i ndonesia m alaysia t hailand g rowth t riangle imt gt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ( หัวข้อบรรยาย ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ( หัวข้อบรรยาย )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ( หัวข้อบรรยาย ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย I ndonesia- M alaysia- T hailand G rowth T riangle : IMT-GT. เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ( หัวข้อบรรยาย ). 1. ความเป็นมา 2. วัตถุประสงค์และลักษณะความร่วมมือ 3. สาขาความร่วมมือและที่เป็นกรอบยุทธศาสตร์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ( หัวข้อบรรยาย )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i ndonesia m alaysia t hailand g rowth t riangle imt gt

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยIndonesia-Malaysia-ThailandGrowth Triangle: IMT-GT

imt gt
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT(หัวข้อบรรยาย)

1. ความเป็นมา

2. วัตถุประสงค์และลักษณะความร่วมมือ

3. สาขาความร่วมมือและที่เป็นกรอบยุทธศาสตร์

4. ผลทางการค้าที่ (คาดว่า) จะได้รับ

5. ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

6. ผลการประชุมล่าสุด (มิถุนายน 2544)

7. ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อโครงการ

imt gt 1
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT1. ความเป็นมา
 • เริ่ม มกราคม-เมษายน 2536 เสนอโดยมาเลเซีย
 • ประสานงานโดย อินโดนีเซีย (ไทย ?)
 • ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  • อาเชห์ สุมาตราเหนือและตะวันตกอินโดนีเซีย
  • เคดาห์ เปอร์ลิส เปรักและปีนัง มาเลเซีย
  • สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ไทย
  • มิถุนายน 2544 เพิ่มเขต Bengkelu และ Jambi
slide4

พื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT

ไทย

ภาคใต้ 5 จังหวัด

4 จังหวัด

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

เกาะสุมาตรา

slide5

สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

เคดาห์ เปอร์ลิส เปรักและปีนัง

imt gt 2
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT2. วัตถุประสงค์และลักษณะความร่วมมือ

- ช่วยเหลือและร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและสังคม

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การลงทุน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน การลดต้นทุนการขนส่ง

- จุดเด่น คือ เอกชนเป็นผู้ระบุความต้องการและ

รัฐจะให้การสนับสนุนตามนั้น

imt gt 3
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT 3. สาขาความร่วมมือและที่เป็นกรอบยุทธศาสตร์

1. คมนาคมและขนส่งทางบกและน้ำ 2. พลังงาน

3. เกษตรและประมง4. อุตสาหกรรม

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน 6. การค้า

7. การลงทุนและการเงิน8. การท่องเที่ยว

9. คมนาคมและขนส่งทางอากาศ 10. สื่อสารโทรคมนาคม

imt gt 3 6
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT3. สาขาการพัฒนาที่เป็นกรอบยุทธศาสตร์ 6 สาขา

1. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development)

2. การค้าและการพัฒนาควบคู่ (Trade and In-situ Development)

3. การดำเนินการเปิดตลาด (Open Market Operation)

4. การพัฒนาเฉพาะรายสาขา (Sectoral Development)

5. การพัฒนาสหสาขาร่วมกัน (Cross-sectoral Development)

6. การพัฒนาพื้นที่ข้างเคียง (Development of Hinterlands)

imt gt 4
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT 4. ผลทางการค้าที่ (คาดว่า) จะได้รับ
 • การทำแผนตลาดร่วมกัน
 • สร้างเครื่องหมายการค้า IMT-GT Brand Name
 • เพิ่มแรงจูงใจการลงทุนด้วยสิทธิประโยชน์
 • เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยการ
 • รวมกลุ่มผลิต (Clusters)
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลและลด NTM ระหว่างกัน
 • ร่วมมือกันใช้ระบบชำระเงินโดยไม่อิงเงิน US$
imt gt 5
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT 5. ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 • ขยายเวลาเปิดด่านไทย-มาเลเซียเป็น 24 ชั่วโมง
 • ขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านด่านโดยไม่เปิดตรวจ
 • มีคณะทำงานเฉพาะกิจ IMT-GT Task Force
 • ให้มีการพิจารณาลด NTB (Non-Tariff Barrier)
 • พัฒนาถนนสายสตูล-เปอร์ลิส
 • ยกระดับทางด่านเกวียนให้สูงเท่าด่านศุลกากรไทย
imt gt 51
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT 5. ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
 • พัฒนาปรับปรุงถนนในมาเลเซียที่เชื่อมต่อกับสตูลให้
 • รองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้
 • เสนอให้เปิดเส้นทางอากาศ หาดใหญ่-เมดาน-ปีนัง
 • มีโครงการ IMT-GT: Triangle of Treasures เพื่อสนับ
 • สนุนการท่องเที่ยว [ทางเรือ (Cruise)]
 • เป็น Special Telecommunication Zone คิดอัตราพิเศษ
imt gt 6 2544
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT6. ผลการประชุมล่าสุด (มิถุนายน 2544)
 • ให้ลำดับความสำคัญของโครงการดำเนินการต่างๆ
 • พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านการค้า
 • การลงทุน และข้อมูลสารสนเทศแหล่งวัตถุดิบ
 • ให้ศึกษาการเปิดเสรีเส้นทางเดินอากาศ แล้วส่ง
 • รายงานปลายปี 2544
 • ให้ความสำคัญต่อ SME เพื่อกระชับความร่วมมือ
 • ทางเศรษฐกิจของ IMT-GT
imt gt 7
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT7. ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อโครงการ

- ไทยไม่มีพรมแดนติดกับอินโดนีเซีย ติดต่อไม่สะดวก

- นักธุรกิจสนใจทำธุรกิจกับไทย แต่ไทยสนใจการประชุม

- ภาครัฐของไทยต่อ IMT-GT ยังขาดความชัดเจน

- รัฐไม่สนใจข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเอกชน

- ภาคเอกชนยังขาดการประสานงานระหว่างองค์กรใหญ่

imt gt1
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GTประเด็นข้อคิดเห็นต่อโครงการ

- IMT-GT เริ่ม 2536 มีความคืบหน้าที่เป็นประโยชน์น้อย

- มีข้อเสนอแนะจากนักอุตสาหกรรมและนักธุรกิจน้อย

- ไทยมีผลประโยชน์ต่อ IMT-GT น้อยจริงหรือไม่

- แผนยุทธศาสตร์ไม่มีเงื่อนไขเวลาและเป้าหมายของงาน

- ภาคเอกชนมีความต้องการและความจริงใจ !!!!