Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOENERGETICKÉ LABORATÓRIUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOENERGETICKÉ LABORATÓRIUM

BIOENERGETICKÉ LABORATÓRIUM

151 Views Download Presentation
Download Presentation

BIOENERGETICKÉ LABORATÓRIUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BIOENERGETICKÉ LABORATÓRIUM BioKotolňa VšLP – TUZVO, teplovodný kotol na biopalivo o tepelnom výkone 605 kWt Výstavba: 1998-2000-2001

  2. NAZE: Sektor energetiky na báze biomasy – bioenergetika! Výkon kotla je možné meniť od 40 do 100 %, pričom automatická regulácia spaľovacieho procesu umožňuje dosahovať maximálnu efektívnosť a pritom plniť aj prísne požiadavky legislatívy ochrany životného prostredia tak SR, ako aj EÚ. Meranie: • kvality biopaliva – drevných štiepok, • účinnosť výmenníkov tepla, • kvalita popola, • spotreba biopaliva. Pohyblivý rošt pre tuhé biopalivo – drevné štiepky.

  3. Tepelný zdroj na biopalivo Existujúca - vykurovacia sústava Biopalivo -drevné štiepky Biopalivo - drevné štiepky sú dodávané do hlavného zásobníka o objeme 1,000 m3. Traktor s lyžicou o 2 m3 je používaný k preprave štiepok z veľkoobjemového - hlavného zásobníka do denného medzi-zásobníka, ktorý je vybavený dopravníkom typu “walking floor - pohyblivá podlaha“, a ten so systémom závitoviek zabezpečuje dávkovanie paliva do spaľovacej komory. Počas prevádzky, denný medzi-zásobník vyžaduje dopĺňanie biopaliva - štiepok každý deň, prípadne každý druhý. Hlavný zásobník - veľkoobjemový Teplo Denný zásobník s popohyblivou podlahou Teplá voda z kotla Spaliny Výmenník tepla Teplá voda do vykurovacej sústavy Teplovodný kotol Komín Biopalivo - drevnéštiepky Spaľovacia komora na drevné biopalivo 605 kWt Studená voda do kotla Studená voda z vykurovacej sústavy Multi- cyklónový odlučovač Horúce spaliny o teplote cca. 900 °C sú vedené do trojťahového boilera, kde je ohrievaná vratná voda z vykurovacieho systému, a to z teploty 80 na 90 °C. Vykurovací systém je nízkotlaký uzavretý: teplá voda prechádza výmenníkom tepla a prenáša teplo do stávajúceho teplovodného vykurovacieho systému. Za boilerom je nainštalovaný multi-cyklónový odlučovač, ako čistiaci systém spalín, ktorý odstraňuje TZL. Systém spĺňa prísne environmentálne predpisy Európskej únie. Výrobcom garantovaný emisný limit pre TZL vo forme prachu je < 150 mg/Nm3 na výstupe z odlučovača. Teplá voda Studenávoda Biopalivo - drevné štiepky sú potom dopravované do dávkovača paliva, a ten ich podáva do spaľovacej komory. Spaľovacia komora je vybavená vyspádovaným pohyblivým stupňovým roštom, ktorý tvorí systém pevných a pohyblivých roštníc, pričom horizontálne pohybujúce sa roštnice - odliatky zo železa sú vedené medzi pevnými roštnicami. Postupný pohyb - z roštnice na roštnicu - zaisťuje optimálnu distribúciu biopaliva a rozdelenie procesu spaľovania do rôznych fáz. Spolu s vhodnou dodávkou primárneho a sekundárneho vzduchu do každej sekcie je dosahované optimálne spaľovanie. Táto technológia dovoľuje uplatnenie i nehomogénnych palív: napr. zmes pilín a štiepky s maximálnym rozmerom do 35 mm môže byť dávkovaná s maximálnou vlhkosťou do 50 %. Biopalivo -drevné štiepky Spaliny Spaliny Čisté spaliny Popolček Popol

  4. NAZE: Sektor energetiky na báze biomasy – bioenergetika! Splyňovač dreva – TUZVO o tepelnom výkone 1 MW - postavený v spolupráci so SES Tlmače v r. 2000. Komplexný výskum technológie splyňovania dreva a drevných biopalív. Plameň na báze drevného plynu.