1 / 4

200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI

200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI FİZİK DERSİ SINAVI SORULARI ( 3 ). Ad: Soyadı: Okul no:. Tarih:. Sınav no:. 1-.

Download Presentation

200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2006 / 2007 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI FİZİK DERSİ SINAVI SORULARI (3) Ad: Soyadı: Okul no: Tarih: Sınav no: 1- Kalınlıkları aynı olan, kendi içinde homojen 1m yarıçaplı daire şeklindeki bir tel ile 60m uzunluğundaki KLMN teli şekildeki gibi birleştirilerek L noktasından asılıyor. Sistem dengede olduğuna göre dairenin öz kütlesinin LM telinin Öz kütlesine oranı kaçtır? (KL=LM=MN) M L r=1m K N 2- 100 N ağırlığındaki düzgün türdeş ve eşit bölmeli çubuk ağırlığı 20N olan makaralardan oluşan şekildeki sistemde dengededir. Buna göre Tip gerilmesini bulunuz. TİP O

  2. Yarıçapı 4 cm olan düzgün türdeş daire levhadan yarıçapı 2 cm olan iki daire kesilerek çıkarılıyor ve şekildeki gibi yan tarafa ekleniyor. Oluşan yeni şeklin ağırlık merkezi kaç cm yer değiştirmiştir? 3- 4- Sürtünmesiz makaralarla kurulan şekildeki sistem dengede olduğuna göre P2 cisminin ağırlığını bulunuz. P2 P1= 100N 300 12cm yarıçaplı homojen daire levhadan şekildeki üçgen çıkarılıp şeklin sağ tarafına yapıştırılıyor. Sistemin ağırlık merkezi kaç cm yer değiştirir bulunuz. 5- . O

  3. 6- T Ağırlığı 20N olan makaralarla kurulan şekildeki sistem dengededir. Buna göre F kuvvetini ve ip gerilmelerini hesaplayınız. F 370 120N 7- M L Eş merkezli olan K-L ve M-N kasnaklarına şekildeki gibi A ve C cisimleri asılıyor. K,L,M,N kasnakların yarıçapları sırasıyla r,2r,4r,r dir. L çarkı ok yönünde 1 tur atarsa A ve C cisimleri cisimleri arasındaki düşey uzaklığı bulunuz. K N A C

  4. 8- Bir hareketli makaraya şekildeki gibi yarıçapları verilen eş merkezli çarklar bağlanmıştır. Çarklar ok yönünde iki tur atarsa P yükü kaç r yer değiştirir , yarıçapı r olan makara hangi yöne doğru kaç tur atar bulunuz. r3 =6 r r2 =2 r r1 =2r P 9- 20cm r=2cm r=2cm K Kendi içlerinde homojen silindir ve küreler şekildeki yapıştırılıyor. Sistem K noktasından bir ip ile asıldığında dengede kaldığına göre silindir ve kürelerin yapıldığı maddelerin öz kütlelerinin oranını bulunuz. MUHAMMET ÇORUH FİZİK ÖĞRETMENİ Sin 370=cos 530 =0,6 - sin530=cos370 =0,8 - sin 300=cos 600=0,5 - sin 600=cos 3003 /2 - sin 450=cos 450= 2 /2

More Related