1 / 18

Firma ABC– cesta k budoucnosti

Firma ABC– cesta k budoucnosti. Dlouhodobé cíle projektu:. nastavit systém řízení cílů a následně implementovat ve firmě ABC připravit prostředí /SW MBE/ pro podporu současných ředitelů dceřiných společností

joanne
Download Presentation

Firma ABC– cesta k budoucnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Firma ABC– cesta k budoucnosti

 2. Dlouhodobé cíle projektu: • nastavit systém řízení cílů a následně implementovat ve firmě ABC • připravit prostředí /SW MBE/ pro podporu současných ředitelů dceřiných společností • zlepšit manažerské dovednosti vedoucích pracovníků - nastavení klíčových procesů a nástrojů • naučit vedoucí pracovníky proaktivitě a vědomému řízení budoucnosti - zvýšit jejich efektivitu práce • připravit prostředí na budoucí rozvoj společnosti ABC

 3. Organizační struktura:

 4. Spolupráce se Bussiness Success: Tréninková divize Konzultačnídivize • 14 konzultantů v ČR, SR – mezinárodní projekty • Kapacita 1000 tréninkových a konzultačních dní • Zkušení konzultanti - zaměstnanci

 5. Dobrý lídr: • Vytváří prostředí,ve kterém mohou všichni svobodně dělat svá vlastní rozhodnutí • Zajišťuje, aby všichni firemní vizi rozuměli, považovali ji za vlastní a snažili se o její naplnění

 6. Manažerská role: 1. Plánování 2. Měření Kontrola a reporting Řídit cíle výsledky/výkon 4. Rozvoj zdrojů Zlepšování 3. Vedení lidí Korekce

 7. Řízení výkonů: Výkon/výsledky řídit nelze, můžeme jen doufat.... Co tedy řídit můžeme? • V • P • A • K Výkon (Výsledky) Portfolio (produkty, zákazníci) Aktivity Kompetence kvantitu (množství aktivt) kvalitu – procesy, postupy vůli a dovednost je vykonávat - kompetence

 8. Proč zlepšovat systém řízen ve společnosti: • Pokud potřebujete: • Zvýšit zisk • Zvýšit obrat • Zlepšit efektivitu / poměrové ukazatele, uvolnit ruce manažerovi, zjednodušit řízení/

 9. Systém řízení: • Vaše firma • strategie • organizační strukt. • KPI • projekty • bonusy • Porady • Koučování • hodnocení • desatera • kompetence • TO DO list • MAILY Dlouhodobé plánování Vize, hodnoty Postupy Obsah Forma Systém řízení Vaše interní SW MBE, Xls….

 10. Rozpad v organizační struktuře: GŘ AST FŘ OŘ VŘ

 11. Tři pilíře systému řízení, vzájemně propojené Ind.plán s KPI Systém řízení Motivace Reporting

 12. Individuální plán – základní kámen „kostička lego“ A: Vize, Firemní a týmové cíle B: Ind.cíle na rok C: popis překážek a cest k cíli D: Ukazatele cílů po měsících E: milníky aktivit

 13. Pravidelné korekční aktivity: Pravidelné vyhodnocování Pravidelné vyhodnocování Individuální plán c Porady Hodnotící rozhovory

 14. Proč zavádět Systém řízení: • trvale zabezpečovat výsledky pro akcionáře • realizaci vize a poslání • zabezpečit dlouhodobou konkurenceschopnost organizace • mít finanční prostředky více pod kontrolou • vědět, že máme dobře rozdělené zdroje • ošetřit slabá místa a udržovali organizaci v rovnováze • zajistit růst při zjednodušení řízení organizace

 15. Základní myšlenky: „Firma je tak silná, jak je silný její nejslabší článek“ „Co se neměří, to se neřídí“ „Firma je tak silná, jak je silný její nejslabší článek“ „Co se neměří, to se neřídí“

 16. Výsledek bez zavedení nového řízení:

 17. Vaše role v korekčních aktivitách • manažer /např: vedete poradu…./ • účastník / např: na poradě…/ • kouč /rozvíjíte podřízené - učíte…/

 18. Děkuji za pozornost • Zdroje: • www.google.cz • www.mymbe.cz • Interní dokumenty firmy

More Related