case friskv rd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Case, Friskvård PowerPoint Presentation
Download Presentation
Case, Friskvård

play fullscreen
1 / 19

Case, Friskvård

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Case, Friskvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Case, Friskvård Redovisning av omvärldsanalys gällande friskvård för medarbetare i Vetlanda kommun

 2. Definition • Hälsofrämjande aktiviteter som fysiska aktiviteter, kost, vila, stresshantering (Susanne Rehn Svensson) • Fysiska aktiviteter, återhämtning, rökavvänjning (Stefan Lundström)

 3. Bedömning av lönsamhet enl Lundström • Friskvårdsinsatserna bör utgå från individuella hälsobedömningar • Riktade insatser • Utvärdera för att se resultat

 4. Hälsoutveckling

 5. Bedömning av lönsamhet enlRehn Svensson • Mätbara mål, t ex ökad produktivitet, ökad effektivitet, högre kvalitet, mindre sjukfrånvaro, färre rehabiliteringsfall, mindre personalomsättning • Plan för hur målen ska utvärderas

 6. Bedömning av lönsamhet enlMelender • Strukturerat och behovsanpassat friskvårdsarbete • Ger 6 – 8 kr tillbaka på varje satsad krona • Studie, där deltagarna fick skatta sin förmåga att spring/jogga/gå en viss sträcka • Ger 7 kr tillbaka på varje satsad krona på gruppen som endast kunde gå sträckan • Ger 2 kr tillbaka på varje satsad krona på de mer vältränade

 7. Bedömning av lönsamhet enl Forsberg • Strukturerade insatser på arbetstid 1ggr/v • Ger 5 kr tillbaka på varje satsad krona enligt utförd metaanalys

 8. Lämpliga insatser? • Genomtänkt friskvårdssatsning – ger tre gånger pengarna tillbaka inom fyra år. Vanligt är dock att företag gör allt för små satsningar (Lundström) • Konditionshöjande aktiviteter är mest tidseffektiva (Lundström) • Ingen enskild aktivitet är viktigare än någon annan, utan storleken på utbudet och hur väl åtgärderna utnyttjas är det som är avgörande för resultaten (Åkerlind)

 9. Lämpliga insatser forts • Utlottning av extra semesterdagar till dem som deltar i friskvårdsaktiviteterna (Rehn Svensson) • Kostnader för en insats, ska ställas i relation till att arbetsgivaren betalar nästan samma summa vid korttidsfrånvaro utan någon motprestation. Korttidsfrånvaro = 10% av månadslönen per dag (Andersson m fl) Ca 5 000 kr per dag i Vetlanda.

 10. Mora kommun • Arbetar med friskvård enl generation 2 • Men på arbetstid • Stort utbud, flexibelt, utan kontroll • Livsstilsmedvetenhet • Resultat: färre sjukskrivningsdagar • Minskning med 60% på 10 år

 11. Diskussion • Friskvård – personalvård? • Friskvård: pulshöjande aktiviteter • Personalvård: Yoga, massage, (välbefinnande) • Välbefinnande  friskvård? • Kost, motion, återhämtning, stresshantering, rökningavvänjning, frukt på arbetet • Outnyttjade åtgärder/aktiviteter = låg effekt • Obligatoriska åtgärder/aktiviteter på arbetstid = hög effekt

 12. Förslag • En timmas konditionsträning i veckan på betald arbetstid • Styrt val av aktivitet utifrån hälsoprofil • Aktiviteter som erbjuds leds av kunnig personal som kan ge rätt hjälp för att aktiviteten ska ge effektiv träning

 13. Motivering • Studier visar att alla satsningar ger minst pengarna tillbaka • Minst effekt ger ogenomtänkta och kortsiktiga satsningar t ex friskvårdsbidrag • Störst effekt vid strukturerade, individanpassade aktiviteter som går över en längre tid • Störst effekt, om personer med dålig kondition börjar träna • Pulshöjande och konditionsförbättrande aktiviteter, är den mest tidseffektiva insatsen eftersom relativt korta träningspass ger god effekt

 14. Arbetsgång • Enkät – självskattning? • Bedömning av självskattningen. Förslag på aktiviteter från medarbetaren • Aktiviteter för olika tränade grupper • Medarbetaren väljer aktivitet • Fördelning av träningspass, antal tillfällen och arbetsplats • Ledare för aktiviteter utses och/eller hyrs in

 15. Arbetsgång forts • Närvaron förs av ledaren • Byte av aktivitet efter 5 ggr? • Uppföljning av insatserna och hälsan vid medarbetarsamtal • Ny bedömning av konditionen – självskattning efter ett år

 16. Fördelar • Antalet sjukfrånvarodagar minskar • De anställda blir mer effektiva på arbetet och då mår de bättre • Arbetsgivaren uppfattas som mer attraktiv • Vi-känslan ökar bland medarbetarna, då träningen ger en gemensam upplevelse att prata om

 17. Nackdelar (olösta möjligheter) • Redan vältränade ökar kanske inte sin produktivitet lika mycket och/eller sänker antalet sjukfrånvarodagar i samma omfattning som en otränad (påverkar det ekonomiska utfallet) • Några kanske måste ha speciella lösningar p g a skäl som t ex skador • Några kanske inte vill vara med (obligatoriskt, men möjlighet att skapa individuella lösningar vid behov. T ex pingis med kollegan som inte heller vill vara med) (Utlottning av semesterdagar)

 18. Nackdelar forts • Resursteam/”poolpersonal” kan ha svårt att täcka upp på alla arbetsplatser om få aktivitetstillfällen i veckan erbjuds • Reseersättning för resor i egen bil måste kanske erbjudas • Lokalbrist kan uppstå • Nattarbetare kanske inte kan delta på aktiviteter som är förlagda på eftermiddagar. Erbjuda ”träningskort” till dem? • Svårt att hitta vikarier med rätt kompetens

 19. Friskt vågat = hälften vunnet • För ni vågar väl?