soci lais mened ments organiz cijas uzved ba
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība. 3.kurss, 5.semestris Atvēlēto stundu skaits – 16 Lektore mg., Jekaterina Vozņuka Rēzekne 2008. Ieskaite. Rakstiskais tests – maks. ..... Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks. .... Seminārs – maks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība' - jolene-joseph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci lais mened ments organiz cijas uzved ba

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība

3.kurss, 5.semestris

Atvēlēto stundu skaits – 16

Lektore mg., Jekaterina Vozņuka

Rēzekne 2008

ieskaite
Ieskaite
 • Rakstiskais tests – maks. .....
 • Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks. ....
 • Seminārs – maks. ....
soci l mened menta un organiz cijas uzved bas b t ba
Sociālā menedžmenta un organizācijas uzvedības būtība
 • No menedžmenta viedokļa: cilvēku motivēšana, lai sasniegtu organizācijas mērķus
 • С позиции менеджмента: мотивация людей для достижения целей организации
 • No ekonomikas zinātnes viedokļa: paņēmiens, lai iegūtu ekonomisko rezultātu ar vismazākajiem izdevumiem
 • С позиции экономики: способ получения экономического результата при наименьших издержках
 • No jurisprudences viedokļa: valsts regulēšana ar likumu palīdzību
 • С позиции правоведения: государственное регулирование с помощью законов
 • No politoloģijas viedokļa: valsts ietekme uz sabiedrību ar politiskajām metodēm
 • С позиции политологии: воздействие на общество политическими методами
slide4
Сушность соц.менеджмента и организационного поведения

Vadīšana vienmēr eksistēja:

Управление существовало всегда:

 • Sociālajā sfērā,
 • Ekonomiskajā sfērā,
 • Aizsardzības sfērā
soci l mened menta un organiz cijas uzved bas b t ba1
Sociālā menedžmenta un organizācijas uzvedības būtība

Sociālais menedžments => sistēma

Jebkuras sociālās sistēmas elementi

Vadošās apakšsistēmas

Управляющие подсистемы

Vadāmāsapakšsistēmas

Управляемые подсистемы

Subordinācijas attiecības

organiz cijas soci l s paz mes
Mērķi un

funkcijas

Motivēšana

Stimulēšana

Rezultātu

efektivitāte

Pazīmes

Sociālā vide

Sociālās

grupas

Statuss

Normas

Attiecības

Organizācijas sociālās pazīmes
cilv ks organiz cij
Cilvēks organizācijā

Darbinieks

Cilvēks

Personība

Sistēmas elements

organiz cijas noda a organiz cij
Organizācijas nodaļa organizācijā

Funkcionālā vienība

Nodaļa

Sociālā grupa

Organizācijas

apakšsistēma

sist mas paz mes organiz cij
Mērķis

Sistēmu veidojošās

pazīmes

Mijiedarbība

Vadīšana

Struktūra, hierarhija

Sistēmas pazīmes organizācijā
slide10
Сушность соц.менеджмента и организационного поведения
 • “Organizācijas uzvedība” pēta cilvēku uzvedību organizācijās, lai noteiktu visefektīvākās vadīšanas metodes
 • «Организационное поведение» изучает поведение людей в организациях с целью найти наиболее эффективные методы управления
organiz cijas uzved bas objekts un priek mats
konfrontācija

sadarbība

Organizācijas uzvedības objekts un priekšmats
 • Objekts – organizācijas darbinieki
 • Объект– работники организации
 • Priekšmets: darbinieku uzvedība, mijiedarbība utt
 • Предмет – поведение, взаимодействие работникови т.д.
organiz cijas uzved bas att st bas posmi
Organizācijas uzvedības attīstības posmiЭтапы развития ОП
 • Darba produktivitāte

Производительность труда

 • Darba produktivitāte un attīstība

Производительность труда и развитие

 • Kvalitāte

Качество

cilv ku uzved bas teoriju evol cija
Cilvēku uzvedības teoriju evolūcijaЭволюция теорий поведения человека
 • Ekonomiskais cilvēks
 • Экономический человек
 • Psiholoģiskais cilvēks
 • Психологический человек
 • Tehnoloģiskais cilvēks
 • Технологический человек
 • Ētiskais cilvēks
 • Этический человек
faktori kuri ietekm uzved bu
Внешняя организационная среда

Ārējā vide

Внутренняя организационная среда

Iekšējā vide

ситуация

личностные характеристики

Восприятие

Индивидуальное поведение

мотивация

Faktori, kuri ietekmē uzvedībuФакторы, влияющие на поведение

Расположение

Ценности

Принципы

 • Удовлетворённость работой
 • Увлечённость работой
 • Приверженность организации
cilv ka un organiz cijas mijiedarb ba 3 pieejas
Organizācijas vide

Stimulējošā iedarbība

Cilvēks

Reakcija uz stimulu

Darbība, uzvedība

Rezultāti

Cilvēka un organizācijas mijiedarbība (3 pieejas)

1)

No cilvēka viedokļa

slide16
2)

С позиции организации

Окружающая среда

 • «Вход»
 • Человек
 • Цели
 • Структура
 • Процессытехнологии
 • И т.д.
 • «Преобразо-
 • ватель»
 • Поведения,
 • Действия
 • «Выход»
 • Продукт
 • Услуга

Запросы среды

Ответ на запрос

Взаимодействие человека и организации
cilv ka un organiz cijas mijiedarb ba
Cilvēka un organizācijas mijiedarbība

3) Lomu pieeja/ролевой подход

 • Lomas skaidrība

Ясность роли

 • Lomas pieņēmums

Приемлемость роли

 • Statuss

Статус

slide18
Ожидания и представления человека об организации и его месте в ней:

-место в организации;

-выполняемая работа;

-желательное вознаграждение

 • Ожидания организации в отношении человека, его места и роли в ней:
 • -квалификационные и личностные характеристики для выполнения роли;
 • -требуемый результат работы;
 • -возможное вознаграждение
Вхождение человека в организацию
galven s cilv ka gaidas no organiz cijas un organiz cijas no cilv ka
Cilvēks gaida

Darba saturs, jēga un nozīmīgums

Содержание, смысл и значимость работы

Darba oriģinalitāte un radošais raksturs; darba aizrautība un intensitāte

Оригинальность и творческий характер работы; увлекательность и интенсивность работы

Organizācija gaida

Speciālists ar noteiktām zināšanām un kvalifikāciju

Специалист, обладающий определёнными знаниями и квалификацией

Organizācijas loceklis, kas veicina organizācijas veiksmīgu darbību un attīstību

Член организации, способствующий успешному функционированию и развитию организации

Galvenās cilvēka gaidas no organizācijas un organizācijas no cilvēka
slide20
Ожидания человека

Neatkarības, tiesību, atbildības un riska pakāpe dotajā darbā

Степень независимости, прав, ответственности и риска на данной работе

Darba prestižs un statuss

Престиж и статус работы

Apstākļu drošība un komforts

Безопасность и комфортность условий

Ожидания организации

Cilvēks, kuram piemīt noteiktas personiskās un morālās īpašības

Человек, обладающий определёнными личностными и моральными качествами

Kolektīva loceklis, kas ir spējīgs uzturēt labas attiecības ar kolēģiem

Член коллектива, способный поддерживать хорошие отношения с коллегами

Основные ожидания
galven s cilv ka gaidas no organiz cijas un organiz cijas no cilv ka1
Cilvēks gaida

Darba alga, prēmijas un atzinība par labu darbu

Зар. плата, премии, признание хорошей работы

Sociālā aizsargātība

Социальная защищенность

Karjeras izaugsmes iespējas

Возможность карьерного роста

Attiecības starp organizācijas locekļiem

Отношения между членами организации

Organizācija gaida

Darbinieks, kurš cenšas labāk izpildīt savas funkcijas

Работник, стремящийся лучше выполнять свои функции

Cilvēks, kas ir uzticīgs organizācijai un gatavs aizstāvēt tās intereses

Человек, преданный организации и готовый отстаивать её интересы

Organizācijas loceklis, kas atbalsta tās vērtības

Член организации, разделяющий её ценности

Galvenās cilvēka gaidas no organizācijas un organizācijas no cilvēka
cilv ka un organiz cijas mijiedarb bas noteik anas pa mieni
Работа или функция подбирается для человека

Изучение возможностей и стремлений человека

Cilvēks tiek meklēts, lai veiktu noteiktu darbu, funkcijas

Закрепление за человеком определённого места в организации

Darba izpēte

Darba apraksts

Подбор работы, наиболее соответствующей возможностям и месту человека

Kvalifikācijas prasību noteikšana

Включение человека в группу и закрепление за ним работы в соответствии с задачами группы

Kandidātu atlase pēc kvalifikācijas prasībām

Cilvēka norīkošana attiecīgajā darbā

Cilvēka un organizācijas mijiedarbības noteikšanas paņēmieni
ad