slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oseania PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Oseania - PowerPoint PPT Presentation

gizi
1178 Views
Download Presentation

Oseania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oseania

 2. Disposisjon • Oseania • New Zealand • Økonomi, historie, urfolk • Naturforhalda • Fiji • Kultur, geograft • Naturforhald • Økonomi • Likskapar og ulikskapar • Kjelder

 3. Oseania • Verdsdel  minste • Folketalet 35 834 670 • Arealet  9 008 458 km² • Australia, New Zealand, Ny-Guinea  øygrupper • Australia som står for mesteparten av innbyggjartalet og arealet

 4. New Zealand • Hovudstad: Wellington • Stillehavet • Ligg aust for Australia • To hovudøyer som kallast Nordøya og Sørøya • Ca. 1million bur på Sørøya og ca.3 millionar bur på Nordøya • Nordøya vart danna 1,4millionar år sidan av ein vulkan, framleis mange aktive vulkanar på øya • Kopi av Noreg, på andre sida av kloden • Kan minne om den norske nature, snødekte fjell, dalar og fjordar

 5. Ca. 150år sidan vart store delar av skogen i New Zealand hogd ned, og vart erstatta med store gras sletter store beiteområder for sau og storfe • Sau er ein stor inntektskjelde i landet, og det finst ca. 58 millionar sauer der

 6. Økonomi • Jordbruk, skogbruk og fiskeri  største næringskjeldene i landet • inntektene fra turismen  auker • eksport av storfe- og sauekjøtt forbinder med New Zealand  grønsaker og frukt f.eks kiwi, eple • avhengig av handel med utlandet, sjølv om deiproduserarmykje av det som blir brukt i landet • Australia, USA, England og Kina er de største handelspartnarane

 7. New Zealand historie • Trur at maoriane første som busette seg, ca. 1000 år sidan • Navigatøren Kupe segla fråHawaiki og oppdaga Aotearo(New Zealand) 950 e.kr. • Nederlands oppdagelsesreisar, Abel Tasman segla langs vestkyst kanten av New Zealand i 1642, segla raskt vidare då maoriane drepte og åt fleire av mannskapet når dei prøvde å gå i land • 1769 segla den engelske oppdagelsesreisandeJames Cook tok øve New Zealand på vegne av England • 1840  underskrive ein avtale mellom maoriane og dei europeiske immigrantane • Avtalen heiterTreatyofWaitangi, underskrive 6.feruar.1840  nasjonnaldagen • New Zealand sjølvstyrande britisk koloni i 1856 • 1947 at landet blei ein sjølvstendig nasjon

 8. Urfolket • Urfolket i New Zealand • Maorisk • Opprinneleg frå Polynesia • 1280 e.kr til New Zealand • Via sjøvegen • Naturrelgionen deira spelar forfedrene ei stor rolle, sjølv om dei ikkje var til stades • Utøve svart magi • Årsaka til mange blodige krigar • Maoriane var oppdelt i stammar, klanar, familie grupper • Stammane levde avskilt

 9. Urfolket • Opprinneleg nomadisk livsstil  flytter frå stad til stad der matressursane var • Om vinteren og hausten levde dei av jakt og sanking  flytta der byttedyra var • Årsaka til krigar kunne vere at nokon stjal eller drap nokon på kryss av stammane • Krigane mellom stammane kunne vare, fleire år  generasjonar • Sidan dei kriga mykje var levealderen låg • 40år  sett på som gammal • Dei gamle var repekterte  beste, flinkaste krigane pga.alderen • http://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQw

 10. Naturforhalda • New Zealandøst- Australia • HovudgrupperNordøya og Sørøya • Nordøya: danna 1,4 millionar år sidan av ein vulkan • Aktive vulkanar • Sørøya: klima og temperatur minna om norsk natursnødekte fjell, daler og fjordar • 150 år sidanskogenhogdned • No erstatta med grassletter • Vart beiteomeråde-sau-storfe • Sau stor inntektsskilde i landet • 58 millionar sau i landet

 11. Økonomi • New Zealands: beliggenheit- beskjednehjemmemarked= skapt økonomisk problem • 30% dekka av skog- 50% planta • Klima- velegna- drift av skogplantasje- befinner seg på North Island • Industrien: består- bedrifter-foredler-jorbruksvarer, forbruksvarer for: hjemmemarkedet, bilverksteder, større sagbruk, cellulose og papirfabrikkar • Lite hjemmemarked-stor konkurranse frå importvarer= hemmar markedet • Produserarnisjeprodukter- produkt for utandørsaktiviteter: klatreutstyr, campingutstyr, og terrengsykkler • New Zealand: verdens ledene produsent av båtar, særleg seglbåtar • New Zealand- eksport ramma av EUs importrestriksjoner- sikter til andre marked: Australia, Japan og USA

 12. Økonomi • Viktigsteeksportvaren- husdyrbruket • New Zealand- største eksportør av: sauekjøtt, ull, smør og ost • Eksporter: frukt og grønnsaker, fisk, mineraler, kjemikalier, treprodukter, metaller og metallprodukter • Importer: maskiner, transportutstyr, petroleum og petroleumsprodukter • Australia viktigaste handelspartner  økonomisk samarbeidsavtale • Andre handelspartnare: USA, Japan, Kina og Storbritania

 13. Økonomi • Fiske • Landets200 mils økonomiske sone fjerde største 13 større en landarealet • Omfattar næringsfattige dypvannsomeråder fangst liten forhold til størelse • 90% fangstverdien eksportert • Oppdrett av: muslinger, laks og østers betydelig av produksjonsverdien • Sterke begrensinger utanlandsk fiske omerådet • Halvparten kommersiell fiskekvote kontrolleres av maori urbefolkningen

 14. Økonomi • Jordbruk viktig for landets økonomi • 90% av lammekjøttet, 80% av storfekjøttet, 75% av sauekjøttet eksporteres • New Zealand står for 40% av saue- og lammekjøttet i verden  30% av verdens ullproduksjon • 50% landets areal brukes som beiteområdet

 15. Fiji • Hovudstad: Suva • Innyggjarar: 957 780 • Offisielle språk --> Engelsk • Også sit eige språk --> Fijiansk • Indiske delen av Fiji --> Fiji-hindi • 53% kristne • 38% hinduer • 8 % muslimer • 1 % sikh

 16. Geografi • 300 øyar to største er Vitu Levu og Vanua Levu • De største øyene er vulkanske • Dei minste er koralløyer • Alle øyene omringa av korall • Mount Tomaniivi på Vitu Levu 1.323 m o.h

 17. Kultur • Miks  bakrunn, raser • Har framleis mange av dei fijianske gamle tradisjonane slik som kava- seremoniane og meke-dansing • Meke-dansingkombinasjon mellom dans og historieforteljing gjennom song, utførast av både kvinner og menn. Mennene uttrykkjer sterke bevegelsar, mens kvinnene er meir grasiøse og feminine • Kava (yaqona)  svak narkotisk drikk (lovleg) som er laga av rota til ei pepparbusk, brukast på offentlige og uhøgtidlege samankomstar. Slutten på ein arbeidsdag, eller innviing av ei bru skjer ikkje utan kava • Annar tradisjon  springa barbeint over glødande kull og steinar • Matrettar: Lovo (mat bakt i jordovn), curry og ulike risrettar

 18. Naturforhald • Fiji har eit tropisk havklima, kor søraustpassaten verkar modererande på den fuktige varmen • Middeltemperaturen i Suva (Viti Levu) er 23 °C i juli–aug, og 27 °C i jan.–mars • Gjennomsnittleg årsnedbør varierer på dei forskjellige øyane frå 1400 mm i vest til over 5000 mm i aust. • Nedbøren er gjennomgåande størst på dei søraustvendtekystane, mens dei nord vestre delane av øyene blir liggande i le for søraustpassaten • Suva mottar 2975 mm nedbør i året; mars er den mest nedbørrike månaden og juli den turraste. • Fiji opplever tradisjonelt i gjennomsnitt 10–15 syklonar i kvart tiår. • Av desse har kanskje éin vært av orkanstyrke. • Sidan 1985 har midlertidig både hyppigheita av syklonane, samt andelen av desse med orkanstyrke, økt.

 19. Økonomi • Ligg ved hovedruten mellom Nord-Amerika og Australia • Viktigaste kommunikasjonssenteret i den sørvestre delen av Stillehavet • Aukande kommunikasjon med Asia • Næringsliv • Landbruket inkludert fiske bidrog i 2002  15 % av BNP og sysselsette ca. 40% av arbeidskrafta • BNP – bruttonasjonalprodukt – summen av all verdiskaping • Over 80 %  jorda eiges av «Native Land Trust Board»

 20. Kontrollerast av dei fijianske høvdingane • Mesteparten  dyrkbare jorda leigest ut i små einheitar indiske landarbeidarar • Mange får ikkje fornye leigekontraktane sine  problem dei siste åra • Landbruksproduksjon varierar år til år • Normalt sukkerrøyr 80 % av produksjon • ¼ befolkiningen er direkte avhengige av sukkerrøyrproduksjon • Sukkerrøyrproduksjon betydeleg ramma etter kuppet i 1990 • Landet måtte importere sukker • Kokosnøtter og ingefær viktigaste eksportprodukt ifrå jordbruket • Nyare næring  eksport av vatn

 21. Økonomi • Industri og bergverk • Utgjorde i 2004 25,4 % av BNP • Sysselsette 33,8 % av arbeidskrafta • Viktigaste sektor  bearbeiding av matvarer, først og fremst sukker, sirup og kopra • Produksjon av sement og andre byggningsvarer • Skattefriheit i industrien  oppmuntra til innvisteringar i tekstilindustrien • Nedgang deiseinare åra • Viktige mineraler  gull og sølv • Kobbarutvinning starta i 1997 • Energien  basert på vannkraft • Utanrikshandel

 22. Økonomi • Viktigaste eksportprodukter  sukker, gull, fiskeprodukt (bearbeide og rå) og klede • Importen omfattar matvarer, drivstoff • For det meste maskiner, køyretøy og andre ferdigvarer • Viktigaste marked for eksport  Australia, Storbritannia, Japan, Kina og New Zealand • Samme landa for eksport unntatt Storbritannia

 23. Likskapar og uliksskapar

 24. Kjeldeliste • http://www.sydhav.no/Fiji/fakta.htm • https://www.google.no/search?q=fiji&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.& • https://www.google.no/search?q=fiji&bav=on.2,or • http://no.wikipedia.org/wiki/New_Zealand • http://no.wikipedia.org/wiki/Oseania • https://www.google.no/search?hl=no&q=oseania&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&biw=1366&bih=619&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=D--HUZj8K4SI4ASJ_4EI • http://www.sydhav.no/New%20Zealand/new_zealand.htm • http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_verdens_stater_etter_bruttonasjonalprodukt_per_innbygger

 25. kjeldeliste • http://www.anzappl.org/branches/NZ/images/NZpic.jpg • http://snl.no/New_Zealand/fiske • http://travelblog.viator.com/wp-content/uploads/2009/01/new-zealand-tours.jpg • http://snl.no/New_Zealand/n%C3%A6ringsliv • http://snl.no/New_Zealand/jordbruk • http://snl.no/New_Zealand/utenrikshandel