fylkeskonferansen 2 og 3 oktober 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
joel-foster

Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012 - PowerPoint PPT Presentation

75 Views
Download Presentation
Fylkeskonferansen 2. og 3. oktober 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fylkeskonferansen2. og 3. oktober 2012 Marianne Munch –– Laila Helland – Elisabeth Moen Synnøve Skarpenes

  2. Hvorfor er hjemmetjenestene viktig? • Fordobling av personer som lever med demens innen 2040 • Hjemmeboende ca 60 % , institusjon /heldøgnsomsorg 40% Rapport: Ny kunnskap bedre omsorg, 2011, Aldring og Helse • Klarer ikke å bygge ut tilstrekkelig institusjonsplasser • Folk ønsker å bo i eget hjem • Pårørende en sentral ressurs – hvordan påvirker kvaliteten i samarbeidet med pårørende innflytting i tilrettelagt boform? hvilken informasjon/støtte/hjelp/ er nødvendig for at pårørende skal kunne bidra? • Er hjelpernes kompetanse av betydning for mulighetene for å bo hjemme? • Påvirker organisering av tjenestetilbudet innflytting i sykehjem? • Har kommunene planlagt tilrettelagt tiltakskjede for personer som lever med demens?

  3. Noen utfordringer • Personer med demens lever med sin sykdom 24 timer i året • Hjemmetjenestene er oppdragsbasert (korte besøk, kanskje flere ganger for dagen) • Klarer ikke alltid å forstå og fortelle om sine behov • Utilstrekkelig kompetanse kan medføre at hjelpere trekker seg fra oppdraget (eks, Tor ville ikke ha hjelp i dag) • Trenger faste folk med kunnskap for å skape tillitt og kontinuitet • Mange ulike hjelpere inne – eks 32 på to uker • Trenger ofte oppfølging og veiledning for å ivareta en tilstrekkelig ernæringstilstand • Noen steder manglende struktur på tidspunkt for måltider • Noen ferdigmat tilbud følges ikke opp ( og maten kan havne i katten eller i bosset)

  4. Kommunal tiltakskjede til personer som lever med demens og deres pårørende HUK-team (demensteam) Tilrettelagte hjemmetjenester Mild Tilrettelagte dagtilbud Korttid/ avlasting/ utredning Moderat Samarbeid med pårørende • Tiltak for pårørende • samarbeid med pårørende • rådgivning • grupper • pårørendeskole Demensavdelinger/ omsorgsbolig med heldøgnsomsorg/ bokollektiv Forsterket skjermet enhet Somatisk pleie Alvorlig Tid 10 – 12 år Bearbeidet etter Engedal og Haugen 2009

  5. Aktuelle temafor nettverk • Vegring mot å motta hjelp • Utfordrende atferd • Lover og forskrifter • Vurdering av samtykkekompetanse • Tekniske/elektronisk hjelpemidler (GPS m.m) • Organisering (modeller og erfaringer) • Kompetansesenter for demens i Bergen kommune • Alkoholisk demens • Nytt fra fylkesmannen • Kartlegging av hjemmeboende med kognitiv svikt • ?

  6. Hva skjer når? • Marte Meo veilederutdanning: 6.12.12 og 30.1.13 • Nettverkssamling hjemmetjenester: 13.2.13 • Nettverk dagaktivitetstilbud: 6.3.13 • Nettverk Hukommelsesteam Hordaland: 21.3.13 • Fylkeskonferansen 2013 – Tema yngre personer som lever med demens – oktober 2013