analiza bilansa banaka predavanje xii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALIZA BILANSA BANAKA Predavanje XII PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALIZA BILANSA BANAKA Predavanje XII

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

ANALIZA BILANSA BANAKA Predavanje XII - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

ANALIZA BILANSA BANAKA Predavanje XII. Dr Jovica Lazić, redovni profesor Mr Marija Vuković, asistent Maja Ilić, asistent Novi Sad, 29.12.2010. godine. Šta se podrazumeva pod bonitetom banke?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ANALIZA BILANSA BANAKA Predavanje XII


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analiza bilansa banaka predavanje xii

ANALIZA BILANSA BANAKA Predavanje XII

Dr Jovica Lazić, redovni profesor

Mr Marija Vuković, asistent

Maja Ilić, asistent

Novi Sad, 29.12.2010. godine

ta se podrazumeva pod bonitetom banke
Šta se podrazumeva pod bonitetom banke?
 • Bonitet banke obuhvata niz elemenata koji treba da izraze sposobnost banke da uspešno obavlja svoju delatnost.
elementi boniteta banaka
Elementi boniteta banaka
 • Kvalitativni i
 • Kvantitativni elementi boniteta
kvalitativni elementi boniteta banke
Kvalitativni elementi boniteta banke

1. Organizaciona struktura

2. Tržišni položaj banke

3. Menadžment banke

4. Kadrovska struktura

5. Informaciona opremljenost

6. Povezanost osnovnih funkcija banke

organizaciona struktura banke
Organizaciona struktura banke
 • Određena je veličinom banke, njenom primarnom delatnošću (poslovanje sa privredom, sa stanovništvom).
 • Izražava se kroz broj filijala, ekspozitura, poslovnica i kroz njihovu međusobnu povezanost.
tr i ni polo aj banke
Tržišni položaj banke
 • Pozicija banke u odnosu na

- finansijska tržišta,

- druge banke,

- centralnu banku.

- sektore koji raspolažu viškovima gotovine – potencijalni deponenti i

- sektore koji imaju potrebu za sredstvima- potencijalni komitenti.

menad ment banke
Menadžment banke

-Kvalifikaciona struktura menadžmenta,

- rezultati u dosadašnjem radu,

- starosna struktura,

- porodična situacija,

- stil rukovođenja,

kadrovska opremljenost banke
Kadrovska opremljenost banke
 • Odnos obima poslova koje banka obavlja i broj zaposlenih.

- kvalifikaciona struktura zaposlenih

- posebna znanja i veštine koje zaposleni poseduju (znanje jezika, informatička znanja)

- starosna struktura zaposlenih,

- raspored zaposlenih po sektorima i pojedinim poslovima

informaciona opremljenost
Informaciona opremljenost

- brzina i kvalitet izvršavanja naloga komitenata,

- kvalitet međusobnih veza organizacionih jedinica banke

integrisanost osnovnih funkcija banke
Integrisanost osnovnih funkcija banke
 • Odnos između funkcija (upravljanje, rukovođenje, izvršavanje)
 • Hijerarhija u upravljanju,
 • Mehanizmi za subordinaciju i
 • Mehanizmi za koordinaciju poslova i aktivnosti pojedinih delova banke.
kvantitativni elementi boniteta banke
Kvantitativni elementi boniteta banke
 • Finansijski položaj banke
 • Prinosni položaj banke
specifi nosti analize finansijskih izve taja banaka
Specifičnosti analize finansijskih izveštaja banaka
 • Finansijski položaj je određen aktivnom i pasivom banke u datom trenutku, a prinosni položaj visinom prihoda, rashoda i rezultata ostvarenog u određenom periodu.
 • Analiza finansijskih izveštaja bilansa stanja i bilansa uspeha se, otuda, javlja kao instrument za ocenu boniteta banke.
slide13
Delatnost banaka je osnova na kojoj se javljaju specifičnosti analize njihovih finansijskih izveštaja.
 • Specifičnosti se ogledaju u ciljevima i instrumentima analize.
ciljevi analize finansijskih izve taja banaka
Ciljevi analize finansijskih izveštaja banaka
 • Otkrivanje izloženosti banke riziku solventnosti, valutnom,kamatnom riziku i tržišnom riziku.
 • Upravljanje ovim rizicima ključ je uspešnog upravljanja bankom.
slide15
Ako bi se vršilo rangiranje rizika kojima je banka izložena tada bi rizik solventnosti trebalo staviti na prvo mesto.
 • Ovo stoga što posledice kamatnog, valutnog i tržišnog rizika vode nelikvidnosti banke.
modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti
Modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti
 • Dva su tipična modela po kojima se može realizovati rizik od nelikvidnosti:
 • 1. Nelikvidnost izazvana padom izvora
 • 2. Nelikvidnost izazvana nekvalitetnim plasmanima
slide18
Prema prvom modelu nelikvidnost se javlja usled:

- naglog i visokog pada transakcionih depozita

 • Posledice ovog pada su:

- pad rezervi likvidnosti,

- povlačenje plasmana datih bankama, usled toga pad prihoda po osnovu kamata

-pribavljanje novih kredita radi održanja likvidnosti, usled toga rast rashoda po osnovu kamata

- pad rentabilnosti

- smanjenje kapitala

- nesolventnost banke

slide19
Prema drugom modelu:
 • Pojava visokih iznosa nenaplaćenih kredita odobrenih komitentima
 • Posledice:

- pad kamatonosne aktive, usled toga pad prihoda od kamata,

- nedostatak sredstava za isplatu depozita i drugih obaveza usled toga pad rezervi likvidnosti,

- povlačenje plasmana od drugih banaka što dovodi do pada prihoda od kamata,

- zaduženje radi održanja likvidnosti usled čega rastu rashodi po osnovu kamata,

- pad rentabilnosti

- smanjenje kapitala

- nesolventnost banke

slide20
Zaključak:
 • Nezavisno od toga da li su izvori rizika na strani izvora sredstava ili na strani plasmana posledice su iste:

- pad rentabilnosti – pojava gubitaka

- smanjenje kapitala i

- nesolventnost banke.

slide21
Otkrivanje realizovanih i pretećih -nerealizovanih rizika u poslovanju banke može se označiti kao osnovni cilj analize finansijskog izveštaja banke.
 • Pored rizika nelikvidnosti važno je obratiti pažnju na kamatni rizik, valutni rizik i tržišni rizik.
ko vr i analizu finansijskih izve taja
Ko vrši analizu finansijskih izveštaja?
 • Računovođe nemaju samo obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja već i obavezu prezentiranja informacija o finansijskom i prinosnom položaju kako sopstvene banke tako i drugih banaka sa kojima se ostvaruju poslovni odnosi. Do informacija se dolazi analizom finansijskih izveštaja.
osnova za analizu finansijskog i prinosnog polo aja banke
Osnova za analizu finansijskog i prinosnog položaja banke
 • Osnovu čine:

- bilans stanja,

- bilans uspeha,

- izveštaj o promenama na kapitalu

- izveštaj o tokovima gotovine,

- beleške uz finansijske izveštaje.

slide24
Bez beležaka uz finansijske izveštaje nije moguće izvršiti analizu finansijskog izveštaja banke.
slide25
Beleške treba da pruže podatke o:

- računovodstvenim politikama i metodologiji obračuna rezervisanja za gubitke po kreditima,

- metodamo o upravljanju rizuhicima i politikama internih kontrola u odnosu na rizike sadržane u kreditnom portfoliju,

- geografskom rasporedu kredita, rizičnih kredita i dospelih kredita uključujuži i iznose posebnih i opštih rezervisanja,

- iznosu kredita, rizičnih kredita i dospelih kredita po osnovnim kategorijama dužnika i iznose specifičnih i opštih rezervisanja za svaku od kategorija,

- značajnim koncentracijama kreditnog rizika,

- iznosima kredita po kojima je prestao obračun kamata,

- iznosima kredita koji su u toku godine restrukturirani i uslove pod kojima je izvršeno restrukturiranje i

- ugovorenim prodajama kredita i očekivanim gubicima po tom osnovu.

slide26
Analitičaru su iz beležaka potrebni pojedinačni podaci, koje koristi za utvrđivanje pokazatelja ili što je čest slučaj analitičar koristi belešku u celini kao osnovu za izvlačenje određenih zaključaka.
analiza finansijskog polo aja banke
Analiza finansijskog položaja banke
 • Finansijski položaj banke,opredeljen je aktivom i pasivom banke.
 • Aktivu banke u najvećem delu čine gotovina, gotovinski ekvivalenti i plasmani banke. Izloženost banke rizicima, naročito riziku solventnosti i valutnom riziku zavisi od kvaliteta aktive.
slide30
Analiza kvaliteta aktive:
 • 1. Odnos rashoda po osnovu indirektnih otpisa plasmana i visine rezervisanja za gubitke po kreditima
 • 811.560/8.757.253=9,23%
 • Tumačenje: Od ukupnih kredita procena je da neće biti naplaćeno 9.23%
slide31
2. Odnos loših kredita i ukupnih kredita
 • 322003/8757253=3,67%
 • Tumačenje: Ovaj pokazatelj pokazuje koliko je učešće loših kredita u ukupnim kreditima.
slide32
3. Odnos ispravke vrednosti i rezervisanja i ukupnih kredita
 • 96736/ 8757253 =1,1%
 • Tumačenje: Pokazatelj se koristi za procenu dovoljnosti formiranih rezervisanja
slide33
4. Istu namenu ima i pokazatelj koji se utvrđuje stavljanjem u odnos formiranih rezervisanja sa lošim (rizičnim kreditima)
 • 96736/322003=30%
slide34
Odnos neto dobitka i rashoda izazvanih ispravkama vrednosti i rezervisanjima
 • 96.067/811560=11,83%
 • Tumačenje:
 • Iskazuje koliko iznosi učešće neto dobiti u rashodima izazvanim nenaplatom plasmana i kredita. U ovom slučaju to znači da neto dobit predstavalja11,83% ovih rashoda odnosno da na svaku EUR dolazi 11,83 EUR rashoda po osnovu nenaplativnosti plasmana i kredita.
pokazatelji za ocenu izlo enosti banke riziku nelikdivnosti
Pokazatelji za ocenu izloženosti banke riziku nelikdivnosti
 • 1. Gotоvina i gotоvinski ekviвalenti/Ukupnу aktivu
 • 15026/25982651=57,8%
 • Tumačenjе:
 • Udeo likvиdne aktive u уkupnoj aktivи
 • U ovоm primeru više od polоvine aktive jе u likvиdnoj aktivи. Razloзi za ovako visokо učešćе likvиdne aktive u ukupnoj aktivи može bitи uslovljen нepostоjanjem мogućnosti za ulagаnje sa prihvatljivиm rizиkom naplаte i ukamаćenjеm.
slide36
Gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkoročni depoziti i obaveze prema bankama
 • 15026838/14036685=107,05%
 • Tumačenje:
 • Ukazuje na pokriće kratkoročnih depozita i obaveza prema bankama gotovinom i gotovinskim ekvivalentima.
 • U ovom slučaju su kratkoročni depoziti i obaveze prema bankama u celini pokriveni gotovinom i gotovinskim ekvivaletima što ukazuje na visok stepen likvidnosti banke.
slide37
Izloženost riziku od nelikvidnosti se ocenjuje i sagledavanjem usaglašavanjem prinosne aktive po rokovima i po valutama sa rokovima i valutama dospeća i uzetih kredita. U tu svhu se sastavlja mapa likvidnosti i devizna mapa.
mapa likvidnosti
Mapa likvidnosti
 • Sučeljavanjem aktivne i pasive razvrstane po ročnosti utvrđuje se uslađenost rokova
 • Iz priložene mape likvidnosti se da zaključiti sledeće:
 • - banka nema teškoća da izmiri obaveze koje dospevaju do mesec dana , šta više ima višak likvidnih sredstava;
 • - Obaveze koje dospevaju od 1 do 3 meseca su više od raspoloživih sredstava za njihovo izmirenje što nameće potrebu pribavljanja dodatnih sredatava;
 • - Neusklađenost rokova postoji i kod obaveza koje dospevaju za plaćanje u roku od 3 do 12 meseci , ali u suprotnom smislu ovde postoji višak sredstava,;
 • - za izmirenje obaveza koje dospevaju u roku od 1 do pet godina i preko pet godina banka ima značajan nedostatak sredstava što ukazuje napreteću nelikvidnost u budućnosti.
mapa valutne strukture
Mapa valutne strukture
 • Pruža osnovu za ocenu izloženosti banke valutnom riziku.
 • Iz priložene mape valutne strukture se da zaključiti osim kada je reč o CHF banka ima višak potraživanja u odnosu na obaveze u stranoj valuti. Stepen izloženosti valutnom riziku pretpostavlja procenu promena kursa domaće u odnosu na stanu valutu i promene kurseva stranih valuta.
koncentracija rizika
Koncentracija rizika
 • Koncentracija rizika se procenjuje prema informacijama o tome kojim komitentima su plasirana sredstva i od kojih komitenata potiču depoziti i krediti, potom u kojim delatnostima se nalaze komitenti i depozitari banke.
slide43
Pored uvida o tome ko su depozitari i komitenti banke, za ocenu izloženosti riziku od nelikvidnosti važno je sagledati u kojim sektorima deluju komitetnti banke.
 • Komitenti banke deluju u sledećim sektorima:
ocena prinosnog polo aja banke
Ocena prinosnog položaja banke
 • Za ocenu uspešnosti banke, uostalom, kao i preduzeća koriste se podaci iz bilansa uspeha, ali se oni često kombinuju sa podacima iz bilansa stanja.
 • Pokazatelji koji se najčešće koriste su:
stopa prinosa na ukupan kapital
Stopa prinosa na ukupan kapital
 • Odnos između neto dobiti pre poreza i ukupnog kapitala banke
 • 109782/25982651=0.422%
 • Tumačenje:Ukupni kapital banke je po osnovu ostvarenog dobitka uvećаn zа 0,422%
stopa prinosa na sopstveni kapital
Stopa prinosa na sopstveni kapital
 • Neto dobit nakon oporezivanja/ sopstveni kapital banke
 • 96067/3184037=3,01%
 • Tumačenje: Povećanje sopstvenog kapitala po osnovu dobiti, tj. Na svaku EUR sopstvenog kapitala ostvarena dobit iznosi 30 centa.
kamatna mar a
Kamatna marža
 • Neto prihod od kamata/prosečna ukupna aktiva
 • 956959/21704326=4,4%
 • Tumačenje: Kamatna marža izražava uspešnost banke u obavljanju njene osnovne delatnosti, odnosno u prikupljanju i plasiranju sredstava.Po tom osnovu ukupna sredstva banke su povećana za 4,4%
pokrivenost rashoda neto prihodom od kamate
Pokrivenost rashoda neto prihodom od kamate
 • Neto prihod od kamate/Ostali operativni rashodi 889178/956959=92,9
 • Tumačenje: Ovaj pokazatelj iskazuje učešće operativnih rashoda u neto prihodu od kamata. U ovom primeru to znači da u svakoj EUR neto prihoda od kamata operativni rashodi učestvuju sa 92,9 %
struktura prihoda i rashoda od kamata
Struktura prihoda i rashoda od kamata
 • Prihodi i rashodi od kamata izazivaju opravdano pažnju analitičara, jer potiču od osnovne delatnosti banke.
 • Analiza ovih prihoda se vrši sa aspekta sektora u kojima se ostvaruju ovi prihodi i rashodi.
bele ka omogu ava slede e zaklju ke
Beleška omogućava sledeće zaključke:

1. Od ukupnih prihoda i rashoda po osnovu kamata najveći deo (78% prihoda i 85% rashoda od kamata) odnosi se na prihode i rashode od kamata ostvarenih po osnovu datih kredita i primljenih depozita od preduzeća i stanovništva.

2. Činjenica da prihodi od kamata po osnovu kredita datih stanovništvu u ukupnim priodima od kamata učestuvuju sa 12,42%, a kamate koje se plaćaju na depozite stanovništva iznose čak 42% ukupnih rashoda od kamata ukazuje da banka nije opredeljena na poslove sa stanovništvom, već da depozite prikupljennj od stanovništva plasira u privredu. To potvrđuje okolnost da učešće kamate naplaćene na kredite date preduzećima u ukupnim prihodima od kamata sa 66,66%, a kamata na depozite preduzeća učestvuje u ukupnim rashodima od kamata sa 43,28.

slide53
Pri analizi prihoda i rashoda ostvarenih po osnovu naknada kriterijum je područje (tržište) u kome su nastali:

- na domaće ili strano.

zaklju ak
Zaključak:

1. Banka najveći deo prihoda od provizija i naknada ostvaruje u stanoj valuti (76%).

2. U odnosu na prethodnu godinu prihodi u stanoj valuti su niži za 17,7%.

3. Rashodi po osnovu provizija i naknada u najvećoj meri ostvaruju na domaćem tržištu, dakle u domaćoj valuti.

 • Pad prihoda i rashoda po osnovu provizija i naknada upućuje na smanjenje obima poslovanja banke.
 • Pošto pad prihoda odgovara u apsolutom iznosu padu rashoda rezultat banke nije po ovom osnovu promenjen.
slide57
Finansijski izveštaji banaka predstavljaju nesporno važan izvor informacija potrebnih za ocenu njihovog boniteta.
 • Pored kvantitativnih podataka za ocenu boniteta banke potrebno je raspolagati nizom nefinansijskih informacija.
1 kvalitativni pokazatelji boniteta banaka
1. Kvalitativni pokazatelji boniteta banaka

1. Organizaciona struktura banke

2. tržišni položaj banke

3. menadžment banke

4. kadrovska struktura banke

5. informaciona opremljenost banke

6. integrisanost osnovnih poslovnih funkcija banke

organizaciona struktura banke1
Organizaciona struktura banke
 • Broj, vrsta i povezanost užih organizacionih delova banke:

- ekspozitura,

- filijala,

- poslovnica

- šaltera banke.

tr i ni polo aj banke1
Tržišni položaj banke

1. Položaj banke na finansijskim tržištima

2. Položaj banke u odnosu na sektore koji imaju suficit gotovine

3. Položaj banke u odnosu na sektore koji imaju potrebe za sredstvima

4. Odnos banke sa centralnom bankom

5. Odnos banke sa drugim bankama

menad ment banke1
Menadžment banke

1. Kvalifikaciona struktrura uprave

2. Starosna struktura

3. Rezultati ostvareni u prethodnim periodima

4. Porodična situacija

4. Poverenje komitenata

kadrovska struktura banke
Kadrovska struktura banke
 • Pregled zaposlenih po:

- kvalifikacijama

- vrsti poslova

- godinama staža

- ukupan broj zaposlenih

informaciona opremljenost banke
Informaciona opremljenost banke

1. Od nivoa informacione opremljenosti zavisi stepen integrisanosti osnovnih funkcija banke

2. brzina i kvalitet izvršavanja naloga komitenata

3. visina troškova

slide64
Интегрисаност основних функција банке
 • Управа банке треба да дефинисањем хијерархијских односа између основних пословних функција банке, успостављањем субординације и координације делова банке који обављају различите послове осигура реализацију пословних циљева банке.
kvantitativni elementi boniteta banaka
Kvantitativni elementi boniteta banaka
 • U kvantitativne elemente boniteta banke ubrajaju se: finansijski položaj banke i prinosni položaj banke.
slide66
Kao i kod preduzeća finansijski položaj banke je određen njenom aktivom i pasivo, a prinosni položaj odnosom prihoda i rashoda odnosno visinom ostvarenog rezultata.
slide67
Cilj analize finansijskog položaja banke je da ukaže izloženost banke rizicima.
 • Rizik nelikvidnosti banke ima svoja izvorišta kako u aktivi tako i u pasivi banke.
slide68
Dva su tipična modela putem kojih se može realizovati rizik od nelikvidnosti.
 • Po prvom modelu banka pada u nelikvidnost ako dođe do naglog i visokog pada transakcionih depozita, to vodi padu rezervi likvidnosti, pad rezervi likvidnosti ima za poslicu hitno povlačenje plasmana datih bankama i pribavljanju novih kredita za održanje likvidnosti, što vodi smanjenju prihoda od kamata i povećanju rashoda od kamata, odnosno padu rentabilnosti i gubicima u poslovanju i na kraju nesolventonosti banke.
slide69
Po drugom modelu banka se suočav sa nemogućnošću naplate kredita od komitenata, što vodi padu prinosne aktive, padu prihoda od kamata, nedostatku sredstava za isplatu depozita i drugih obaveza, usled čega dolazi do pada rezervi likvidnosti, povlačenja plasmana datih bankama i pribavljanja kredita za održanje likvidnosti od drugih banaka usled čega dolazi do pada prihoda od kamata i rasta rashoda po osnovu kamata, potom do pada rentabiliteta, gubitaka i smanjenja kapitala i kao konačna posledica javlja se nesolventnost banke.
slide70
Aktiva
 • Gotovina i gotovinski ekvivalenti i računi kod Centralne banke, rezerve likvidnosti

(po pravilu nekamatonosna aktiva)

 • Plasmani bankama
 • (ukamaćivanje rezervi likvidnosti)
 • Krediti komitentima –
 • ( ročno transformisana priosna kativa koja je izložena visokom riziku naplate)
 • Osnovna sredstva
 • (ni likvidna ni prinosna aktiva)
slide71
Pasiva
 • Transakcioni depoziti
 • visoke dnevne fluktuacije)
 • Obaveze prema bankam

(premošćavanje nelikvidnosti i

dodatni troškovi usled kamata)

 • Depoziti stanovništva-
 • najnestabilniji izvor sredstava
 • (prirodna osetljivost na paniku
 • i naglo povlačenje depozita)
 • Kapital i rezerve
 • (u bankama relativno
 • mali iznosi kapitala