1 / 16

Jesteśmy pierwsi nie ma drugiego takiego czasopisma, nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

O NAS. Jesteśmy pierwsi nie ma drugiego takiego czasopisma, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Jesteśmy specjalistami autorzy artykułów to doświadczeni znawcy branży logistycznej i ekologicznej oraz praktycy, którzy swoją działalnością wyróżniają się na rynku.

jazlynn
Download Presentation

Jesteśmy pierwsi nie ma drugiego takiego czasopisma, nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. O NAS • Jesteśmy pierwsi nie ma drugiego takiego czasopisma, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. • Jesteśmy specjalistami autorzy artykułów to doświadczeni znawcy branży logistycznej i ekologicznej oraz praktycy, którzy swoją działalnością wyróżniają się na rynku. • Jesteśmy ambitni każdy dzień to dla nas szansa, aby nasze czasopismo było jeszcze lepsze. • Jesteśmy dla Państwa zależy nam na tym, aby robić takie czasopismo, jakie sami chcielibyśmy czytać. PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 2. GENEZA CZASOPISMA • Logistyka Odzysku jest: • źródłem wiedzy dla biznesu, • platformą wymiany doświadczeń, • miejscem nawiązywania współpracy w zakresie gospodarki odpadami, • inspiracją do redukcji marnotrawstwa zasobów.

 3. NASZE CELE • NASZE CELE: • promowanielogistyki odzysku w zakresie zwrotów i zagospodarowania surowców wtórnych, • systematyzowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, • propagowanie odzysku i recyklingu, zielonego biura oraz CSR (biznesu społecznie odpowiedzialnego), • kształtowanie postaw proekologicznych, • udzielanie rad w zakresie zarządzania gospodarką odpadami według wymogów unijnych.

 4. AMBICJE NAUKOWE • AMBICJE NAUKOWE CZASOPISMA: • Naszą ambicją jest stopniowe zwiększanie naukowego charakteru czasopisma, zaś celem – spełnienie wysokich kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wierzymy, że już niedługo Logistyka Odzysku będzie czasopismem naukowym. • Aby tak się stało: • Powołaliśmy Radę Naukową czasopisma w składzie: • prof. dr hab. Halina Brdulak– przewodniczący Rady Naukowej, • prof. TamerBoyaci– członek Rady Naukowej • dr Marisa de Brito– członek Rady Naukowej, prof. zw. dr hab. Marek Górski – członek Rady Naukowej • dr Paweł Hanczar– członek Rady Naukowej, • dr Marek Kośny – członek Rady Naukowej,prof. nadzw. dr hab. Adam Sadowski – członek Rady Naukowejdr Jacek Woźniak – członek Rady Naukowej • Publikujemy recenzowane artykuły naukowe w każdym numerze – pierwszy już w wydaniu kwietniowym, • Chcemy znaleźć się w najbardziej prestiżowych bazach cytowań, jak Web of Science, JournalCitations Report czy Scopus.

 5. PISZEMY DLA • PISZEMY DLA: • przedsiębiorców, pragnących realizować skuteczną gospodarkę odpadami, • firm, chcących aktywnie wdrażać zasadę zrównoważonego rozwoju w swej działalności, • operatorów logistycznych, poszukujących nowych rynków zbytu dla swoich usług, • firm gospodarki odpadami, chcących kształtować nową jakość współpracy z producentami i importerami, • naukowców i studentów.

 6. DZIAŁY CZASOPISMA • DZIAŁY W NASZYM CZASOPIŚMIE: • Aktualności • Temat numeru • Zarządzanie • Nowe trendy • Zrównoważony rozwój w biznesie • Kalendarium • Prawo • Najlepsze praktyki • Nasza relacja • Społeczeństwo recyklingu • Wywiady PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 7. TEMATY NUMERÓW • Numer I: Domykanie pętli łańcucha dostaw • Odpowiadamy na pytania: • Jak logistyka odzysku pomaga zrównoważyć łańcuch dostaw? • Jak prowadzić procesy logistyczne zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju? • Co zyska przedsiębiorca, stosując tę zasadę w swojej działalności? • Jakie znaczenie ma tu biznes odpowiedzialny społecznie? • Numer można zamówić za pośrednictwem strony internetowej wydawcy czasopisma • Numer II: Ekologistyka • Odpowiadamy na pytania: • Ekologistyka – co to takiego? • Jaki ma związek z transportem? • W jaki sposób wpływa na opłatę produktową? • Numer można zamówić za pośrednictwem strony internetowej wydawcy czasopisma PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 8. TEMATY NUMERÓW • Numer III: Zwroty i reklamacje w łańcuchu dostaw • Odpowiadamy na pytania: • Czy warto unikać zwrotów i reklamacji? • Jaką funkcję pełnią w łańcuchu dostaw? • Jakich informacji dostarczają dla firmy? • Numer można zamówić za pośrednictwem strony internetowej wydawcy czasopisma • Numer IV: CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu • Odpowiadamy na pytania: • Czy Fair Trade na pewno jest fair? • Greenwashing, czyli jak ustrzec się przed zielonymi oszustami? • Ekologiczność - wyróżnik czy standard? • Numer można zamówić za pośrednictwem strony internetowej wydawcy czasopisma PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 9. TEMATY NUMERÓW • Numer V: Zielone biuro • Odpowiadamy na pytania: • Jak redukować biurowe koszty surowców i energii? • Jak segregować odpady w biurze? • Jak wdrażać ekologiczne postawy w jego prowadzeniu? • W sprzedaży od 4.10.2012 r. PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 10. PATRONATY - archiwum Czasopismo Logistyka Odzysku objęło patronat medialny nad następującymi wydarzeniami:

 11. PATRONATY - bieżące

 12. REKLAMA Reklama w naszym czasopiśmie Jeśli grupą docelową Państwa działalności zawodowej są nasi czytelnicy, to serdecznie zapraszamy do zamieszczania reklam. PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 13. PRENUMERATA

 14. GDZIE NAS SZUKAĆ • JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ: • Wypełniając formularz na stronie: www.logistyka-odzysku.pl • Wysyłając zamówienie na adres: logistykaodzysku@mmconsulting.waw.pl • Kontaktując się z nami pod numerem telefonu: 508-041-036 • Nasze czasopismo dostępne jest w wybranych punktach EMPIK i Garmond Press oraz katalogach Kolporter (w zakresie prenumeraty) • W PRENUMERACIE TANIEJ – ZAMÓW JUŻ DZIŚ! PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

 15. KONTAKT • ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI: • Prenumerata:Patrycja Pawłowskalogistykaodzysku@mmconsulting.waw.pl • Reklama:Justyna Borecka reklama@mmconsulting.waw.pl • Sprawy redakcyjne:Katarzyna E. Kizerredakcja@mmconsulting.waw.pl • Redakcja:ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawatel. 508-041-036 PIERWSZE TAKIE CZASOPISMO W EUROPIE

More Related