Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Gabriela Bonk, Aleksandra Stronka 2005 - 2007

 2. Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

 3. Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

 4. Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu. Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

 5. Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

 6. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: • PN - ISO 690: 2002 • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. • PN - ISO-2:1999 • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

 7. Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

 8. Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

 9. Pamiętaj, by pisać w ciągu- od marginesu do marginesu!

 10. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

 11. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard: Heban.Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

 12. Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

 13. Autor: Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych, wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby: np. Lutosławski W. - to: Wincenty czy Witold Lutosławski?

 14. Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł.

 15. Pomijamy w opisie autora informacjeo jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

 16. Tytuł: Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! „Polonistyka” alePan Tadeusz

 17. Wydanie: Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

 18. Wydawca: Można skracać nazwę wydawcy: Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 19. ZAWSZE trzeba podać rok(datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określići zapisać: [1999] lub ok.1999

 20. Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN: ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

 21. Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ: Kompendiumwiedzyo ekologii. Pod red.Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. 2001. ISBN 83-01-13589-1.

 22. Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowejpracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Wyd. 3 poszerz.Cz. 1.1984. ISBN 83-07-00395-4.

 23. Opis bibliograficzny FRAGMENTU(ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

 24. Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: WP, 1988.Ekspresjonizm, s.70-92. Tak sporządzamy również opis wiersza(czy opowiadania)ze zbioru jednego autora.

 25. Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału.W:Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

 26. Przykład 1: Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna.W:Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza. Wyd. 2. Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. Warszawa: PWN 1984. s. 67 – 88.

 27. Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów StachuraEdward: Wielki Testament.W:Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s. 380-381.

 28. Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

 29. Elementy opisu: Nazwiskoi imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł Czasopisma” rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

 30. Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005 nr 5 s. 18-24.

 31. Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa-nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN.Rec.Imię i nazwisko autora recenzji. „Tytuł Czasopis- ma” rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

 32. Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003.Rec.Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32 s. 11.

 33. Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du.Rozm. przepr.Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł Czasopisma” rok numer numery stron.

 34. Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony.Rozm. przepr.Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004 nr 3 s. 58- 59.

 35. Ciekawostka - opis bibliograficzny wydawnictwa ciągłego - CZASOPISMA: Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1. Warszawa: Agencja "Sukurs" 1999. ISSN 0867-5600 [czasopismo ukazujące się na bieżąco].

 36. Opisy bibliograficzneDOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 37. Książka na płycie CD-ROM: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

 38. Książka w Internecie: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005].Dostęp- ny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

 39. Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w Word Wide Web: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

 40. Artykuł w czasopiśmie internetowym: Karpiel Anna.: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: „Konspekt” [on- line]. 2005 nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

 41. Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 42. Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

 43. Opis bibliograficzny FILMU: Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

 44. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

 45. LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/

 46. Bibliografia: Artykuł: Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w szkole” 2004 nr 11 s. 26 – 27. Strony www:Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lo1mrago wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html. Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej. 2002 [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://kan gur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bib.edu.pl/warunki_opis2.html.

 47. WSPÓŁAUTORKI PREZENTACJI: Gabriela Bonk (nauczyciel bibliotekarz) Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybnikuwww.bibliofilur.republika.pl Slajdy: 22-24, 26-27, 29, 33, 35, 39, 41-44 opracowała: Aleksandra Stronka (nauczyciel bibliotekarz) Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodziniewww.bibliotekaloswiebodzin.republika.pl