rak p uca l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAK PŁUCA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAK PŁUCA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

RAK PŁUCA - PowerPoint PPT Presentation


 • 1292 Views
 • Uploaded on

RAK PŁUCA. dr n. med. K. Tymińska Z Kliniki Gruźlicy i Chorób i Nowotworów Płuc IMW AM w Łodzi. EPIDEMIOLOGIA. Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie W Europie stanowi: 21 % wszystkich nowotworów i 29 % zgonów u mężczyzn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAK PŁUCA' - elam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rak p uca

RAK PŁUCA

dr n. med. K. Tymińska

Z Kliniki Gruźlicy i Chorób i Nowotworów Płuc IMW AM w Łodzi

epidemiologia
EPIDEMIOLOGIA

Rak płuca jest najczęściej występującym

nowotworem złośliwym na świecie

W Europie stanowi:

 • 21 % wszystkich nowotworów i 29 % zgonów u mężczyzn
 • 5 % wszystkich nowotworów i 9 % zgonów u kobiet
slide3
Zachorowalność na raka płuca w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła czterokrotnie
 • U mężczyzn - 55, 6 / 100 000
 • U kobiet - 10,3 / 100 000

58 % przypadków raka płuca przypada na kraje Europy Zachodniej

 • M - Dania, Belgia, Holandia
 • K - Dania, Wlk. Brytania, Irlandia

W USA : M - 54,4 /100 000 ; K - 41,8 / 100 000

Liczba zachorowań rośnie wraz z wiekiem - szczyt zachorowań przypada po 60 r.ż

polska
POLSKA

Ogółem notuje się około 20000 przypadków rocznie

 • DRP: 20% - około 4000 chorych
 • NDRP: 80% - około 16000 chorych
 • rak płuca - I miejsce u mężczyzn

- III miejsce u kobiet

polska5
POLSKA

W 1996 roku :

 • Mężczyźni - 29,4 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe i 34,4 % zgonów
 • Kobiety - odpowiednio 7 % zachorowań i 10,2 % zgonów z powodu nowotworów płuca

W 1998 roku w regionie łódzkim:

 • M - 66,1; K - 12,9 / 100 000
klasyfikacja histologiczna who iaslc z 1999 roku
KLASYFIKACJA HISTOLOGICZNAWHO/IASLC z 1999 roku

1.Nowotwory nabłonkowe

2. Pierwotne nowotwory tkanek miękkich

3. Guzy mezotelialne

4. Różne

5. Choroby limfoproliferacyjne

6. Przerzuty

7. Nowotwory niesklasyfikowane

8. Zmiany nowotworopodobne

1 nowotwory nab onkowe
1. Nowotwory nabłonkowe

1.1. Łagodne

1.1.1. Brodawczaki

1.1.2. Gruczolaki

1.2. Zmiany przedinwazyjne

1.2.1. Dysplazja płaskonabłonkowa / rak przedinwazyjny

1.2.2. Rozrost gruczolakowy atypowy

1.2.3. Idiopatyczny rozlany rozrost komórek

neuroendokrynnych płuca

1.3. Złośliwe

1 3 nowotwory nab onkowe z o liwe
1. 3.Nowotwory nabłonkowe złośliwe

1.3.1. Rak płaskonabłonkowy

1.3.2. Rak drobnokomórkowy

1.3.3. Gruczolakorak

1.3.4. Rak wielkokomórkowy

1.3.5. Raki gruczołowo - płaskonabłonkowy

1.3.6. Raki pleomorficzne, z utkaniem mięsakowatym

lub mięsakowym

1.3.7. Rakowiak

1.3. 8. Raki typu śliniankowego

1.3.9. Raki niesklasyfikowane

slide9
ODSETKOWY UDZIAŁ TYPÓW HISTOLOGICZNYCH
 • PŁASKONABŁONKOWY 40 - 50 %
 • DROBNOKOMÓRKOWY 20 - 25 %
 • GRUCZOŁOWY 20 %
 • WIELKOKOMÓRKOWY 10 - 20 %

Mężczyźni - I miejsce - rak płaskonabłonkowy

Kobiety - I miejsce - rak gruczołowy

slide10
Odmienność raka drobnokomórkowego od

pozostałych typów histologicznych oraz

różnice w sposobie leczenia stały się

podstawą podziału raków płuca na :

 • DROBNOKOMÓRKOWE ( DRP )
 • NIEDROBNOKOMÓRKOWE ( NDRP )
ocena stopnia zaawansowania klinicznego drp
OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO DRP
 • POSTAĆ OGRANICZONA ( LD )

Zmiany w obrębie połowy klatki piersiowej i w węzłach

chłonnych wnęk ( jedno - lub obustronne ) oraz

śródpiersia ( jedno - lub obustronne ) i węzłach

chłonnych nadobojczykowych po stronie guza

lub przeciwnej, z możliwością wysięku nowotworowego

w jamie opłucnowej po stronie guza i obecności objawów

zespołu żyły głównej górnej

 • POSTAĆ ROZLEGŁA ( ED )
ocena stopnia zaawansowania klinicznego ndrp
OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO NDRP

Klasyfikacja TNM

Tx - obecność guza obwodowego udowodniona na

podstawie stwierdzenia komórek nowotworowych

w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w rtg

klatki piersiowej i w bronchoskopii

T0 - brak cech obecności guza pierwotnego

Tis - rak “ in situ ”

T1 - guz o średnicy nie większej niż 3 cm, otoczony tkanką

płucną lub opłucną płucną bez naciekania oskrzela

głównego

slide13
T2 - guz posiadający przynajmniej jedną z cech :

średnica większa niż 3 cm, zajęcie oskrzela głównego

w odległości > niż 2 cm od ostrogi głównej, naciekanie

opłucnej, towarzysząca niedodma lub zapalenie płuc

dochodzące do wnęki ( nie zajmujące całego płuca )

T3 - guz każdej wielkości z naciekaniem : ściany kl. p.,

przepony, opłucnej osierdziowej i śródpiersiowej,

osierdzia, nerwu przeponowego; guz z towarzyszącą

niedodmą lub zapaleniem całego płuca

T4 - guz każdej wielkości z naciekaniem: śródpiersia,

serca, wielkich naczyń, tchawicy, przełyku, ostrogi

głównej, trzonów kręgów, n. wstecznego; nowotworowy

wysięk opłucnowy i osierdziowy, guz z obecnością

guzków satelitarnych w tym samym płacie

slide14
N - okoliczne węzły chłonne

N0 - bez przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych

N1 - przerzuty w ww. chłonnych okołooskrzelowych

( międzypłatowych, płatowych, segmentarnych ) i / lub

wnękowych po stronie guza pierwotnego

N2 - przerzuty w ww.chłonnych śródpiersia po stronie guza

i / lub węzłach chłonnych poniżej rozwidlenia tchawicy

N3 - przerzuty w ww. chł. śródpiersia lub wnęki po stronie

przeciwnej lub ww. pod mięśniem pochyłym bądź w węzłach

nadobojczykowych po stronie guza lub przeciwnej

M - przerzuty odległe

M0 - nie ma przerzutów

M1 - obecne przerzuty odległe

( w tym guzki satelitarne w sąsiadującym płacie płuca )

slide15
Stopień 0: Tis N0 M0

Stopień IA: T1 N0 M0

Stopień IB : T2 N0 M0

Stopień IIA: T1 N1 M0

Stopień IIB: T2 N1 M0

T3 N0 M0

Stopień IIIA: T1 N2 M0,

T2 N2 M0, T3 N1 M0,

T3 N2 M0

Stopień IIIB :

każde T N3 M0 ,

T4 każde N M0

Stopień IV :

każde T każde N M1

etiopatogeneza
ETIOPATOGENEZA

Rozwój raka płuca jest procesem długotrwałym

i wieloetapowym

 • Inicjacja- powstawanie mutacji w genetycznym materiale komórki pod wpływem karcynogenu
 • Promocja - powolny proces, w trakcie którego komórka nabywa cech złośliwości
 • Konwersja- etap, w którym komórka staje się zdolna do inwazyjnego wzrostu
 • Progresja - okres stałej replikacji i tworzenia przerzutów
na rozw j raka p uc maj wp yw
Na rozwój raka płuc mają wpływ:

1. Dym tytoniowy

2. Czynniki genetyczne

3. Skażenie środowiska

4. Warunki pracy zawodowej

5. Niedobór jakościowy żywienia

6. Przewlekłe zapalenie

zagro enia karcynogenne
I. Palenie tytoniu

II. Procesy produkcyjne

1. Produkcja koksu

2. Kopalnie hematytów

3. Huty miedzi ( arsen )

4. Kopalnie uranu

5. Akumulatory ( ołów )

6. Przetwórstwo berylu ,

chromu i niklu

7. Gazyfikacja węgla

III. Narażenia chemiczne

1. Azbest ( włókna )

2. Benzydyna

3. Etyl metylowy i bis -

chlorometylowy

4. Smoła pogazowa

6. Sadze, chlorek winylu

7. Węglowodory aromatyczne

IV. Radon

ZAGROŻENIA KARCYNOGENNE
nawyki kulturowe
NAWYKI KULTUROWE

Palenie papierosów stanowi w 80 - 90 % przyczynę RP.

Udział pozostałych czynników określa się na 10 - 20 %.

Najważniejszym czynnikiem rakotwórczym w dymie

tytoniowym są policykliczne węglowodory aromatyczne

( bezopiren, dwubenzopiren, benzoantracen, metylochryzen )

będące produktami niecałkowitego spalania tytoniu.

Właściwości karcynogenne wzrastają po przejściu w

krótkotrwałą postać elektrofilną po wpływem

metabolizmu tkankowego.

slide20
Enzymem odpowiedzialnym za „ uaktywnienie ” karcynogenu jest hydroksylaza arylowa węglowodorów. Zdolność do indukcji tego enzymu jest uwarunkowana genetycznie.
 • Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z liczbą wypalonych papierosów - zależność ta jest najwyraźniejsza dla raka płaskonabłonkowego

i drobnokomórkowego.

 • Zaprzestanie palenia najsilniej wpływa na raka

płaskonabłonkowego ( minimum 5 - 10 lat przerwy )

słabiej na rozwój raka gruczołowego

 • Jedynie u 10 - 20 % palaczy rozwija się rak płuca
czynniki genetyczne
CZYNNIKI GENETYCZNE

Mutacje genowe prowadzą do :

 • aktywacji protoonkogenów
 • unieczynnienia genów supresorowych
 • mutacje punktowe
 • amplifikacje
 • translokacje
 • delecje - często wiążą się z utratą homozygotyczności

( LOH ) tzn. jednej kopii zdefiniowanego locus

chromosomu, na którym zlokalizowany może być

m.in. gen supresorowy.

slide22
zjawisko niestabilności sekwencji mikrosatelitarnych

( odcinków DNA składających się z wielu powtórzeń

sekwencji dwu - lub trójnukleotydowych )

Polega na różnicy w długości sekwencji mikrosatelitarnych

w DNA z tkanki prawidłowej i nowotworowej

pochodzących od tego samego chorego

 • zmiana wzoru metylacji DNA

Odgrywa ważną rolę w procesie regulacji ekspresji

genów. Metylacja dużej liczby dinukleotydów CG w obrębie

promotora genu powoduje wyciszenie jego ekspresji -

w raku płuca najczęstsza jest inaktywacja p 16.

major genetic changes in lung cancer
Major genetic changes in lung cancer

Abnormality SCLC NSCLC

Chromosome 3p LOH ++++ +++

Chromosome 5q LOH +++ ++

p16 mutation ( assoc.with 9p LOH ) - ++

p53 mutation ( assoc. with 17p LOH ) +++ ++

Rb mutation ( assoc. with 13q LOH ) +++ +

L - myc amplification ( with 1p gain ) + -

N - myc amplification ( with 2p gain ) + -

C - myc amplification ( with 8q gain ) + +

Eur.Respir. Monograph, 2001

gen p 53 stra nik genomu
Gen p 53 ( strażnik genomu )
 • usytuowany w chromosomie 17
 • utrzymuje stabilność genomu
 • hamuje cykl komórkowy w fazie G1,wzrost komórek, transformację i wzrost nowotworów
 • indukuje apoptozę
 • produkty białkowe zmutowanego genu p53 działają odwrotnie powodując transformację nowotworową
slide25
Różnorodne zaburzenia chromosomalne prowadzą do:
 • zapoczątkowania procesu angiogenezy, który warunkuje

wzrost guza pierwotnego oraz ułatwia powstawanie i rozwój

przerzutów. Najważniejszym czynnikiem proangiogennym

jest naczyniowo - śródbłonkowy czynnik wzrostu ( VEGF ).

Nadekspresja VEGF może być zależna od utraty funkcji

prawidłowego białka p 53.

 • zaburzeń w aktywności enymów metabolizujących

i detoksykujących substancje rakotwórcze :

- enzymy cytochromu P 450 ( CYP1 A1, 2D6, 2E1, 2A6 )

- glutation - S -transferaza ( GSTM1 )

- N - acetylotransferaza ( NAT2 )

- oksydoreduktaza chinonowa ( NQO1 )

- mikrosomalna hydrolaza epoksydowa ( HYL1 )

slide26
hamowanie apoptozy

Zahamowanie programowanej śmierci komórki zależy od :

- p 53

- bcl2

- aktywność telomerazy

Telomery składające się z DNA ( powtarzające się hexamery

TTAGGG ) i komponentów białkowych znajdują się na

każdym końcu prawidłowego linearnego chromosomu.

Gdy długość telomerów osiąga punkt krytyczny, komórka

otrzymuje sygnał o zaprzestaniu dalszych podziałów

i wchodzi w fazę starzenia się. Obecność telomerazy

umożliwia komórkom nowotworowym przejście fazy

kryzysu i niekontrolowaną proliferację.

slide27
DIETA
 • ochronny wpływ karotenoidów
 • dieta bogatotłuszczowa z dużą zawartością cholesterolu zwiększa ryzyko zachorowania

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE

 • zmiany bliznowate
 • przebyte choroby

( POChP, tbc, astma, zapalenia płuc, IFP )

objawy raka p uca
Objawy raka płuca:
 • Kliniczne ujawnienie się objawów chorobowych w większości przypadków świadczy o znacznym zaawansowaniu procesu nowotworowego
 • Objawy kliniczna zależą od guza pierwotnego, rozwoju choroby oraz od wpływu substancji wytwarzanych przez komórki nowotworu
 • Guzy centralne rosnące w dużych oskrzelach szybciej doprowadzają do ujawnienia objawów
zgodnie ze standardami objawy raka p uca mo emy podzieli na 2 grupy
Zgodnie ze standardami objawy raka płuca możemy podzielić na 2 grupy:

I. Objawy zależne od guza

pierwotnego i miejscowego

szerzenia się nowotworu

II. Objawy ogólne

kaszel
Kaszel
 • jest najczęstszym objawem raka płuc - dotyczy 75 - 80% chorych
 • może być suchy lub z towarzyszącym odkrztuszaniem plwociny
 • u większości pacjentów z uwagi na nałóg palenia współistnieje przewlekła obturacyjna choroba płuc co znacznie utrudnia rozpoznanie. U chorych tych należy zwrócić szczególną uwagę na zmianę charakteru oraz ilości odkrztuszanej wydzieliny
 • kaszel występuje zarówno w obwodowo jak i centralnie położonych guzach, choć w tej drugiej postaci jest zazwyczaj bardziej nasilony.
krwioplucie
Krwioplucie
 • występuje u około 1/3 chorych i może być jedynym objawem u osoby z prawidłowym zdjęciem radiologicznym
 • ilość odkrztuszonej krwi może być duża, związana z przerwaniem ciągłości dużych naczyń lub prawie niezauważalna - pojedyńcze nitki w odkrztuszonej plwocinie
 • inne choroby, w których występuje krwioplucie: gruźlica, przewlekłe zapalenie i rozstrzenie oskrzeli, zawał płuca i zwężenie ujścia zastawki dwudzielnej.
duszno
Duszność
 • jest zazwyczaj związana z guzem upośledzającym drożność dużego oskrzela lub tchawicy
 • powiększeniem węzłów chłonnych wnęk lub śródpiersia
 • z obecnością płynu w jamie opłucnowej
 • towarzyszy również zespołowi żyły głównej górnej
 • ( 58 - 60% pacjentów )
zesp y y g wnej g rnej
ZESPÓŁ ŻYŁY GŁÓWNEJ GÓRNEJ
 • wynika ze wzrostu ciśnienia w żyłach dopływu żyły głównej górnej i jest następstwem bezpośredniego naciekania, ucisku z zewnątrz lub rzadziej zakrzepu wewnątrznaczyniowego
 • duszność
 • krążenie oboczne
 • obrzęk szyi, twarzy, powiek
 • nadmierne wypełnienie żył szyjnych
 • sinica
 • bóle i zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
svcs cd
SVCS -cd
 • objawy zespołu zwykle narastają szybko, u 40% chorych w czasie krótszym niż 4 tygodnie
 • w jego przebiegu dochodzi do narastania obrzęku mózgu ze wzrostem ciśnienie śródczaszkowego i obrzęku głośni - / zagrożenie zgonem /
b l w klatce piersiowej
Ból w klatce piersiowej
 • na ogół przerywany, tępy, trwa od kilku minut do wielu godzin
 • duże natężenie, dokładna lokalizacja i długotrwałość wskazują na zajęcie opłucnej lub ściany klatki piersiowej i żeber
 • ból łączący się z kaszlem lub dusznością wynika z naciekania tętnicy płucnej i najczęściej wiąże się z umiejscowieniem w prawym płucu
 • bardzo silny ból o charakterze neuralgii ramiennej występuje w raku szczytu płuca czyli tzw guzie Pancoasta.
zesp pancoasta
Zespół Pancoasta
 • Jest charakterystycznym zespołem objawów spowodowanym przez wzrost obwodowego raka umiejscowionego w szczycie płuca
 • charakteryzuje się bardzo silnymi bólami
 • początkowo dolegliwości bólowe występują się w okolicy barku i przykręgosłupowego brzegu łopatki, następnie obejmują łokciową stronę ramienia i przedramienia oraz IV i V palec
 • naciekanie kręgów C7, T1 i T2
 • występuje on u około 4% pacjentów
 • najczęściej jest to rak płaskonabłonkowy, o dużej dynamice miejscowej ale długo nie dający przerzutów
zesp hornera
Zespół Hornera
 • jest następstwem zajęcia splotu gwiaździstego
 • zapadnięcie gałki ocznej
 • opadnięcie powieki
 • zwężenie źrenicy
zaka enia tkanki p ucnej
Zakażenia tkanki płucnej
 • wynikają one nawet z nieznacznej obturacji wewnątrzoskrzelowej. Nawet mało zaawansowane zmiany niewykrywalne radiologicznie wywołują zaburzenia wentylacji i sprzyjają rozwojowi flory bakteryjnej powodującej stan zapalny.
 • zapalenie płuc może być pierwszym i jedynym objawem a obecność raka płuca stwierdza się w badaniu bronchoskopowym
 • zakażenia mogą być wywoływane przez każdy rodzaj bakterii, ale stwierdzono większą częstość występowania bakterii Gram ujemnych i beztlenowców.
chrypka
Chrypka
 • jest objawem występującym późno, zależnym od naciekania nerwu krtaniowego wstecznego
 • częściej w guzach położonych w lewym górnym płacie płucnym:

/ zawijający się ku górze po łukiem aorty nerw zwrotny znajduje się w pobliżu lewego oskrzela głównego /

 • naciekanie prawego nerwu zwrotnego, który przebiega pod prawą tętnicą podobojczykową występuje bardzo rzadko, praktycznie tylko w przebiegu zespołu Pancoasta
 • zazwyczaj świadczy o nieoperacyjności z uwagi na warunki topograficzne i jednoczesne naciekanie ściany tętnicy głównej
pora enie nerwu przeponowego
Porażenie nerwu przeponowego

Występuje rzadko w chwili rozpoznania, częściej pojawia się w miarę rozwoju choroby

 • wysokie ustawienie
 • paradoksalny ruch jednej z kopuł przepony
zaburzenia po ykania
Zaburzenia połykania
 • objaw rzadki - 2 % chorych
 • powiększone węzły chłonne w śródpiersiu tylnym zazwyczaj powodują jedynie przesunięcie przełyku
 • nacieczenie jego ściany jest lub zajęcie nerwu krtaniowego dolnego, powoduje zaburzenia połykania, którego poważnym powikłaniem jest zachłystowe zapalenie płuc
 • częstsze w przypadku guzów umiejscowionych w lewym oskrzelu głównym
 • obecność dysfagii zwykle wiąże się ze znacznym zaawansowaniem choroby i nieoperacyjnością guza.
naciekanie mi nia sercowego i osierdzia
Naciekanie mięśnia sercowego i osierdzia

Objawy te stwierdza się sekcyjnie u prawie 15%

chorych.

1. Nagłe pojawienie się zaburzeń rytmu:

 • przyśpieszona czynność serca
 • migotanie przedsionków

2. Zapalenie osierdzia

 • bezobjawowe powiększenie sylwetki serca
 • zagrażająca życiu tamponada serca
wysi k op ucnowy
WYSIĘK OPŁUCNOWY
 • pojawia się w różnych okresach rozwoju nowotworu, zwykle jednak jest objawem znacznego zaawansowania, stanowi czynnik zły prognostycznie
 • powstaje w wyniku naciekania opłucnej płucnej przez ciągłość, zajęcia węzłów chłonnych śródpiersia lub jest objawem wtórnym zależnym od towarzyszącego zakażenia tkanki płucnej
 • często krwisty, limfocytarny, glukoza - N
 • komórki nowotworowe w 30 - 60% przypadków
wysi k op ucnowy cd
WYSIĘK OPŁUCNOWY - cd
 • rak płuca jest przyczyną 33% wszystkich wysięków
 • przebiega bezobjawowo w 25% przypadków
 • podwyższenie stężenia antygenu rakowo – płodowego (CEA - carcinoembryonic antigen) jest charakterystyczne dla raka gruczołowego, a swoistej enolazy neuronowej (NSE - neuron specific enolase) dla DRP
objawy og lne
OBJAWY OGÓLNE
 • ubytek masy ciała ( 68% )
 • ogólne osłabienie
 • podwyższenie temperatury ciała o

niewyjaśnionej przyczynie

 • brak łaknienia
objawy zale ne od przerzut w odleg ych
Objawy zależne od przerzutów odległych
 • węzły chłonne
 • OUN
 • wątroba
 • kości
 • nadnercza
przerzuty do oun
Przerzuty do OUN
 • występują u 10% chorych w chwili rozpoznania, a u pozostałych 15-20% pacjentów pojawiają się w przebiegu choroby
 • najczęściej dotyczą chorych z DRP i rakiem wielkokomórkowym, rzadziej z rakiem gruczołowym i płaskonabłonkowym
 • w większości przypadków lokalizują się w płatach czołowych, a następnie w móżdżku
objawy
Objawy
 • Bóle głowy: występują u prawie połowy chorych, z nasileniem w godzinach porannych. W miarę upływu czasu stają się coraz częstsze i trwają dłużej, towarzyszy im wzmożona senność, zaburzenia świadomości.
 • Nudności, wymioty
 • Zmiany w zachowaniu, zaburzenia mowy, pamięci i funkcji poznawczych
 • Drgawki
 • Rzadziej: afazja, niedowład połowiczy, objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych
przerzuty do ko ci
Przerzuty do kości
 • najczęściej lokalizują się w kręgosłupie, miednicy, żebrach i kościach udowych
 • u 20 – 25% chorych są bezobjawowe

Objawy:

 • ból
 • złamania patologiczne
 • utrudnienie w samodzielnym poruszaniu się
 • hiperkalcemia
przerzuty do w troby
Przerzuty do wątroby
 • Występują u 10-35% chorych na raka płuca

Objawy:

 • brak apetytu
 • ból w nadbrzuszu
 • powiększenie i stwardnienie wątroby, guzowata powierzchnia
 • podwyższone stężenia transaminaz
 • żółtaczka
 • wodobrzusze
przerzuty do nadnerczy
Przerzuty do nadnerczy
 • występują u około 2% chorych na raka płuca
 • Są klinicznie bezobjawowe
objaw kliniczny cz sto w
kaszel

utrata wagi ciała

duszność

ból w klatce piersiowej

krwioplucie

bóle kostne

palce pałeczkowate

gorączka

osłabienie

SVCS

dysfagia

świsty, stridor

75

68

58 – 60

45 – 49

29 – 35

25

20

15 -20

10

4

2

2

Objaw kliniczny częstość w %
zespo y paranowotworowe
Zespoły paranowotworowe
 • Stanowią one szeroką grupę objawów wywołanych wytwarzaniem przez komórki nowotworowe różnorodnych czynników chemicznych i immunologicznych
 • występują u około 10% pacjentów, częściej u tych z rakiem drobnokomórkowym. Nieraz na wiele lat wyprzedzają kliniczne ujawnienie się nowotworu
 • mogą one powodować zaburzenia w działaniu różnych układów i narządów, często wywołując objawy nie kojarzące się z chorobą nowotworową w obrębie klatki piersiowej
zespo y paranowotworowe54
Zespołyparanowotworowe
 • endokrynologiczne
 • neurologiczne
 • metaboliczne
 • kostne
 • nerkowe
 • skórne
 • hematologiczne
 • kolagenowo-naczyniowe
 • koagulopatie
 • systemowe
diagnostyka raka p uca
DIAGNOSTYKA RAKA PŁUCA

1. Badanie podmiotowe

2. Badanie przedmiotowe

3. Rentgenodiagnostyka

4. Badania w celu ustalenia typu histologicznego

5. Badania w celu określenia stopnia zaawansowania

rentgenodiagnostyka
Rentgenodiagnostyka
 • obecność cienia okrągłego
 • zmiana zarysu wnęki i / lub śródpiersia
 • zaburzenia powietrzności płuc

/ rozedma, niedodma /

 • obecność zmian o charakterze naciekowym
ustalenie typu histologicznego
1. Badania cytologiczne

plwocina

popłuczyny oskrzelowe

wymaz szczoteczkowy

materiał pobrany za pomocą punkcji przezoskrzelowej lub przezściennej

wysięk opłucnowy

węzły chłonne / BAC /

2. Badania histologiczne

wycinek z oligobiopsji

materiał z pleurobiopsji

materiał z mediastinoskopii, mediastontomii, torakoskopii, biopsji ogniska przerzutowego, torakotomii

Ustalenie typu histologicznego
okre lenie stopnia zaawansowania
Określenie stopnia zaawansowania

1. Badanie przedmiotowe

2. Bronchoskopia

3. Rtg klatki piersiowej

4. CT klatki piersiowej

5. USG lub CT jamy brzusznej

6. CT lub MR OUN / rutynowo w DRP i raku gruczołowym /

7. Scyntygrafia kości / rutynowo w DRP przy planowanym leczeniu skojarzonym /

8. Rtg podejrzanych ognisk w scyntygrafii

okre lenie stopnia zaawansowania cd
Określenie stopnia zaawansowania cd.

9. Obustronna trepanobiopsja i biopsja aspiracyjna szpiku z talerza biodrowego

/ rutynowo w DRP przy planowanym leczeniu skojarzonym /

10. Mediastinoskopia / mediastinotomia / torakoskopia / ultrasonografia przezprzełykowa

/ u chorych prze planowanym leczeniem chirurgicznym w celu oceny układu chłonnego

wskazania do bronchoskopii
Wskazania do bronchoskopii

1. Wskazania wynikające z objawów podmiotowych i przedmiotowych:

 • uporczywy lub napadowy kaszel
 • wykrztuszanie wydzieliny ropnej, śluzowej, zwłaszcza naprzemiennie obfite i skąpe
 • krwioplucie
 • duszność, której nie tłumaczy rozległość zmian płucnych lub duszność napadowa, której nie tłumaczy astma oskrzelowa lub rozedma
 • objawy fizykalne wskazujące na zwężenie oskrzeli
 • objawy osłuchowe zapalenia zwłaszcza jednostronne
 • nawracające zapalenia oskrzeli i płuc
 • podejrzenie złamania oskrzela, odma podskórna
2 wskazania zwi zane z obecno ci zmian w rtg
2. Wskazania związane z obecnością zmian w rtg
 • niedodma lub rozedma obturacyjna
 • rozsiane zmiany płucne
 • zniekształcenie zarysu lub przebiegu oskrzela
 • ruch wahadłowy śródpiersia
 • powiększenie węzłów chłonnych wnęk lub śródpiersia
 • cień guzowaty
 • cień okrągły
 • przewlekające się zapalenie opłucnej
3 wskazania zwi zane z leczeniem
3. Wskazania związane z leczeniem
 • oczyszczenie drzewa oskrzelowego z zalegającej wydzieliny, mas serowatych
 • niedodma pooperacyjna
 • usunięcie ciała obcego
 • udrożnienie zwężonych oskrzeli przez zmiany endobronchialne
 • tamowanie krwawień
 • płukanie płuc w proteinozie
leczenie raka p uca
Leczenie raka płuca

Rak niedrobnokomórkowy

Postępowanie terapeutyczne w raku płuca jest ściśle uzależnione od oceny stopnia zaawansowania choroby według TNM

ndrp stopie i
NDRP – stopień I
 • W stopniu IA i IB jedyną metodą leczenia jest leczenie operacyjne
 • Leczenie uzupełniające pooperacyjne chemio- lub/i radioterapią w tym stadium choroby nie jest obecnie zalecane jako leczenie standardowe
 • Jeżeli pacjent nie wyraża zgody na zabieg można rozważyć radykalną radioterapię
ndrp stopie ii
NDRP – stopień II
 • Zasady postępowania w stopniu IIA i IIB są identyczne jak w stopniu I
 • Radioterapia pooperacyjna w przypadku stwierdzenia przerzutów w węzłach chłonnych
ndrp stopie iiia
NDRP – stopień IIIA
 • zaawansowanie granicznie operacyjne
 • chemioterapia neoadiuwantowa – w przypadku regresji guza pozwala na radykalny zabieg operacyjny
 • radioterapia neoadiuwantowa nie jest stosowana
ndrp stopie iv
NDRP – stopień IV
 • choroba rozsiana
 • chemioterapia lub radioterapia paliatywna
 • leczenie objawowe: przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, poprawiające łaknienie
chemioterapia ndrp
CHEMIOTERAPIA NDRP

1. Uzupełniająca po leczeniu miejscowym / I, II / w praktyce radioterapia a leczenie chemiczne w ramach kontrolowanych badań klinicznych

2. Indukcyjna poprzedzająca leczenie miejscowe

/ IIIA z obecnością cechy N2 /

 • u chorych, u których stwierdza się możliwości doszczętnego zabiegu
 • 1 - 3 kursy chemioterapii, a następnie ocena odpowiedzi
 • leczenie chirurgiczne po ustąpieniu objawów niepożądanych, zwłaszcza hematologicznych w ciągu 21 od ostatniego kursu
chemioterapia ndrp cd
CHEMIOTERAPIA NDRP cd.

3. Skojarzona z radioterapią / IIIB lub wcześniejsze stopnie zaawansowanie w przypadku p - wskazań internistycznych / - leczenie sekwencyjne:

 • chemioterapia:
 • 1 - 2 kursy przed radioterapią według jednego z programów
 • radioterapia
 • 1,8 - 2,0 Gy dziennie / dawka całkowita 60 -65 Gy /
 • frakcjonowanie konwencjonalne
 • pole obejmujące guz pierwotny oraz węzły chłonne wnęki i obustronnie śródpiersia
4 chemioterapia paliatywna
4. Chemioterapia paliatywna
 • dobry stan sprawności / 0 - 1 WHO/ Zubrod /
 • niewielki ubytek masy ciała / < 10% w ciągu 3 m - cy /
 • możliwość przeprowadzenia obiektywnej oceny po 2 kursach leczenia
 • brak czynnego zakażenia
 • zachowana wydolność narządów i układów / zwłaszcza krążenia, nerek i wątroby
 • chorzy nie kwalifikujący się do paliatywnej radioterapii
 • jeden z programów wielolekowych lub monoterapia: winorelbina 25 - 30 mg / m2 lub gemcytabina 1250 mg / m2 co 7 dni x 3 w rytmie co 28 dni
chemioterapia drp
CHEMIOTERAPIA DRP

1.Program PE

 • cisplatyna 30 mg m2 - dzień 1, 2, 3, 2, 3
 • etopozyd 120 mg / m2 - dzień 1, 2, 3

2. Program CAV

 • CTX 1000mg / m2 - dzień 1
 • doksorubicyna 45mg / m2 - dzień 1
 • winkrystyna 1,4 mg / m2 - dzień 1

3. Program CAE

 • CTX 1000mg / m2 - dzień 1
 • doksorubicyna 45mg / m2 - dzień 1
 • etopozyd 100mg / m2 - dzień 1, 3, 5
chemioterapia ndrp schematy
CHEMIOTERAPIA NDRP - schematy
 • Program PV ( cisplatyna 80 - 120 mg / m2 dzień 1, winorelbina 25 - 30 mg / m2 dzień 1, 8 co 21 dni )
 • Program PG ( cisplatyna j.w., gemcytabina 1000 - 1250 mg / m2 dzień 1, 8 co 21 dni )
 • Program PP ( cisplatyna 75, paclitaksel 135 wlew 24 godzinny, dzień1; co 21 dni )
 • Program CP (karboplatyna, paclitaksel, dzień 1, co 21 dni )
chemioterapia drp cd
CHEMIOTERAPIA DRP cd.
 • kursy co 21 dni
 • są to programy alternatywne - wyniki leczenie są zbliżone
 • najczęściej stosowany jest program PE z uwagi na skojarzenie z napromienianiem
 • standardowy czas leczenia obejmuje 4 - 6 cykli
 • stosowanie dawek niższych niż należne prowadzi do lekooporności
 • leczenie chemiczne drugiej linii / nawrót / -
 • leczenie skojarzone / chemio - radioterapia / stosujemy u chorych w stadium LD, dobrym stanie sprawności, u których pole napromieniania może objąć cały guz
leczenie skojarzone sclc ld
1. Równoczesna radio - i chemioterapia

napromienianie hiper -

frakcjonowane 2 x dziennie 1,5 Gy przez 3 tygodnie

napromienianie konwencjonalne 1x dziennie 1,8Gy

chemioterapia: cisplatyna 60mg/m2 iv dzień 1; etopozyd 120mg/m2 dzień 1, 2, 3. Rytm co 21 dni - 4 kursy

2. Naprzemienna radio - i chemioterapia

radioterapia: 3 cykle między 2 i 3, 3 i 4 oraz 4 i 5 kursem chemioterapii / dawka 20 + 20 + 15 Gy /

chemioterapia - 6 kursów według schematu PE

Leczenie skojarzone SCLC (LD)
obserwacja po leczeniu
Obserwacja po leczeniu

1.Obserwacja obejmuje:

 • ocena trwania odpowiedzi oraz czasu przeżycia
 • ocena jakości życia chorych

2. Chorzy po leczeniu radykalnym

 • pierwsze badanie po 4 tygodniach od zakończenia terapii, a następnie co 2 - 3 miesiące
 • / rozszerzone badania krwi, rtg, BF, CT - u niektórych /
 • po 2 latach badania kontrolne co 4 - 6 miesięcy

3. Chorzy po leczeniu paliatywnym

 • indywidualne zasady obserwacji