Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober

play fullscreen
1 / 43
Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober
143 Views
Download Presentation
jemma
Download Presentation

Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkommen till Borlänge 23 och 24 oktober Det finns en hel del att göra när det gäller arbetet som rör tobakslagen. Nyttjar vi de möjligheter som finns fullt ut? Vad kan vi göra tillsammans och hur kan arbetet utvecklas?

 2. Varför är vi här? -Historik -Tobak -Lagen -Politik -Nutid

 3. Röka tobak är ett bruk som vi från Indien lärde; Mången blir av lukten sjuk; andra sätter därpå värde……. Oldberg Anders, Hemskolan 1842 – under bokstaven R

 4. Christofer Columbus 1451-1506

 5. Tobakshandel i Sverige • 1601 första (säkra) förtullade tobaken kommer iland i Stockholm. • Söderkompaniet grundades 1620-talet då statsmakterna tyckte att pengarna flöt ut ur landet. Samtidigt började tobak smugglas in i landet! • Det startades nya och lades ned tobaksmonopol under århundraden och svenskarna började även odla tobak. • Svenska aktiebolaget tobaksmonopolet startades 1915 och fanns kvar till 1965. Staten har alltid velat kontrollera och ta in inkomster från tobaken. • 1916 fanns 18 167 detaljister som sålde tobak. • 2010 fanns ca 11 500 försäljningsställen för tobak.

 6. Tobakslagstiftning i Sverige • 1964 avsätts statliga pengar för att upplysa om tobakens hälsorisker • Regeringens proposition 1975/76:49 med förslag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror • Regeringens proposition 1977/78:178 med förslag till lagstiftning om marknadsföringen av alkoholdrycker och tobaksvaror • 1990 kom betänkandet Tobakslag (SOU 1990:29) • 28 maj 1993 röstades Sveriges första tobakslag igenom. • 1994skärptes lagen, det lades till rökfria offentliga lokaler, rökfria skolgårdar, rätt till en rökfri arbetstid, förbud mot tobaksannonser • 1997 blev det 18 års åldersgräns på tobak

 7. Tobakslagstiftning i Sverige • Från 1 juli 2002 anmälningsskyldighet för att sälja tobak och kommunerna fick tillsynsansvaret • 30 september 2002 skärpta bestämmelser om varningstexter, ingredienser, identifikation och inrapportering av uppgifter. • 30 september 2003 förbud om marknadsföring av light-cigaretter m.m. • 1 juni 2005 trädde lagen om rökfria serveringsmiljöer ikraft. • 7 juli 2005 ansluter sig Sverige sig till WHO:s tobakskonvention • 1 augusti 2010 ett egenkontrollprogram bifogas en anmälan om tobaksförsäljning, polisen blev tillsynmyndighet, möjlighet att förbjuda tobaksförsäljning viss tid. • 1 mars 2014införs kontrollköp som ny tillsynsmetod i tobakslagen?

 8. Det började så här

 9. Industriell tillverkning

 10. På 1950-talet var det modernt och glamoröst att röka

 11. Till och med läkarna rekommenderade det!

 12. Det var inte glamoröst att snusa

 13. Tobak • Allt som är tillverkat av tobaksplantan Nicotianatabacum , äkta virginiatobak, eller Nicotianarustica, bondtobak, eller Nicotianasanderae, blomstertobak? • Det finns ca 70 olika tobaksplantor i världen av en del tillverkas inga tobaksvaror de innehåller för lite nikotin och är bara till prydnad. • Tobak är släkt med potatis och tomat.

 14. Nikotin är inte tobak, men tobak innehåller nikotin • Nikotin är klassificerat som ett läkemedel och får bara säljas till vuxna över 18 år utan recept. • Nikotinet i en dosa snus kan döda en vuxen man. • Det är inte nikotinet som är orsak till tobaksrelaterad sjukdom och död. Det är till största delen kolmonoxid och tjära.

 15. Tobak enligt Tobakslagen (Från proposition 1995/96:228) • Med tobaksvaror avses i detta sammanhang alla varor som helt eller till någon del består av tobak, dvs. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus och portionstobak. Tobak enligt Lag (1994:1563) om tobaksskatt • Av 1 e § LTS följer att produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a §LTS ska behandlas som cigaretter. (röktobak mm, dock ej snus)

 16. Fortsättning Lag (1994:1563) om tobaksskatt • Skatt ska betalas för snus som hänförs till KN-nr 2403. Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset. LTS innehåller ingen uttrycklig definition av vad som anses med snus. • Råtobak är inte heller definierad i LTS utan betraktas som en råvara som inte har några restriktioner över huvud taget. • Dock, de produkter som säljs under beteckning råtobak på nätet och i tobaksaffärer är förmodligen röktobak. För det är strimlat och går att röka utan vidare industriell bearbetning.

 17. Råtobak

 18. ANDT-strategin, 2010-2015 • Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

 19. Nationella mål beslutade 2003 • En tobaksfri livsstart från år 2014 • En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa • En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest • Ingen skall ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning

 20. En tobaksfri livsstart • Drygt 12 % av barnen födda 2011 hade en förälder som rökte under barnets första levnadsmånad. • Mödrar 5 % Fäder 11 % • Minskning sedan 2002 med 3 procent • Regionala skillnader stora Södermanland högst 19 %, Skåne näst högst 16,6 % Lägst Jämtland 7,0 % näst lägst Västerbotten 7,1 % • Bästa kommunen 0 % rökande föräldrar, sämsta 42,1 % rökande föräldrar • Enligt FHI var 24 % av målet avklarat.

 21. En halvering av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa. • Enligt CAN:s mätningar ligger ungdomar rökning och snusande 2013, på de lägsta procenttalen sedan mätningarna började 1971. Dock ingen halvering sedan 2003 • Det finns ingen mätning av hur många ungdomar som börjar röka eller snusa därav har FHI inte uppskattat skillnaden.

 22. En halvering till år 2014 av de vuxna som röker mest • Utbildning, kön, etnicitet, sociala skillnader • Kort utbildning 19 % • Lång utbildning 6 % • Kvinnor 12% • Män 10 % • Övriga Europa 22 % (män) • Sverige/Norden 9 % (män) • Arbetare 17 % • Mellan/högre tjänstemän 7 % • Enligt FHI är 54 % av detta mål avklarat.

 23. Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning • År 2012 utsattes 17 % av männen och 15 % av kvinnorna i Sverige för passiv rökning minst en gång per vecka. • Detta är också snedfördelat som punkten innan. De som har kort utbildning och är arbetslösa utsätts för mer rök än de med lång utbildning och som yrkesarbetar. • Enligt FHI är 36 % av detta mål avklarat.

 24. Dagsläget gällande rökning i Sverige • Bland vuxna befolkningen röker 21(12) % kvinnor och 23 (10) % män dagligen eller då och då (2012) • Bland vuxna befolkningen snusar 4 % av kvinnorna och 19 % av männen dagligen • I årskurs nio röker och snusar 12 % (5 %) av flickorna och 18 % ( 4 %) av pojkarna dagligen eller ibland (2013)

 25. Nytt tobaksproduktdirektiv i Europa • Minst 20 cigaretter i ett paket. • Mentolcigaretter ska fasas ut på åtta år • Paketens varningstexter ska täcka minst 65 % och finnas på både mest synliga och näst mest synliga sida • Spårningssystem ska försvåra smuggling och illegal handel • E-cigaretter ska klassas som tobak och kan säljas på flera ställen om de har en nikotinhalt underskridande 30mg/ml nikotin. • Sverige får bestämma över innehåll och smak på snus men inte sprida det i EU

 26. Medicinsk (och social) skyddslagstiftning • Rökning är idag den enskilt största orsaken till för tidig död • I världen dör 5 miljoner människor per år • I Sverige dör 6200 människor per år • Cirka 500 personer får lungcancer varje år av radon, 90 % av dessa är rökare. • Rökning drabbar fattiga

 27. Riskfaktorernas bidrag till sjukdomsbördan i Sverige, DALY • Högt blodtryck • Tobak • Högt kolesterol • Högt BMI • Alkohol män • Fysisk inaktivitet • Lågt intag av frukt och grönsaker • Narkotika

 28. Det finns fler anledningar att inte bruka tobak! • Miljöförstörelse • Barnarbete

 29. Grov organiserad brottslighet Tankbil med olja 55 m³ för fordonsdrift 256 000 kr Långtradare med 15 000 l sprit, 40 % 3 000 000 kr Långtradare med 50 000 limpor cigaretter 14 200 000 kr 0301 A 27

 30. Snus för små och stora pojkar……

 31. Cigaretter för unga damer

 32. Röka majja? • Withoutadditives • Back tobasic

 33. Tobaksaffärer säljer ofta produkter med anknytning till narkotika.

 34. Servering av rök, vattenpipscaféer och cigarrklubbar

 35. Så fungerar e-cigaretten

 36. Vattenpipa eller bläckpenna?

 37. Vart är vi på väg • I vårt södra grannland vill man legalisera hasch • I Finland och Norge sätter man ett slutdatum för tobak • Sverige vill sprida snus över världen • E-cigaretter och tobaksfria produkter är det framtidens melodi?

 38. Kontaktinformation: Suzanne Bengtsson, tfn 08-785 40 58, e-post: suzanne.bengtsson@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm