1 / 12

Odete na G oog e sajt I u polje za pretra živanje unesete Installer3.1

Odete na G oog e.com sajt I u polje za pretra živanje unesete Installer3.1 Preuzmete sa prvoj linka Download details: Windows Installer 3.1 Redistributable. Posle preuzimanja pokrenete instalaciju koja treba da se izvrši do kraja i potom restartujete računar

janice
Download Presentation

Odete na G oog e sajt I u polje za pretra živanje unesete Installer3.1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Odete na Googe.com sajt I u polje za pretraživanje unesete Installer3.1 • Preuzmete sa prvoj linkaDownload details: Windows Installer 3.1 Redistributable

  2. Posle preuzimanja pokrenete instalaciju koja treba da se izvrši do kraja i potom restartujete računar • Potom ponovo u Google pretraživaču potražite Hotmail gde treba da izvršite registraciju vašeg e-mail naloga preko MSN hotmail • Podete na opciju Singup gde treba da navedete svoje podatke.

  3. U polju Windows Live ID:unosite predlog e-mail adrese da bi se videlo da li je neko vec zauzeo tu aderesu u svetu vi navodite uc.imeprezime podrazumeva se @hotmail.com • Zatim u polju Create a password: lozinku • Potvrdjujete Retype password: ponovo lozinku • Ako vec imate e-mail adresu neku drugu u polju Alternate e-mail address: unesete tu drugu e-mail adresu ako imate u suprotnom ostavite prazno ili vec ovu koju pravite (npr: uc.nemanjanikolic@hotmail.com) • Ostala pitanja su • First name: - ImeLast name: - Prezime • Country/region: - Država iz koje se javljateState: - Grad • ZIP code: - Pošanski broj grada • Gender: - Pol • Birth year: - Godina rođenja • Characters: - Tu prekucate karaktere koji su vam prikazani na slici iznad. • Prihvatite registraciju na I accept čime je završena registracija vašeg e-mail naloga.

  4. Sada je potrebno još preuzeti najnoviju verziju mesindžera na srpskom jeziku i spremni ste za povezivanje sa profesorom i vašim drugarima. U Google pretraživacu ukucate msn messenger.live.com na stranici gde piše english promenite na srpski čime ćete automatski preuzeti (na preuzmi) verziju sa srpskim okruženjem. Zatim kada se izvrši prebacivanje programa dok ste povezani na internet preko ADSL-a ili nekog bržeg interneta za 5 minuta izvršiće se instalacija korak po korak čitajući šta se od vas traži jer je srpsko okruženje. Alo neće se pogrešiti ni samo direknim pritiskanjem tastera nastavi- nastavi... Posle instalacije potrebno je restartovati računar gde prilikom ponovnog uključenja mesindžer traži od nas unos registrovane e-mail adrese i naše lozinke čime se ulazi u okruženje mesingera gde možete dodati ostale učenike sa kojima ćete se dopisivati. Prvu email adresu radi podrške koju ćete dodati je prof.srboljubmilosavljevic@hotmail.compreporučujem da u ovaj nalog koji pravimo dodajete samo drugove iz odeljenja jer planiramo predavanja a ukoliko imate druge prijatelje sa kojima ćete se dopisivati registrujte svoju novu ličnu e-mail adresu za vaš lični rad jer je ovaj prefiks uc. namenjen mojim učenicima.

More Related