Reguleringer finansiell stabilitet og makro konomi finansn ringens dag 27 mars 2012
Download
1 / 24

Reguleringer, finansiell stabilitet og makroøkonomi Finansnæringens dag 27 mars 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Reguleringer, finansiell stabilitet og makroøkonomi Finansnæringens dag 27 mars 2012. Emil R. Steffensen Finanstilsynet. Agenda. Finanskrisens ulike stadier Situasjonen i dag og norsk finanssektor Reguleringer , makroovervåking og tilsyn. Hva er finansiell stabilitet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reguleringer, finansiell stabilitet og makroøkonomi Finansnæringens dag 27 mars 2012' - jeremy-boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reguleringer finansiell stabilitet og makro konomi finansn ringens dag 27 mars 2012

Reguleringer, finansiell stabilitet og makroøkonomiFinansnæringens dag27 mars 2012

Emil R. Steffensen

Finanstilsynet


Agenda
Agenda

 • Finanskrisens ulike stadier

 • Situasjonen i dag og norskfinanssektor

 • Reguleringer, makroovervåking og tilsyn

27. mars 2012 FNO


Hva er finansiell stabilitet
Hva er finansiell stabilitet?

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet kan håndtere sjokk og forstyrrelser og utføre sine funksjoner uten at det oppstår store, negative konsekvenser for resten av økonomien

Kilde: Reinhart &Rogoff

27. mars 2012 FNO


R eal konomiske kostnader er sv rt store
Realøkonomiske kostnaderer svært store

Vekst i BNP

Arbeidsledighet

Kilde: Thomson Reuters Datastream

Kilde: IMF WEO update, januar 2012

27. mars 2012 FNO


Hvorfor oppstod krisen
Hvorfor oppstod krisen?

 • Lave renter, lave risikopremier, sterk vekst i kreditt og formuespriser er kjente ingredienser bak subprimekrisen i USA og en rekke finanskriser.

  "Paradox of financial stability"

  The system looks strongest when it is at its most vulnerable

 • Verdipapirisering, komplekse produkter og selskapsstrukturer «skjulte» risikoen og ga opphav til overraskende smitteeffekter til Europa, tillitssvikt mellom banker og likviditetskrise

  "...at this point, the troubles in the subprime sector seem unlikely to seriously spill over to the broader economy or the financial system.“

  (Bernanke, juni2007)

27. mars 2012 FNO


Statsgjeldskriseogbankkrise

Kilde: Thomson Reuters Datastream


Hvorfor reagerte mange markedsakt rer s sent p ubalansene i statsgjeld
Hvorfor reagerte mange markedsaktører så sent på ubalansene i statsgjeld?

Financial Times

27. mars 2012 FNO


I 2011 s det m rkt ut
I 2011 ubalansene sådetmørktut….

Financial Times

27. mars 2012 FNO


Lysning internasjonalt men fortsatt betydelig risiko
Lysning internasjonalt, men fortsatt betydelig ubalansene risiko

 • Tegn til bedring i amerikansk økonomi

 • Myk landing i kinesisk økonomi?

 • Fremgang i arbeidet med statsgjeldsproblemene i EU

 • ECBs tilførsel av likviditet gjennom LTRO i desember 2011 og februar 2012

  Fortsatt ubalanser, svak vekst og høy ledighet,

  og usikkerhet om følgene av langvarig lav rente

27. mars 2012 FNO


Norske banker
Norske banker ubalansene

Bankenesresultaterog tap

 • Norske banker harklartseggodtgjennom den internasjonalefinanskrisen

 • Norske banker erlønnsommeogtilfredsstillerminstekravene med god margin

 • Fortsattusikkerhetsamtnyeogøktekravbådeframyndigheterogmarkeder, tilsier at godetiderbenyttestilytterligerestyrkingavsoliditet

 • Langsiktig funding oglikviditetsbuffereharøkt, ogrisikostyringenerbedret

 • Finansieringenmågjøresendamerrobust oglikviditetsbuffereøkesytterligere for å møteeventuellnytilstrammingimarkedene

Husholdningenesgjeldsbelastning

27. mars 2012 FNO


Solvens ii nye krav i forsikring
Solvens II – Nye krav i forsikring ubalansene

 • Harmonisering av solvenskravene, og i utgangspunktet ikke rom for nasjonale valg (bortsett fra områder som ligger utenfor Solvens II)

 • Tre pilarer (samme struktur som i bankregelverket), også her med muligheter for bruk av interne modeller

 • Overgangsordninger og tidspunkt for gjennomføring fortsatt uavklart

 • Det er viktig at selskapene fortsatt prioriterer forberedelsene til det nye regelverket

27. mars 2012 FNO


Solvens ii og situasjonen i liv og pensjon i norge
Solvens II og situasjonen i liv og pensjon i Norge ubalansene

 • Forsikringsforpliktelsene vurderes til realistisk verdi basert bl.a. på diskontering med markedsrente. Fortsatt diskusjon om tiltak for å redusere prosyklikalitet

 • Økt etterspørsel etter langsiktige rentepapirer for å redusere samlet renterisiko når rentenivået er lavt

  • Tilgangen på lange rentepapirer liten i mange land

 • Lave renter og økende levealder skaper utfordringer for liv og pensjon. Solvens II synliggjør renterisikoen og øker kravet til kapital.

 • Regelverkstiltak utenfor Solvens II bør iverksettes, herunder Finanstilsynets forslag til nytt sammenslått bufferfond og Banklovkommisjonens forslag

27. mars 2012 FNO


Finanskrisen og behov for reguleringsreformer for banksektoren
Finanskrisen og behov for reguleringsreformer for banksektoren

 • Strengere krav til kvalitet og nivå på kapital

 • Økte krav til likviditetsbuffere og stabil funding (LCR og NSFR)

 • Økt vekt på systemrisiko

 • Bedre systemer for kriseløsninger

 • Institusjonelle endringer

 • Regulering og overvåking av skyggebanksystemet

27. mars 2012 FNO


Nye krav til struktur i eus banksektor
Nye banksektorenkravtilstrukturi EUs banksektor?

Finanskrisen viste betydningen av forretningsmodeller

og helhetlig regulering og tilsyn

 • Krisehåndtering og avviklingsplaner (testamenter)

 • Restriksjoner på størrelse (US Dodd-Frank Act)

 • Restriksjoner aktivitet (Volcker-rule)

 • Restriksjoner i finansgrupper

  • UK forslag om «ring-fencingofretail banking»

 • Fullstendig separasjon

  • US Glass-Steagall (1933-1999)

  • Forslag om «narrow-banking» (innskudd og «standard» utlån)

27. mars 2012 FNO


Basel iii nye og kte kapitalkrav
Basel III - Nye banksektorenogøktekapitalkrav


Basel iii gradvis innf ring av de nye kravene 2013 2019
Basel III – banksektorenGradvisinnføringav de nyekravene(2013-2019)

*Fradragsregler: Fradrag i ansvarlig kapital for krysseierskap, goodwill mv

27. mars 2012 FNO


Kt vekt p systemrisiko i regulering og tilsyn
Økt banksektorenvektpåsystemrisikoireguleringogtilsyn

 • Målom å redusereprosyklikalitetogsmitteeffektersomfølgeavgjensidigavhengighetogfelleseksponeringer

 • Verktøykassenavvirkemidlerimakrotilsynogmakroreguleringuavklart

  • Konserveringsbuffer, motsyklisk buffer, systemrisikobuffer, risikovekter, LTV, leveragekrav, likviditetskrav, Pilar 2, kriseberedskap, strukturbegrensninger?

 • Finanstilsynetvurdererbådeinstitusjonsspesifikkrisikoogsystemrisiko. Interaksjonmellomfinansnæringogmakroøkonomierviktig, oghelhetenernødvendig for vurderingeravrisikoienkeltinstitusjoner.

 • Makroøkonomiskovervåkingharvært en integrert del avtilsyns-virksomheteniNorgei langtid, imotsetningtili mange andreland.

27. mars 2012 FNO


N rmere om motsyklisk buffer
Nærmere banksektorenommotsyklisk buffer

 • Formålet med en motsyklisk buffer er å styrkebankenessoliditetfor å kunnemøteøkte tap ogopprettholde normal utlånsaktivitetetter en periode med sterkkredittvekst

 • Innføringav en motsyklisk buffer kanogså ha en viss, men troligliten, effektpåkredittveksteni en oppgangsperiode.

 • Innføringavmotsyklisk buffer erførstogfremst et soliditetsfremmendetiltak, ogbehovet for koordinering med øvrigkapitaldekningsregelverkerbetydelig.

 • Institusjonellemodeller for makrotilsynbøravspeilenasjonaleerfaringer, ogdetfinnesikke en “one-size-fits-all”.

27. mars 2012 FNO


Regulering og tilsyn
Regulering og tilsyn banksektoren

 • Det finansielle systemet er komplekst, og utøvelse av skjønn er nødvendig

 • Gode reguleringer kan ikke alene sikre stabilitet. For å sikre finansiell stabilitet kreves et effektivt tilsyn. «Compliance»-tilsyn er ikke tilstrekkelig.

 • Et effektivt tilsyn krever høy kompetanse, må være fremadskuende og ha nødvendige virkemidler og vilje til tidlig inngripen

  • Revisjon i 2022 av «Basel coreprinciples for effective banking supervision»

 • Deternødvendig med et aktivtogkritiskstedligtilsyn, vektpårisikostyring, modeller, likviditetogsoliditet, og et makroperspektivianalyserogrisikovurderinger.

27. mars 2012 FNO


Kapitaldekning i norske banker
Kapitaldekning i norske banker banksektoren

Banker og boligkredittforetak

27. mars 2012 FNO


Risikovekter boligl n
Risikovekter banksektoren - boliglån

Kilde: BankenesPilar 3-rapporter

27. mars 2012 FNO


Risikovekter foretaksl n
Risikovekter banksektorenforetakslån

Kilde: BankenesPilar 3-rapporter

27. mars 2012 FNO


Nasjonal handlefrihet
Nasjonal banksektorenhandlefrihet

 • CRD IV (somi EU byggerpå Basel III) eristørre grad enntidligereregelverk et fullharmonseringsregelverk

 • “Single Rulebook” oghensynettilfinansiellstabiliteterikkesammenfallende nårminstekraveneer for lave

 • Harmoniseringavreguleringogtilsynerønskelig, men måikkeføretilsvekkelseavstandarder

 • Nasjonalthandlingsromogfleksibilitetmåbrukes for å møtetrusler mot finansiellstabilitet

27. mars 2012 FNOad