Zastsowanie fdg pet w onkologii
Download
1 / 48

Zastsowanie FDG-PET w onkologii - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Zastsowanie FDG-PET w onkologii. Jarosław B. Ćwikła [email protected] PET-CT. Połączenie PET z CT umożliwia precyzyjną anatomiczną lokalizację zmiany chorobowej i różnicowanie patologicznej tkanki gromadzącej 18 F-FDG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zastsowanie FDG-PET w onkologii' - jariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zastsowanie fdg pet w onkologii

ZastsowanieFDG-PET w onkologii

Jarosław B. Ćwikła

[email protected]teria.pl


Pet ct
PET-CT

 • Połączenie PET z CT umożliwia precyzyjną anatomiczną lokalizacjęzmiany chorobowej i różnicowanie patologicznej tkanki gromadzącej 18F-FDG

 • CT pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu dzięki korekcie pochłaniania promieniowania i rozpraszania przez tkanki ciała pacjenta (tzw. Attenuation Corection & Scatter Correction)


Podstawy technologii pet
Podstawy technologii PET

 • Wykorzystanie zjawiska anihilacji cząstki materii z antymaterią;

 • Radioizotopy F18, C11, N13, Rb82 i O15 emitują +b, które ulegają anihilacji po zderzeniu z elektronem;

 • Reakcja daje 2 fotony o energii 511KeV o przeciwstawnym kierunku propagacji;


 • Produkcja F18 za pomocą cyklotronu, bombardowanie O18 (woda) przez

 • wysoko energetyczne protony H+;

  • Powstający F18 radioizotop jest nietrwały z T1/2 = 109min, rozpada się z

 • powstaniem O18 +b oraz neutrina.


 • Patofizjologia guz w
  Patofizjologia guzów

  • Cechy charakterystyczne guzów

  • Wykorzystane w badaniu FDG PET:

  • Proliferacja, z reguły przyspieszona;

  • Przyrost wymiarów;

  • Inwazja lokalnych tkanek;

  • Przerzuty odległe;

  • Z reguły nasilona utylizacja glukozy:

  • Wzmożona aktywność hexokinazy;

  • Nadekspresja transbłonowych

  • Transporterów glukozy (GLUT);

  • Nasilona glikoliza;

  • Blok metaboliczny po fosfotylacji FDG-6P


  Ocena stopnia gromadzenia suv
  Ocena stopnia gromadzenia SUV

  • SUV – standardowa wartość gromadzenia

  • Półilościowa ocena wartości gromadzenia – aktywność gromadzenia w tkance, (mCi/g) /podana dawka F18 (10mCi) / waga chorego (kg);

  • Zwykle guzy SUV > 2,5-3,0;

  • Wątroba, płuca, szpik SUV < 0,5-2,5.


  Nowotwory p uc i op ucnej
  Nowotwory płuc i opłucnej

  • Rak płuca (NDRP) główne wskazanie w ramach:

   • wstępnej diagnostyki pojedynczego guzka płuca;

   • ocenie stadium zaawansowania przed i po leczeniu;

  • Informacje naukowe co do stosowania w raku drobnokomórkowym płuca (DRP) na obecnym etapie są ograniczone;


  Diagnostyka wst pna i ocena zaawansowania przed planowanym leczeniem
  Diagnostyka wstępna i ocena zaawansowania przed planowanym leczeniem

  • w przypadku rozpoznanego NDRP lub w ocenie pojedynczego guza płuca (śr. > 1cm o nieznanym charakterze;

  • różnicowanie zmian złośliwych i niezłośliwych – uzupełnienie CT i MR, przy braku możliwości ustalenia rozpoznania HP (z pobraniem materiału);

  • określenie wskazań do wykonania innych procedur diagnostycznych;

  • umożliwienie wyboru uproszczonego schematu obserwacji;

  • określenie anatomicznej lokalizacji aktywnych metabolicznie części guzów, stanowiących cel inwazyjnych metod diagnostycznych;

  • określenie złośliwości zmian o średnicy powyżej 5 mm, przy zastosowaniu techniki oddechowego „bramkowania”.


  Wskazania do pet po rozpoznaniu raka p uca ocena stopnia zaawansowania
  Wskazania do PET po rozpoznaniu raka leczeniem płuca ocena stopnia zaawansowania

  • określenie stopnia zaawansowania, jeśli nie pozwalają na to standardowe metody obrazowania CT, MR, USG;

  • zastąpienie jednego lub kilku standardowych metod diagnostycznych w sytuacji przewidywania wyższej wartości badania PET w zaplanowaniu terapii;

  • wybór optymalnego postępowania, możliwości uniknięcia wykonania inwazyjnych procedur (np. biopsja guza nadnercza i nakłucie jamy opłucnej);

  • dodatni wynik badania PET w węzłach chłonnych śródpiersia nie zwalnia z konieczności wykonania mediastinoskopii, ponieważ może być efektem nieswoistym.


  Ograniczenia pet w ocenie stopnia zaawansowania
  Ograniczenia PET w ocenie stopnia zaawansowania leczeniem

  • dodatni wynik badania PET w węzłach chłonnych śródpiersia nie zwalnia z konieczności wykonania mediastinoskopii, gromadzenie nieswoiste;

  • Nie należy stosować badania PET w przypadku raka oskrzelikowo-pęcherzykowegoi nowotworówneuroendokrynnych (NET) dobrze zróznicowanych szczególnie G1, możliwe przy G2;

  • Ocena stadium zaawansowania NDRP w przypadku wcześniejszego rozpoznaniaprzerzutów odległych.


  Ocena zaawansowania po leczeniu
  Ocena leczeniem zaawansowaniapoleczeniu

  • Ocena po zakończonym standardowym leczeniu (> 4 tygodni po chemioterapii oraz > 12 tygodni po Rtx (radioterapii);

  • określenie resztkowej masy nowotworu po zakończeniu leczenia;

  • podejrzenie wznowy miejscowej lub przerzutów odległych;

  • określenie zasięgu rozpoznanej wznowy;

  • zastąpienie standardowych metod diagnostycznych w sytuacji, kiedy dane uzyskane na podstawie tych badań są niewystarczające dla podjęcia decyzji o ewentualnym dalszym leczeniu.


  Obserwacja po leczeniu follow up obrazowy
  Obserwacja po leczeniu – follow-up obrazowy leczeniem

  • Badanie PET umożliwia ocenę wczesnej odpowiedzi na leczenie miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego NDRP (zastosowanie nie jest obecnie uzasadnione w praktyce klinicznej).

  • Badanie PET nie ma obecnie zastosowania w ramach badańkontrolnychpoleczeniu (obrazowy follow-up).


  Ch oniaki
  Chłoniaki leczeniem

  • Zalecane, choć nie obowiązkowe, u chorych z rozpoznaniem chłoniaków, które są potencjalnie wyleczalne i wychwytują FDG;

  • chłoniak Hodgkina (HD) i chłoniak rozlany z dużych komórek B – (DLBCL);

  • Przydatność badania PET zależy od typu histologicznego oraz lokalizacji i wielkości zmian chorobowych

  • Niewystarczająca czułość i swoistość w przypadku niewielkich zmian oraz przy zajęciu narządów pozawęzłowych – np. oczodół, skóra, śledziona, żołądek lub jelita).


  Ch oniaki diagnostyka wst pna i ocena zaawansowania przed leczeniem
  Chłoniaki leczeniem – Diagnostyka wstępna i ocena zaawansowaniaprzedleczeniem

  • FDG PET jest metodą zalecaną dla wyjściowej oceny zaawansowania nowotworu we wczesnych i zaawansowanych stadiach choroby ze względu na wyższą czułość i swoistość w porównaniu do standardowego obrazowania CT MR;

  • Wykonanie badania FDG PET przed rozpoczęciem leczenia w chłoniakach wykazujących wzrost metabolizmu glukozy zmienia stopień zaawansowania i modyfikuje plan leczenia u 30% chorych;

  • Badanie jest przydatne w ocenie zajęcia szpiku kostnego i przestrzeni zaotrzewnowej.


  Ocena stopnia zaawansowania po leczeniu
  Ocena stopnia zaawansowania po leczeniu leczeniem

  • W ocenie odpowiedzi na leczenie obowiązuje obecnie zmodyfikowana klasyfikacja Chesona, która uwzględnia wynik badania PET;

  • Ze względu na możliwość utrzymywania się zmian zapalnych po leczeniu;

   • Wykonanie FDG-PET > 8 tygodni po chemioterapii;

   • Wykonanie FDG-PET > 12 tygodni po Rtx;

  • Wykrycie aktywnej metabolicznie zmiany resztkowej po chemioterapii pozwala na zastosowanie Rtx i poprawę wyników leczenia;

  • Obecny stan wiedzy nie uzasadnia ograniczania obszaru napromienianego jedynie do okolic zmian resztkowych uwidocznionych w badaniu FDG – PET (obowiązuje nadal Rtx okolic pierwotnie zajętych).


  Ocena po leczeniu
  Ocena po leczeniu leczeniem

  • Ujemny wynik wczesnego FDG-PETnie daje pewności, że osiągnięto pełną remisję patologiczną i można zakończyć lub skrócić leczenie;

  • Dodatni wynik nie stanowi dotychczas podstawy do rozpoznania pierwotnej opornościi intensyfikacjileczenia.

  • Obecność niewielkiego gromadzenia FDG po leczeniu (minimalresidualuptake – MRU), może świadczyć o zwiększonym ryzyku wznowy procesu nowotworowego;

  • FDG nie powinno być wykorzystywane w wykrywaniu nawrotu choroby w czasie obserwacji chorych bezobjawowych (follow-up);

  • FDG-PET jest wskazanew celuocenyzasięguwznowy.


  Rak jelita grubego
  Rak jelita grubego leczeniem

  • nie ma zastosowania w ramach rozpoznawania wstępnegoraka jelita grubego;

  • wartościowa metoda w ocenie zasięgu zmian w wątrobie oraz diagnostyce nawrotów nowotworu;

  • Ograniczeniem FDG-PETw raku jelita grubego jest mała czułość w wykrywaniu ognisk gruczolakoraka śluzowego.


  Diagnostyka wst pna i ocena zaawansowania przed leczeniem
  Diagnostyka leczeniem wstępna i ocenazaawansowaniaprzedleczeniem

  • Nie zaleca się stosowania badania PET dla wykrywania i wczesnego rozpoznawania raka jelita grubego;

  • Wyjątek stanowią chorzy z wysokim ryzykiem wystąpienia przerzutów (rak odbytnicy);

  • Obecność mts w przypadku raka odbytnicy stanowi na ogół przeciwwskazanie do leczenia chirurgicznego.


  Diagnostyka wst pna i ocena stopnia zaawansowania przed i po leczeniu
  Diagnostyka wstępna i ocena stopnia zaawansowania przed i po leczeniu

  • Wykrywanie przerzutów odległych w celu uniknięcia leczenia chirurgicznego (rak odbytnicy);

  • Wykrywanie przerzutów poza wątrobą w ramach przedoperacyjnej diagnostykichorychpotencjalniekwalifikujących się do resekcji zmian w wątrobie;

  • Przydatneu chorychkwalifikujących się do miejscowego leczenia zmian resztkowych (resekcja chirurgiczna, termoablacja, chemioembolizacja, radioembolizacja RE).


  Obserwacja po leczeniu
  Obserwacja po leczeniu po leczeniu

  • Wykrywanie nawrotów (zwłaszcza w przypadku narastającego stężenia CEA);

  • Różnicowanie nawrotu i zmian wywołanych leczeniem (np. zmiany popromienne - Rtx);

  • Różnicowanie zmian niezłośliwych i złośliwych, takich jak węzeł chłonny o nieokreślonym charakterze (nierozstrzygające badania strukturalne TK, MR, USG).


  Rak prze yku
  Rak przełyku po leczeniu

  • Badanie PET stanowi uzupełniającą metodę oceny stopnia zaawansowania raka przełyku;

  • Wykonywane w celu wykrycia przerzutów odległych w narządach, jeżeli inne metody obrazowe nie są skuteczne (ocena pierwotna przed leczeniem i w przypadku nawrotu miejscowego).

  • W ocenie miejscowo - regionalnego zasięgu nowotworu badanie PET jest mniej dokładne od EUS;

  • Wartość badania PET w ocenie skuteczności leczenia niezostałapotwierdzona.


  Inne nowotwory uk adu pokarmowego
  Inne po leczeniu nowotworyukładupokarmowego

  • Przydatne we wstępnej diagnostyce różnicowej nieprawidłowych zmian w trzustce oraz w ocenie stopnia zaawansowania raka trzustki;

  • Brakuje danych dotyczących przydatności badania PET dla oceny skuteczności leczenia nowotworów złośliwych trzustki lub obserwacjipoleczeniu.

  • Zastosowanie w diagnostyce różnicowej ogniskowych zmian w wątrobie, jeżeli inne badania obrazowe nie pozwalają jednoznacznie wykluczyć neo.

  • W niektórych przypadkach badanie PET może być pomocne w przedoperacyjnej ocenie zasięgu raka żołądka.


  Rak piersi
  Rak piersi po leczeniu

  • Diagnostyka wstępna i ocena stopnia zaawansowania przed leczeniem – zastosowanie ograniczone;

   • Niska czułość w raku zrazikowym;

   • Brak możliwości wykrycia przerzutów do regionalnych w. chłonnych (dół pachowy);

  • Ocena zaawansowania po leczeniu;

   • Ułatwia wstępną ocenę na leczenie neoadjuwantowe ;

   • brak jednoznacznych dowodów na rutynowe zastosowanie w praktyce klinicznej;


  Obserwacja po leczeniu1
  Obserwacja po leczeniu po leczeniu

  • przydatneprzypodejrzeniu nawrotu (wznowy) nowotworu u chorych po radykalnym leczeniu w sytuacji, kiedy wyniki innych badań obrazowych są niejednoznaczne, a wynik badania może zmienić strategię leczenia;

  • U chorych z rozpoznaniem nawrotu nowotworu badanie PET pozwala ujawnić obecność innych ognisk bezobjawowych.


  Uk ad moczowo p ciowy kobiecy
  Układ moczowo-płciowy kobiecy po leczeniu

  • U chorych kobiet z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy przed zaplanowaniem radykalnego leczenia skojarzonego (radiochemioterapia, radioterapia);

  • Nieokreślona ostatecznie rola badania FDG-PET wstępnej diagnostyce raka błony śluzowej macicy i nowotworów jajnika.


  Obserwacja po leczeniu kobiety
  Obserwacja po leczeniu - kobiety po leczeniu

  • Badanie PET jest przydatne w wykrywaniu nawrotu raka jajnika (zwłaszcza w przypadku podwyższonego stężenia CA-125) oraz u chorych z potencjalnie operacyjnymi przerzutami.

  • Nie należy stosować badania PET u chorych na raka jajnika bez podejrzenia nawrotu choroby i z prawidłowymi wartościamimarkerównowotworowych (CA-125).


  Uk ad moczowo p ciowy m ski
  Układ moczowo-płciowy męski po leczeniu

  • Badanie PET nie ma zastosowania we wstępnym rozpoznawaniu nowotworów jądra, ale może być przydatne w ocenie ich zaawansowania (wyjątek – dojrzałe potworniaki);

  • Do rozważania u chorych na nowotwory jądra w celu oceny skuteczności chemioterapii (w tym – obecności mas resztkowych);

  • PET z użyciem choliny znakowanej fluorem (18F) lub węglem (11C) wartościowe badanie w ocenie zaawansowania i nawrotu raka gruczołu krokowego.


  Czerniak
  Czerniak po leczeniu

  • Nie ma wskazań do wykonywania badania PET u chorych na czerniaki skóry bez klinicznych cech przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych (stopnie I, II i IIIa/N1a,N2a).

  • Badanie PET nie może zastępować wykonania biopsji wartowniczego węzła chłonnego;

  • Badanie PET jest nieprzydatne w ocenie zasięgu nowotworu u chorych z niemożliwymi do wycięcia przerzutami lub dla oceny odpowiedzinachemioterapię.


  Diagnostyka wst pna i ocena stopnia zaawansowania przed leczeniem
  Diagnostyka wstępna i ocena stopnia zaawansowania przed leczeniem

  • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego chorych w CS IIIB/IIIC z klinicznymi przerzutami do węzłów chłonnych;

  • W około 1/3 przypadków badanie PET pozwala wykryć przerzuty odległe pozawęzłowe;

  • Ocena zaawansowania u chorych z potencjalnie operacyjnymi przerzutami czerniaka w narządach odległych (CS IV);

  • Przy stwierdzeniu odległych mts w wynik FDG-PET prowadzi do zastąpienia zabiegu operacyjnego leczeniem systemowym lub rozszerzenia zakresu operacji;

  • Ocena zaawansowania choroby u chorych na czerniaki ze stwierdzonymi przerzutami (np. węzły chłonne), przy FPI.


  Mi saki gist ewing
  Mięsaki (GIST, leczeniem Ewing)

  • Zastosowanie w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromaltumors – GIST) i mięsakach drobnokomórkowych (głównie – mięsak Ewinga);

  • W GIST najbardziej czuła metoda monitorowania odpowiedzi na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych (Imatynib - Glivec) oraz stwierdzenia DP;

  • Wcześniej rozróżnia przypadki wrażliwe i oporne na leczenie (odpowiedź można ocenić znacznie wcześniej niż przy zastosowaniu KT – odpowiednio, po 1-2 T. lub 2-6 M).


  Mi saki
  Mięsaki leczeniem

  • Znajduje zastosowanie w różnicowaniu pierwotnych mięsaków od zmian łagodnych (zarówno kości, jak i tkanek miękkich, np. w zespole von Recklinghausena – NF1).

  • Może znaleźć zastosowanie w ocenie odpowiedzi na systemowe leczenie w niektórych typach mięsaków (ocena skuteczności po 1-3 cyklach, w porównaniu z wyjściowym wynikiem badania).


  Nowotwory g owy i szyi
  Nowotwory głowy i szyi leczeniem

  • Pomocne w nowotworach głowy i szyi wyjątek nowotwory ślinianek;

  • Diagnostyka wstępna i ocena stopnia zaawansowania;

   • ocenamiejscowego i regionalnego zaawansowania nowotworu;

   • umożliwia wykrycie przerzutów w niepowiększonych węzłach chłonnych;

   • czułość i swoistość w zakresie wykrywania przerzutów w węzłach chłonnych – odpowiednio 82-87% i 94-100%.


  Diagnostyka wst pna i ocena stopnia zaawansowania g owa i szyja
  Diagnostyka wstępna i ocena stopnia zaawansowania (głowa i szyja)

  • Badanie PET jest użyteczne w planowaniu radioterapii (Rtx)

  • Umożliwia dokładne określenie objętości napromienianej;

  • W przypadku obecności przerzutów w szyjnych węzłach chłonnych przy nieustalonym ognisk pierwotnym, badanie PET jest pomocne w doborze metody leczenia i ustaleniu zakresu napromieniania;


  Ocena stopnia zaawansowania po zastosowanym leczeniu g owa i szyja
  Ocena stopnia zaawansowania po zastosowanym leczeniu (głowa i szyja)

  • Przydatne w wykrywaniu zmian resztkowych, przetrwałych po leczeniu oraz nawrotów nowotworu,

  • W ocenie należy uwzględnić możliwość wyników fałszywie dodatnich (FP- zmiany zapalne, zwłaszcza po Rtx (radioterapii) i ujemnych (zwłaszcza p chemioterapii).

  • Warunkiem kwalifikowania chorych do „ratującego” leczenia chirurgicznego lub chemioterapii jest potwierdzenie przetrwałych zmian nowotworowych w badaniu HP.


  Nowotwory oun
  Nowotwory OUN i szyja)

  • Ocena stopnia zaawansowania jest niecelowe;

  • zdecydowana większość pierwotnych nowotworów OUN, cechuje wyłącznie wzrost miejscowy (ryzyko rozsiewu do układu chłonnego lub odległych narządów jest znikome);

  • Wyjątek stanowią niskozróżnicowane nowotwory drobnokomórkowe i zarodkowe;

  • Guzy tego typu występują zazwyczaj u dzieci i młodocianych (np. rdzeniak płodowy, niskozróżnicowane nowotwory neuroektodermalne, nowotwory wywodzące się z komórek zarodkowych);

  • Nie stwierdzono również przydatności badania PET w diagnostyce różnicowej poszczególnych postaci histologicznych guzówmózgu.


  Nowotwory oun c d
  Nowotwory OUN c.d. i szyja)

  • Różnicowanie pomiędzy przetrwałym lub nawrotowym i aktywnym nowotworem oraz martwicą popromienną lub tzw. „pseudoprogresją”.

  • Obecny stan wiedzy nie wykazuje wyższości badania PET nad SPECT z użyciem 201Tl, jednak badanie PET w skojarzeniu z MR charakteryzuje się większą swoistością;

  • Badanie PET w skojarzeniu ze spektroskopowym MR może służyć do lokalizowania obszarów o wyższej proliferacji komórkowej i wyższej, aktywności metabolicznej;

  • Badanie powinno być wykonane przed planowaną biopsją stereotaktyczną guza w celu wykazania jego aktywnych ognisk lub obszarów o wyższejzłośliwościhistologicznej.


  Nowotwory oun c d ii
  Nowotwory OUN c.d. II i szyja)

  • Znaczącą rolę w metabolicznym obrazowaniu guzów mózgu odgrywają radioznaczniki aminokwasowe (metionina znakowana 11C i tyrozyna znakowana 18F),

  • Umożliwiają one ocenę syntezy białek w mózgu;

  • Wykazują niewielkie gromadzenie w prawidłowych strukturach mózgu oraz zmianach łagodnych (zwłóknienie, martwica, obrzęk);

  • Wykorzystywane są w różnicowaniu z nawrotami nowotworów złośliwych .


  Uk ad wewn trzwydzielniczy
  Układ wewnątrzwydzielniczy i szyja)

  • FDG-PET nie ma zastosowania w diagnostyce, ocenie zaawansowania, skuteczności leczenia i obserwacji po leczeniu najczęściej występującego, zróżnicowanego raka tarczycy, wychwytującego 131I;

  • Badanie PET ma znaczenie w wykrywaniu zmian u chorych ze zwiększonym stężeniem tyreoglobuliny (TG) w surowicy i ujemnym wynikiem badania 131I;

  • U chorych z rozsiewem jodochwytnego nowotworu wynik badania PET ma znaczenie rokownicze, ponieważ zwiększony wychwyt glukozy wiąże się z opornością na leczenie131I.


  Nowotwory endokrynne
  Nowotwory i szyja)endokrynne

  • W raku rdzeniastym tarczycy (MTC) badanie PET jest uzasadnione w celu lokalizacji nawrotu, jeśli stężenie kalcytoniny przekraczawartość200 pg/ml;

  • W raku kory nadnercza badanie PET uzupełnia możliwośćocenyzaawansowaniachoroby;

  • W przypadku niektórych nowotworów neuroendokrynnych konieczne jest stosowanie innych niż FDG znaczników (np. peptydy znakowane galem – 68Ga).


  FPI i szyja)

  • Badanie PET jest czułą metodą wykrywania ogniska pierwotnego w przypadku stwierdzenia przerzutów nowotworu złośliwego o nieznanej pierwotnej lokalizacji;

  • wartość badania zależy od umiejscowienia zmian (wysoka – przerzuty w szyjnych węzłach chłonnych, niska – przerzuty w węzłach chłonnych poniżej przepony;

  • PET (zwłaszcza Na18F) charakteryzuje się dużą czułością w ocenie przerzutów do kości;

  • Badanie to może być jednak zalecane jedynie przy niepewnym wyniku scyntygraficznego badania kośćca.


  Planowanie radykalnej rtx
  Planowanie radykalnej i szyja)Rtx

  • Planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki, w celu:

   • oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych,

   • hipoksji

   • proliferacji

  • guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;


  Podsumowanie kwalifikacja do fdg pet p uco
  Podsumowanie kwalifikacja do FDG PET - płuco i szyja)

  • Pojedynczy guzek płuca o średnicy >1 cm, w celu różnicowania pomiędzy łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami;

  • niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania;

  • ND rak płuca, ocena resztkowej chorobypoindukcyjnejCTX;

  • Brak wykorzystania w przypadku rakaoskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych dobrze zróżnicowanych (średniozróżnicowanych?) lub rozpoznanych przerzutów odległych.


  Ch oniaki ziarnicze i nieziarnicze
  Chłoniaki i szyja)ziarnicze i nieziarnicze

  • chłoniak Hodgkina i chłoniaki nieziarnicze, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania;

  • oceny skuteczności chemioterapii;

  • wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania oraz wznowy.


  Rak jelita grubego prze yku i trzustki
  Rak jelita grubego, przełyku i trzustki i szyja)

  • Rak jelita grubego:

   • Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania;

   • Wczesne rozpoznanie nawrotu;

   • Po leczeniu radykalnym (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych).

  • Rak przełyku,

   • w celu oceny zaawansowania przed leczeniem;

   • wczesne wykrycie nawrotu po leczeniu radykalnym (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych),

  • Rak trzustki:

   • ocena patologicznej zmiany, budzącej podejrzenie raka, zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe


  Rak piersi i jajnika oraz czerniak
  Rak piersi i jajnika oraz czerniak i szyja)

  • Rak piersi,

   • w celu wykluczenia przerzutów odległych, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne;

   • w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym;

  • Rak jajnika;

   • w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych).

  • Czerniak;

   • z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych;

   • w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych;

   • z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych;

   • z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego.


  G owa i szyja oun rak tarczycy
  Głowa i szyja, OUN, rak tarczycy i szyja)

  • Nowotwór nabłonkowy głowy i szyi;

   • wczesne rozpoznanie wznowy;

   • ocena miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań nie są jednoznaczne;

  • Nowotwór złośliwy mózgu (OUN);

   • w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub określenia miejsca biopsji guza (żywotne części guza);

  • Rak tarczycy,

   • w celu lokalizacji ogniska nawrotu;

   • w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować tego ogniska (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I);

  • Podejrzenie przerzutów do kości, (preferowany Na18F);

   • jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu nowotworu


  J dro nerka i gruczo krokowy
  Jądro, nerka i gruczoł krokowy i szyja)

  • Nowotwór jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków);

   • w celu oceny zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza;

   • Rozpoznanie nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiejoceny;

  • Rak gruczołu krokowego i rak nerki;

   • Rozpoznanie nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanietakiejoceny.


  Mi saki i fpi
  Mięsaki i FPI i szyja)

  • ocena skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem);

  • wczesne wykrycie wznowy, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny;

  • nowotwórpodścieliskaprzewodupokarmowego (GIST), w celu monitorowania odpowiedzi na molekularnieukierunkowaneleczenie;

  • przerzut o nieznanym punkcie wyjścia, w celu lokalizacji guza pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciuinnychdostępnychbadań.


  ad