penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 604 Views
 • Uploaded on

PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL. Oleh: Mohd Izuan Bin Abd Rahim PISMP KPM-OUM PSV INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN. PENGENALAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual

PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Oleh:

Mohd Izuan Bin Abd Rahim

PISMP KPM-OUM PSV

INSTITUT PENDIDIKAN GURU,

KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN

pengenalan
PENGENALAN
 • Multimedia adalahsuatuteknik yang menggabungkan data, teks, gambar, grafik, animasi, bunyidan video. Penggunaan multimedia secaratidaklangsungdapatmemberikanpeluangkepada guru menggunakandanmemahirkandiridenganpelbagaiteknologiterkinidanbersediauntukmenghadapisebarangcabaranteknologibaru yang akandatang.
slide3

Pengaplikasian multimedia dalam pendidikan

 • memudahkan guru meyampaikan pelbagai maklumat dengan pelbagai pendekatan.
 • memberi manfaat kepada murid di mana murid boleh menerima, memproses, mengingat, menyimpan dan melahirkan semula segala yang telah dipelajari.
 • murid juga perlu dieri kebebasan untuk belajar mengikut perkembangan diri mereka masing-masing dengan melibatkan pancaindera semasa proses pembelajaran berlangsung.
penyataan masalah
PENYATAAN MASALAH
 • Keberkesanan penggunaan multimedia dan keupayaan guru mengekploitasikannya boleh menyumbang kepada melahirkan generasi yang seimbang dari segi kognitif, afektif dan juga kemahiran. Kraiger, Ford dan Salas (1993), mengkategorikan pembelajaran kepada tiga matlamat iaitu pencapaian kognitif , pencapaian kemahiran dan pencapaian efektif.
slide5

Pengaplikasian multimedia dalam pendidikan akan memudahkan guru meyampaikan pelbagai maklumat dengan pelbagai pendekatan.

 • Dengan itu, cara ini akan memberi manfaat kepada murid di mana murid boleh menerima, memproses, mengingat, menyimpan dan melahirkan semula segala yang telah dipelajari.
slide6

Perkara yang ingin dijelaskan adalah seperti :

 • Guru kurang menggunakan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual,
 • Guru menganggap bahan multimedia kurang penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual
 • Masalah pengetahuan dalam penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran.
objektif kajian
OBJEKTIF KAJIAN
 • Mengenalpastipenggunaanbahan multimedia dalampengajaranPendidikanSeni Visual.
 • Mengenalpastifaedahmenggunakanbahan multimedia dalampengajaranPendidikanSeni Visual.
 • Mengenalpastipengetahuanguru PendidikanSeni Visual dalammengaplikasikanpenggunaan multimedia dalampengajaran.
batasan kajian
BATASAN KAJIAN
 • Dijalankan ke atas guru-guru yang hanya mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
 • Jumlah responden seramai 30 orang guru sahaja.
tinjauan literatur
TINJAUAN LITERATUR

Penggunaanbahan multimedia dalampengajaranPendidikanSeni Visual

Mengikut Phillips (1997), multimedia interaktifbolehmengubahcaraseseorangmemperolehimaklumatsertacaraseseorangitubelajarsekiranyadigunakandenganberkesan.

 • memudahkanpembelajaran yang berpusatkanpelajarkeranapelajardiberikebebasanmemilihbahanpembelajaransendiridanbelajarpadakadar yang sesuaidengandirisendiri.
 • dapatdisesuaikandengangayapembelajaran yang berbezadikalanganpelajardenganelemen-elemen yang terdapatdalam multimedia itusendirisertamenggalakkanpembelajarankooperatifdaninteraksidiantarapelajarmelaluiperbincangandanprojekkumpulan.
slide10

Mengenalpastifaedahmenggunakanbahan multimedia dalampengajaranPendidikanSeni Visual.

MenurutNorizan Abdul Razak, 1997 dalamkajiankesediaan guru menggunakanteknologimaklumatdalampengajaranbahasamembuktikanbahawa guru-guru masihlagiragu-ragudantakutuntukmenggunakankomputerdalampengajaranmereka.

 • Perkarainimenjadisalahsatuperkara yang membantutkanpengintegrasianteknologimaklumatdalamprosespengajarandanpembelajaranbahasadisekolah.
 • Terdapat guru-guru yang berminatuntukbelajartetapiberputusasakeranamerasakansukaruntukmenguasaibidangteknologimaklumat.
slide11

Mengenalpastipengetahuan guru PendidikanSeni Visual dalammengaplikasikanpenggunaan multimedia dalampengajaran.

 • Keberkesananpenggunaan multimedia dankeupayaan guru mengekploitasikannyabolehmenyumbangkepadamelahirkangenerasi yang seimbangdarisegikognitif, afektifdanjugakemahiran. Kraiger, Ford dan Salas (1993), mengkategorikanpembelajarankepadatigamatlamatiaitupencapaiankognitif , pencapaiankemahirandanpencapaianefektif.
metodologi
METODOLOGI
 • Kajianyang dijalankanadalahberbentukdeskriptif. Menggunakansoalselidik.
 • Data ordinal diperolehimelaluiskalaLikert Ordinal .
 • Data dianalisismenggunakanperisiankomputeriaitu “ Stastiscal Package for Social Science” (SPSS).
dapatan kajian
DAPATAN KAJIAN
 • Penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual
mengenalpasti faedah menggunakan bahan multimedia dalam pengajaran pendidikan seni visual
Mengenalpastifaedahmenggunakanbahan multimedia dalampengajaranPendidikanSeni Visual.
slide15
Mengenalpastipengetahuan guru PendidikanSeni Visual dalammengaplikasikanpenggunaan multimedia dalampengajaran.
kesimpulan
KESIMPULAN
 • Bahan multimedia yang paling banyakdigunakanialah internet menjadipilihanutama guru dalampengajarandikelas. Internet merupakanrangkaian yang pentingdalammenghubungkanmanusiaseluruhduniatanpasempadan.
 • Melaluikemudahan internet, duniahariinimenyaksikanperkembangankemudahanteknologimaklumatkepadamanusia. Seiringdenganitu, maklumatturutmengalamiperkembangan yang pesatdankitadidedahkandenganpelbagaimaklumattanpa had dansempadan.
 • Penggunaan internet dalampengajarandanpembelajarandapatmemperkembangdanmemperkayakanlagitajuk yang diajar.
slide17

Kajian mendapati keseluruhan peserta kajian bersetuju bahawa penggunaan bahan multimedia meningkatkan daya ingatan murid dan menambah minat murid terhadap pengajaran guru.

 • Ini kerana proses penyampaian sesuatu maklumat yang lebih efektif hasil daripada penggunaan pelbagai jenis media seperti teks, audio, video, grafik dan animasi merupakan antara kelebihan penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
slide18

Dapatanmenunjukkanterdapat guru mahirmembinabahan multimedia dalampengajarandanpembelajaranmereka.

 • Pembaharuandalamsistempendidikaniniselarasdenganpernyataanbahawa media telahmendominasikehidupankitasehariandimanakitadikelilingipelbagai media sepertibuku, majalah, filem, televisyen, permaianankomputerdanjuga internet. Sudahmenjaditanggungjawabseorang guru membantupelajarnyamenjadipengguna yang kritisterhadapsumber media yang pelbagai
 • ( Alvermann, Moon, danHagood, 1999 ; Dyson, 1997 ).