1 / 12

Consiliul Judeţean Harghita RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertă ţ ii no . 5

Programe de finan ţare nerambursabilă ale Direc ţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Consiliul Judeţean Harghita RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertă ţ ii no . 5 Tel.: +4-0266-207700, Fax: + 4- 0266-207703,

jasia
Download Presentation

Consiliul Judeţean Harghita RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertă ţ ii no . 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Programe de finanţare nerambursabilă ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Consiliul Judeţean Harghita RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertăţii no. 5 Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro,www.judetulharghita.ro

 2. Programele de finanţare nerambursabilă • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin Consiliul Judeţean Harghita acordă anual sprijin prin finanţare nerambursabilă pentru organizaţiile, asociaţiile, fundațiile şi cultele religioase care îşi desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, conform Legii nr. 350/2005.

 3. 1. Program de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor, aflaţi în situaţie de risc • Scopul programului : Sprijinirea şi stimularea organizaţiilor neguvernamentale privind organizarea unor acţiuni şi activităţi pentru copiii supuşi unor situaţii de risc de separare de familia naturală, copii şi tineri separaţi temporar de părinţi, aflaţi în situaţii de risc, care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, contribuind astfel la realizarea obiectivelor programului.

 4. Program de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor, aflaţi în situaţie de risc • Beneficiarii programului: asociaţiile și fundațiile acreditate să furnizeze servicii sociale • Bugetul programului: 290.000 lei; • Contribuţia proprie: minim 10% din valoarea totală a proiectului • Proiecte aprobate pentru finanțare: 32,în valoare totală de 290.000 lei

 5. 2. Program de sprijinire al pensionarilor şi vârstnicilor Scopul programului: - organizarea unor excursii în Ţinutul Secuiesc destinatepensionarilor si vârstnicilor; - organizarea celebrării zilei vârstnicilor - diverse activităţi destinate pensionarilor și vârstnicilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor din judeţele Timiş, Bistriţa Năsăud, AlbaşiCluj cu tradiţii culturale, istorice, etnografice similare cu tradiţiile comunităţilor din judeţul Harghita; - susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare.

 6. Program de sprijinire al pensionarilor şi vârstnicilor • Beneficiarii programului: organizaţii, asociaţii ori fundaţii care desfășoară activități în domeniul social sau culte religioase - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ teritorială a judeţului Harghita. • Bugetul programului: 35.000 lei. • Contribuţia proprie: minim 20% din valoarea totală a proiectului. Proiecte aprobate pentru finanțare : 12, în valoare de 35.000 lei.

 7. 3. Program de sprijinire a persoanelor cu handicap Scopul programului: - sprijinirea organizării taberelor cu caracter educativ care tratează problemele persoanelor cu dizabilităţi; - diverse activităţi destinate persoanelor cu handicap derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor din judeţele Timiş, Bistriţa Năsăud, Albaşi Cluj cu tradiţii culturale, istorice, etnografice similare cu tradiţiile comunităţilor din judeţul Harghita; - sprijinirea participării persoanelor cu handicap la competiții sportive naționale, internaționale și olimpice; - susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare. - sprijinirea asigurării transportului zilnic al persoanelor cu handicap launitățile de învățământ sau locul de muncă;

 8. Program de sprijinire a persoanelor cu handicap • Beneficiarii programului:organizaţii,asociaţii, fundaţii sau culte religioase - constituite conform legii, care desfășoară activități în domeniul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita • Bugetul programului: 50.000 lei; • Contribuţia proprie: minim 20% din valoarea totală a proiectului. Proiecte aprobate pentru finanțare: 12 în valoare de 50.000 lei.

 9. 4. Programde asistenţă comunitară în localitățile izolate din judeţul Harghita Scopul programului: a. Asigurarea asistenței comunitare în localitățile izolate ale județului Harghita în colaborare cu consiliile locale și organizațiile neguvernamentale, în vederea sprijinirii persoanelor nevoiaşe, în următoarele condiții: - Consiliul local asigură salariul asistentului comunitar - Persoana juridică fără scop patrimonial asigură mijlocul de transport și posibilitatea comunicării (telefon mobil) - Consiliul Judeţean Harghita asigură cheltuielile aferente mijlocului de transport (combustibil şi reparaţii curente) şi cheltuielile telefonice. b. Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

 10. Programde asistenţă comunitară în localitățile izolate din judeţul Harghita • Beneficiarii programului:asociaţii şi fundaţii cu profil de asistenţă comunitară sau culte religioase – constituite conform legii, care își desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita; • Bugetul programului: 50.000 lei; • Contribuţia proprie: minim 20% din valoarea totală a proiectului. Proiecte aprobate pentru finanțare : 3,în valoare de 50.000 lei

 11. 5. Program de îngrijire social-medicală la domiciliu Scopul programului: este asigurarea accesului cetăţenilor judeţului la serviciile de îngrijire socio-medicală la domiciliu, prin: - servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, - servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber, - servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea, - servicii de îngrijiri medicale, ca activităţi complexe de diagnostic, tratament, îngrijiri şi alte asemenea recomandate şi realizate, - servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social: kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea,

 12. Program de îngrijire social-medicală la domiciliu • Beneficiarii programului: asociaţiile și fundațiile care desfășoară activități în domeniul îngrijirii la domiciliu • Bugetul programului: 400.000 lei; • Contribuţia proprie: minim 20% din valoarea totală a proiectului. • Proiecte aprobate pentru finanțare: 2, în valoare de 400.000 lei.

More Related