jus201 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JUS201 PowerPoint Presentation
Download Presentation
JUS201

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

JUS201 - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

JUS201. Dag 5 16.10.09. Dagens program. Praktisk oppgave 7 Prosessuell kompetanse Klageregler Omgjøring uavhengig av klage Materiell kompetanse Legalitetsprinsippet Forvaltningsrettslige grunnprinsipper. Oppgave 7 . Klagefristoppgaven . Ting å legge merke til:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JUS201' - jersey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jus201

JUS201

Dag 5

16.10.09

dagens program
Dagens program
 • Praktisk oppgave 7
 • Prosessuell kompetanse
  • Klageregler
  • Omgjøring uavhengig av klage
 • Materiell kompetanse
  • Legalitetsprinsippet
  • Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
klagefristoppgaven
Klagefristoppgaven
 • Ting å legge merke til:
   • Fristregler er ofte vanskeligere enn det ser ut til
   • Fristberegning kan variere med sakstype
   • Tre viktige tidspunkter: Start – Avbrytelse – Slutt
   • Forskjellen på ”kommet frem” og kommet til kunnskap
   • Forskjell på direkte levering, vanlig post og e-post
   • Fristen i fvl § 29 står i kap VI og gjelder derfor enkeltvedtak
 • Løsningsforslag:
   • Fristen løper fra 26.09 og går ut 17.10.
   • Avbrytelse skjer 20.10 når mailen kommer til postmottak@fkd.dep.no
   • Ottos klage har kommet for sent
klagefrister
Klagefrister
 • Generelt om frister:
  • Når begynner fristen å løpe?
  • Hvor lang er den?
  • Hvordan avbryter man utløpet av fristen?
    • Sammenlign med foreldelse av krav, Foreldelsesloven §15
  • Kan fristen forlenges av spesielle forhold?
  • Er det samme frist for alle?
hovedregel fvl 29 og 30 klagefrist p 3 uker
Hovedregel fvl. §§ 29 og 30:Klagefrist på 3 uker

vedtak

3 uker

Postklage mottatt

Underretning kommet frem til part

Offentlig kunngjort

Fått eller burde skaffet seg kjennskap

Klage fremsatt:

Avgitt til postoperatør

Gitt til off. tjenestemann med fullmakt

Mail kommet frem til organets klageadresse

spesialtilfelle 1 part krever begrunnelse etter 24 3
Spesialtilfelle 1:Part krever begrunnelse etter § 24,3

Begrunnelseskrav framsatt

3 uker

vedtak

3 uker

Underretning kommet frem til part

Offentlig kunngjort

Fått eller burde skaffet seg kjennskap

Begrunnelse mottatt

spesialtilfelle 2 a har f tt en rettighet b klager
Spesialtilfelle 2:A har fått en rettighet. B klager.

vedtak

3 måneder

3 uker

Kjennskap 1

Kjennskap 2

spesialtilfelle 3 posten kom ikke fram til organet
Spesialtilfelle 3:Posten kom ikke fram til organet

1 uke

Frist

Får vite at erklæring ikke har kommet frem

Klage fremsatt:

Avgitt til postoperatør

oppreisning etter 31 for oversittet klagefrist
Oppreisning etter § 31 for oversittet klagefrist
 • ”Kan” behandle klagen
 • Hvis klageren ikke kan lastes
   • Eks: Ikke fått vite om fristens lengde
   • Eks: Vært alvorlig syk
 • Hvis klageren kan lastes (ikke har en god unnskyldning) må han ha ”særlige grunner”
   • Eks: Helt nødvendig sosialstønad
 • Etter et år er det uansett for sent
klageinstansens kompetanse fvl 34
Klageinstansens kompetanseFvl. § 34
 • Klageinstansen prøver alle sider av saken
 • Statlig organ skal ”legge vekt på” kommunalt selvstyre ved skjønnsprøving
 • Ikke bundet av klagerens grunner
 • Kan ta hensyn til nye fakta i saken
 • Større frihet enn en overordnet domstol
omgj ring uavhengig av klage fvl 35
Omgjøring uavhengig av klageFvl. § 35
 • Omgjøring av eget vedtak:
  • Hvis det ikke er til skade for noen
  • Hvis ingen har fått vite om vedtaket
  • Hvis vedtaket må anses ugyldig
  • Kan også gjøres etter klage. Klagen går da ikke til klageinstansen
  • Ingen frister, men mindre materiell mulighet
omgj ring uavhengig av klage fvl 3517
Omgjøring uavhengig av klageFvl. § 35
 • Overordnet organ omgjør vedtaket:
  • § 35,3: Mulig innen korte frister
  • Større materielt spillerom
   • Eks: Bredvold Skoger AS – konsesjonStatens landbruksforvaltning omgjør fylkeslandbruksstyrets vedtak
 • § 35,5 henviser til kompliserte ulovfestede regler.
  • Sikkerhetsventil for forvaltningen ved tungtveiende samfunnsinteresser
   • Eks: Omgjøre utslippstillatelse som ødelegger byens drikkevann
materiell kompetanse
Materiell kompetanse
 • Myndighet til å treffe beslutninger med et bestemt innhold
  • Må bygge på riktig jus
  • Må bygge på korrekte fakta
  • Må tas etter lovlig skjønnsutøvelse
 • Fokus på innholdet i et vedtak
   • Materielle feil fører som regel til at vedtaket blir ugyldig
legalitetsprinsippet
Legalitetsprinsippet
 • Offentlige myndigheter kan ikke gripe inn overfor borgerne uten å ha hjemmel for det i formell lov
 • Prinsipp av grunnlovs rang
 • Gjelder både for rettslige og faktiske inngrep
   • Eks: Både byggeforbud og riving av et bygg
legalitetsprinsippet vedtak eller faktiske handlinger
Legalitetsprinsippet:Vedtak eller faktiske handlinger?
 • Et vedtak berører din rettslige stilling
   • Eks: Du pålegges å rive en ulovlig oppsatt hytte
   • Eks: Du pålegges å ta en vaksine
   • Lærebokas kap. 42
 • En faktisk handling berører deg fysisk
   • Eks: Kommunens bulldoser kjører ned hytta
   • Eks: Sykepleiere holder deg fast og stikker sprøyta i deg
   • Inngripende handlinger er i utgangspunktet straffbare
   • Selve tvangen må ha særskilt lovhjemmel
   • Lærebokas kap. 39 (ikke pensum)
legalitetsprinsippet begrepsbruk
Legalitetsprinsippet:Begrepsbruk
 • ”Kompetanse” betyr evne til å treffe til å treffe rettslig bindende beslutninger (vedtak)
 • Beslutninger uten kompetanse får ikke de rettsvirkninger innholdet tyder på. De er ugyldige
 • En faktisk handling kan ikke bli ugyldig, men ulovlig
 • Ikke alt som skjer i offentlig regi er myndighetsutøvelse.
 • Ikke all myndighetsutøvelse er inngripende
legalitetsprinsippet bakgrunnen
Legalitetsprinsippet:Bakgrunnen
 • Kan spores tilbake til folkesuverenitetsprinsippet
   • Folket selv gjennom sine valgte representanter skal bestemme grensene for forvaltningens virksomhet
   • John Locke: ”Essay on civil government” 1690
   • Rousseau: ”Samfunnskontrakten” 1762
   • Delvis tatt inn i grunnloven 1814 - §§ 96 og 99
   • Lignende regler i Magnus Lagabøtes landslov 1274 – Kongen måtte følge lovene som var vedtatt på tinget
legalitetsprinsippet bakgrunnen25
Legalitetsprinsippet:Bakgrunnen
 • Delvis begrunnet i maktfordelingsprinsippet
  • Før parlamentarismen var det ofte motsetninger mellom Regjeringen og stortingsflertallet
  • I dag viktigere å fokusere på kontrollen av det store forvaltningsapparatet
 • Legalitetsprinsippet er fundamentet for domstolenes kontroll med forvaltningen
  • Beskytter borgerne på grunnlag av loven
legalitetsprinsippet bakgrunnen26
Legalitetsprinsippet:Bakgrunnen
 • Kravet om stortingsbehandling er også viktig for den politiske opposisjon
  • Opposisjonen er ikke tilstede i Regjeringen
  • Stortingsbehandling krever grundighet
  • Komitébehandling mer demokratisk enn bare høringer
  • Sakene blir mer fokusert i media – mulighet for flere å komme med innspill
legalitetsprinsippet virkninger
Legalitetsprinsippet:Virkninger
 • Økt forutberegnelighet
 • Minsker faren for myndighetsmisbruk
 • Lettere å gjennomføre lik behandling av borgerne
 • Bedre rettssikkerhet for den enkelte
 • Nært beslektet med menneskerettighetene
kort om menneskerettigheter i norsk rett
Kort om menneskerettigheter i norsk rett
 • Menneskerettsloven av 21 mai 1999 nr. 30
  • Inkorporerer flere internasjonale konvensjoner i norsk lov
   • EMK – Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
   • Flere FN-konvensjoner
  • Ved motstrid går disse reglene foran vanlige norske lover (unntatt grunnloven)
  • Unntak fra konvensjonenes hovedregler er i noen tilfeller mulig, men må vedtas i formell lov. (Eks: EMK art. 8 og 10)
legalitetsprinsippet som sperre
Legalitetsprinsippet som sperre
 • Vedtaket må ha hjemmel i lov
 • Det må være en ubrutt kjede av hjemler fra Stortinget til vedtaket
   • Lov – forskrift – vedtak
 • Hva med uklare lovtekster og skjønn?
  • Legalitetsprinsippet som tolkningsfaktor
   • Eks: Hønsehaukdommen
  • Forvaltningens skjønnsfrihet avgjøres ved tolkning av loven
legalitetsprinsippet som tolkningsmoment
Legalitetsprinsippet som tolkningsmoment
 • Jo mer inngripende vedtaket eller handlingen er, jo strengere blir kravet til klar og tydelig lovhjemmel
 • Tolkningstvil bør løses i favør av borgeren
 • Helhetsvurdering
   • Hvilket livsområde?
   • Inngrepets art?
   • Hvordan rammer det?
   • Hvor tyngende er det?
   • Hvor viktig er det for samfunnet at det gjøres et inngrep?
fullmaktslover og kravet til hjemmelens innhold
Fullmaktslover og kravet til hjemmelens innhold
 • Hvor presist må forvaltningens kompetanse angis i loven?
  • Generelle formuleringer øker forvaltningens spillerom og kan uthule kravet til lovhjemmel
  • Upresise tekster svekker forutberegneligheten
 • Hva hvis lovtekstene ble helt presise?
  • Ikke rom for faglige, politiske og skjønnsmessige vurderinger i forvaltningen
   • Eks: Umulig å ta hensyn til individuelle forhold hos søkeren
fullmaktslover og kravet til hjemmelens innhold32
Fullmaktslover og kravet til hjemmelens innhold
 • Forvaltningen må utstyres med de nødvendige fullmakter – ikke mer
 • Fullmakter til å treffe vedtak eller lage forskrifter skal ikke brukes uten at det er nødvendig
 • Domstolene supplerer fullmaktene med uskrevne regler om myndighetsmisbruk
legalitetsprinsippet unntakene
Legalitetsprinsippet:Unntakene

LOV

Kravet til formell lov

fra Stortinget er hovedregelen

Unntakene er:

 • Organisasjons- og instruksjonsmyndighet
 • Det offentliges private autonomi
 • Spesielle kompetanseregler i grunnloven
 • Andre sedvanebaserte kompetanser
legalitetsprinsippet unntakene34
Legalitetsprinsippet:Unntakene

1. Organisasjons- og instruksjonsmyndighet

 • Innenfor statens eget rettsområde. Bestemme over underordnede organer og de ansattes arbeid.

2. Det offentliges private autonomi

 • Eks: Trenger ikke lovhjemmel for å bestemme over bygg og inventar.

3. Spesielle kompetanseregler i grunnloven

 • = Stortinget i plenum vedtar skatt og bevilginger
 • Ikke noe stort unntak. Det skjer uansett i Stortinget

4. Andre sedvanebaserte kompetanser

 • Helt spesielle situasjoner
 • Eks: ulovfestet rett til å omgjøre vedtak, jfr. fvl. § 35,5
 • Eks: enkelte tilfeller av nødrett
forvaltningsrettslige grunnprinsipper
Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
 • Legalitetsprinsippet
 • Forsvarlighetsprinsippet
   • Forsvarlig saksbehandling
   • Mesteparten lovfestet i forvaltningsloven
 • Saklighetsprinsippet
   • Avgjørelser må være saklig motiverte
   • Må ivareta samfunnets interesser
   • Må ikke legge vekt på personers religion, politisk syn osv.
 • Likebehandlingsprinsippet
   • Unngå usaklig forskjellsbehandling
forvaltningsrettslige grunnprinsipper37
Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
 • Domstolskontroll med forvaltningen
  • Prinsippet er ulovfestet, men har grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett)
  • Hva kan domstolene overprøve?
   • Hjemmel for avgjørelsen (legalitet)
   • Om saksbehandlingsreglene er fulgt
   • Om riktig faktum er lagt til grunn
   • Om saklighets- og likhetsprinsippene er fulgt
forvaltningsrettslige grunnprinsipper38
Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
 • Domstolskontroll med forvaltningen (forts.)
  • Hensiktsmessighet innenfor skjønnsgrensen overprøves ikke av domstolene
   • Rt. 1995 s. 738 (Fett og lim)
  • Subsumsjon ved skjønnsmessige ord og uttrykk overprøves ikke i alle tilfeller
   • Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredningsdommen): unntakene må begrunnes
   • Rt. 1998 s. 1795 (Utvisningsdom II) vurderingstema av ”typisk rettslig natur” overprøves. Typisk: rettssikkerhet, inngrep i det personlige liv.
   • Mindre overprøving hvis vurderingstemaet er teknisk eller politisk
   • Kan avhenge av sammensetningen av det organ som har tatt avgjørelsen. Momenter: lokalstyre, teknisk ekspertise, juridisk ekspertise