zadania dyrektora szko y i plac wki o wiatowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej. © p rof. nadzw . dr Antoni Jeżowski, 2010. VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl /konferencjaoskko2010/. Zakres zadań. Wstęp Zadania w organizacji Zadania u polonistów Ekonomia i zadania Zadania w usługach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej' - january


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zadania dyrektora szko y i plac wki o wiatowej

Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej

© prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski, 2010

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010

www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

zakres zada
Zakres zadań

Wstęp

Zadania w organizacji

Zadania u polonistów

Ekonomia i zadania

Zadania w usługach

Kierowanie a zadania

Zadania wyznaczone przez państwo

Zadania dyrektorów szkół w zakresie przygotowania, realizowania i rozli-czania zadań edukacyjnych

Zadania dyrektorów szkół w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli

Zestawienie wykorzystanych w książce aktów prawnych

Indeks

zakres zada1
Zakres zadań

Materiał empiryczny:

123 strony aktów prawnych z zakresu zatrudniania nauczycieli

680 stron aktów prawnych z zakresu ustroju i organizacji oświaty

zakres zada2
Zakres zadań

47 typów placówek oświatowych (oświata) + 13 typów (stosunki pracy nauczycieli)

110 aktów prawa

15 podmiotów wydających akty prawne

1108 zadań

252 + 144 = 396 zadań wspólnych (35,7%)

17 zadań – dyrektorki przedszkoli

27 zadań – dyrektorzy szkół podstawowych

22 zadania – dyrektorzy gimnazjów

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

zadania w organizacji j zyk
■Zadania w organizacji – język
 • Ilekroć w ustawie jest mowa o zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania opieki, w tym profilaktyki społecznej.

(art. 3 pkt. 14 ustawy o systemie oświaty)

 • Ustawodawca w ustawie o systemie oświaty aż 87 razy, nie zawsze konsekwentnie, używa terminu „zadanie”… Czy starcza nam refleksji na to, by czytając dziesiątki aktów prawnych skupić się nad każdym wyrazem, nad każdym związkiem frazeologicznym…?
zadania w organizacji j zyk1

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

■Zadania w organizacji – język
 • 1. forma rzeczownikowa od czasownika zadać, 2. to, co należy wykonać, osiągnąć; cel, obowiązek, polecenie, dzieło, 3. temat, zagadnienie dane (w szkole) do opracowania, rozwiązania (…)

W. Doroszewski

 • 1. polecenie, które musi być wykonane, zrobione, 2. zagadnienie przeznaczone do rozwiązania np. wymagające obliczeń, lub do opracowania, zazwyczaj zadawane podczas lekcji, zajęć, (…) 4. nakazanie komuś wykonania czegoś, polecenie komuś coś do wykonania, rozwiązania, nauczenia się itp. (…)

H. Zgółkowa

zadania w organizacji j zyk2
■Zadania w organizacji – język
 • zadanie ambitne, istotne, odpowiedzialne, ogromne, poważne, ważne, wielkie, trudne, ciężkie, karkołomne, niebezpieczne, niełatwe, niewdzięczne, niewykonalne, skomplikowane, złożone, łatwe, proste, ułatwione, główne, kluczowe, naczelne, nadrzędne, najistotniejsze, najpilniejsze, najważniejsze, największe, pierwszoplano-we, podstawowe, priorytetowe, zasadnicze, palące, pilne, aktualne, bieżące, nowe, konkretne, określone, badawcze, naukowe, poznawcze,oświatowe, szkoleniowe, wycho-wawcze, polityczne, społeczne, ekonomiczne, gospodar-cze, inwestycyjne, produkcyjne, bojowe, obronne, służ-bowe, statutowe…

M. Bańko

zadania w organizacji ekonomia
■Zadania w organizacji – ekonomia

Cel i zakres działania firmy odzwierciedlają na ogół filozofię rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie dostarczają zarządowi określonych zadań operacyjnych. Zadania operacyjne (ang. corporate objectiyes) są celami szczegółowymi, do których osiągnięcia dąży zarząd firmy. Zadania operacyjne mogą być ilościowe, np. założony udział w rynku, poziom ROE, stopa wzrostu zysku na 1 akcję, lub też jakościowe, np. „utrzymywanie poziomu badań i rozwoju firmy wśród najlepszych w branży”. Często bywają ustanawiane zadania wielorakie, ale nie są one statyczne, zmieniają się odpowiednio do zmian warunków działania firmy. Zadania operacyjne powinny stanowić wyzwanie, choć jednocześnie powinny być realistyczne, natomiast wynagrodzenie zarządu powinno być zależne od stopnia realizacji tych zadań.

E. F. Brigham, L. C. Gapenski

zadania w organizacji ekonomia1

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

■Zadania w organizacji – ekonomia

Trudno tak mówić o placówce oświatowej, o szkole, choć wiemy, że podstawy ekonomiczne stanowią o bogactwie nie tylko materialnym narodów, ale też o ich kulturze, oświacie, myśli inżynierskiej itd.

Występuje synergia między:

 • przychodami gospodarstw domowych a możliwościami zapewnienia dzieciom dodatkowych, wzmacniających intelektualnie, zajęć pozaszkolnych;
 • między przychodami jednostek, a możliwościami czynienia przez nich dobra w postaci fundowanych dzieł sztuki czy sponsorowaniu koncertów unikalnej muzyki;
 • między zasobnością mieszkańców, a dochodami podatkowymi gminy.
zadania w organizacji ekonomia2
■Zadania w organizacji – ekonomia

Każdy z tych podmiotów wykonuje inaczej, ale dość rozliczne zadania, które przynosząc zysk służą nie tylko jemu.

Dość powszechnie realizowane są w biznesie zadania:

 • permanentnego szkolenia własnych pracowników, choćby podczas kursów,
 • partycypowania w kosztach studiów wyższych lub podyplomowych kadry kierowniczej i menedżerskiej.

I znów korzyści są po obu stronach: pracownika, ale i pracodawcy.

zadania w organizacji ekonomia3
■Zadania w organizacji – ekonomia
 • W finansach publicznych trwają prace nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego.
 • Budżet zadaniowy polega na przyporządkowaniu operacji finansowych dokonywanych przez rząd (administrację) do funkcji programów realizujących określone cele polityki społeczno-gospodarczej; określeniu mierników dla każdego z programów lub zadań oraz mierzeniu kosztów realizacji tych zadań i ich efektów.
 • Zarządzanie przez rezultat wymaga przekształcenia obecnego systemu planowania budżetowego w system budżetu zadaniowego (celowej struktury wydatków), wraz z jednoznacznie wyznaczonymi kryteriami, miernikami i efektywnymi procedurami umożliwiającymi utrzymanie wymaganej jakości świadczonych zadań publicznych,
zadania w organizacji ekonomia4

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

■Zadania w organizacji – ekonomia
 • Istota: stawianie w centrum zainteresowania samego zadania. Zadanie budżetowe to elementarna jednostka w strukturze budżetu zadaniowego, charakteryzująca w miarę jednorodna działalność. Zadanie budżetowe ma nazwę, określony ilościowo i jakościowo cel, produkt, koszt wykonania oraz wskaźniki.
 • Planowanie zadań to proces szczegółowego określenia: co, w jaki sposób, za ile, przez kogo i w jakim czasie zostanie wykonane. Każde zadanie jest identyfikowane za pomocą nazwy zadania, która jest niepowtarzalna w ramach danej jednostki organizacyjnej (np. wydziału czy biura). Nazwa ta powinna odzwierciedlać treść zadania, czyli co w jego ramach się wykonuje.
zadania w organizacji ekonomia5
■Zadania w organizacji – ekonomia

W przypadku budżetu zadaniowego dość istotne jest umiejętne przypisanie zadaniom mierników ich wykonania, a potem ustalenie wskaźników realizacji:

 • Mierniki efektywności mierzą zależność pomiędzy nakładami i osiągniętymi efektami, wynikami. Mogą być one stosowane na poziomie zadania i programu. Ze względu na dużą liczbę zmiennych zewnętrznych, niezależnych, pomiar efektywności na poziomie funkcji wymaga szczególnej ostrożności,
 • Mierniki skuteczności mierzą stopień osiągnięcia zamierzonych celów – mogą mieć one zastosowanie na wszystkich trzech szczeblach klasyfikacji budżetowej.
zadania w organizacji ekonomia6
■Zadania w organizacji – ekonomia

W przyjętych rozwiązaniach w odniesieniu do budżetu państwa wymienia się:

 • Zadania – tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów, w tym celów szczegółowych,
 • Podzadania – niższy szczebel klasyfikacji zadaniowej, posiadający charakter operacyjny,
 • Działania – układ wykonawczy wydatków budżetowych – wydatki i koszty.

W takim układzie zadaniem jest jednostka, która grupuje wyodrębnione obszary działalności dysponenta w taki sposób, aby każdemu zadaniu można było przypisać cel lub cele. Przypisanie celu (celów) do zadań umożliwia konstruowanie zadaniowego planu wydatków, zawierającego mierniki dla każdego z nich.

zadania w organizacji us ugi
■Zadania w organizacji – usługi
 • Edukacja mieści się w kategorii usług. Są, co prawda, uczestnicy publicznej dyskusji, którzy postrzegają ją w obszarze misji i posłannictwa, powołania i wyzwania, ale dziś, przy masowości edukacji, przy uwzględnianiu jej ogromnych kosztów, trudno ignorować fakty i przechodzić obok nich do porządku dziennego.
 • Skoro więc państwo partycypuje w tę usługę publiczną, to próbuje sobie zagwarantować wpływ na sposób i jakość jej wykonania. Oczywiście czyni to poprzez prawo, bo takie instrumenty gwarantuje mu nasza cywilizacja. W przypadku podstawowego materiału tej książki mamy do czynienia z wyznaczaniem celów i narzucaniem zadań po to, by środki publiczne były wydawane efektywnie, a jeśli nie – to przynajmniej skutecznie.
zadania w organizacji us ugi1

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

■Zadania w organizacji – usługi
 • Zawodzą w edukacji mechanizmy rynkowe. Usługi publiczne obejmują dobra publiczne, w odniesieniu do których niemożliwe jest wykluczenie jakiejkolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej jakości – niezależnie od liczby osób z nich korzystających (każdy nowy konsument nie narusza uprawnień pozostałych).
 • Czyste dobra publiczne wykazują dwie właściwości: ich konsumpcja jest przedmiotem rywalizacji (koszt krańcowy korzystania z dobra przez dodatkową osobę jest równy zeru) i nikogo nie da się z konsumpcji wykluczyć (koszt wykluczenia jest prohibicyjnie wysoki).
zadania w organizacji us ugi2
■Zadania w organizacji – usługi
 • Dobra dostarczane przez sektor publiczny różnią się między sobą nasyceniem tymi właściwościami, a jednocześnie charakteryzującą się tym, że wzrost ich produkcji konieczny do zaspokojenia potrzeb dodatkowych osób wiąże się z wysokim kosztem krańcowym (edukacja).
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług uwzględnia usługi edukacyjne pod czterema symbolami: 80.1 – przedszkola i szkoły podstawowe, 80.2 – szkoły wyższe niż podstawowe, 80.3 – szkoły wyższe niż średnie oraz 80.4 – szkoły dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia. Oprócz tego istnieje Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), nawiązująca do ISCED’97 dokładniej klasyfikująca polski system edukacyjny.
zadania w organizacji kierowanie
■Zadania w organizacji – kierowanie
 • Zróżnicowanie umiejętności – stopień, w jakim do wykonania przydzielonych prac potrzebne są różne umiejętności i uzdolnienia.
 • Samoistność zadania – stopień, w jakim praca wiąże się z wykonaniem konkretnego przedmiotu, projektu lub innego efektu pracy.
 • Znaczenie zadania – stopień, w jakim zadanie dotyczy pracy lub życia innych w organizacji lub poza nią.
 • Samodzielność – stopień, w jakim dana osoba ma swobodę w pracy i w programowaniu zadań oraz ustalaniu sposobów ich wykonywania.
 • Sprzężenie zwrotne – stopień, w jakim dana osoba uzyskuje konkretną informację (pochwałę, naganę lub inne uwagi) o efektywności wykonywania przez nią zadań.
zadania w o wiacie mankamenty

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

■Zadania w oświacie– mankamenty
 • Niekonsekwencja w stosowaniu nawet zdefiniowanychpojęć, terminów, związków frazeologicznych w aktach prawnych;
 • Nagminne niezrozumienie języka polskiego: zadania biblioteki w statucie szkoły to nie zakres czynności bibliotekarza; szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów to nie szczegółowe kryteria oceny z przedmiotu!
 • Nieumiejętność nazywania od lat realizowanych w szkole zadań, brak zdolności segregowania ich, hierarchizowania itp.
 • Brak nawyków w określaniu wskaźników i mierników realizacji zadań, w tym zadań jednorazowych, powtarzalnych, ciągłych, zadań związanych z utrzymaniem bazy, realizacją procedur a realizacją procesów…
 • Brak umiejętności wyceny zadań, albo liczenia ich kosztochłonności…
zadania wyznaczone przez pa stwo
■Zadania wyznaczone przez państwo

Treści przepisów prawnych zawartych w wymienionych aktach przeredagowane zostały do postaci zadaniowej. Na przykład:

 • Przepis brzmi tak: Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.
 • W formie zadaniowej uzyskał redakcję: Wydawanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej.
zadania wyznaczone przez pa stwo1
■Zadania wyznaczone przez państwo

Proponowany zapis pozwala na przypisanie mu atrybutów miernika – np. wydawanie decyzji w wyniku każdego wszczętego w takiej sprawie postępowania. Wskaźnikiem będzie 100% spraw załatwionych w terminie kpa.

 • W nowym modelu nadzoru pedagogicznego część wizytatorów z kuratoriów zajmuje się kontrolą… przestrzegania w szkołach i placówkach obowiązującego porządku prawnego.

Ta propozycja z pewnością pomoże dyrektorom szkół lepiej przygotować się, przynajmniej w zakresie zadań ujętych w prawie powszechnie obowiązującym, do konfrontacji z oczekiwaniami państwa, którego interesy reprezentuje organ nadzoru pedagogicznego.

uwagi o redakcji zada1

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

■Uwagi o redakcji zadań

2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.)

3. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

23. Rozporządzenie z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DzU z 2006 r. nr 235 poz. 1703)

30. Rozporządzenie z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (DzU z 2009 r. nr 23 poz. 133)

uwagi o jako ci prawa
Uwagi o jakości prawa

Zadania ogólne, strategiczne pomieszane (sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole) z zadaniami szczegółowymi (składanie podpisu pod protokółem kontroli)

Niektóre rozwiązania ubezwłasnowolniają dyrektorów (np. ustalanie kolejności wpisów do dziennika lekcyjnego)

Zadania są dublowane w różnych aktach prawnych (reprezentowanie szkoły na zewnątrz – art. 39 ust. 1 pkt 1 uoso a także art. 7 pkt 1 kn)

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

uwagi o jako ci prawa1
Uwagi o jakości prawa

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

Ustawa – Karta nauczyciela

Art. 7. 1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

VII Konferencja OSKKO – Miętne, 12-14 lutego 2010 www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/