predn ka z agr rneho pr va eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prednáška z Agrárneho práva EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prednáška z Agrárneho práva EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Prednáška z Agrárneho práva EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Prednáška z Agrárneho práva EU. Cena poľnohospodárskej pôdy. Anna Bandlerová. Rozloha SR- k 1.1. 2005 pôdny fond . Celková rozloha : 4 903 380 ha Poľnohospodárska pôda :2 434 749 ha 49, 7 % z celkovej plochy Lesy : 2 004 927 ha 40, 9 % z celkovej plochy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prednáška z Agrárneho práva EU' - jermaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predn ka z agr rneho pr va eu
Prednáška z Agrárneho práva EU

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

cena po nohospod rskej p dy

Cena poľnohospodárskej pôdy

Anna Bandlerová

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

rozloha sr k 1 1 2005 p dny fond
Rozloha SR- k 1.1. 2005 pôdny fond
 • Celková rozloha: 4 903 380 ha
 • Poľnohospodárska pôda:2 434 749 ha

49,7%z celkovej plochy

 • Lesy :2 004 927 ha

40,9% z celkovej plochy

 • Zastavané plochy a nádvoria225 566 ha

4,6%z celkovej plochy

 • Ostatné plochy 1 44 818 ha

2,9%z celkovej plochy

Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR 2005

po nohospod rska p da je vyu van nasledovne
Poľnohospodárska pôda je využívaná nasledovne:
 • -         orná pôda 1 430 594 ha t.j 58,8%
 • -         chmeľnice 561 ha t.j. 0,02 %
 • -         vinice 27 341 ha t.j. 1,12%
 • -         záhrady 77 287 ha t.j. 3,2 %
 • -         ovocné sady 17 912 hat t.j. 0,7 %
 • -         trvalé  trávne porasty 881 054 ha

t.j. 36,2

Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR 2005

vlastn ctvo k po nohospod rskej p de
Vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde
 • Cca 75 % pôda v súkromnom vlastníctve (FO,PO)
 • cca 5 % štátna pôda
 • cca 20%-pôda neznám vlastníkov

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

stanovenie ceny po nohospod rskej p dy
Stanovenie ceny poľnohospodárskej pôdy
 • Neexistencia jednotného cenového predpisu, ktorý by stanovil jednotnú výšku ceny poľnohospodárskej pôdy.
 • Existencia viacerých právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu poľnohospodárskej pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

stanovenie ceny po nohospod rskej p dy1
Stanovenie ceny poľnohospodárskej pôdy
 • je závislé od účelu, pre ktorý cenu poľnohospodárskej pôdy potrebujeme stanoviť.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

el pre ktor sa stanovuje cena p p
Účel pre ktorý sa stanovuje cena p. p.
 • pre účely kúpy a predaja p. p.,
 • pre účely výšky nájomného,
 • pre zistenie vymeriavacieho základu na určenie dane z nehnuteľností,
 • pre účely zabezpečenia úveru
 • pre stanovenia súdnych poplatkov
 • pre účely stanovenia provízií realitných kancelárií za sprostredkovateľské služby pri manipulácii s nehnuteľnosťami
 • pre potreby pozemkových úprav či stanovenie ceny p. p. pre účely vyvlastnenia

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

pod a toho na ak el sa p da vyu va
Podľa toho na aký účel sa pôda využíva

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide10
1.Pre stanovenie hodnoty ornej pôdy za účelom platenia daní z nehnuteľností :

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide11
Podľa prílohy k tomuto právnemu predpisu je priemerná hodnota ornej pôdy na Slovensku 15,90 Sk za meterštvorcový,

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide12
hodnota ornej pôdy napr. v obci Báč v okrese Dunajská Streda je 34,90 Sk za m2, v okrese Nové Zámky v obci Dvory nad Žitavou je 25,82 Sk za m2, v obci Preseľany v okrese Topoľčany je 20,36 Sk za m2

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide13
2.Pre stanovenie hodnoty pozemkov na účely pozemkových úprav platí

vyhláška MP SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide14
3.Pre účely výpočtu výšky nájmu z užívania poľnohospodárskej pôdy, (ktorý je minimálne 1% z hodnoty pôdy) sa hodnota pôdy stanovuje podľa:

vyhlášky MP SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich

(teda použije sa obdobná vyhláška ako pri pozemkových úpravách)

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide15
Prílohu k vyhláške č.38/2005 tvorí tabuľka s hodnotou pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu.
 • Podľa prílohy sadzba poľnohospodárskej pôdy v korunách za meter štvorcový sa pohybuje v závislosti od zaradenia do bonitnej pôdno ekologickej jednotky (BPEJ ) v rozmedzí od 0,65 halierov do 12,10.Sk za meter štvorcový.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide16
4.V iných prípadoch, napr. ak kupujúcim je štátna organizácia resp. Slovenský pozemkový fond sa pre stanovenie hodnoty využíva znalecký posudok vyhotovený v súlade s platnou

vyhláškou č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide17
Pre účely ochrany poľnohospodárskej pôdy sa uplatňujú nasledovné právne predpisy:

zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy doplnený vyhláškou MP SR č. 508/2004 Z. z.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide18
Výška ceny poľnohospodárskej pôdy nesmie byť v rozpore so zákonom č.68/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.18/1996 Z. z. o cenách

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

radn cena po nohospod rskej p dy na slovensku v sk ha 1 k 31 12 2004
Úradná cena poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v Sk.ha-1 k 31.12.2004

Zdroj: VÚEPP

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

priemern trhov ceny p dy vo vybran ch okresoch sr v sk m 2 2003
Priemerná trhová ceny pôdy vo vybraných okresoch SR v Sk.m-2 (2003)

Zdroj: VÚEPP

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide21
Zdroj: Eurostat

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide22
Zdroj: Eurostat

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

trhov ceny po nohospod rskej p dy
Trhové ceny poľnohospodárskej pôdy
 • v Belgicku 15 895 EUR za ha,
 • v Taliansku 13 180 EUR za ha,
 • v Nemecku 9 416 EUR za ha,
 • v Španielsku 5 686 EUR za ha,
 • vo Francúzsku 3 613 EUR za ha

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide24
v Česku 1 282 EUR za ha,
 • v Poľsku 874 EUR za ha
 • na Slovensku 877 EUR za ha

(Eurostat 2002)

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

faktory ovplyv uj ce trhov ceny po nohospod rskej p dy
Faktory, ovplyvňujúce trhové ceny poľnohospodárskej pôdy
 • dopyt a ponuka v mieste polohy pozemkov,
 • makropoloha pozemkov (poloha okresov v rámci republiky),
 • mikropoloha pozemkov, t.j. poloha pozemkov v rámci okresu,
 • prístup k pozemku, infraštruktúra, produkčná schopnosť – bonita pôdy

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide26
. Kúpna cena predávanej pôdy sa tvorí predovšetkým na voľnom trhu, odvíjajúc sa od ponuky a dopytu.
 • Trhové ceny poľnohospodárskej pôdy bez rozlíšenia účelu ich ďalšieho využitia sú vyššie najmä v poľnohospodársky produkčných okresoch a okresoch s rozvinutým turistickým ruchom.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide27
Podľa Budaya (2005) sa pohybuje od priemernej úradnej ceny pôdy až po jej trojnásobnú hodnotu.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide28
Podľa výsledkov výskumu katedry práva (2004) sa kvalitná pôda v Nitrianskom regióne predáva za približne

80 000 Sk/ ha

Vyššiu cenu možno dosiahnuť pri predaji menšej výmery pôdy určenej na nepoľnohospodárske účely.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide29
výsledky výskumu Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave :

aj po vstupe do EÚ sa obchoduje iba s pôdou, ktorá sa následne využíva pre nepoľnohospodárske účely. Táto pôda sa predáva za oveľa vyššiu cenu.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide30
Je možné predpokladať, že záujem o nákup poľnohospodárskej pôdy v budúcnosti ovplyvnia aj platby v nových členských štátoch, tak príspevok EU ako aj národný doplatok.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide31
Odborníci očakávajú v budúcnosti zvýšenie trhovej ceny pôdy.
 • Je logické, že to bude v rôznych oblastiach rozdielne. Najdrahšia pôda by mala byť v najúrodnejších oblastiach

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide32
Na Slovensku podobne ako aj v iných krajinách EU patrí prevažná časť poľnohospodárskej pôdy do súkromného vlastníctva,
 • väčšina vlastníkov svoju pôdu neobhospodaruje sama, ale ju prenajíma iným subjektom hospodáriacim na pôde

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide33
trh s nájmom poľnohospodárskej pôdy je rozvinutejší ako samotný trh s pôdou na poľnohospodárske účely.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide34
trh s poľnohospodárskou pôdou

najmä na účely nie poľnohospodárske,

 • pre účely výstavby priemyselných parkov, pre výstavbu fabrík, kde hlavným investorom sú cudzinci.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide35
Ide najmä o výstavbu priemyselných parkov napr. výstavba Dodávateľského parku Trnava PEUGEOT CITROEN, Whirlpool Slovakia, s.r.o Poprad, Závod na montáž automobilov Žilina- Teplička, priemyselný park
 • Nitra sever s investíciou firmy Visteon, príprava priemyselných parkov v blízkosti väčších miest ).

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

situ cia na trhu s po nohospod rskou p dou pre ely al ieho po nohospod rskeho vyu itia
Situácia na trhu s poľnohospodárskou pôdou pre účely ďalšieho poľnohospodárskeho využitia
 • predaj poľnohospodárskej pôdy sa týka hlavne pozemkov s menšou výmerou (do 5ha);
 • predáva sa pôda najmä na stavebné účely, resp. na iné než poľnohospodárske využitie;
 • predaj sa týka pozemkov v produkčných oblastiach;
 • ponuka prevyšuje dopyt ;

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

swot anal za poukazuje na nasleduj ce slab str nky ktor je potrebn rie i
SWOT analýza poukazuje na nasledujúce slabé stránky, ktoré je potrebné riešiť:
 • neexistencia zvýhodnených úverov na nákup poľnohospodárskej pôdy;
 • doteraz neukončený reštitučný proces;
 • neukončené pozemkové úpravy;
 • rozdrobenosť pozemkového vlastníctva.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide38
Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva sa týka:
 • veľkosti pozemkov, a tým aj ich počtu,
 • veľkého rozsahu spoluvlastníckych vzťahov rôznych osôb k tomu istému (malému) pozemku
 • priestorového rozptylu pozemkov toho istého vlastníka a sprevádza ju neúčelný tvar pozemkov a ich nedostatočná prístupnosť.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide39
Priemerná výmera pozemku je 0,45 ha s priemerným počtom 12 – 15 spoluvlastníkov na 1 pozemok (kde spoluvlastnícky podiel vo väčšine prípadov tvorí menej ako 1 m2),

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide40
Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva (sama alebo v spojení s inými okolnosťami) sťažuje, prípadne dokonca v jednotlivých prípadoch vylučuje :
 • ich evidenciu,
 • prijímanie vlastníckych rozhodnutí i rozhodovanie orgánov verejnej správy,

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide41
vznik zmluvných právnych pomerov medzi vlastníkmi a inými osobami (napr. užívateľmi),
 • ako aj vytváranie racionálnych ekonomických subjektov
 • Napokon, táto skutočnosť je zdrojom vlastníckych a susedských sporov a zamedzuje rozvoju trhu s pôdou.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

al ie faktory ktor v razne brzdia rozvoj trhu s p dou s
Ďalšie faktory, ktoré výrazne brzdia rozvoj trhu s pôdou, sú:
 • v prostredí neexistujúceho dopytu sa nevytvorili reálne trhové ceny;
 • doteraz existujúci problém s neidentifikovanou pôdou (pôdou neznámych vlastníkov);
 • sedemročné moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom;
 • daňové zaťaženie;
 • nestabilita právnej úpravy.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide43
Pre rozvíjanie trhu s pôdou ako aj trhu s nájmom poľnohospodárskej pôdy a pre účely ochrany a zveľaďovania pôdneho fondu bude nutné :

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide44
Ukončiť čo najskôr proces reštitúcií
 • Doriešiť  problém s pôdou neznámych vlastníkov;
 • Sprehľadniť situáciu v oblasti štruktúry vlastníctva a užívania pôdy vytvorením komplexného informačného systému zachytávajúceho finančné operácie s poľnohospodárskou pôdou;

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide45
Eliminovať problém týkajúci sa extrémnej rozdrobenosti poľnohospodárskej pôdy;
 • Urýchliť proces pozemkových úprav;
 • Stanoviť systém, ktorý sprehľadní situáciu v stanovení hodnoty poľnohospodárskej pôdy, keď v súčasnosti platí, že pre rôzny účel využitia pôdy platí iný právny predpis ohodnocovania niekoľkonásobne novelizovaný;

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide46
Podporovať a vytvárať finančné stimuly pre podporu trhu s pôdou ako napr. poskytovanie zvýhodnených úverov s nižšou úrokovou mierou;

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide47
Podporovať a vytvárať daňové stimuly pre rozhýbanie trhu s pôdou ako napr. odstrániť pozemkovú daň, resp. poskytnutie daňových úľav resp. úplné oslobodenie od dane pri zúrodňovaní alebo zalesňovaní pôdy; pri výsadbe trvalých kultúr ako sú ovocné sady, vinice, chmeľnice;

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide48
Usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom;
 • Zabezpečiť prístup k pozemkom;
 • Vytvoriť podmienky pre racionálne riadenie a rozvoj trhu s pôdou;
 • Zvýšiť ekologickú stabilitu krajiny;

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

n jomn po nohospod rskej p dy vo vybran ch krajin ch v eur ha 1
Nájomné poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách v EUR.ha-1
 • Nemecko 251EUR
 • Francuzko 131EUR
 • Slovensko 17 EUR
 • Maďarsko 45 EUR

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

source eurostat data for 2002 except for slovakia data for 2004
Source: Eurostat, Data for 2002 except for Slovakia - data for 2004

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

medzin rodn dokumenty zaoberaj ce sa p dou
Medzinárodné  dokumenty zaoberajúce sa pôdou
 •  Ø      Európska charta o pôde (1972, revidovaná v r. 2003)
 • Ø      Svetová charta o pôde (1981)
 • Ø      Svetová pôdna politika (OSN, 1982)
 • Ø      Program OSN pre životné prostredie (Nairobi, 1982)
 • Ø      Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992)
 • Ø      Odporúčanie Rady Európy č.R (92)8 o ochrane pôdy
 • Ø      Soil Communication ( EEC, 2002)

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

s asn kvalita p d slovenska vyu van ch v po nohospod rstve
Súčasná kvalita pôd Slovenska využívaných v poľnohospodárstve
 • je výsledkom ich prirodzených získaných vlastností.
 • Na základe doterajších poznatkov možno konštatovať, že:
 • ·        vysoko produkčné pôdy predstavujú 21,8%
 • ·        stredne produkčné pôdy 54,7%
 • ·        málo produkčné pôdy  23,5%. 

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

priemern bodov hodnota produk n ho potenci lu po nohospod rskych p d slovenska je 54
Priemerná bodová hodnota produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd Slovenska je 54
 • v rámci 100 bodového systému hodnotenia.
 • Podrobný prieskum poľnohospodárskych pôd Slovenska vykonal Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy so sídlom v Bratislave s hustotou mapovania 14 ha,

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide54
Slovensko sa zaraďuje medzi štáty s najpodrobnejšou bázou informácií o svojich pôdach.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

progn za v voja v mery na ich p d
Prognóza vývoja výmery našich pôd
 • možno očakávať zmeny.
 • V posledných rokoch bol priemerný úbytok pôdy z PPF približne 1000 ha ročne, čo predstavuje 3 ha denne.
 • So zreteľom na schválené územnoplánovacie dokumenty možno konštatovať, že tento stav sa nepodarí udržať.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide56
Je odôvodnený predpoklad, že úbytky poľnohospodárskej pôdy budú ročne narastať na úroveň 2000 ha a viac.
 • Z toho najmenej 50 % budú najlepšie pôdy na rovinách.

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy

slide57
V dlhodobom výhľade je reálny presun najmenej 40-50 000 ha pôdy z poľnohospodárskeho využívania do inej kategórie – uvažuje sa s poľnohospodárskou účelovou zeleňou a zalesňovaním.
 • Tento predpoklad vyplýva zo súčasnej evidencie nevhodných pôd pre poľnohospodárske využívanie (VÚPOP Bratislava).

Bandlerová,A Prednáška č.10 , Cena poľnohospodárskej pôdy