1 / 21

LİNUX DİZİN YAPISI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 231 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ. LİNUX DİZİN YAPISI. Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ. Dosya ve Dizin sistemi.

jenski
Download Presentation

LİNUX DİZİN YAPISI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 231 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ LİNUX DİZİN YAPISI Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ

 2. Dosya ve Dizin sistemi • Linux İşletim sistemi Unix tabanlı işletim sistemlerinin kullandığı gibi belli bir dosya sistemi hiyerarşisine sahiptir. Dosya Sistemi Hiyerarşi Standardı (FHS- File system Hyerarchy Standard) olarak adlandırılan bu yapının tüm dağıtımlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir. Ancak birçok dağıtım hala buna uyum sağlayamamıştır. • Standartlaşmış bir yapı kullanmak yazılımların gerekli dosyaların nerelere kopyalanması gerektiğini ve kullanıcıların kurulu yazılımlar ile ilgili dosyaların bulunduğu yol ve dizinleri öngörmesini sağlar. /root Sistem Dizinleri bin home dev zeynep burak ebru Ev Dizinleri Kullanıcı dizinleri programlar ödevler

 3. Dizin Yapısı • Red-Hat( yeni haliyle Fedora) FHS standartlarını uygulamaktadır. Bu yapıda en üst kök dizin (/) bulunur ve bütün dosya sistemi farklı donanımlar da dahil olmak üzere bu kök dizinin altında yer alır.

 4. Kök Dizini (/) • İşletim Sisteminin çalışabilmesi için gerekli olan temel dosya sistemidir ve bütün dizinler kök dizinin altında bulunur. Sistemin açılabilmesi için kök dizinin altında bulunması gereken dizinler aşağıdaki gibidir. Bu dizinlerin dışında kullanıcıların ev dizinlerini tutmak için home, root kullanıcısının ev dizini olarak da root dizini kök dizininin altında bulunur. Ayrıca sistem hakkında bilgi alınabilecek proc dizini vardır.

 5. /bin Dizini • /bin dizini hem sistem yöneticileri hem de kullanıcıların kullanabileceği komutları içerir. Sistemin tek kullanıcılı moda ihtiyaç duyacağı komutlar bu dizinde bulunur. Ayrıca betikler tarafından kullanılan komutlar da bu dizinde bulunur.

 6. /boot Dizini • Açılış sırasında gerekli dosya ve dizinlerin bulunduğu dizindir.

 7. /dev Dizini • Aygıt dosyalarının bulunduğu dizindir fd* : Floppy disk sürücüleri hd*: IDE diskler ve diskler üzerinde bulunan bölümler sd*: SCSI diskler ve diskler üzerinde bulunan bölümler lp*: Paralel Port

 8. /etc Dizini • Konfigürasyon Dosyalarının bulunduğu dizindir. Bu dosyalar programın nasıl çalışması gerektiğini bildiren dosyalardır ve çalıştırılabilir dosya olamazlar. Ayrıca bu dizinin altında alt dizinlerde özel olarak servisler için konfigürasyon dosyaları toplanmış olabilir. /etc/X11  X Pencere Sistemi Konfigürasyonu /etc/httpd  Web Sunucu Konfigürasyonu

 9. /home Dizini • Kullanıcıların varsayılan olarak ev dizinlerin oluşturacağı dizindir, kullanıcı açma işlemi sırasında ev dizini olarak bu dizinden farklı dizinler de kullanılabilir.

 10. /lib Dizini • Sistemin açılması ve açıldıktan sonra düzgün çalışabilmesi için gerekli kitaplıkların bulunduğu dizindir. /bin /sbin dizinlerindeki komutlar buradaki kitaplıkları kullanır • Ayrıca /lib/modules dizininin altında çekirdek sürümüne uygun olarak modüller bulunur, böylece farklı sürümlerdeki modüllerin karışması engellenmiş olur

 11. /media Dizini • Veri depolama aygıtlarının bağlma noktalarının bulunduğu dizindir. Aşağıdaki dizinler bulunabilir. floppy  Disket sürücü cdrom  CD-ROM sürücü cdrecorder  CD writer zip  Zip sürücüsü

 12. /mnt Dizini • Sistem yöneticisinin geçici olarak herhangi bir dosya sistemine ulaşmak için oluşturabileceği bağlama noktalarını içeren dizindir. • Sistemin çalışması için gerekli dosyalar bu dizinin içinde bulunmamalıdır.

 13. /opt Dizini • Sonradan yüklenilen programların dosyalarının bulunması için tasarlanmış dizindir. Genellikle alt dizin olarak paket ismi veya paketi çıkaran firma ismi kullanılır.

 14. /proc Dizini • Sistem ve çalışan prosesler ile ilgili bilgiler /proc dizininde bulunur. /proc dizini sistem çalışırken var olan sanal bir dizindir. Bazı komutlar bu dizin altından bilgi alarak çıktı üretir. • Ayrıca çekirdeğin davranışını değiştirmek için /proc/sys dizinin altındaki dosyalar değiştirilir.

 15. /root Dizini • root kullanıcısının ev dizini olarak kullanılan dizindir. İstenildiği takdirde bu dizin değiştirilebilir.

 16. /sbin Dizini • Sadece sistem yönetimi için sistem yöneticisi tarafından kullanılan komutlar /sbin, /usr/sbin, /usr/local/sbin dizinlerinde bulunur. • /sbin dizinindeki komutlar sistemin açılışı, kurtarılması veya onarılması için /bin dizinindeki komutlara ek olarak gelmiştir • /usr/sbin dizinindeki komutlar sadece yerelde bulunan sistem yönetim komutlarıdır.

 17. /srv Dizini • Servislerin oluşturduğu dosyalar bu dizinde bulunur. Örneğin web sunucusu için sunulan web sayfalarının dosyaları bu dizinin altında bulunabilir.

 18. /tmp Dizini • /tmp dizini geçici olarak oluşturulacak dosyaların bulunabileceği dizindir. Kullanıcıların ve programların bu dizine yazma hakkı vardır.

 19. /usr Dizini • Paylaşılan ve okunabilen dosyaların bulunduğu dizindir. Sistemin düzgün açılmasından sonra gerekli olacak dosyalar bu dizinin altında bulunur. /usr dizininin yapısı kök dizinin yapısına benzerdir ve aşağıdaki dizinleri barındırmak zorundadır.

 20. /var Dizini • /var dizini değişen dosyaların bulunduğu dizindir. Bu dosyalar arasında kuyruk dizinleri, yönetim ve log dosyaları, geçici dosyalar bulunur • Bu dizinin altında bulunan önemli dizinler şunlardır.

 21. SORULAR?

More Related