finansijskog leveridža
 • Faktor kombinovanog leveridža, takođe, možemo izračunati na dva načina:

1. FKL =

2. FKL =

totalni rizik i kombinovani leverage17
Totalni rizik i kombinovani leverage
 • FKL =
 • Interpretacija: U hipotetičkom primeru, faktor poslovnog leveridža je bio 2, a faktor finansijskog leveridža 1,8. Faktor kombinovanog leveridža od 3,6 pokazuje da, kada se obim prodaje poveća/smanji za 1%, neto dobitak se poveća/smanji za 3,6% .
totalni rizik i kombinovani leverage18
Totalni rizik i kombinovani leverage
 • Primer 4: Za preduzeće “X” iz primera 1 izračunati faktor kombinovanog leveridža na oba načina i interpretirati dobijeni rezultat u jednoj rečenici.
 • Konačno rešenje: FKL =2,33*1,5 = 3,5
 • Interpretacija
 • SPSK nakon povećanja obima prodaje za 20% = 56,67%
 • % povećanja obima prodaje * FKL = 20% * 3,5 = 70%
 • Povećana SPSK = 1,7 * Prvobitna SPSK =1,7*33,33% = =56,67%
zadatak
Zadatak
 • Dati su sledeći podaci za preduzeće „Y“: ukupni dugovi=1.200; sopstveni kapital=800; kamate=70; neto prihodi od realizacije=1.600, varijabilni troškovi=800, fiksni troškovi=200. Pretpostavka je da stanje ukupnih sredstava po bilansu odgovara prosečnom stanju tih sredstava.

a) Izračunati faktor poslovnog leveridža na oba moguća načina ( Za sastavljanje bilansa uspeha koristiti sistem obračuna po varijabilnim troškovima. Pretpostaviti povećanje obima aktivnosti od 10%);

b) Da li iznos stope prinosa na ukupna sredstva zavisi od finansijske strukture?

c) Izračunati faktor finansijskog leveridža na oba moguća načina, kao i efekat finansijskog leveridža.

d) Izračunati faktor kombinovanog leveridža na oba moguća načina.

e) Sve rezultate interpretirati.

re enje zadatka21
Rešenje zadatka

a) FPL = 800 / 600 = 1,33

FPL = 13,33% / 10% = 1,33

b) Ne utiče. Zavisi od toga čime se preduzeće bavi i koliko uspešno se time bavi. Objasniti i zašto je tako.

c) FFL = 600 / (600 - 70) = 1,13

FFL = 15,09% / 13,33% = 1,13

Efekat finansijskog leveridža

SPUS = (600/2.000)*100 = 30%

SPSK = (530/800)*100 = 66,25%

66,25% - 30% = 36,25% (spreg)

1.način

Prinos na sopstvena sredstva = 800*0,3 = 240

+ Efekat finansijskog leveridža = 800*0,3625 = 290

= Neto dobitak 530

re enje zadatka22
Rešenje zadatka

2.način

Prinos na pozajmljena sredstva = 1.200*0,3 = 360

- Kamata na dugove = 1.200*0,583=70

=Efekat finansijskog leveridža =290

d) FKL = 1,33*1,13 = 1,51

FKL = 15,09% / 10% = 1,51

FKL = 800 / 530 = 1,51