slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I. Mgr. Jarmila Fraiová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I. Mgr. Jarmila Fraiová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I. Mgr. Jarmila Fraiová - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010. Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I. Mgr. Jarmila Fraiová. Diagnostika dítěte předškolního věku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I. Mgr. Jarmila Fraiová


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INKLUZE – nová cesta vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010

Podpůrný metodický seminář

zaměřený na předškolní věk I.

Mgr. Jarmila Fraiová

slide3

Publikace přináší návod jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě v kterém věku mělo umět v oblastech:

 • motorika,
 • jemná motorika,
 • grafomotorika,
 • sebeobsluha,
 • zrakové vnímání,
 • sluchové vnímání,
 • vnímání prostoru,
 • vnímání času,
 • matematické představy,
 • řeč,
 • sociální schopnosti
 • dovednosti, hra.
slide4

Koncepce péče o děti předškolního věku

 • Psychologická prevence: podchycení eventuálních odchylek resp. zvláštností vývoje předškolních dětí
 • Včasné zahájení intervence eventuálních nápravných procesůve spolupráci se speciálními pedagogy
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika:posuzování psychomotorického vývoje a stanovení správné diagnózy po komplexním vyšetření a diferenciálně diagnostické rozvaze
 • Výchovné poradenství: řešení endogenně a exogenně podmíněných adaptačních a výchovných problémů jako např.(výchovný přístup k dítěti v období raného dětského vzdoru, přístup k dítěti s ADHD, adaptace na narození sourozence, sourozenecká rivalita ,enuréza, adaptace na kolektivní zařízení, adaptace na úmrtí v rodině, rozpad rodiny, problémy se stravováním a spánkem, poruchy chování, agresivita, výchovný přístup k dítěti s narušeným vývojem řeči, k dětem s různě akcentovaným vývojem osobnosti - děti úzkostné, bojácné, uzavřené, přecitlivělé, s neurotickými projevy, s projevy „malých tyranů“)
slide5
5. Spolupráce s odborníky

Dětský lékař, klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped…

Speciálně pedagogická centra, PPP

Poradna pro rizikové novorozence (navazujeme v péči od 3 let)

Klub hyperaktivních dětí

Manželské a rodinné poradny

6. Integrace

7. Vyšetření školní zralosti

8. Individuální a skupinová speciálně pedagog. Péč e

9. Přednášky

10. Včasné zahájení intervence event. nápravných procesů

ve spolupráci se speciálními pedagogy

diagnostika a diferenci ln diagnostika

Rodinná diagnóza: základní informace o rodičích a sourozencích

Osobní diagnóza:

 • gravidita
 • Porod
 • Poporodní průběh
 • Kojenecký věk
 • Ranný motorický vývoj
 • Ranný řečový vývoj
 • Hygienické návyky
 • Sebeobsluha
 • Stravovací návyky
 • Hra
 • Zájmy, dovednosti, volnočasové aktivity
 • Sociální adaptace, adaptace na MŠ
 • Povahové charakteristiky, emocionalita
 • Specifika v chování, v zájmech, dovednostech
 • Zdravotní anamnéza
Diagnostika a diferenciální diagnostika
slide7

Vlastní vyšetření:

Posouzení mentálního vývoje, test rozumových schopností zahrnuje:

 • Složku verbální (vědomosti, porozumění sociálním situacím, počty, podobnosti, slovník, sluchová paměť)
 • Složku neverbální (doplňování obrázků, řazení obrázků, kostky, skládanky, symboly)
 • Kresba (obsahová i formální stránka, úchop tužky, manipulace s ní…), v případě potřeby posouzení laterality
 • Jemná a hrubá motorika
 • Řeč (způsob navazování verbálního kontaktu, vyjadřování tj. aktivní slovník, gramatika, artikulace + užívání neverbálních prvků komunikace, porozumění řeči v okruhu běžného hovoru a instrukcím…)
 • Sociální učení
 • Míra aktivity, osobní tempo, pozornost (při hře, úkolových činnostech)
 • Hra (pozorování dítěte při spontánní hře, při hře s rodičem, hra s dítětem, v případě možnosti hra dítěte s jiným dítětem…)
slide8

Diagnostika školní zralosti

Co je školní zralost, školní připravenost?

Dosažení takového stupně vývoje, aby se dítě bylo schopno bez obtíží účastnit výchovně-vzdělávacího procesu.

Kromě pojmu školní zralost se užívá termín školní připravenost – ta zahrnuje kompetence, které jsou podrobněji rozpracovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání v oblasti kognitivní, emocionálně-sociální, pracovní a somatické, které dítě nabývá a rozvíjí učením , sociální zkušeností (zejména v MŠ).

Goleman (1977) v knize Emoční inteligence uvádí , že připravenost pro školní docházku závisí na nejzákladnější znalosti a to , jak se učit, vyjmenovává sedm nejdůležitějších aspektů této schopnosti.

 • Sebevědomí
 • Zvídavost
 • Schopnost jednat s určitým cílem
 • Sebeovládání
 • Schopnost pracovat s ostatními
 • Schopnost komunikovat
 • Schopnost spolupracovat
slide9

Položky sledované v oblasti kresby

Spontánní kresba

 • Postava
 • Dům
 • Kreslení nevyhledává
 • Různorodost

Grafomotoricképrvky

 • Zuby
 • Horní smyčka

Návyky při kreslení

 • Držení tužky
 • Postavení tužky
 • Uvolnění ruky, tlak na podložku
 • Plynulost tahů

Vizuomotorika

 • Jedna linie (rozcvičovací cviky)

Lateralita

 • Ruky
 • Oka
slide10
Položky sledované v oblasti řeči

Foneticko-fonologická rovina

Výslovnost

Artikulační obratnost

Jiné (např. narušení plynulosti řeči)

Lexikálně-sémantická rovina

Řeči v okruhu běžného hovoru i instrukcím rozumí

Má věku přiměřenou slovní zásobu

Smysluplně popíše, co je na obrázku

Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku

Interpretuje pohádku, příběh bez obrázkového doprovodu

Definuje význam pojmu

Tvoří protiklady (antonyma) s vizuální podporou

Tvoří protiklady (antonyma) bez vizuální podpory

Tvoří nadřazené pojmy s vizuální podporou

Tvoří nadřazené pojmy bez vizuální podpory

Tvoří slova podobného významu (synonyma)

slide11

Morfologicko-syntaktická rovina

 • Mluví ve větách a souvětích
 • Užívá všechny druhy slov
 • Mluví gramaticky správně
 • Pragmatická rovina
 • Přirozeně navazuje verbální kontakt
 • Dokáže vést dialog
 • Řekne jméno, příjmení, věk a bydliště
 • Užívá oční kontakt
slide12

Položky sledované v oblasti sluchového vnímání

Naslouchání

 • Naslouchá příběhu, pohádce

Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace)

 • Rozliší slova
 • Rozliší bezvýznamové slabiky

Sluchová analýza, syntéza

 • Vyhledá rýmující se dvojice
 • Určí počet slabik ve slově
 • Určí počáteční hlásku ve slově
 • Určí poslední souhlásku ve slově

Sluchová paměť

 • Zopakuje větu z více slov
 • Zopakuje čtyři nesouvisející slova

Vnímání rytmu

 • Napodobí rytmus (dva až čtyři tóny, více)
 • Zvládá záznam krátké rytmické struktury
slide14

V druhém bloku dokončíme diagnostiku:

 • zrakového vnímání,
 • vnímání prostoru a času,
 • matematických schopností a dovedností,
 • sociálních dovedností ,
 • schopnosti koncentrace pozornosti
 • sebeobsluhy
 • naučíme se vytvořit a pracovat s Plánem speciálně pedagogické péče.
 • Děkuji za pozornost .