szemiot i ka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
szemiot i ka PowerPoint Presentation
Download Presentation
szemiot i ka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

szemiot i ka - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

szemiot i ka. IX. ELŐADÁS. A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS 2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK 4. MITOGRAMMÁK. Tudományos gondolkodás racionális - deduktív konkrét absztrakt közvetlen tudatos empirikus fókuszált/reflexív kísérletező ellenőrző/szelektív.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'szemiot i ka' - durin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ix el ad s
IX. ELŐADÁS

A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA

1. MITIKUS GONDOLKODÁS

2. MÍTOSZTÍPUSOK

3. MITOLOGÉMÁK

4. MITOGRAMMÁK

1 mitikus gondolkod s
Tudományos gondolkodás

racionális - deduktív

konkrét

absztrakt

közvetlen

tudatos empirikus

fókuszált/reflexív

kísérletező

ellenőrző/szelektív

1. MITIKUS GONDOLKODÁS

Mitikus gondolkodás

 • analogikus
 • metaforikus
 • képi-imaginárius
 • szimbolikus
 • archetipikus tudattalan
 • differenciálatlan
 • paradigmatikus
 • konzervatív
1 1 1 analogikus
1.1.1 analogikus

…a tárgyak külső, másodlagos, érzékelhető tulajdonságaival manipulál; a tárgyak közt másodlagos, érzékelhető tulajdonságok, tér- vagy időbeli egymásmellettiség teremt kapcsolatot.

(Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

1 1 2 metaforikus
1.1.2 metaforikus

…a mitológiai alakzatok „metaforák” – lélekkel felruházott,megszemélyesített konfigurációi…

(Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

1 1 3 k pi imagin rius
1.1.3 képi-imaginárius

nagyfokú képiség – képzelet!

- imagináció

- fantasztikum

1 1 4 szimbolikus
1.1.4 szimbolikus

A megjelenő csak megjelenít valamit

önkényesség (?), egyezményesség

utalás és elkülönböztetés (megjelölés)

rejtés és felfedés - megfeleltetés

1 1 5 archetipikus tudattalan
1.1.5 archetipikus tudattalan

közös tudattalan – személyes tudattalan

álom… Jung

ösztön

1 1 6 differenci latlan
1.1.6 differenciálatlan

Közös tudattalan

„törzsi öntudat” – NEM személyes öntudat

misztikus részvétel…

nincs elkülönülve objektív – szubjektív

valóság – képzelet

tárgy – jelentés

1 1 7 paradigmatikus
1.1.7 paradigmatikus

paradigma: minta

mintákra épülő gondolkodás – konzervatív

1 1 8 konzervat v
1.1.8 konzervatív

nemzedékek tapasztalata – ősi tudás…

hiten és hagyományon alapul

nem ellenőrizhető – nem bizonyítandó!

1 2 1 mitikus gondolkod s eredete
1.2.1 mitikus gondolkodás eredete

Lévy-Bruhl, René Girard; Eric Gans; Greg Nixon

- „eredetjelenet” – mimetikus elmélet…

- „törzs”-öntudat – participáció-elmélet

öntudat – jel – nyelv – szent

„együttszületése”

(saját feltételezés: katasztrófa…)

1 2 2 mitikus gondolkod s eredete
1.2.2 mitikus gondolkodás eredete

Eliade

 • halál felismerése - személyes öntudat ébredése
 • halál – eredet!
1 2 3 az eredet m toszai
1.2.3 az eredet mítoszai

keresztény terminológiával:

- teremtés I

- paradicsom I – történetei

- bűnbeesés I

2 m tosztipol gia
2. mítosztipológia
 • Eredetmítoszok
 • Küzdelem-mítoszok
 • Kultúrhős-mítoszok
 • Utazásmítoszok
 • Végmítoszok
2 1 eredetm toszok
2.1. Eredetmítoszok
 • Etiológiai mítoszok

- átváltozás-mítoszok

- teremtés-mítoszok

- eredetmítoszok

2 1 1 tv ltoz s m toszok
2.1.1 átváltozás-mítoszok
 • legelemibb formák:

„állatmesék”

- állatok, növények tulajdonságai, eredete

(Ausztrália, Afrika)

 • zoomorfizáció

- TOTEM – átváltozó állat-ős

(Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amerika…)

2 1 2 teremt s m toszok
2.1.2 teremtés-mítoszok
 • metamorfózisok
 • zoomorfizálás – antropomorfizálás

kognitív metaforizáció folyamata:

megtestesítés – átlelkesítés

megszemélyesítés!

 • világ eredete, ember eredete, dolgok eredete, bajok eredete (!)
2 1 2 1 vil gteremt s m toszok
2.1.2.1 világteremtés-mítoszok
 • Legősibbek:

asztrálmítoszok (Nap, Hold, csillagok)

meteorológiai mítoszok (szél vihar eső)

Kozmogóniák

egy vagy több állat, ős, istenség

teremti, kiszakítja, átalakítja…

a VILÁGOT

2 1 2 2 ben pes t s m toszok
2.1.2.2 Benépesítés-mítoszok
 • Teogóniák „istenek teremtése”
 • Antropogóniák „emberek teremtése”
2 1 3 eredetm toszok
2.1.3 eredetmítoszok

KOZMOGÓNIÁK:

- teremtésközpontúak

- fejlődésközpontúak

2 2 k zdelem m toszok
2.2 Küzdelem-mítoszok

Prototípus:

világalapító / világteremtő ősküzdelem

Teomachiák…

2 3 kult rh s m toszok
2.3 Kultúrhős-mítoszok

Dolgok eredete…

kultúrhősök!

tudás, mesterségek, javak (tűz), dolgok

- megtanítása, elhozása, átmentése

szokások, intézmények, helyek

- alapítása

Családiasodás – viszonyrendszerek!

2 4 utaz sm toszok
2.4 Utazásmítoszok

Istenek / emberek / kultúrhősök utazása

(Campbell: Quest of the Hero, The Hero with a Thousand Faces…)

küzdelem vagy keresés-történetek

Ikerpár-mítoszok

– alkotó és cselvető (trickster)

Sámán-utazások – lélekutazás

kapcsolattartás emberi s szellemvilág között

világra segítés, gyógyítás, halott-kísérés

2 4 1 utaz sok a t lvil gon
2.4.1 Utazások a túlvilágon

Túlvilág-mítoszok – legősibbek?

továbbélés…

ősök útja – sámán útja – holtak útja

Túlvilági ítélet mítoszai – legkésőbbiek?

újjászületés eszméje, feltámadás eszméje

2 4 5 meghal felt mad istenek
2.4/5 Meghaló – feltámadó istenek

Földművelés: gabona – mítoszok

ÁLDOZAT – bűnbakmítoszok

(Girard: Erőszak és szentség)

cikliklusság – körkörös időfelfogás

Ismételt élet-halálkörök – örökös újrakezdés!

2 6 v gm toszok
2.6 Végmítoszok

Eszkatologikus mítoszok – idő lezárása

APOKALIPTIKA

világvége kérdésköre…

Kettős eszmeiség

– (elrontott) világ újraalkotása

- romlott emberiség megbüntetése

Örökkévalóság gondolata! – kései

szoros összefüggésben az egyistenhittel

2 7 a szent id
2.7 a szent idő

Ősidők – jelen

Kezdetben (in illo tempore – Eliade)

Szent – profán (idő, tér, cselekedet…)

az alapító cselekedetek ismétlése!

szentség – folytonosság biztosítása

2 8 m tosz s r tus
2.8 mítosz és rítus

VALLÁS:

Intézményesült és szertartásos mítosz-rend

a rítus a mítosz gyakorlata - KULTUSZ

2 9 ritu lis t rsas gok
2.9 rituális társaságok

beavató szertartások (rites de passage…)

titkos társaságok

szertartás-specializálódás:

a társaságoktól a rétegezett társadalomig

(„osztályok”)

2 10 a mitol gia r tegz d se
2.10 a mitológia rétegződése

„felső mitológia” „alsó mitológia”

hősepika folklór,

népi vallásosság

(Frye: 4 mítosztípus

tkp. hőseposz-típus)

(tavasz-nyár-ősz-tél)

3 mitolog m k
3. mitologémák

A mitologémák (Lévi-Strauss) továbbélnek…

A mémek – kulturális… (Dawkins)

- mese (szépség és a szörnyeteg)

- monda/eposz (Iliász, Mahábharata, Arthúr)

- történelem (Igor, Honfoglalás)

- irodalom (Dante, Milton, Madách, Tolkien)

- film (Lucas, Jackson, Jankovics)

Mitopoézis…

k nyv szet forr sok
Könyvészet, források:
 • BARTHES, Durand: Mitológiák, Európa Könyvkiadó, Bp. 1983
 • CAMPBELL, Joseph: The Power of Myth, Anchor Edition, N.Y., 1991 (R: 1985)
 • DURAND, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului, Buc., Humanitas
 • EVSEEV, Ivan: Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura „Amarcord", Timisoara, 1994
 • FRYE, Northrop: Anatomia criticii, Bucuresti, Univers
 • HAMVAS Béla: Tabula Smaragdina, Mágia Szútra, Medio Kiadó; Bp., 1995
 • HANKISS Elemér: Az emberi kaland / Félelmek és szimbólumok, Osiris, Bp.
 • HANKISS Elemér: Proletár reneszánsz, Helikon, Bp. 1999
 • JANKOVICS Marcell munkái!
 • JUNG, Karl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok, Bp.;
 • JUNG, Karl Gustav (szerk.): Az ember és szimbólumai, Bp.,
 • KAPITÁNY Ágnes és KAPITÁNY Gábor: Modern mitológiák,
 • TOKAREV, J.A. – MELETYINSZKIJ, J.M.: Mitológia I-II, Gondolat, Bp., 1983
 • ÚJVÁRI Edit: Szimbólumfelfogásunk, in PÁL József- ÚJVÁRI Edit: Szimbólumtár, Balassi Kiadó, Szeged, 2001