1 / 1

Sep

Tidplan juni 2013 – januari 2014. 2013. 2014. OBS! Tidplanen uppdateras under arbetets gång med ytterligare aktiviteter och datum. Jan. Aug. Nov. Sep. Okt. Jun. Jul. Dec. 19/6 Universitets-styrelsens princip-beslut om budget-förutsättningar.

jared
Download Presentation

Sep

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tidplan juni 2013 – januari 2014 2013 2014 OBS! Tidplanen uppdateras under arbetets gång med ytterligare aktiviteter och datum. Jan Aug Nov Sep Okt Jun Jul Dec 19/6 Universitets-styrelsens princip-beslut om budget-förutsättningar. 7/1 Möte för områdeschefer och enhetschefer om verksamhets-förändringarna 7–13/1 Information om verksamhets-förändringarna från enhetschefer till arbetsmiljö-ombud Information om verksamhets-förändringarna från enhetschefer till medarbetare 14/1 MBL§19: Information om verksamhets-förändringarna till personal-organisationerna 21/1MBL§11: Förhandling om verksamhets-förändringarna och 2014 års budget för Gemensamma förvaltningen 16/9 Områdes-cheferna rapporterar genomlysningarna till universitets-direktören. 17/9 -19/9 Universitets-direktören och områdes-cheferna går igenom genom-lysningarna. 24/9 Information om områdes-specifika budgetramar till enhetschefer. 24/9 Områdes-specifika budgetramar diskuteras på MBL. 30/9 Budget-anvisningar till områdes-cheferna Universitets-direktören gör enhetsbesök. Budgetramar fördelas till enheterna inom respektive område. Enheterna arbetar med verksamhets-förändring och tar fram detalj-budgetar. Enhetschefer informerar medarbetare om eventuella effekter av besparingarna.Enheterna lämnar in budgetmaterial till områdesnivån. 16/12 Samlat budgetförslag klart. Genomlysningar av områdena pågår. 26/9 Universitets-direktören beslutar om områdesspecifika budgetramar. Vecka 4 Universitetsdirektören fastställer budget för Gemensamma förvaltningen 2014. Beslut 29/11 Områdena levererar samlat budgetmaterial till Administrativt stöd. Aktivitet Aktivitet över längre tid. Omställningsarbete inom Gemensamma förvaltningen

More Related