Metoda projektu edukacyjnego rada szkoleniowa 25 i 2010 r
Download
1 / 29

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Rada szkoleniowa 25. I. 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Rada szkoleniowa 25. I. 2010 r. Opracowała Monika Wójtowicz. Czym jest projekt edukacyjny?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Rada szkoleniowa 25. I. 2010 r.' - jarrod-chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metoda projektu edukacyjnego rada szkoleniowa 25 i 2010 r

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGORada szkoleniowa25. I. 2010 r.

Opracowała

Monika Wójtowicz


Czym jest projekt edukacyjny
Czym jest projekt edukacyjny?

Projekt jako metoda nauczania, to duże, długofalowe zadanie realizowane samodzielnie przez uczniów przy założeniu, że uczniowie mają decydujący głos na etapie wyboru tematu, planowania i podejmowania decyzji o metodach realizacji zadania oraz kryteriach oceny ich pracy. Na wstępnym etapie realizacji przyjęcie i określenie zasad, reguł i procedur obowiązuje zarówno uczniów jak i nauczycieli.


Historia projektu
Historia projektu...

 • Metoda projektu zrodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku XX w. W Polsce pierwsze próby podjęto już w 1928 r.

 • Za twórcę tej metody uważa się Williama Kilpatricka. Twierdził on, że najlepsze efekty nauczania daje samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności, które z kolei uczniowie wykorzystują w konkretnych sytuacjach życiowych

 • Zmuszanie uczniów do podejmowania przez nich niechcianych działań nie przyniesie trwałych i zadowalających efektów. To sami uczniowie powinni decydować, co chcą robić, szkoła zaś ma stworzyć im sprzyjające warunki rozwoju.


Aby post powanie dydaktyczne mo na nazwa projektem
Aby postępowanie dydaktyczne można nazwać projektem....”

 • Nabywanie wiadomości zachodzi głównie metodą rozumowania a nie za pomocą przyswajania pamięciowego wiedzy podanej przez nauczyciela.

 • Celem projektu jest zarówno gromadzenie wiedzy, jak i zmiana podejścia ucznia do nauki.

 • Zagadnienia pojawiają się i są rozwiązywane w miarę zagłębiania się w temat.

 • Teoria wprowadzana jest wtedy, gdy jest ona potrzebna do rozwiązania zadania.

  J.A. Stevenson


Istota metody i jej cechy
Istota metody i jej cechy

Cechyprojektu

Warunki, jakie muszą być spełnione

 • ma wyznaczone cele.....

 • ma określone sposoby realizacji, metody pracy, działania...

 • realizacja projektu jest rozciągnięta w czasie, ale terminy ukończenia całości i poszczególnych etapów są określone....

 • niezbędne jest wykorzystanie pewnych zasobów- pieniądze, sprzęt, lokal, instytucje, osoby wspierające realizacje projektu

 • które uczeń zna, rozumie i akceptuje

 • uczniowie znają formy i metody

 • realizacji projektu

 • .....uczniowie znają terminy realizacji etapów i termin zakończenia projektu

 • zabezpieczone są środki i/lub warunki na realizację projektu


Istota metody i jej cechy c d
Istota metody i jej cechy c.d......

 • Projekt realizowany jest przez określone osoby lub grupy osób z uwzględnieniem podziału zadań....

 • Ma ustalone sposoby mierzenia stopnia realizacji celów

 • Rezultaty pracy prezentowane sa publicznie

 • Zerwanie z zasada dominacji nauczyciela- stwarza warunki, motywuje, towarzyszy w procesie poznawczym, wspiera, doradza

 • ....uczniowie pracują najczęściej w grupach, dobieranych najczęściej według ustalonego kryterium

 • ... uczniowie znają kryteria mierzenia i kryteria oceny

 • ....uczniowie znają sposoby i metody prezentacji swojej pracy

 • ....dobra współpraca w zespole, uczniowie dzielą się zadaniami współpracują i rozwiązują razem pojawiające się problemy


Rodzaje projekt w wed ug kryterium podzia w
Rodzaje projektów(według kryterium podziałów)

 • STRUKTURA PROJEKTU

 • Projekt silnie ustrukturyzowany

 • Projekt słabo ustrukturyzowany

 • 2. FORMA PRACY UCZNIÓW

 • Projekt jednorodny

 • Projekt zróżnicowany

 • ZAKRES MATERIAŁU KSZTAŁCENIA

 • Projekt przedmiotowy

 • Projekt modułowy

 • Projekt interdyscyplinarny


Rodzaje projekt w c d
Rodzaje projektów c.d.....

 • 4. PODZIAŁ PRACY

 • Projekt indywidualny

 • Projekt zespołowy

 • 5. CELE PROJEKTÓW- CHARAKTER DZIAŁANIA

 • Projekt badawczo- poznawczy

 • Projekt techniczny

 • Projekt- przedsięwzięcie

 • 6. ZASIĘG PROJEKTU

 • Projekt szkolny

 • Projekt lokalny

 • Projekt ogólnopolski


Rodzaje projekt w c d1
Rodzaje projektów c.d.....

 • 7. SPOSÓB PREZENTACJI

 • Typowa prezentacja: ( pisemne sprawozdanie, esej, wygłoszenie referatu, albumy, przewodniki, foldery, kroniki, rysunki, nagrania dźwiękowe, prezentacja multimedialna)

 • Innowacyjne formy prezentacji projektu:

 • przedstawienie, inscenizacja

 • szkolna lub międzyszkolna wystawa prac uczniów

 • festiwal

 • happening, piknik, marsz

 • debata, dyskusja z wykorzystaniem zebranych materiałów

 • skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli itp.


Etapy realizacji metody projektu
Etapy realizacji metody projektu

 • ETAP I- PRZYGOTOWANIE

 • ETAP II- REALIZACJA

 • ETAP III- OCENAInstrukcja harmonogram kontrakt
Instrukcja, harmonogram, kontrakt.....

INSTRUKCJA

HARMONOGRAM

 • zawiera wszystkie informacje istotne dla treści i formy realizacji projektu

 • temat projektu i cele jego realizacji

 • zadania, które uczniowie mają wykonać, aby owe cele osiągnąć

 • źródła, z których uczniowie mogą czerpać informacje

 • terminy realizacji poszczególnych etapów oraz końcowy termin realizacji całości

 • określenie czasu i sposobu prezentacji

 • kryteria oceny projektu

- to instrukcja do projektów działania lokalnego

KONTRAKT

 • najlepiej w formie pisemnej

 • określa temat i zakres prac projektowych

 • terminy wykonania poszczególnych etapów pracy

 • sposób komunikowania się z nauczycielem prowadzącym projekt lub innymi nauczycielami

 • kosztorys realizacji projektu, datę zawarcia kontraktu oraz podpisy n-ela i uczniów,
Zalety projektu
Zalety projektu...

 • Może być stosowana na wszystkich poziomach nauczania

 • Umożliwia odejście od nauczania przedmiotowego

 • N-el przestaje być „podawaczem wiedzy”, sprawia, że staje się wspierającym animatorem

 • Wykorzystuje najrozmaitsze formy pracy grupowej

 • Posiada interdyscyplinarny charakter- „wymusza” współpracę nauczycieli różnych przedmiotów oraz penetruje wiedze z wielu dziedzin

 • Umożliwia odejście od tradycyjnego sposoby oceniania uczniów- sami uczniowie uczestniczą w tworzeniu procedury oceny, uczeń ma prawo do własnej oceny zarówno wykonania zadania, jak i wyników pracy, ocenianie przebiega na bieżąco


I jeszcze troch zalet
I jeszcze trochę zalet...

 • Często zaciera granice między życiem szkolnym a tym poza nim- realizacja projektu poza szkołą, w muzeum, teatrze, bibliotece itp..

 • Umożliwia zdobywanie wiedzy poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów, nie zaś na zasadzie pamięciowego przyswajania z jednoczesnym wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce

 • Wzmaga aktywność uczniów, skłania do korzystania z innych niż podręcznik źródeł informacji

 • We wszystkich fazach realizacji projektu bazuje się na indywidualnych zainteresowaniach, zdolnościach, aspiracjach i potrzebach ucznia


Jeszcze troch zalet
...jeszcze trochę zalet

 • Uatrakcyjnia naukę szkolną, wyzwala twórczą postawę uczniów, rozbudza postawy badawcze, budzi ciekawość, wyzwala wyobraźnię, rozwija krytycyzm

 • Uczy planowania pracy

 • Sprzyja wiązaniu działalności praktycznej z praca umysłową, wiedzy już nabytej ze zdobywaną

 • Uczy samodzielności w wyznaczaniu celów i podejmowania decyzji

 • Uczy pracy zespołowej- podziału zadań, grupowego rozwiązywania problemów, kierowania zespołem, motywowania do działania, współdziałania i współpracy

 • Kształtuje zachowania prospołeczne- uczy wzajemnej pomocy, wspierania się, akceptacji, zaufania, tolerancji, poszanowania praw innych, umiejętności dyskutowania, słuchania, przekonywania i negocjowaniaPrzyk adowy projekt
PRZYKŁADOWY PROJEKT

 • Projekt dotyczy przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu, sposobów ograniczania stopnia zagrożenia życia na naszej planecie oraz zwrócenia uwagi na postawy ludzkie związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami nieodnawialnymi, a w szczególności oszczędzaniem energii

  Projekt przygotowany przez doradczynie metodyczne: B. Sienkiewicz i U.Depczyk


 • Cele ogólne

 • Cele szczegółowe

 • Przewidywane osiągnięcia uczniów

 • Termin realizacji

 • Realizatorzy projektu

 • Tematyka projektu

 • Harmonogram działań

 • Treści do realizacji

 • Proponowane zadania dla uczniów i sposoby ich realizacji

 • Sposoby prezentacji projektu

 • Kryteria oceny

 • Zasoby posiadane i wymagane

 • Ewaluacja projektu


Cele og lne
CELE OGÓLNE

 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z ocieplania atmosfery

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec konieczności oszczędzania energii

 • Propagowanie ekologicznego stylu życia

 • Pobudzanie do działań na rzecz ochrony atmosfery


Tematyka projektu
TEMATYKA PROJEKTU

 • Zmiany klimatu, czyli co właściwie się dzieje(efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, obserwowane zjawiska i ich konsekwencje, prognozowane zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy, wpływ zmian temperatury na oceany, niedobory wody i ich wpływ na życie ludzi)

 • Drogi do przyszłości,czyli-Niewygodna prawdaźródła emisji CO2, kraje emitujące najwięcej gazów cieplarnianych, prognozy zmian temperatury na kuli ziemskiej, wpływ zmian klimatycznych na społeczeństwa- konflikty, uchodźcy

 • Rozdroże: stąd do przyszłości, czyli niełatwy wybór- sposoby ograniczania emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł, skutki podejmowania działań lub ich zaniechania, odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za życie na naszej planecie


Harmonogram
HARMONOGRAM

 • Zapoznanie Dyrekcji Szkoły i rady pedagogicznej z ogólną tematyką projektu

 • Wyłonienie uczniów i nauczycieli chętnych do udziału w projekcie

 • Wybranie koordynatora działań związanych z realizacja projektu

 • Zapoznanie zgłoszonych osób z zasadami realizacji zadań

 • Zaplanowanie sposobów i terminu prezentacji wyników pracy

 • Utworzenie zespołów zadaniowych, przydzielenie tematów i zadań

 • Zbieranie informacji, wykonanie poszczególnych zadań

 • Przygotowanie prezentacji wyników pracy na forum klasy lub szkoły

 • Zorganizowanie imprezy szkolnej: prezentacja prac i ich ocena

 • Kontynuacja akcji informacyjnej w środowisku lokalnym: szkoła, dom, osiedle


Tre ci do realizacji
TREŚCI DO REALIZACJI

 • Niepokojące zjawiska pogodowe i ich wpływ na życie naszej planety;

 • Prognozowanie zmiany klimatu Polski, czyli co nas czeka w najbliższej i dalszej przyszłości;

 • Gazy cieplarniane- źródła emisji i sposoby ich ograniczania;

 • Racjonalne gospodarowanie energią cieplna i elektryczną;

 • Transport a zużycie energii i zwiększenie emisji gazów cieplarnianych;

 • Nasz udział w procesie globalnego ocieplania


Proponowane zadania dla uczni w
Proponowane zadania dla uczniów

 • Biologia, Geografia, Przyroda

 • Wykonanie mapy przestrzennego zróżnicowania emisji CO2 w Polsce i na świecie

 • Opracowanie poradnika odpowiedzialnego konsumenta

 • Wykonanie plakatu na temat :”Żyj mądrze, oszczędnie i w zgodzie z naturą”

 • Przygotowanie posterów:”Teraźniejszość i przyszłość naszej planety”

 • 2. Chemia

 • Opracowanie planszy graficznej na temat :”Efekt cieplarniany a globalne ocieplenie”

 • Przygotowanie plakatu:” Gazy cieplarniane”


 • 3. Fizyka

 • Opracowanie referatów na temat: „Racjonalne gospodarowanie energią- energooszczędność i energoefektywność”

 • Przygotowanie plakatów na temat: „Źródła energii w naszej okolicy i ich wykorzystanie”

 • Wykonanie posteru:” Cechy termiczne różnych materiałów budowlanych”

 • 4. Matematyka

 • Opracowanie wyników ankiety w postaci wykresów słupkowych i diagramów kołowych

 • Przygotowanie zadań związanych z przeliczaniem emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł

 • 5. Język polski i obcy

 • wykonanie słownika pojęć i terminów:” Świat w obliczu globalnego zagrożenia”

 • Przygotowanie „Księgi cytatów”- zebranie opinii, wypowiedzi znanych naukowców, polityków i ludzi ze świata biznesu na temat wpływu człowieka na przyszłość naszej planety

 • napisanie opowiadania:”Moja podróż w czasie- Ziemia za 100 lat”


 • 6. Informatyka

 • wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat

 • Wykonanie referatów z wykorzystaniem edytora tekstu Word i materiałów z różnych źródeł

 • 7. Sztuka/Plastyka/Technika

 • Przygotowanie projektu:” Osiedle mieszkaniowe na miarę XXI wieku”

 • Wykonanie makiety:” Ekologiczny dom”

 • Przygotowanie dekoracji i kostiumów do przedstawienia teatralnego:” Pamiętaj człowieku młody o oszczędzaniu światła, ciepła, gazu i wody”

 • 8. Godziny wychowawcze

 • Zorganizowanie debaty z udziałem zwolenników i przeciwników likwidacji ruchu samochodowego w centrum Warszawy

 • Zorganizowanie imprezy szkolnej dla środowisk lokalnych, propagującej zdrowy styl życia


Literatura
LITERATURA

 • Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.:Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce 2000

 • Chałas K. : Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa 2000

 • Grondas M. : projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. Program Nowa Szkoła. Warszawa 1999

 • Helm J.H., Katz L.G: mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej. Warszawa 2003

 • Interaktywne metody nauczania z przykładami konspektów. Red. M. Jadczak. Toruń 2001

 • Królikowski J.: Projekt edukacyjny. Warszawa 2000

 • Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Kraków 2001

 • Nowacki T.W.: O metodzie projektów. Warszawa 1999

 • Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy. Red. D. Kitowska. Piła 2003

 • Rau K., Ziętkiewicz E. : Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000

 • Szymański M. S.: Z historii metody projektów. Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr. 2 s. 3-27

 • Uhman G.: Metoda projektów w średniej szkole zawodowej. Wyd.2. Warszawa 1999

 • Uczenie metodą projektów. Red. B.D. Gołębniak. Warszawa 2002

 • Wyszyńska K.: czym jest metoda projektów? Życie Szkoły 2001 nr 9