Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektroniskā paraksta pakalpojuma būtība un iespējas Gints Škodovs, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektroniskā paraksta pakalpojuma būtība un iespējas Gints Škodovs,

Elektroniskā paraksta pakalpojuma būtība un iespējas Gints Škodovs,

230 Views Download Presentation
Download Presentation

Elektroniskā paraksta pakalpojuma būtība un iespējas Gints Škodovs,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektroniskā paraksta pakalpojuma būtība un iespējas Gints Škodovs, VAS Latvijas Pasts ģenerāldirektors 29.03.2006.

 2. Tradicionāli: Uzticama valsts institūcija (Latvijā – PMLP): Fiksē personas dzimšanas faktu Izsniedz atbilstošu dokumentu – dzimšanas apliecību, pasi Mūža laikā uztur dokumentam nepieciešamo informāciju Persona uzrāda dokumentu sevis identificēšanai - pasi. Trešā puse labticīgi pieņem dokumentu. Elektroniskā vidē: Uzticams pakalpojumu sniedzējs – Latvijas Pasts: Fiksē un pārbauda personas datus Izsniedz atbilstošu dokumentu – digitālu sertifikātu, kas glabājas uz droša nesēja (viedkartes) Uztur sertifikātu pārbaudei nepieciešamo informāciju Persona lieto sertifikātu elektroniskā vidē, t.sk., elektroniskā paraksta radīšanai. Trešā puse pieņem elektroniskos datus personas identifikācijai, autentifikācijai, un citiem mērķiem, turklāt šo datu derīgumu ir iespējams tūlīt pārbaudīt. Kas ir elektroniskais paraksts?

 3. E-paraksts - pieejams jau šodien E-paraksts – vienkārši lietojams • E-parakstu var pievienot e-pasta sūtījumam tikpat vienkārši kā jebkuru citu pielikumu; • Word dokumentam – tikpat vienkārši kā jebkuru simbolu.

 4. E-paraksts e-pastam: 1. e-pasta uzrakstīšana 2. PIN koda ievadīšana e-paraksta uzlikšanai

 5. E-paraksts pievienots e-pastam

 6. Saņemts parakstīts e-pasts

 7. E-paraksta pievienošana word dokumentam: • Dokumenta sagatavošana • 2. E-paraksta pievienošana dokumentam – tikpat vienkārši kā ievietot simbolu

 8. Parakstīts word dokuments ar Latvijas Pasta apstiprinātu informāciju par e-paraksta īpašnieku

 9. E-paraksta pielietojums dokumentu apritē • Elektroniskais paraksts ļauj droši pārliecināties: • Ka dokuments pēc tā parakstīšanas nav mainīts • Ka persona, kura paraksta dokumentu, ir tā, par ko uzdodas • Pievienojot laika zīmogu (kā papildu pakalpojums): • tiek fiksēts precīzs laika zīmoga pievienošanas laiks • ir iespējams pārliecināties, vai dokuments pēc laika zīmoga pievienošanas nav mainīts • Pievienot e-parakstu un laika zīmogu varēs: • e-pasta vēstulei, Web-formai, teksta redaktora dokumentam, fotogrāfijai, transakcijai, jebkuriem elektroniskiem datiem • Specifisks pielietojums iestādēm un uzņēmumiem – masveida parakstīšana.

 10. Patērētāja ieguvumi • Atvieglota komunikācija • Lielākā daļa esošās dokumentu aprites var notikt elektroniski – iesniegumi un citi dokumenti valsts institūcijām (piem., VID), pašvaldībām, citiem uzņēmumiem – var tikt sūtīt elektroniskā formā • Arvien jaunu elektronisku pakalpojumu pieejamība – jauni pakalpojumi no valsts un pašvaldībām, uzlaboti un paplašināti interneta banku un apdrošināšanas pakalpojumi • Iespēja slēgt juridiski saistošus darījumus elektroniskā formā • Galvenais ieguvums: laiks

 11. Pakalpojumu sniedzēja ieguvumi • Universāls instruments elektronisko pakalpojumu lietotāja identifikācijai • Līdzeklis juridiska spēka piešķiršanai elektroniskai komunikācijai • Galvenais ieguvums: iespēja radīt jaunus un uzlabot/paplašināt esošos elektroniskos pakalpojumus – pakalpojumu sniegšanas un uzturēšanas izmaksu samazināšana

 12. Valsts ieguvumi • Uzlabota komunikācija iekšējā valsts pārvaldes apritē – laika ekonomija un ērtība • Uzlabota komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām – iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātības celšana • Elektroniskie pakalpojumi, to radīšana un lietošana valsts līmenī – attīstītas un inteliģentas valsts tēls starptautiskā mērogā

 13. Viedkartes saņemšanas shēma • Parakstītājs ierodas LP ar personu apliecinošu dokumentu, uzraksta iesniegumu. • LP pārbauda parakstītāja datus, izgatavo karti, izsūta uzaicinājumu saņemt karti (PIN vēstule). • Parakstītājs ierodas LP, saņem karti, pārliecinās par informācijas pareizību, paraksta līgumu, LP aktivizē karti. • Parakstītājs lieto karti, nepieciešamības gadījumā var izmantot LP palīdzības dienesta pakalpojumus, LP interneta vietni.

 14. Nozīmīgākie pasākumi e-paraksta ieviešanā 2006. gadā • Patlaban - pirmie e-paraksta testa pieslēgumi valsts institūcijās un ministrijās. • Līdz jūnijam jāveic grozījumi Elektronisko dokumentu likumā un saistītajos MK noteikumos. • Augustā - e-paraksta sistēmas drošības audita veikšana. • Septembrī - e-paraksta sistēmas ieviešana Latvijas iedzīvotājiem.

 15. PALDIES!