1 / 54

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BİRİMİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BİRİMİ. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON. KALİTE. Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. Ürün veya hizmetin değeridir . İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama derecesidir.

jasia
Download Presentation

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BİRİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T.C.BURSA VALİLİĞİİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BİRİMİ

 2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

 3. KALİTE • Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. • Ürün veya hizmetin değeridir. • İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama derecesidir.

 4. Önceden belirlenmiş bulunan özelliklere uygunluktur. • Beklentileri karşılama ve aşma özelliğidir. • Bir mal veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özelliklerin tamamıdır. (ISO)

 5. Kısaca beklentileri karşılayabilme yeterliliği ve uyumdur

 6. EOQC(AVRUPA KALİTE KONTROL ÖRGÜTÜ) VE AMERİKAN KALİTE KONTROL DERNEĞİNCE BENİMSENEN KALİTE; BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN BELİRLENMİŞ BAZI İHTİYAÇLARI KARŞILAMADAKİ YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN TÜMÜDÜR.

 7. Kamuda Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulamak için ne yapmalı?

 8. KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN Sistemde; • MÜŞTERİ (hasta) ODAKLI OLUNMALIDIR. • STRATEJİK OLARAK SORUNLAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILMALIDIR. • SİSTEM KURALLARLA DEĞİL, AMAÇLAR VE DEĞERLERLE YÜRÜTÜLMELİDİR. • TOPLUMA, ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE DE YETKİ VERİLMELİDİR.

 9. KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN • ETKİLİ VE VERİMLİ OLUNMALIDIR. • ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİ TARAFINDAN DEĞERLİ BULUNMALIDIR. • GİRİŞİMCİ OLUNMALIDIR. • TEPKİCİ OLMAK YERİNE BAŞLATICI OLUNMALIDIR • KENDİ ALANINDA EN İYİ HEDEFLENMELİDİR.

 10. Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Erişilebilirlik Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Zamanlılık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. (!Her şey tamam bir imza eksik) Tamlık Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Doğruluk Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Profesyonellik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir. Güvenilirlik

 11. Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesidir. Güvenlik Hizmetin ve müşterinin doğru anlaşılması ve algılanması için gösterilen çabanın derecesidir. Anlaşılabilirlik Hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen gayretin derecesidir. Süreklilik Hizmetin değişen şartlara ve beklentilere uyum gösterme derecesidir. Esneklik Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Ortam Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.) Görünüm

 12. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN • Müşteri(Hasta) odaklı olmak • Üst yönetimin liderliği • Ekip çalışması • Süreç yönetimi • Sistem yaklaşımı • Sürekli iyileştirme • Verilere dayalı karar verme

 13. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ Planla İyileştirUygula Kontrol et

 14. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE MODELLERİ

 15. Sağlık Sektöründe İş Mükemmelliği İlkeleri • Liderlik • Stratejik Planlama • Süreç Yönetimi • Pazara, hasta ve diğer müşterilere odaklanma • Personele Odaklanma • Ölçme, analiz ve bilgi yönetimi • Organizasyonun Performans Sonuçları

 16. ISO 9000 NEDİR? Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi-yönetimi için kurulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir. Bir kurumun kalite sistemini kurmasını, çalıştırmasını ve belgelemesini ister. Üretim süreçleri, kalite denetimleri, satın alma politikaları ve eğitime kadar uzanan kalite yönetimi uygulamalarının tümünü kapsar.

 17. ISO 9001:2000 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ • YÖNETİMİN SORUMLULUĞU • KAYNAK YÖNETİMİ • ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME • ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

 18. Akreditasyon, Bir sağlık kuruluşunun, önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğunun, herkesçe kabul gören bir tüzel kişilik (genellikle bir sivil toplum örgütü) tarafından değerlendirilip onaylandığı resmi bir süreçtir. (Rooney ve Ostenberg 1999)

 19. Amerikan Sağlık KuruluşlarıAkreditasyon Komitesi’nin tanımına göre kalite ; “Günün bilgileri ışığında verilen bakımın, hastalardan istenen sonuçların alınmasınıartırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir.’’

 20. Akreditasyon; risklerin yönetilmesi ve azaltılmasıdır. Akreditasyon; sağlık hizmetlerinde risk yönetimidir. Akreditasyon; Sağlık kuruluşlarında bütün çalışanların katılımı ile “kalite”, “hasta güvenliği” ve “sürekli gelişim” anlayışının organizasyon kültürü haline getirildiği bir süreçtir.

 21. Akreditasyonun Temel Amaçları : • Sağlık hizmetleri kuruluşlarına yönelik standartları karşılamada optimal başarı hedefleri koyarak sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, • Sağlık hizmetlerinin yönetim yapısını geliştirmek,

 22. Seçilmiş yapı, süreç ve sonuç standartlarını veya kriterlerini karşılayabilmek içinsağlık hizmetleri kuruluşlarının karşılaştırmalı veri tabanını oluşturmak, • Hizmetlerin artan verimliliği ve etkililiği üzerine odaklanaraksağlık hizmetleri maliyetlerini düzenlemek,

 23. Sağlık hizmetleri kuruluşlarına, yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına; sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme stratejileri ve “en iyi uygulamalar” konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamak, • Halkın, sağlık hizmetlerinin kalitesine olan güveninisağlamak, • Hastalar ve personelle ilgili olarak yaralanma ve enfeksiyonlara bağlı riskleri azaltmak.

 24. Akreditasyonun Yararları • İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları, • Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması, • Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyonun hedeflenmesi,

 25. Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması, • Personel arasında iletişimin geliştirilmesi, • Personel katılımının desteklenmesi,

 26. İşletmepolitikalarının belgelendirilmesinin sağlanması, • Çalışmalardayeterliliğinarttırılmasıdır.

 27. Hastalar 1.Hasta Haklarının Aranması 2.Nitelikli Hizmetin Tanınması 3.Akredite Olan Kuruluşun Tercih Edilmesi Geri Ödeme Kurumu 1.Sağlık Kuruluşuna Güven Duyma 2.Portföye Kaliteli Hizmet sunma Sağlık Kuruluşu 1.Standartlara Uyum 2.Çıktıların ölçülmesi 3.Sürekli Kalite Gelişimi Akreditasyon

 28. Akreditasyonun YararlarıSağlık KuruluşuAçısından • Bakımı iyileştirmek ve kamu güvenilirliğini arttırmak, • Ödeme yapan makamca tanımlanmak, • Yönetim yapısının çerçevesini belirlemek.

 29. Akreditasyonun Yararları Tıbbi Personel Açısından • Personelin mesleki gelişimini sağlamak (eğitim), • Mesleki güveni sağlamak (Etik ve malpractice), • Kalite gelişimi ile “bilimi” birleştirmek için bir öngörü sağlamak.

 30. Akreditasyonun YararlarıHastane ÇalışanlarıAçısından • Çalışanların fikirlerine değer vermek, • Çalışanların tatminkarlık düzeylerini ölçmek, arttırmak, • Kalite faaliyetlerine ilgiyi arttırmak, • Çalışanların güvenliğini ve emniyetini sağlamak, • Yetki konusunda daha belirgin çizgiler oluşturmak, • Ekip çalışmasını teşvik etmek,

 31. Akreditasyonun Yararları Hastane ÇalışanlarıAçısından • Eğitim ve ilerlemeyi desteklemek, • Kişisel yaklaşımlardan süreç yaklaşımlarına dönüşümü sağlamak, • Güçlü destekleyici yöneticilik anlayışının yerleşmesi,(Başhekim,Başhekim Yrd., Hastane Müdürü,Başhemşire vb.) • İşini iyi yapmak için bilgili olmak.

 32. Akreditasyonun YararlarıHasta Açısından • Kaliteye odaklı kuruma ulaşma, • Haklara saygı gösterilmesi ve hakların korunması, • Anlaşılır eğitim ve iletişim sağlanması, • Tatminkarlığın değerlendirilmesi,

 33. Akreditasyonun YararlarıHasta Açısından • Bakım kararlarına ve bakım sürecine katılımı sağlama, • Bakım sürecinde aileye değer verilmesi, • Yaşam sonu bakımı(USA).

 34. Ulusal Sağlık Akreditasyon Sisteminin Yapılandırılması; • Türkiye için sağlık hizmet standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, • Sağlık sonuçlarını ölçebilmek için performans ölçüm sisteminin geliştirilmesi ve ulusal klinik kalite göstergelerinin belirlenmesi, • Sonuçların karşılaştırılması için veri tabanının oluşturulması, • Hasta ve çalışan güvenliğini ölçmek ve geliştirmek için sistem geliştirilmesi, • İnsan kaynakları standartlarının oluşturulması, gibi ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.

 35. İŞİ DOĞRU YAPMAK DEĞİL, “DOĞRU İŞİ YAPMAK” STRATEJİ YÖNETİMİDİR.

 36. İLK ADIM ÜST YÖNETİM VE LİDERLERİN GÖRÜŞBİRLİĞİ VE KARARLILIĞI!

 37. İKİNCİ ADIM KALİTE ve HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA LİDERLERİN SORUMLULUĞU ÜSTLENMESİ !

 38. KAYNAKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ(TESİSİN DURUMU, SİSTEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, KADROLAR, EĞİTİM İMKANLARI VB.) • GERÇEKÇİ BİR ZAMAN BELİRLENMESİ (18-24 AY)

 39. JCIAkreditasyon Standartları • Hasta bakım kalitesi ve bakım çevresinin güvenliği ile ilgili fonksiyonlara odaklı, • Tüm hastanelere ve tüm servislere uygulanabilir, • Hastanelerin kendi misyonları ile uyumlu, • Özel proseslere değil, genel amaç ve prensiplere uygun, • Anlamlı ve uygulanabilir, • İzlenebilir ve ölçülebilir.

 40. HASTA ODAKLI KRİTERLER • Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği • Hasta ve Ailesinin Hakları • Hasta Değerlendirmesi • Hasta Bakımı • Hasta ve Ailesinin Eğitimi

 41. ORGANİZASYONEL KRİTERLER • Kalite Yönetimi ve İyileştirme/ Hasta Güvenliği • Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme • Tesis Yönetimi ve Güvenliği • Personel Niteliği ve Eğitim • Bilgi yönetimi • Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma

 42. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ BİLEŞENLERİ Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı 2. Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası 3. Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi 4. Bilgi ve Beceri ile Donanmış Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü 5. Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları 6. Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon 7. Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma 8. Sağlık Bilgi Sistemi

 43. SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU 1. Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi’nin yapılandırılması sürecinde sağlık sektöründeki paydaşların katılımını sağlayarak, önderlik etmek. 2. Sağlık Akreditasyon Sistemi ve sağlık hizmetlerinde kalite süreci için kamu sağlık kuruluşlarının hazırlanmasını sağlamak.

 44. SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMSAL KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 45. KURUM PERFORMANS KATSAYISI • Kurum Kalite Kriterleri Katsayısı • Poliklinik Hizmetleri Katsayısı • Hasta ve Hasta Yakınları Memnuniyet Katsayısı • İl İdare Kurulu Katsayısı

 46. Kurum Kalite Kriterleri Katsayısı • Bakıma Ulaşım Bakımın Sürekliliği(8 madde) • Hastaların Değerlendirilmesi (14 madde) • Hastaların Bakımı (31 madde) • Hasta ve Yakınlarının Eğitimi (3 madde) • Hasta ve Ailesinin Hakları (12 madde) • Yönetişim, Yöneticilik, Yönlendirme (3 madde) • Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi (2 madde) • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (7 madde) • Bilgi Yönetimi (3 madde) • Tesis Yönetimi ve Güvenlik (9 madde) • Enfeksiyonları Kontrolü ve Önlenmesi (8 madde)

 47. Poliklinik Hizmetleri Katsayısı Poliklinik hizmetlerinde aktif kullanılan oda sayısının poliklinik hizmeti yapması gereken hasta sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

 48. Hasta ve Hasta Yakınları Memnuniyet Katsayısı Dönem içinde hasta ve yakınlarına uygulanan anketlerin sonuçları(poliklinik hizmetleri anketi, yataklı servisler hizmet anketi)

 49. İl İdare Kurulu Katsayısı Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “Temel Kriterler Değerlendirme Formuna” göre yapılan değerlendirme sonucu hesaplanan katsayıdır. (115 puan üzerinden değerlendirilir)

More Related