Kajian ajaran sesat batiniah
Download
1 / 31

KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH. PH3303. PENDAHULUAN. Salah satu aspek yang menjadi tunjang kepada ajaran sesat atau salah di Malaysia ialah pemahaman dan penggunaan penafsiran yang memberikan penekanan kepada unsur batin atau rahsia sesuatu amalan. Cara tersebut dikenali sebagai Batiniah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAJIAN AJARAN SESAT: BATINIAH' - joie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pendahuluan
PENDAHULUAN

 • Salah satu aspek yang menjadi tunjang kepada ajaran sesat atau salah di Malaysia ialah pemahaman dan penggunaan penafsiran yang memberikan penekanan kepada unsur batin atau rahsia sesuatu amalan.

 • Cara tersebut dikenali sebagai Batiniah


Pengertian batiniah
PENGERTIAN BATINIAH

 • BAHASA: bahagian dalaman / tersembunyi / sebalik yang lahir atau zahir

 • ISTILAH: Golongan Syiah Ismailiyyah yang menekankan dua perkara:

  • Sesuatu ilmu diambil dari Imam

  • Setiap yang zahir itu mempunyai makna batin dan yang diwahyukan mempunyai takwilan.


Nama nama batiniyah
NAMA-NAMA BATINIYAH

 • Golongan ini juga dikenali dengan berbagai nama seperti yang disebutkan oleh al-Ghazali di dalam Fadaih al-Batiniyyah:

  • Batiniyyah-berasal dari pendapat mereka bahawa segala yang zahir itu ada batin

  • Qaramitah/Qarmatiyyah- berasal dari nama pengasas hamdun b. Qarmit/Qirmit al-Kufi


-samb.

 • Khurramiyyah / Khurramdiniyyah – berasal dari usaha golongan ini yang menolak taklif syarak dan menyeru manusia mengikut nafsu

 • Isma`iliyyah – dinisbahkan kepada nama Isma`il b. Ja`far al-Sadiq

 • Babikiyyah – dinisbah kepada nama ketua Babik al-Khurami yang bergiat zaman Khalidah al-Mu`tasim


-samb.

 • Sab`iyyah- Syiah Imam Tujuh

 • Muhammirah – Amalan pengikut golongan ini yang memakai pakaian bewarna merah

 • Ta`limiyyah – merujuk kepada pegangan yang mempercayai bahawa ilmu hanya boleh diperolehi melalui imam/guru yang maksum sahaja


Pandangan al shatibi
Pandangan al-Shatibi

 • Batiniyyah adalah satu golongan yang banyak mendustai perkara-perkara yang berhubung dengan ketuhanan, akhirat, pembatalan syariat, pengingkaran kenabian, kebangkitan, penafian terhadap syurga dan neraka


Sejarah pertumbuhan batiniyah
SejarahPertumbuhanBatiniyah

 • Gerakan Batiniyah muncul pada zaman Khalifah al-Ma`mun (198-218H) dan kerebak pada zaman Khalifah al-Mu`tasim (218-227H). Seterusnya gerakan it terus bergerak sehinggalah ke hari ini.

 • Menurut Prof. Abdulfatah, gerakan ini telah dipelopori oleh sekumpulan penganut Majusi tersebut adalah berasaskan kepada pandangan mereka iaitu:


-SAMB.

 • Muhammad itubukannabiataurasul yang membawa agama yang sebenartetapihanyalahseorang Arab yang lahirdikalanganbangsanya yang tidakmempunyaitamadundanpengetahuanTapi, katamerekalagi, Muhammad berpeluanguntukmenegakkan Negara danpemerintahannyadanmeraikmanusiamenganutajarannyasamaadadengansukaataudenganpaksa. Sekarangkedudukan Muhammad itusudahkuat. Pengikut-pengikutnyasudahmenguasaibngsadanhartabendakita, kitatidakdapatmengalahkannyalagi. Sebabitutidakbijakkitamenentangnyasecaraterang-terangtetapihendaklahkitaberpura-puramasukagamanyadandaridalamagamanyasendirikitarosakkanajarannyadenganhelah yang halus. Jikadengankekerasankitatidakbolehmenjatuhkannyamakadenganhaluskitabolehmerosakkannya.


-SAMB.

 • Kenyataanitnidiperkuatkanlagioleh al-Dailami, seorangahlisejarahdidalambukunyaQawaid `Aqa’id Ali bin Muhammad al-Batiniyah: 

  • TelahdipersetujuibahawapengasasmazhadBatiniyahialahsekumpulanorang-orangMajusidan al-KhurramiyahiaitusatukumpulandaripadaMajusi, falsafahdanYahudi. Merekaberkata: Muhammad telahmenguasaikitadanmembatalkan agama kita Muhammad mendapatbantuan-bantuan yang memenangkanajarannya. Kita tidakdapatmenentangkuasanyadenganpedangdanpeperangankeranamerekamempunyaikekuatandantentera yang banyaksertamenguasailautdandarat. Kita jugatidakdapatmenguasaimerekamelaluifikiran-fikirandanpendapat-pendapatkerenamerekaterdiridaripadailama`-ulama, mutakalimun, orang yang mempunyaikelebihandanmerekamempunyaikitabdantulisan. Denganitukitahendaklahmenggunakantipudayadankesamaran-kesamaranuntukmerosakkan agama merekatanpamerekasedar. (AbdRahman al-Hanbakah al-Maidani, al-`Aqidah al-IslamiyahwaAsasuha”.


-SAMB.

 • Abd al-Qahir al-Baghdadi jugamenyatakanbahawapengasasajaranBatiniyahialahorang-orangMajusi yang menjadikanaspekbatinsebagaiasasdalampemikiranmerekadanterbaik. JUsterumerekamenta’wilkan al-Quran danHadisselaridenganasasmereka. Di sampingitu, merekajugamemegangkuatajaranketuhananMajusi yang mempercayaiduaTuhaniaituAhrimandanAhura Mazda sedangkangolonganBatiniyah pula menegaskantentang al-Awwaldan al-Thani (al-Farq, 385).


-SAMB.

 • Bagaimanapunapabiladitelitimengenaipengerkanuntukmeruntuhkanajaran Islam, makabeberapaperistiwalebihawalmempunyaikaitan yang kuat. PadazamanKhalifah al-Mahdi (158-169H), mnculgerakan yang bergelar al-Muqanna’iyyahdiKhurasan yang merupakanpengikut al-Muqanna’. Beliaumenyebarkanfahaman yang menggugurkankewajipansembahyang, zakat, puasa, hajidanmenghalalkansegalajenishartadandanwanita (Hasan Ibrahim Hassan, Sejarah Islam, yayasanterengganu, 1987,133.)


-SAMB.

 • Selanjutnyadiikutigerakan al-KhurramiyahdizamanKhalifah al-Ma’mun yang diasaskanolehseorang yang bernamaMazdak. Kumpulan inisemakinberkembangdizaman al-Mu`tasim yang bertujuanuntukmenghapuskansyariat Islam dankembalikepadafahamanIlhad. Nizam al-Mulukmencatatkanbahawagolonganinimenolakkewajopansembahyang, puasa, zakatdanhaji. Merekajugamenghalalkanarakdanmenyerusupayasegala yang diharamkanolehsyarakdihalalkandanseorangperempuanbolehdikongsiolehbeberapalelaki.


SAMB.

 • Daripadakelompokinimuncul pula satugerakan lain iaitu al-Khurramiyah al-Babikiyah, sempenanamapenganjurnya yang bernamaBabak yang mendakwadirinyaadalahTuhan.(ibid)

 • GolonganBatiniyahinijugatelahmenimbulkankeadaanhuruhara, menculikdanmembunuhulamasehinggaterpaksadiperangiolehKhalifah al-Ma’mundan al-Mu`tasim.


-SAMB.

 • Kemudiannya, gerakaninitelahdiketuaiolehAbd Allah bin Maimun al-Ahwazi. Beliauadalahseorang yang arifmengenai agama Yahudidanfalsafah, pandaidalamilmusihir, kaya d n mempunyaipengaruhdalammasyarakatnya. Beliauberpura-puramenjadiseorangahlitasawuf yang amatwarak. Apabilaberadadikalanganmasyarakatsunnah, iaberpura-puramenjadi Muslim yang amatkuatberibadah. ApabilabeliauberadadikalanganmasyarakatSyiah pula, iaberpura-puramenjadiseorangsyiah yang bersemangatmendewa-dewakanSaidin Ali dan Ali BaytdanmencacisemuaSahabatRasulullahs.a.w. yang lain. Pergerakanbeliauinimendapatsambutandaripadaorangramaisehinggamunculberbagainamadanapabilagerakannyadiketahuiolehpemerintahan, makabeliauakanbersembunyidanmelarikandiriketempat lain. GerakaninijugamendapatsambutandaripadakalanganSyiahkeranamempunyaiasas yang samaiaitumenerimatakwilan.


-SAMB.

 • Kata-kata Abd Allah bin al-Hasan al-Qairawani iaitu pemimpin mashab Batiniyah kepada Sulaiman bin al-Hasan al-Janani (al-Dhahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, 240):

  • “Sesungguhnya aku perintahkan kamu agar menimbulkan keraguan-keraguan kepada manusia mengenai al-Qur’an, al-Taurat, al-Zabur dan al-Injil. Serulah mereka supaya membatalkan syariat, mengingkari kebangkitan dari kubur, mengingkari malaikat di langit dan jin di bumi …”


Matlamat dan objektif batiniyyah
MATLAMAT DAN OBJEKTIF BATINIYYAH

 • MATLAMAT:

  • Menolak keseluruhan ajaran Islam

 • OBJEKTIF:

  • Mencaci dan memandang rendah golongan Ulama

  • Membuat tafsiran batin dan takwilan terhadap seluruh ajaran Islam

  • Mewujudkan gerakan rahsia dalam masyarakat Islam


Dasar dasar batiniyyah
DASAR-DASAR BATINIYYAH

 • 1. BATIN

  • Merupakan konsep asas gerakan ini

  • Menganggap setiap yang zahir dalam syariat itu mempunyai pengertian batin

  • Setiap zahir itu adalah simbol kepada yang batin

  • Orang yang hanya mengetahui yang zahir adalah jahil dan akan selamanya terikat dengan hukum syarak


- samb.

 • 2. TAKWIL

  • Merupakan konsep asas yang kedua

  • Penggunaan takwil untuk mendapatkan makna batin dari amalan syariat dan nas zahir

  • Kedudukan takwil adalah sama dengan tanzil

  • Orang yang boleh mentakwil hanyalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah s.w.t.

  • Kedudukan orang itu adalah sama dengan Nabi dan Rasul.


- samb.

 • Bentuk-bentuk Takwil

  • Takwilan amalan syariat

  • Takwilan hal-hal sam`iyyat

  • Takwilan huruf dan bilangan

  • Takwilan ayat


- samb.

 • KHAS DAN AM

  • Dasar ini digunakan untuk mengkategori pengikut

  • Khas –

   • Pengikut setia (berpegang 2 dasar utama)

   • Perantara Mu`allim dan pengikut Am

   • Boleh mentakwil jika diizinkan guru

  • Am –

   • Pengikut baru atau belum memegang kuat 2 dasar utama

   • Mengikut segala perintah guru / Khas


Contoh contoh takwilan
CONTOH-CONTOH TAKWILAN

 • Mandi Junub – segera menyampaikan ajaran kepada orang yang boleh dipengaruhi

 • Zina – menurunkan titik nutfah ilmu batin kepada orang yang belum bai`ah (bocor rahsia)

 • Mandi – Memperbaharui perjanjian taat setia dengan guru

 • Taharah – membersihkan diri daripada sebarang iktikad selain Guru


- samb.

 • Puasa – menahan dari membocor rahsia guru

 • Kaabah – Muhammad

 • Pintu Kaabah – Ali

 • Al-Safa – Muhamad

 • Al-Marwah – Ali

 • Al-Miqat – al-Asas (Imam)

 • Tawaf 7 kali – Tawaf dengan Muhammad dan Imam Tujuh


- samb.

 • Janji Seksa Neraka – hukum taklif syarak di dunia yang menjadi beban orang jahil

 • Janji Syurga – orang yang memahmi erti batin syariat

 • Malaikat – pendakwah kepada ajaran Batiniah

 • Taufan Nabi Nuh – Karam orang yang berpegang dengan sunnah


- samb.

 • Bahtera nabi Nuh – ajaran batiniah yang menyelamatkan manusia

 • Jin – golongan Batiniah zaman nabi Sulaiman

 • Syaitan – orang yang berpayah melakukan amalan zahir


Cara pengenalan batiniah
CARA PENGENALAN BATINIAH

 • SesuatuajaranituadalahajaranBatiniahataubolehdianggapmempunyaikecenderungankearahapabilamemperlihatkanciri-ciriberikut:

  • Membuattakwilankearahbatinhinggamenafikanmaknazahir

  • Menerimatakwilanbatinsahaja

  • Mentaqdiskanindividuketahapmelampau (imam maksum)

  • Menggugurkanataumenolaktaklifsyarak yang qat`i

  • Percayawujudwahyu/komunikasi direct Tuhan

  • Gerakanbersifattaqiyyah/rahsia/sembunyi


Teknik memikat mangsa
TEKNIK MEMIKAT MANGSA

 • al-Dhawq wa al-Tafarrus (Tilik dan Perhati)

  Penyebar perlu pandai membaca dan memahami hati dan pendirian orang yang ingin dipikatnya. Penyebar mestilah pandai memilih perkara-perkara daripada syariat yang boleh dikatakan ada batinnya. Beliau juga mestilah pandai seribu macam takwilah batin menurut kesesuaian jiwa mangsanya.


-SAMB

 • al-Ta’nis (BeramahMesra)

  • Penyebarakancubamendampingidanberamahmesradenganorang yang cubadioengaruhinya. Umpamanyapenyebarakanmemintauntukbermalamdirumahmangsadanmengadakanmajlisilmudandiselitkanjugacercaannyaterhadapulama.

 • al-Tashkik (Keraguan)

  • Penyebarakanmemberikansoalan-soalan yang sukardijawabolehmangsa. Iabertujuanuntukmenimbulkankeraguandidalamhatimangsanya.


-SAMB

 • al-Ta`liq (Gantung)

  • Penyebarakanmembiarkanorang yang nampaknyaberminatuntukmengetahuijawapan-jawapanitubeberapa lama bagimenampakkanketinggianilmuitu yang tidakbolehdisebarkansebarangan. Sebaliknya, iahanyadiketahuiolehnabi, walidanorang-orangtertentusahaja.

 • al-Ribt(Ikat)

  • Apabilaseseorangitumenampakkankesungguhan yang amatsangatuntukmengetahuijawapantersebut, makadiadimintauntukberjanjitidakmembocorkanrahsiaitu. Makadenganjanjidanangkatsumpaholehmangsa, makaiadikatakantelahmendapatkeistimewaan yang hanyapadagolongan yang khusussahaja.Danmajlisangkatsumpahakandiadakan yang kebiasaannyadilakukanpadawaktumalam, menggunakankainputih, kemenyan, minum air tertentudanpengeras.


SAMB.

 • al-Tadlis (Penipuan) 

  • Setelahangkatsumpah, ajaranitutidakdiberikanlagibagimennjukkankemuliaanilmuitu. Makamangsaperlubersabarkeranatarafmereka yang masihbarudanrendah. Lama kelamaanmangsaakandiberikanjawapansetelahberjanjiuntukmerahsiakan pa yang dibukakankepadanya.

 • al-Talbis (Kesamaran)

  • Penyebarakanmengatakanperkara-perkara yang samara dankabur yang mungkinpadazahirnyabenartetapitidakpadahakikatnya. Cth: “Kenaldirikenal Allah” atau “NakberibadatkepadaTuhanperlukenalTUhandulu”.


-SAMB

 • al-Khal`u wa al-Salkh (Cabut/Cerai dan Rungkai/Seleweng) 

  • Peringkat ini, setelah segala rahsia didedahkan maka taklif syarak perlu dibuang dan dirungkaikan. Dengan itu, seorang yang menadi mangsanya, akan meninggalkan kewajipan suruhan syarak, melakukan larangan syarak dan akhirnya menyeleweng dari ajaran yang benar


ad