Kvalitative studier
Download
1 / 14

Kvalitative studier - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Kvalitative studier. Trond Hatling Sintef Unimed Helsetjenesteforskning Avdeling for Psykisk helsearbeid. Tre utgangspunkt . Kvalitativ metode har lavere vitenskapelig standing - særlig innen det medisinske feltet selv om det kliniske skjønnet og den faktiske behandlingen flommer over av det

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvalitative studier' - jessamine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kvalitative studier
Kvalitative studier

Trond Hatling

Sintef Unimed Helsetjenesteforskning

Avdeling for Psykisk helsearbeid


Tre utgangspunkt
Tre utgangspunkt

 • Kvalitativ metode har lavere vitenskapelig standing - særlig innen det medisinske feltet

  • selv om det kliniske skjønnet og den faktiske behandlingen flommer over av det

 • Det er lett å gjøre en dårlig kvalitativ undersøkelse

  • men vanskelig å gjøre en god

  • og dessverre har det vært for mye av det første

 • Primært på jakt etter fenomenets mangetydighet

  • mindre på utbredelse


Ulike metoder
Ulike metoder

 • Observasjon

  • passiv og deltakende observasjon

 • Intervjuer

  • det semistrukturerte intervju, fokusgrupper

 • Dokumentanalyse, historiske kilder

  • som jeg ikke sier noe om her


Hensikt med de ulike metodene
Hensikt med de ulike metodene

 • I intervjuer som regel å avdekke ulike aktørers perspektiv på fenomenet

 • I observasjon å avdekke ulike aspekter ved et fenomen


Utvalget hvor skal man hente informasjonen
Utvalget - Hvor skal man hente informasjonen?

 • Kvalitative utvalg er strategiske - ikke tilfeldige

  • Man velger ut fra hva man tror best vil belyse problemstillingen

  • og det gir intet grunnlag for statistisk generalisering

  • Men kan derimot åpne opp for teoretisk generalisering

   • Goffmans asylum er et godt eksempel


Utvalget forts
Utvalget - forts.

 • Ifølge Patton (1980) finnes det 15 ulike kvalitative utvalgsstrategier (tre eks.)

  • Maksimal variasjon - de med antatt størst forskjell

  • Snøballmetode - ”kjenner du noen andre som kan mye om dette”

  • Ekstreme case - de man antar har størst avvik


Metodetriangulering denzin
Metodetriangulering (Denzin)

 • En variant av metodetriangulering er ”within method triangulering”

  • kombinere ulike kvalitative metoder - eksempelvis intervjuer og observasjon


Intervjuet
Intervjuet

 • Ulik grad av strukturering -

  • fra det åpne livsløpsintervjuet til det basert på en semistrukturert intervjuguide

  • det siste sikrer en helt annen grad av sikkerhet for at man berører de tema som er sentrale


Fokusgruppeintervjuet
Fokusgruppeintervjuet

 • Grupper som kan belyse fenomenet

 • To utvalgsstrategier - med hver sine styrker og svakheter

  • ulike aktørgrupper i samme fokusgruppe (leger, sykepleiere, ledere) - for å oppnå en ”synergi”. Ulempe - fare for posisjonering

  • Samme aktørgruppe - flere fokusgrupper - for å fange dybde/mangfold innen en. Ulempe - oppnår ikke synergi

 • 2 bør ”intervjue” - en spørre - en organisere

  • tungt å håndtere alt alene


Intervjuet1
Intervjuet

 • Hva skal vi spørre om - avgrens til det som er det mest sentrale

  • viktig - fordi vi i de fleste tilfeller har en viss tidsramme

  • forberedes gjennom to strategier

   • hva vet vi fra før gjennom litteratur - hva er viktige elementer?

   • Hva tenker vi selv er viktige forhold - analyse av egen forforståelse

  • Dilemma - sammenlignbarhet på tvers av intervjuene opp mot det å kunne gå i dybden på det unike


Observasjonen
Observasjonen

 • Den passive

  • en observerer det som skjer

 • Den deltakende

  • en deltar i det livet en skal observere - og observerer samtidig


Intervjueren observat ren som subjekt
Intervjueren/observatøren som subjekt

 • En vanlig feilkilde både i datainnsamling og dataanalyse er at man ikke skiller tydelig mellom egne oppfatninger og situasjon/informant - og da finner man gjerne det man mente på forhånd

  • fordrer at an har analysert egen posisjon på forhånd - og tilstreber en analytisk distanse til dette


Noen praktiske r d
Noen praktiske råd

 • Anbefaler varmt å bruke opptaksutstyr og skrive ut i tekstprogram

  • Slipper å måtte skrive ned alt underveis

  • lettere å analysere elektronisk senere

  • NB! - det finnes mye dårlig utstyr på markedet

  • Utskriving tar lang tid - kostbart - legg inn i prosjektsøknaden

 • Legg mye arbeid ned i forberedelsene (intervjuguide)

  • prøv gjerne ut - og drøft med andre


Avslutning
Avslutning

 • Kvalitative metoder er en utrolig rik kilde til ny kunnskap

  • særlig hvis man klarer å bevare det nysgjerrige barnet i seg