slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย PowerPoint Presentation
Download Presentation
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย. 28 กรกฎาคม 2554. อัตราป่วยและอัตราตายของผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทยที่รายงานในระบบเฝ้าระวัง สำนักระบาดวิทยา, 2527-2553. รายงานผู้ป่วยเอดส์สูง สะท้อนการติดเชื้อสูงประมาณ ปี 33-35. Source: รง. 506/1 สำนักระบาดวิทยา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย' - jodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

28 กรกฎาคม 2554

2527 2553
อัตราป่วยและอัตราตายของผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทยที่รายงานในระบบเฝ้าระวังสำนักระบาดวิทยา, 2527-2553

รายงานผู้ป่วยเอดส์สูงสะท้อนการติดเชื้อสูงประมาณ ปี 33-35

Source: รง.506/1 สำนักระบาดวิทยา

slide3
คาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวี 2554ประเทศไทย

เฉลี่ยวันละ 27 คน

Source: Asian Epidemic Model คาดประมาณไว้เมื่อปี 2005

slide4
วิธีการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ปี 2554 –ภาพการระบาดที่เปลี่ยนไปจากอดีต

สามี-ภรรยา

สามี-ภรรยา

MSM

MSM

Source: AEM

slide5
ค่าเฉลี่ยความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์จำแนกตามกลุ่มอายุค่าเฉลี่ยความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์จำแนกตามกลุ่มอายุ

Source: HIV sero-surveillance, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

slide7
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการช่วงหลังเริ่มมีแนวโน้มคงที่ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการช่วงหลังเริ่มมีแนวโน้มคงที่

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก และสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก สำนักระบาดวิทยา และ TUC

slide8
ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวีในชายที่มาตรวจกามโรคพนักงานบริการตรง และแฝง

Source: HIV sero-surveillance, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

slide9
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
slide10

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตมีแนวโน้มเท่าเดิมความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตมีแนวโน้มเท่าเดิม

slide11

สัดส่วนการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน

ไม่ลดลง สอดคล้องกับพฤติกรรมเสี่ยงที่สูงขึ้น

slide12
การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
 • แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น
 • การมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • การใช้ถุงยางอนามัย ในกลุ่มอายุน้อย ใช้น้อยกว่า
slide13
แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น

%

slide16
ร้อยละการมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันในรอบปีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในประชากรชายหลายกลุ่มร้อยละการมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันในรอบปีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในประชากรชายหลายกลุ่ม

%

history of same sex behavior 2005 2010
History of same sex behavior (%)2005 - 2010

2005 – 2009: among sampled men

2010: among all conscripts

slide20

ร้อยละของแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มสูงขึ้น

Source: Lertiendumrong et al (2010) Economic crisis and health, IHPP, Thailand

Data source: Birth Registry, MoI 1996-2009

slide21

การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรเฉพาะการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรเฉพาะ

hiv ibbs 2546 53
ความชุกการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, (IBBS, 2546-53)

หมายเหตุ – ***ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม MSM ที่ไม่ใช่ TG & Male SW

hiv prevalence among msm s subgroups by provinces in 2010 ibbs hiv surveillance
HIV prevalence (%) among MSM’s subgroups, by provinces in 2010 IBBS HIV surveillance

%

Median (min-max)

= 8.0 (1.8-31.1) %

Median (min-max)

= 16.7 (6.0-21.2) %

Median (min-max)

= 9.5 (5.5-16.0) %

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Note – All N/A’s due to N=0, except MSW in Khon Kaen excluded due to small N (=11).

gmsm 2546 53
% การติดเชื้อเอชไอวีใน GMSM* แยกกลุ่มอายุพื้นที่กรุงเทพฯ, 2546-53

*GMSM คือ MSM ที่ไม่ใช่ Male Sex Worker และ Transgender

msm 2548 53
% การติดเชื้อเอชไอวีใน MSM* แยกกลุ่มอายุพื้นที่เชียงใหม่, 2548-53

*MSM ไม่รวม Male Sex Worker และ Transgender

msm 2548 531
% การติดเชื้อเอชไอวีใน MSM* แยกกลุ่มอายุพื้นที่ภูเก็ต, 2548-53

*MSM ไม่รวม Male Sex Worker และ Transgender

msm 2548 532
% การติดเชื้อเอชไอวีใน MSM* แยกกลุ่มอายุพื้นที่อุดรธานี, 2548-53

*MSM ไม่รวม Male Sex Worker และ Transgender

msm 2548 533
% การติดเชื้อเอชไอวีใน MSM* แยกกลุ่มอายุพื้นที่พัทลุง, 2548-53

*MSM ไม่รวม Male Sex Worker และ Transgender

gmsm 2553
% การติดเชื้อเอชไอวีใน GMSM* แยกกลุ่มอายุ2553

*GMSM ไม่รวม Male Sex Worker และ Transgender

msm msw tg ibbs
ร้อยละ MSM, MSW, TG ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์(IBBS กทม. เชียงใหม่ และภูเก็ต)
msm msw tg hiv ibbs
ร้อยละ MSM, MSW, TG ที่เคยตรวจ HIV(IBBS กทม. เชียงใหม่ และภูเก็ต)
ibbs 2553
การใช้อุปกรณ์ใหม่ในการใช้สารเสพติดชนิดฉีดครั้งล่าสุด ระบบเฝ้าระวังเอชไอวีแบบบูรณาการ IBBS, 2553

ผลเบื้องต้น

ibbs 25531
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและหนองในเทียมในแรงงานข้ามชาติ จำแนกรายจังหวัด ในระบบเฝ้าระวังเอชไอวีแบบบูรณาการ IBBS, 2553

ผลเบื้องต้น

%

slide34
ความชุกการติดเชื้อ HIV, หนองในเทียม, และหนองใน ของหญิงพนักงานบริการตรงและแฝง

ระบบเฝ้าระวังเอชไอวีแบบบูรณาการ IBBS, 2553

slide35
การเฝ้าระวังอื่น ๆ
 • การดื้อยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อรายใหม่กลุ่มพนักงานบริการ ยังพบอยู่ในระดับต่ำ <5%
 • การเฝ้าระวังการติดเชื้อรายใหม่ด้วยการตรวจเลือด มีการปรับขยายพื้นที่และพัฒนาแนวทาง
slide36

อัตราการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายไทยคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายไทยคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

การเฝ้าระวังอุบัติการณ์ติดเชื้อรายใหม่ BED-CEIA ชายไทยคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ

HIV incidence (% per year)

0.26(0.20-0.32)

0.25(0.17-0.33)

0.19(0.14-0.24)

0.20(0.15-0.26)

0.14 (0.09-0.20)

2548

2549

2550

2551

2552

HIVprevalence

0.5%

0.4%

0.5%

0.5%

0.5%

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก และสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก สำนักระบาดวิทยา และ TUC

slide37
สรุป 1
 • สถานการณ์ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีประมาณห้าปีหลัง
  • มีแนวโน้มคงที่ในกลุ่มทหารเกณฑ์ โลหิตบริจาค
  • มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในหญิงตั้งครรภ์
 • กลุ่มประชากรเฉพาะที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวีสูงและไม่ลดลงคือ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 • ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในพนักงานบริการตรงและแฝง ใกล้เคียงกัน
slide38
สรุป 2
 • แนวโน้มพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรอายุน้อย เพิ่มสูงขึ้น และสัดส่วนการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ลดลง
 • การเฝ้าระวังการติดเชื้อรายใหม่ด้วยการตรวจเลือด ในกลุ่มทหารเกณฑ์แนวโน้มไม่ลดลง
 • ประชากรเฉพาะที่พบการติดเชื้อเอชไอวีสูง เช่น MSM พบเหมือนกับในหลายประเทศ ต้องการมาตรการป้องกันที่เข้าถึงประชากรกลุ่มนี้
slide39
ขอขอบคุณ
 • เครือข่ายเขต จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังทั่วประเทศ และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
 • TUC, Global Fund, UNAIDS, etc.
 • นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
 • ประชากรในการเฝ้าระวัง