prenehanje pogodbe o zaposlitvi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1874 Views
 • Uploaded on

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI. dr. Etelka Korpič-Horvat Maribor 1. marca 2010. PRAVNE PODLAGE . Mednarodni akti (Konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca; Direktive EU, Evropska socialna listina)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI' - janus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prenehanje pogodbe o zaposlitvi

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

dr. Etelka Korpič-Horvat

Maribor 1. marca 2010

pravne podlage
PRAVNE PODLAGE
 • Mednarodni akti (Konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca; Direktive EU, Evropska socialna listina)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07)
 • Kolektivne pogodbe oziroma splošni akti
na ini prenehanja veljavnosti pz 75 len zdr
NAČINI PRENEHANJA VELJAVNOSTI PZ(75. člen ZDR)
 • s potekom časa
 • s smrtjo delavca ali delodajalca
 • s sporazumom
 • z odpovedjo (redno, izredno)
 • s sodbo sodišča
 • po samem zakonu
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon
obveznost delodajalca ob prenehanju pz
OBVEZNOST DELODAJALCA OB PRENEHANJU PZ
 • Ne glede na način prenehanja PZ!
 • Vrnitev delavčevih dokumentov (delavska knjižica, razna spričevala,…); Izdaja potrdila o vrsti dela, ki ga je delavec opravljal (vanj se ne sme navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove PZ)
 • Izdaja potrdila o izrabi letnega dopusta
prenehanje pz za dolo en as
Prenehanje PZ za določen čas
 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena
 • ko je dogovorjeno delo opravljeno
 • s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena

Ni odpovednega roka, ni potrebna nobena aktivnost delodajalca (lahko obvestilo)

prenehanje pz s sporazumom
PRENEHANJE PZ S SPORAZUMOM
 • pisni sporazum (ustni sporazum je neveljaven)
 • volja obeh strank, da PZ preneha
 • datum prenehanja PZ
 • posledice za delavca (pravice iz zav. za brezposelnost) – obvezna določba
odpoved pz
ODPOVED PZ
 • Redna
 • Izredna
splo no o odpovedi
SPLOŠNO O ODPOVEDI
 • Enostranska izjava volje ene od pogodbenih strank povzroči prenehanje PZ
 • PZ lahko odpove delavec ali delodajalec
 • Obvezna je pisna oblika
 • Odpoved mora biti vročena drugi stranki
redna odpoved pz
Redna odpoved PZ

odpoved z odpovednim rokom

 • delavec - brez obrazložitve
 • delodajalec – le če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved po ZDR, ki ga mora dokazati
izredna odpoved pz
IZREDNA ODPOVED PZ

odpoved brez odpovednega roka

 • delavec in delodajalec - le v primerih oz. iz razlogov, določenih v ZDR; razlog mora dokazati stranka, ki izredno odpoveduje PZ
vsebina odpovedi
VSEBINA ODPOVEDI
 • Če odpoveduje PZ DELODAJALEC, mora odpoved vsebovati:
 • obrazložitev odpovednega razloga
 • opozorilo delavcu v zvezi s pravnim varstvom
 • opozorilo delavcu v zvezi z njegovimi pravicami iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
razlogi za odpoved
RAZLOGI ZA ODPOVED
 • POSLOVNI RAZLOG
 • RAZLOG NESPOSOBNOSTI
 • KRIVDNI RAZLOG
 • NEZMOŽNOST ZARADI INVALIDNOSTI

Razlog mora biti resen ter onemogočati nadaljevanje delovnega razmerja

rok za odpoved pz
ROK ZA ODPOVED PZ

odpoved je potrebno podati najkasneje

 • 60 dni od seznanitve z razlogi (subjektivni rok) – velja le pri krivdnem razlogu

in

 • 6 mesecev od nastanka razloga (objektivni rok) – velja pri vseh razlogih
odpoved iz poslovnega razloga
ODPOVED IZ POSLOVNEGA RAZLOGA
 • Razlog je na strani delodajalca, ne delavca!
 • Pri delodajalcu preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz PZ, iz ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov
 • Preneha potreba po določenem delu, ne konkretnem delavcu!
postopek odpovedi
POSTOPEK ODPOVEDI
 • Pisno obvestilo delavcu o nameravani odpovedi
 • Pisno obvestilo sindikatu ali svetu delavcev, katerega člena je delavec, če delavec to zahteva; mnenje sindikata
 • Dolžnost preveriti ali je mogoče delavcu ohraniti zaposlitev- odpoved s ponudbo nove PZ
odpoved s ponudbo nove pz 90 zdr
ODPOVED S PONUDBO NOVE PZ (90 ZDR)
 • Delavcu se istočasno vroči odpoved PZ iz poslovnega razloga in nova PZ (na primer za drugo delovno mesto)
 • Delavec se mora o ponudbi izjasniti v 15 dneh
 • Če delavec ne sprejme ponudbe, mu preneha PZ
 • Če sprejme – velja od podpisa nova PZ
 • Pravice delavca so različne v primeru, da sprejme oziroma da odkloni novo PZ in odvisne od tega, ali je bila ponujena USTREZNA ZAPOSLITEV (za nedoločen čas)
odpoved pz s ponudbo nove pz pri drugem delodajalcu
ODPOVED PZ S PONUDBO NOVE PZ PRI DRUGEM DELODAJALCU
 • Če delodajalec ali Zavod RS za zaposlovanje delavcu v času odpovednega roka najdeta ustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu in delavec sklene novo PZ, delodajalec delavcu ni dolžan plačati odpravnine
 • pogoj: drugi delodajalec se mora v PZ zavezati, da bo glede minimalnega odpovednega roka in odpravnine upošteval delovno dobo pri obeh delodajalcih
kolektivni odpusti
KOLEKTIVNI ODPUSTI
 • Večje število delavcev – merila iz 96. člena ZDR
 • Kriteriji za določanje presežnih delavcev
 • Program razreševanja presežnih delavcev
 • Obveščanje in posvetovanje s sindikatom pri delodajalcu
 • Obveščanje zavoda za zaposlovanje
 • Rok za odpoved – šele 30 oziroma 60 dni po obvestitvi zavoda
 • Prednostna pravica do zaposlitve
pravice delavca
PRAVICE DELAVCA

Pri individualnih in kolektivnih odpustih enake

 • Odpravnina
 • Odpovedni rok
 • Možen dogovor o denarnem povračilu namesto odpovednega roka
 • Pravica do plačane odsotnosti z dela v času odpovednega roka
 • Delavcu pripada denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
odpoved pz iz razloga nesposbnosti
ODPOVED PZ IZ RAZLOGA NESPOSBNOSTI
 • Razlog je na strani delavca, vendar ne gre za krivdno ravnanje delavca!
 • Nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov (delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno) ali neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakonom ali izvršilnim predpisom, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oz. ne more izpolnjevati pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
postopek odpovedi21
POSTOPEK ODPOVEDI
 • Zagovor delavca
 • Pisno obvestilo sindikatu
 • Zadržanje učinkovanja odpovedi
 • Prepoved opravljanja dela
 • Dolžnost preveriti ali je delavcu mogoče ohraniti zaposlitev
pravice delavca22
PRAVICE DELAVCA
 • Odpravnina po 109 ZDR
 • Odpovedni rok
 • Možen dogovor o denarnem povračilu namesto odpovednega roka
 • Pravica do plačane odsotnosti z dela v času odpovednega roka (2 uri na teden)
 • Delavcu pripada denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
redna odpoved delodajalca iz krivdnega razloga
REDNA ODPOVED DELODAJALCA IZ KRIVDNEGA RAZLOGA
 • pisno opozorilo na izpolnitev obveznosti in možnost odpovedi
 • odpoved možna šele ob ponovni kršitvi
 • zagovor delavca
 • na zahtevo delavca obvestiti sindikat in svet delavcev
 • zadržanje učinkovanja odpovedi
 • možnost prepovedi opravljanja dela
pravice delavca24
PRAVICE DELAVCA
 • odpovedni rok 1 mesec oz. denarno povračilo namesto odpovednega roka
 • odsotnosti z dela zaradi iskanja zaposl
 • NIMA PRAVICE do odpravnine, niti do pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost.
odpoved pz zaradi invalidnosti
Odpoved PZ zaradi invalidnosti
 • Mnenje Komisije
 • Pravice enake kot pri odpovedi iz poslovnega razloga
kr itev pogodbenih idr obveznosti iz del razmerja
KRŠITEV POGODBENIH IDR. OBVEZNOSTI IZ DEL. RAZMERJA
 • možne POSLEDICE KRŠITEV:
 • DISCIPLINSKA ODGOVORNOST (174)
 • REDNA ODPOVED PZ IZ KRIVDNEGA RAZLOGA (88/1, 3. alinea)
 • IZREDNA ODPOVED PZ - če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši (111/1, 2. alinea)
razlogi
RAZLOGI

taksativno določeni v 111. čl. ZDR:

 • če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja
 • 71. člen Pravilnika
razlogi izredne odpovedi pz
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja
razlogi izredne odpovedi pz30
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti
razlogi izredne odpovedi pz31
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju ali, če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela
razlogi izredne odpovedi pz32
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku
razlogi izredne odpovedi pz33
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela
razlogi izredne odpovedi pz34
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo
razlogi izredne odpovedi pz35
Razlogi izredne odpovedi PZ
 • če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja
postopek
POSTOPEK
 • možnost zagovora
 • na zahtevo delavca obvestiti sindikat – mnenje, nasprotovanje odpovedi
 • možnost zadržanja učinkovanja odpovedi
 • možnost prepovedi opravljanja dela
 • odpoved v 30 dneh od seznanitve z razlogi/6 m od nastanka razloga
pravice delavca37
PRAVICE DELAVCA
 • NIMA PRAVICE do odpravnine, niti do odpovednega roka oz. denarnega povračila namesto odpovednega roka, niti do odsotnosti z dela zaradi iskanja zaposl. (ker ni odpovednega roka), niti do pravice iz naslova zav. za brezp, razen pri odpovedi zardi neuspešnega poskusnega dela
posebno varstvo pred odpovedjo
POSEBNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO
 • predstavniki delavcev
 • starejši delavci
 • starši
 • invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni
predstavniki delavcev
PREDSTAVNIKI DELAVCEV
 • član sveta delavcev (delavski zaupnik), član NS oz. UO, sindikalni zaupnik (v času funkcije in še eno leto)
 • brez soglasja organa/sindikata mu delodajalec ne sme odpovedati PZ, če delavec ravna v skladu z zakonom, KP in PZ, razen:
 • če v primeru poslovnega razloga odkloni ustrezno zaposlitev ali če gre za prenehanje delodajalca
starej i delavci
STAREJŠI DELAVCI
 • Delavec, starejši od 55 let; ženske prehodno obdobje (v letu 2009 starost 53 let)
 • odpoved iz poslovnega razloga brez soglasja starejšega delavca ni dopustna dokler delavec nima min. pogojev za upokojitev, razen:
 • če mu je za čas od odpovedi do upokojitve zagotovljeno nadomestilo na Zavodu
 • se mu ponudi ustrezna zaposlitev
 • ali je uveden postopek prenehanja D.
star i
STARŠI
 • Delod. ne sme odpovedati PZ delavki v času nosečnosti, ko doji otroka ter staršem v času izrabljanja starševskega dopusta (polna odsotnost z dela!) in še en mesec po izrabi tega dopusta
 • Navedenim delavcem v tem času ne more prenehati d.r. zaradi (katerekoli!) odpovedi
 • Izjeme: odpoved PZ in prenehanje d.r. je dopustno v primeru razlogov za izredno odpoved ali zaradi uvedbe p. za prenehanje delodajalca; (pogoj: soglasje inšpektorja za delo)
invalidi in delavci na bolni ki
INVALIDI IN DELAVCI NA BOLNIŠKI
 • Invalidi – posebna pravila
 • če je podana odpoved iz poslovnega razloga ali nesposobnosti in je delavec ob izteku odpovednega roka na bolniški, mu preneha delovno razmerje, ko se vrne na delo, najkasneje po s potekom 6 mesecev po izteku odpovednega roka
odpoved delavca
ODPOVED DELAVCA
 • redna
 • izredna
redna odpoved delavca
REDNA ODPOVED DELAVCA
 • pisna, vročanje po pravilih ZPP
 • ni potrebna navedba razloga oziroma obrazložitev (vsebina odpovedi ni predpisana)
 • odpovedni rok po ZDR je 30 dni, s PZ ali KP je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok (do 150 dni); 68. člen Pravilnika
 • delavec ni upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
izredna odpoved delavca
IZREDNA ODPOVED DELAVCA
 • razlogi na strani delodajalca, taksativno določeni v ZDR (nezagotavljanje dela, plače, varnosti in zdravja pri delu, nasilno vedenje, spolna diskriminacija/ nadlegovanje.., )
 • pisni opomin delodajalcu in pisno obvestilo inšpektorju za delo (8 dni + 30 dni)
 • delavcu pripada: odpravnina kot pri odpovedi iz poslovnih razlogov, odškodnina najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka
prenehanje pz na podlagi sodbe sodi a
PRENEHANJE PZ NA PODLAGI SODBE SODIŠČA
 • Če sodišče ugotovi nezakonitost odpovedi; delavec pa se ne želi vrniti k delodajalcu; sodišče na predlog delavca (ali po uradni dolžnosti) ugotovi trajanje delovnega razmerja (najdalj do odločitve na 1. stopnji), prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter ustrezno denarno odškodnino (max v višini 18 mesečnih plač delavca)
 • Predlog delavca možen do konca glavne obravnave pred sodiščem 1. stopnje