Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem - PowerPoint PPT Presentation

t et role vysok ch kol spolupr ce s pr myslem a soukrom m sektorem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem

play fullscreen
1 / 8
Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem
141 Views
Download Presentation
jarrett
Download Presentation

Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Třetí role vysokých škol -spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem 10. zasedání předsednictva Rady VŠ 22. března 2007 V. Kebo, B. Tremlová

  2. Úvod • „Třetí neméně významnou oblastí činnosti vysokých škol je jejich úzká spolupráce s hospodářskou sférou (podniky, zaměstnavateli a dalšími odběrateli), spoluvytváření inovačních a technologických klastrů a zapojení se do rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola působí, tzv. servisní funkce.“ Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 – 2010, MŠMT

  3. Základní dokumenty pro VŠ • Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti • Koncepce reformy vysokého školství Ve vazbě na národní dokumenty a dokumenty EU.

  4. Lisabonská strategie • rozvoj znalostní společnosti • podpory výzkumu a vývoje odstraňováním překážek na vnitřním trhu a zlepšováním podnikatelského prostředí • podpora zaměstnanosti a udržitelného rozvoje

  5. Národní strategické dokumenty • Strategie hospodářského růstu • Národní inovační politika • Národní politika výzkumu a vývoje • Národní Lisabonský program • Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

  6. Finanční prostředky pro VaV na VŠ • institucionální podpora MŠMT - dotace MŠMT (podpora tzv. specifického výzkumu), výzkumné záměry (50-60 procent veškeré veřejné podpory) • Granty - GA ČR, Min. Zdr, Min. Zem, Min. PO a další (GA v roce 2004 rozdělila 42 % účelové podpory) • centra základního výzkumu a výzkumná centra zaměřená na aplikovaný (průmyslový) výzkum

  7. Finanční prostředky pro VaV na VŠ Zatím malou část tvoří prostředky : • z mezinárodních zdrojů 7. RP strukturální fondy – operační programy (VaVaI,PI, VK) • ze soukromých zdrojů

  8. Závěr • Předložený materiál je rekapitulací klíčových strategických dokumentů pro naplněnítřetí role univerzit, tj. role veřejné služby. Jednoznačně se ukazuje, že plné zvládnutí prostoru, který nabízejí operační programy pro období 2007 – 2013 by umožnilo naplnění většiny strategických cílů v oblasti výzkumu a vývoje pro inovace a vzdělávání pro konkurenceschopnost. Proto považujeme za nezbytné, aby odpovědné orgány v ČR významně zrychlily a zefektivnily přípravu veškerých dokumentů a i v jednání s orgány EU dodržely stanovené termíny.