1 / 37

Come, Now is The Time To Worship

Come, Now is The Time To Worship. Come, now is the time to worship Come now is the time to give your heart Come just as you are to worship Come just as you are before your God, Come…. One day every tongue will confess You are God One day every knee will bow

jin
Download Presentation

Come, Now is The Time To Worship

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Come, Now is The Time To Worship

 2. Come, now is the time to worship Come now is the time to give your heart Come just as you are to worship Come just as you are before your God, Come…

 3. One day every tongue will confess You are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose You now

 4. Come, now is the time to worship Come now is the time to give your heart Come just as you are to worship Come just as you are before your God, Come…

 5. Mau, cùng nhau đến đây thờ kính Cha Mau, cùng dâng đến Cha toàn trái tim này Mau, thờ tôn Chúa ta bằng tiếng ca Mau, cùng nhau đến đây quỳ trước ngôi Ngài. Mau!

 6. Tất cả hãy cất tiếng tôn thờ Cha, Vua Thiên Thượng. Tất cả hãy kính cung quỳ dâng. Phước Chúa đến với những ai trung tín tôn thờ Vua Thánh danh xưng Jêsus.

 7. Mau, cùng nhau đến đây thờ kính Cha Mau, cùng dâng đến Cha toàn trái tim này Mau, thờ tôn Chúa ta bằng tiếng ca Mau, cùng nhau đến đây quỳ trước ngôi Ngài. Mau!

 8. H O S A N N A

 9. Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na trên từng trời rất cao! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na trên tầng trời rất cao,

 10. Hát lớn chúc tôn danh Chúa, Với trái tim ngợi ca. Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần, Hô-sa-na trên trời cao vời.

 11. 2. Vinh diệu! Vinh diệu! Hiển vinh qui về Vua chí cao. Vinh diệu! Vinh diệu! Hiển vinh qui về Vua chí cao,

 12. Hát lớn chúc tôn danh Chúa, Với trái tim ngợi ca. Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần, Hiển vinh cho vị Vua đời đời.

 13. 3. Ho-san-na! Ho-san-na! Ho-san-na in the high-est! Ho-san-na! Ho-san-na! Ho-san-na in the high-est!

 14. Lord, we lift up Your name, With hearts full of praise; Be ex-alt-ed, Oh Lord my God! Ho-san-na in the high-est!

 15. 4. Glo-ry! Glo-ry! Glo-ry to the King of kings! Glo-ry! Glo-ry! Glo-ry to the King of kings!

 16. Lord, we lift up Your name, With hearts full of praise; Be ex-alt-ed, Oh Lord my God! Ho-san-na in the high-est!

 17. Nào Bước Cùng Jêsus

 18. Nào bước cùng JêsusHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcNào bước cùng JêsusNguyện đồng hành với Chúa suốt đời

 19. Dù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcDù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngNguyện đồng hành với Chúa suốt đời Nào bước cùng JêsusHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcNào bước cùng JêsusNguyện đồng hành với Chúa suốt đời

 20. Nào bước cùng JêsusHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcNào bước cùng JêsusNguyện đồng hành với Chúa suốt đời Dù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcDù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngNguyện đồng hành với Chúa suốt đời

 21. Dù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcDù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngNguyện đồng hành với Chúa suốt đời Nào bước cùng JêsusHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcNào bước cùng JêsusNguyện đồng hành với Chúa suốt đời

 22. Nào bước cùng JêsusHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcNào bước cùng JêsusNguyện đồng hành với Chúa suốt đời Dù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngHằng ngày hằng giây phútDọc đường về thiên quốcDù gặp hồi trời nắng hồngDù gặp hồi trời bão bùngNguyện đồng hành với Chúa suốt đời

 23. When I look into Your Holiness

 24. Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài.

 25. Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng

 26. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa. Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài

 27. Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng

 28. Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa

 29. Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha

 30. When I look in-to Your ho-li-ness, When I gaze in-to Your love-li-ness,

 31. When all things that sur-round be-come sha-dows in the light of You.

 32. When I've found the joy of reach-ing Your heart, When my will be-comes en-throned in Your love,

 33. When all things that sur-round be-come sha-dows in the light of You

 34. I wor-ship You I wor-ship You The rea-son I live is to wor-ship You,

 35. I wor-ship You, I wor-ship You, The rea-son I live is to wor-ship You.

 36. Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa

 37. Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha

More Related