circuit de demanda de documentaci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Circuit de demanda de documentació PowerPoint Presentation
Download Presentation
Circuit de demanda de documentació

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Circuit de demanda de documentació - PowerPoint PPT Presentation

jesus
99 Views
Download Presentation

Circuit de demanda de documentació

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Circuit de demanda de documentació • En cas de manca de documentació en la revisió per part de l’Oficina Comarcal: • En la campanya anterior, es va implementar en algunes oficines comarcals la sol·licitud d’aquesta documentació paral·lelament a les EECC i a l’interessat. • En aquesta campanya es pretén fer extensiu aquest model, i s’enviarà en tots els casos la comunicació amb el requeriment de documentació a les EECC, per tal que aquestes contestin en 10 dies. • Si el DAR no rebés resposta de l’entitat en aquest termini, es farà el requeriment directament al sol·licitant. • Per tal d’agilitzar la tramitació dels expedients d’ajut, amb el benefici directe per beneficiari, es demana a les EC: • Que en la fase de sol·licitud es presentin els expedients amb tota la documentació necessària, evitant requeriments en fase posterior. • Que en cas de requeriments per part de les OOCC, aportin la documentació que manca en aquest termini de 10 dies.