szemiot i ka n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
szemiot i ka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

szemiot i ka - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

szemiot i ka. III. ELŐADÁS. A szemiózis – A jelhelyzet A szemiózis fogalma Két szemiózis-koncepció A szemiózis szintjei és dimenziói. 1. a szemiózis fogalma. szemiózis : jelhelyzet vagy jelfolyamat A szemiózis az a folyamat, amelynek révén a dolog jellé válik – jelfolyamat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'szemiot i ka' - jean


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iii el ad s
III. ELŐADÁS

A szemiózis – A jelhelyzet

 • A szemiózis fogalma
 • Két szemiózis-koncepció
 • A szemiózis szintjei és dimenziói
1 a szemi zis fogalma
1. a szemiózis fogalma

szemiózis: jelhelyzet vagy jelfolyamat

A szemiózis az a folyamat,

amelynek révén a dolog jellé válik – jelfolyamat.

1 1 a szemi zis folyamatai
1.1 a szemiózis folyamatai
 • logikai jelölés – szemiózis
 • nyelvi jelölés – szemiózis
 • szemantikai jelölés – szemiózis
 • kulturális jelölés – szemiózis

(Voigt: 1977)

1 1 1 logikai szemi zis
1.1.1. logikai szemiózis

S A J Ó

Egy élőlényt

egy fogalommal

helyettesítünk

– egy konkrét élőlény helyett

egy általános kategóriát

alkalmaztunk:

élőlény = kutya

ez a logikai jelölés.

1 1 2 nyelvi szemi zis
1.1.2. nyelvi szemiózis

S A J Ó

A fogalom helyett

egy szót mondunk:

kutya = Sajó

ez a nyelvi jelölés.

1 1 3 szemantikai szemi zis
1.1.3. szemantikai szemiózis

S A J Ó

A szót egy névvel

helyettesítjük:

egyediesítjük

– a név a jelentésnek

egyedi, személyes

vonásait hordozza.

Sajó = „az én borzas

szeleburdi Sajóm”

ez a jelentéstani, értelmi jelölés.

1 1 4 kultur lis szemi zis
1.1.4. kulturális szemiózis

S A J Ó

A kutya egy

folyó nevét viseli:

magyar műveltségi

sajátosság

(macskák nem…

veszettség ellen,

„babona”)

Sajó = Sajó

(kutya) (Tisza mellékfolyója)

ez a kulturális jelölés.

1 1 5 szemi zis jra
1.1.5. szemiózis újra

S A (R G A) (T E N G E R A L A T T) J (A R) Ó

1 2 a jelhelyzet
1.2.A jelhelyzet
 • megváltozik a dolog helyzete – nem önmaga, hanem a viszony számít
 • a viszonylényegűség: ugyanaz a létező egyik viszonylatban dologi identitással, önazonossággal rendelkezik, másrészt viszont más létezők helyébe kerülve

eltérő (helyettesítő) identitással bírhat

2 k t szemi zis koncepci
2. Két szemiózis-koncepció
 • Peirce szemiózis-felfogása
 • Morris szemiózis-felfogása

(van több is: Sebeok, Polanyi, Eco...)

2 1 peirce szemi zis felfog sa
2.1. Peirce szemiózis-felfogása

A jelviszony hármas viszony, ami

a jel – tárgy – értelmező

viszonyból tevődik össze.

2 1 1 peirce h rmas jelviszonya
2.1.1. Peirce hármas jelviszonya

a.) állandó dinamikus cselekvési szituáció – kölcsönhatások: jelfolyamat

b.) hármas viszony (háromság):

3 szubjektum A – B, B – C, C – A

- jel

- jel tárgya közvetett viszony

- jel értelmezője

Tovább nem bontható elemi viszony – háromosztatú logika (trichotomikus)

c.) jel – tárgy – értelmező : jelviszony!

2 1 2 jelekben gondolkod s
2.1.2 jelekben gondolkodás
 • Bármilyen gondolkodási aktus csakis jelek általi gondolkodásként valósul meg.
 • Gondolkodás: szerkezetileg és folyamatszerűségében: jelhelyzet
 • „A gondolt tárgy, a gondolati jelentéstartalom, valamint ennek nyelvi megjelenítése egyazon aktusban képződik és egyazon szerves folyamat mozzanataiként tartoznak egymáshoz.”
 • A hármas jelviszony egyszerre érvényesül: NEM lehet kéttényezős viszonyokra lebontani!
2 2 morris szemi zis felfog sa
2.2 Morris szemiózis-felfogása

Peirce háromosztatú felfogásának továbbfejlesztése

G.H. Mead cselekvéselemzése szerint

(behaviorizmus)

2 2 1 morris s mead sszevet se
2.2.1 Morris és Mead összevetése

Cselekvési szituáció ≈ Jelszituáció

érzéki inger jel (S)

cselekvő - - - cselekvés . . . . tárgy

interpretáló - - - interpretáns (I) . . . deszignátum (D)

2 2 2 a morrisi szemi zis meghat roz sa
2.2.2. A morrisi szemiózis meghatározása

szemiózis:

„három (vagy négy) tényezőből áll: abból, ami jelként szerepel, abból, amire a jel vonatkozik és abból a jel értelmezőjére gyakorolt hatásból, amelynek következtében a szóban forgó dolog a jelértelmező számára jellé válik”

(Veress p. 49)

2 2 3 morrisi jelhelyzet
2.2.3. Morrisi jelhelyzet

Jelölő (S)

Interpretáns (I) Deszignátum (D)

„S D-nek a jele I számára oly mértékben, hogy

I számot vet D-vel S jelenléte következtében.”

JEL

2 2 3 morrisi jelhelyzet p lda
2.2.3. Morrisi jelhelyzet - példa

Mit jelent a fentebbi kijelentés?

mókus hangja (S)

(I) kutya - - - viselkedés mókus (D)

„A mókus hangja a mókus-nak a jele a kutya számára oly mértékben, hogy a kutya számot vet a mókus-sal a mókus hangja hallatán.”

JEL

2 2 4 a szemi zis funkci ja k zvet t s kommunik ci
2.2.4. a szemiózis funkciója: közvetítés (kommunikáció)
 • jelek:

közvetítő funkció megmutatkozás

 • minden cselekvési szituáció egyben jelhelyzet is - - - jelfolyamat!
 • ugyanez fordítva is érvényes

szemiotikai szituáció!

2 2 5 a szemi zis mint megk l nb ztet s
2.2.5. a szemiózis,mint megkülönböztetés

szemiózis:

tárgyhoz való viszonyulás lehetősége

 • tárgy megkülönböztetése a környezetétől
 • viszonyuló ön-megkülönböztetése viszonyulása tárgyától
2 2 5 bis a szemi zis mint megismer s
2.2.5.bis a szemiózis mint megismerés!

jelentésadás:

a megismerés általános formája

- a jelek felismerése és értelmezése

(Polányi)

2 2 6 jeles megkett z d s
2.2.6 jeles megkettőződés

A dologi létezők jelek általi megkettőződése!

 • DE nem határolható el élesen a jelek világa

és a dologi világ, mint két különálló léttartomány

 • „A két világ között határok állandó mozgásban vannak és átjárhatók. A dologi világból állandóan kiemelkednek létezők azáltal, hogy jelhelyzetbe kerülnek, miközben a jelhelyzetből kilépő létezők visszahullnak a dolgok világába.”

(Veress: p. 53)

2 2 7 szemi zis felt telezetts ge
2.2.7. szemiózis feltételezettsége

Jel fennállása jelhordozót

Deszignátum jelölt dolgot feltételez

Interpretáns interpretáló

szubjektumot

2 2 8 jelhelyzetek sokf les ge
2.2.8. jelhelyzetek sokfélesége

I – S – D rendszer: Nincs merev, rögzített jelkapcsolat!

egy S – több D

egy S – több I

több S – egy D

több S – egy I

mindezekhez még: S – S kapcsolat : jel – jel viszony

implicit módon: bármely S – D v S – I kapcsolat :: S – S kapcsolat – a végtelenségig

explicit módon: minden jel viszonyban áll más jelekkel! – ez teszi lehetővé a jelhasználatot, a jelek megértését…

pl. levél, Petőfi

3 a szemi zis szintjei s dimenzi i
3. A szemiózis szintjei és dimenziói

A szemiózisnak több szintje – azaz jelviszony értelmezési fokozata

és dimenziója – azaz jelen belüli elemek egymás közötti viszonyát meghatározó rendszere létezik.

3 1 a szemi zis szintjei
3.1. A szemiózis szintjei

A szemiózis szintjei

– egymásra és egymásba épülnek

 • a szemiózis alapszintje: létezőket relációs tulajdonsággal felruházó folyamat
 • a szemiózis metaszintje: a jelfolyamatot leíró újabb jelfolyamat
3 1 b a szemi zis szintjei kibontva
3.1.b. a szemiózis szintjei kibontva
 • A szemiózis alapszintje: Ez lenne a tulajdonképpeni szemiózis, amiről idáig is szó volt. Ebben az összefüggésben a szemiózis minden komponensének a szemiózison kívüli dologi jellege van.
 • A szemiózis metaszintje: A szemiózis alapszintjére egy újabb jelfolyamat építhető. De magát az alapszintet is jelölhetem egy másik jellel, maga az alapszint is válhat deszignátummá egy újabb S számára. És így tovább a végtelenségig. A szemiózis második szintje úgy viszonyul az első szinthez, mint az első szint a dologi létezők világához. A szemiózisnak ezt a második szintjét metaszintnek, ezt a második jelfolyamatot metaszemiózisnak nevezik. A metaszemiózis lényege a már működő jelfolyamat újbóli leírása.
3 2 a szemi zis dimenzi i
3.2. A szemiózis dimenziói
 • jel – jel viszony:

formális – szintaktikai dimenzió

 • jel – tárgy viszony:

jelentés – szemantikai dimenzió

 • jel – értelmező viszony:

használat (és értelmezés) – pragmatikai dimenzió

3 2 1 szintaktikai dimenzi
3.2.1. szintaktikai dimenzió

Szintaktika!

 • jel – jel kapcsolat formális vonatkozásai : minden jel kapcsolatban áll – RENDSZER!
 • minden jel kapcsolatban áll más jelekkel – potenciális
 • minden jel elsődlegesen önmagával áll kapcsolatban: JEL :: eleve kapcsolat – min.
3 2 2 szemantikai dimenzi
3.2.2. szemantikai dimenzió

Szemantika – Mit jelöl a jel? Minek a jele a jel?

 • A jel referenciája – ugyanazon folyamat két aspektusa!
 • deszignátum – jelentéshordozó funkció: a jel egy jelentéstartalmat jelent – deszignál
 • a jelnek jelentése van
 • denotátum – jelölő funkció: a jel egy dologi tárgyat jelöl – denotál
 • a jelnek dologi tárgya van

Jelentés nélküli jel nem jel, csupán csak a jel szintaktikai lehetősége!

3 2 3 pragmatikai dimenzi
3.2.3. pragmatikai dimenzió

Pragmatika – jelértelmezés és jelhasználat

 • kommunikáció folyamata - - - hermeneutikai vonatkozás!!!
3 3 dimenzi k sszef gg se
3.3. dimenziók összefüggése

„A szemiózis dimenziói egymásba épülnek: a szintaktikai értelemben lehetséges jel szemantikai értelemben valóságossá válik azáltal, hogy jelentéstartalommal telítődik, pragmatika értelemben pedig működőképessé válik, amennyiben jelként fogják fel és jelként használják.”

(Veress: p. 59)

3 5 1 m s elm letek ujlaki
3.5.1 más elméletek (Ujlaki)

1. A jelek funkciója nem csupán a kommunikáció, az ismeretközlés, hanem a jelek kulcsszerepet játszanak az emberi megismerésben.

2. A jelek a megismerés eszközei, ezért osztályozásuk során nem indulhatunk ki a jelek önmagában vett tulajdonságaiból, hanem használatukban kell megragadni őket.

3. Az elme számára az egyik tárgy a másik jelévé válhat.

4. A jelek nem tükrözik a valóságot.

5. A jelek által hozzuk létre elménk tárgyait.

6. A jelek elme-függő létezők.

3 5 1 m s elm letek ujlaki1
3.5.1 más elméletek (Ujlaki)

1. A jelek funkciója nem csupán a kommunikáció, az ismeretközlés, hanem a jelek kulcsszerepet játszanak az emberi megismerésben.

2. A jelek a megismerés eszközei, ezért osztályozásuk során nem indulhatunk ki a jelek önmagában vett tulajdonságaiból, hanem használatukban kell megragadni őket.

3. Az elme számára az egyik tárgy a másik jelévé válhat.

4. A jelek nem tükrözik a valóságot.

5. A jelek által hozzuk létre elménk tárgyait.

6. A jelek elme-függő létezők.

3 5 2 m s elm letek ujlaki
3.5.2 más elméletek (Ujlaki)

7. A képzelet és az érzékek által létrehozott jelek szerepe a megismerésben ugyanolyan jelentős mint az intellektus jeleié.

8. Az emberi és az állati jelhasználat eltérése elsősorban a mesterséges jelek mesterséges mivoltának felismerésében gyökerezik.

9. A társadalmi, kulturális jelhasználat feltétele az érzéki, természetes tárgy-jelek felismerése, s erre épül a mentális jelek használatának képessége.

10. Az emberi jelhasználat során az elme hallgatólagos, képzeleti, észleleti területe összekapcsolódik az intellektuális műveletekkel, tehát az explicit tudás területével.

11. A természetes és a mesterséges jelek szembenállása nem állandó: a természetes jelekről adott kontextusban felismerhetővé válik, hogy mesterségesek, míg fordítva az eredetileg mesterséges jelek lesüllyednek a hallgatólagos tudás területére, és így természetessé válnak.

k nyv szet forr sok
Könyvészet, források:

FÜLÖP Géza: Az információ, Budapest-ELTE, 1996 (II), 112-115

HORÁNYI Özséb – SZÉPE György: A jel tudománya. Szemiotika, General Press, 2004 (II)

MORRIS, Ch. William: A jelelmélet megalapozása (in HORÁNYI)

PEIRCE, Charles Sanders: A jelek felosztása (in HORÁNYI)

VERESS Károly: Filozófiai szemiotika, Stúdium, Kvár, 1999

VOIGT Vilmos: Bevezetés a szemiotikába, Loisir, 2008, 15-24, (Gondolat, 1977)

UJLAKI Gabr.: A jel és a megismerés, Polanyiana

1993.3/3.70-85.http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/