yo unla t r c l g ne enerji sistem leri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistem leri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistem leri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistem leri - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistem leri. İpek Cebeci EMOD Enerji Sistemleri , Selçuk , İzmir E- posta : info@emodsolar.com Tel: 0 533 615 9247 Solarex-2014, İstanbul 12/04/2014. Sunum Taslağı. Şirket amacımız Geliştirdigimiz ürünler Yoğunlaştırıcılı güneş enerji sistemi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistem leri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yo unla t r c l g ne enerji sistem leri

Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistemleri

İpekCebeci

EMOD EnerjiSistemleri, Selçuk,İzmir

E-posta: info@emodsolar.com

Tel: 0 533 615 9247

Solarex-2014, İstanbul

12/04/2014

sunum tasla
SunumTaslağı
 • Şirketamacımız
 • Geliştirdigimizürünler
 • Yoğunlaştırıcılıgüneşenerjisistemi
 • Güneştakipsistemiveotomasyon
 • Termalenerjidepolamasistemi
 • Isıtmasistemi
 • Soğutmasistemi
 • İçmesuyuüretimsistemi
amac m z
Amacımız
 • Güneşenerjisiverüzgarenerjisiniverimlibirşekildekullanarakenerji üretim ve depolama sistemleri geliştirmek.
 • Geliştirdiğimiz sistemlerin;
  • Isıtma /Soğutma,
  • Vakum pompa,
  • Elektrik üretimi,
  • Deniz suyu arıtımı ve içme suyu üretimi,

için kullanımını sağlamak ve bu ürünleri kullanıcıya ulaştırmak.

amac m z1
Amacımız
 • Seralar,
 • Balıküretimçiftlikleri,
 • Sogukhavadepoları,
 • Tavukçuluksektörü,
 • Büyükişletmeler/apartmanlar

içinısıtma/soğutmaişlevlerinikarşılamayıhedefliyoruz.

geli tirmekte oldu umuz r nler
GeliştirmekteOlduğumuzÜrünler
 • Yoğunlaştırıcılıgüneşenerjisistemi
 • Güneştakipsistemi
 • Dikeyeksenlirüzgartürbinleri
 • Termalenerjidepolamasistemi
 • Buharenjektörleri
yo unla t r c l g ne enerji sistemi
Yoğunlaştırıcılı GüneşEnerjiSistemi
 • Kuzey-güney yönünde uzananaynalarotomatikolaraktek eksenli hareket yaparak güneş ışıgını ısıtıcı bölgesinde yoğunlaştırır. Deneysel düzenegimiz 9 metreboyunda 6 metregenişliktedir.
 • Sistemimizegelen güneşışınlarıısıtıcı bölgesindekisiyahkromkaplıpaslanmazçelikborulardatoplanıp, suyunısınmasıvebuharlaştırılmasıilethermalenerjidepolama tankına transfer edilir.
 • Thermal enerjidepolamatankımızınçalışmabasıncı 10 bar sıcaklığı 180 ºC.
 • Sistemimiz yüksektermalverimesahiptir.
 • Sistemdekiakışkandolaşımınıbirpompaileyadadoğalkonveksiyonilesağlayabiliriz.
 • Pompa, motor, valflerinkontrolleriicinotomatikkontrolsistemlerigeliştiriyoruz.
 • Sistemimizikireçvekorozyonakarşı,kimyasalkullanarak koruyoruz.
otomasyon ve g nes takip sistemi
Otomasyonvegünestakipsistemi
 • Zamanabağlıgünestakipsistemiekibimizcedünyanınkendieksenindevegüneşetrafındakihareketinisimüleederekgeliştirilmiştir.
 • PLC kontrolsistemimiz,zamanabağlıolarakaynanındoğuyönüyleyaptıgıaçıyıtablodanokuyupmotorunkontrüksiyonunudoğruaçıyagetirmesinisağlıyor. Dönmehızıcokdüsükolduğuicin,yüksekredüktorkullanımınıuygunbuluyoruz.
 • Motorlarıtek PLC den döndürebilmemizmümkünolup, güneştakipsistemimizsistemmaliyetinin 10 % undandahadüşüktür.
 • Valfvepompakontrollerivesisteminotomatikolarakaçılıp/kapanmasınınotomasyongereksinimleriekibimizcesağlanmaktadır.
termal enerji depolama sistemi
TermalEnerjiDepolamaSistemi
 • Ekibimizekonomikolacağınıdüşündügümüzyeraltıtermalenerjidepolamasistemlerigeliştirmektedir.
 • Enerjiarzınınstabilbirşekildekarşılanmasınınsaglanmasıgüneşverüzgarenerjisistemlerininyaygınlaştırılmasınıçokkolaylaştırabilir.
 • Bu sistemlerdeenerjidepolamaiçinucuzmalzemekullanılacağıiçinçokbüyükölçeklereçıkmakmümküngörünmektedir.
 • Sistemeenerjiaktarımıvesistemdenenerjiçekilmesi U-borular, otomatikvalflervepompalararacılığıylagerçekleşecektir.
is tma sistemi
IsıtmaSistemi
 • Kapalıdöngüısıtmasistemimizsuyuntermaldeposistemineotomatikpompaveyavalfkullanılarakgönderilipdahasonrasıcaksuyunyadabuharınhedefbölgeyeulaştırılmasıylagerçekleşmektedir.
 • Seralarvebalıküretimçiftlikleriveısıtmasistemineihtiyaçduyandiğersektörleriçin ideal birsistemolabileceğinidüşünüyoruz.
so utma sistemi
Soğutmasistemi
 • Soğutmaişleviiçinbuharenjektörükullanmaktayız.
 • Termalenerjideposistemimizdeürettiğimizbasınçlıbuharıkontrollüşekildebuharenjektörünegöndererek, buharenjektörünebağlı tank basıncınıdüşürüp 2-3 ºC de soğuksueldeedebiliriz.
 • Dahasonrasoğuksuyunhedefegönderilmesiylesoğutmaişlevinisağlayabiliriz.
 • Soğuksusistemdedolaştıktansonraayrıbirrezervuardatutulacaktır. Sistemindevamlılığı, çiftsoğuksutankıkullanılaraksağlanabilir.
me suyu retim sistemi
İçmesuyuüretimsistemi
 • Denizsuyunubuharlaştırma/yoğunlaştırmadöngüsüyletuzdanarıtabiliriz. Şekildegörüldüğügibidenizsuyu once kondensebölgesindebuharıyoğunlaştırmagöreviniyerinegetiripısınır.
 • Dahasonratermalenerjideposisteminegiripbuharlaştırılır.
g ne enerji sistemimizin avantajlar
GüneşEnerjiSistemimizinAvantajları
 • Yüksektermalverim

Gelenradyasyonun % 70 iniısıenerjisiolarak

sistemimizdedepolayabiliriz.

 • Doğalkonveksiyonlusistem
 • Güvenilirotomasyon
 • Yerliüretim
 • Alan tasarrufu

Aynımiktardathermalenerjiyiüretebilmekiçin

fotovoltaiksistemleregöreyaklaşıkbeştebiralana

ihtiyaçduyar.

 • Stabilenerjiarzı

Büyükölçekliyeraltıthermalenerji deposistemimizle

birlikteenerjitalebininstabilşekildekarşılanmasının

sağlanması.

al ma plan m z
ÇalışmaPlanımız
 • Isıtransferi, akışkandinamiği, malzemebozulması, vibrasyon, sistemotomasyonu, ısıtma/soğutmasistemleriyleileilgilideneyselçalışmalarımızıSelçukSanayiBölgesindegerçekleştirmekteyiz.
 • Aralık, 2014 tarihindensonra 8 metre × 30 metreboyutlarındadoğalkonveksiyonluısı transfer özelliklerinesahipyaklaşık 300 kW thermalmaksimumgüçtecalışangüneşenerjiünitemizinvebüyükolçeklitermalenerjidepolamasistemimizinkurulumçalışmalarınabaşlayacağız.
 • Seracılık, tavukvebalıküretimciftlikleri, soğukhavadepolarınınenerjiihtiyaçlarınıstabilvegüvenilirolarakkarşılamayayöneliksistemlergeliştirecegiz.
te ekk rler sorular n z ve g r lerinizi bekliyoruz
Teşekkürler…Sorularınızıvegörüşlerinizibekliyoruz…Teşekkürler…Sorularınızıvegörüşlerinizibekliyoruz…