1 / 27

Prezentację przygotował: Dominik Dragon Łukasz Reimann

ZEBRANIE Z MIESZKAŃCAMI Sprawozdanie roczne 22 maja 2007r. ÷ 10 kwietnia 2008r. Prezentację przygotował: Dominik Dragon Łukasz Reimann. Porządek zebrania. Otwarcie zebrania Przedstawienie rocznego merytoryczno-finansowego sprawozdania z działalności Rady Osiedlowej Sikornik

janette
Download Presentation

Prezentację przygotował: Dominik Dragon Łukasz Reimann

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZEBRANIE Z MIESZKAŃCAMISprawozdanie roczne22 maja 2007r. ÷ 10 kwietnia 2008r. Prezentację przygotował: Dominik Dragon Łukasz Reimann

 2. Porządek zebrania • Otwarcie zebrania • Przedstawienie rocznego merytoryczno-finansowego sprawozdania z działalności Rady Osiedlowej Sikornik • Wystąpienia zaproszonych Gości • Dyskusja • Wolne wnioski • Zamknięcie zebrania

 3. Wyniki wyborów – 22 kwietnia 2007r.

 4. 16 maja 2007r. dokonano wyboru władz: Leszek Bosakowski – Przewodniczący RO Łukasz Reimann – Wiceprzewodniczący RO Zarząd Osiedla: Dominik Dragon – Przewodniczący Anna Świstak – Wiceprzewodnicząca Andrzej Turski – Wiceprzewodniczący Zarząd Osiedla i Przewodniczący

 5. W II kadencji, czyli od 22 kwietnia 2007r. do 10 kwietnia 2008r. Rada Osiedlowa Sikornik: zebrała się 14 razy; wydała 4 numery biuletynu; odbywała wtorkowe dyżury; realizowała budżet w zakresie kulturalno-sportowym (na cały rok 14.500zł) oraz administracyjnym (1000 zł) Informacje ogólne

 6. Przedsięwzięcia kulturalno-sportowe Budżet 2007r. Kultura 8500 zł Sport 6000 zł

 7. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych LO nr VIII • Termin: 24 kwietnia 2007r. • Zaangażowanie Rady: • 299,35 zł na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe

 8. Osiedlowy Festyn z okazji Dnia Matki w Przedszkolu Miejskim nr 41 Termin: 26 maja 2007r. Dzień Sportu w Przedszkolu Miejskim nr 41 • Termin: 01 czerwca 2007r. • Zaangażowanie Rady: • 600 zł na nagrody w konkursach sportowych

 9. Turniej piłkarski • Termin: 02 czerwca 2007r.Zaangażowanie Rady: • pełna organizacja, zakup nagród za 1300,44 zł

 10. Zawody pływackie • Termin: 02 czerwca 2007r. • Zaangażowanie Rady: • pomoc organizacyjna, 299 zł na nagrody w zawodach

 11. Imprezy Osiedlowe związane z Festynem • Festyn Szkolny w SP nr 41 • Termin: 02 czerwca 2007r. • Zaangażowanie Rady: • 300 zł na nagrody w zawodach • Zawody sportowe przy ZSO nr 5 • Termin: 02 czerwca 2007r. • Zaangażowanie Rady: • pomoc organizacyjna, 300 zł na nagrody w zawodach

 12. Festyn Parafialno – Osiedlowo – Integracyjny • Termin: 02 ÷ 03 czerwca 2007r. • Zaangażowanie Rady: • pomoc organizacyjna, 3100 zł

 13. II Osiedlowy Dzień Seniora • Termin: 30 września 2007r. • Zaangażowanie Rady: • 100 biletów za 1540 zł do GTM na przestawienie „Kwiat Hawai”

 14. Kolorowa jesień dla PM nr 29 i PM nr 41 • Termin: 20 listopada 2007r. • Zaangażowanie Rady: • 1788,84 zł na nagrody w konkursach plastycznych i sportowych

 15. Konkurs wspinaczkowy i Turniej tenisa stołowego • Termin: 20 listopada 2007r. • Zaangażowanie Rady: • pełna organizacja (wraz ze Stowarzyszeniem GTW), nagrody za 1031,73 zł

 16. Imprezy Mikołajkowe W Przedszkolu Miejskim nr 29 Termin: 06 grudnia 2007r. Zaangażowanie Rady:1499,53 zł na nagrody w konkursach W Przedszkolu Miejskim na 41 Termin: 06 grudnia 2007r. Zaangażowanie Rady:1500 zł na nagrody w konkursach

 17. Sportowy Mikołaj w SP nr 23 • Termin: 08 grudnia 2007r. • Zaangażowanie Rady: • nagrody w konkursach 1700 zł

 18. PODSUMOWANIE • W 2007 roku łącznie Rada Osiedlowa Sikornik wydała: • na kulturę: 9739,53 zł (w tym zawarte jest 400 zł na Koncert Kolęd ze stycznia 2007r. wydatkowane poprzedniej kadencji); • na sport: 6019,39 zł; • łącznie: 15758,92 zł (w tym 1139,53zł z rezerwy na kulturę)

 19. Inwestycje i remonty • Rada Osiedlowa starała się o: • oświetlenie placu zabaw – „wioski indiańskiej” (zrealizowano na jesień 2007r.); • oświetlenie brakującej części ul. Pliszki (przewidywana realizacja po zakończeniu budowy przedłużenia ul. Kosów); • budowę parkingu przy ul. Cyraneczki (zrealizowano, starania w I kadencji); • stoliki szachowe przy Alei Sikornik (zrealizowano, starania w I kadencji)

 20. Uchwały podjęte przez Radę Osiedlową Sikornik • poparcie remontu parkingu przy Szkole Podstawowej nr 41, szczegól-nie ze względu na poprawę dojścia do placówki oświatowej; • sprzeciw dotyczący planu zainsta-lowania przekaźnika telefonii komór-kowej na dachu Szkoły Podstawowej nr 41

 21. Wnioski do budżetu • Zostały złożone 24 wnioski do Budżetu Miasta na 2008 rok. Pozytywne odpowiedzi dotyczyły realizacji w 2008r.: • remontu nawierzchni ulicy Wilgi wraz z chodnikami oraz budowa zatok postojowych po obu stronach jezdni; • remonty chodników przy ul. Pliszki od ul. Biegusa do wjazdu do sklepów; • budowy zatok postojowych przy ul. Czapli, Krucza, Pliszki i Biegusa; • budowy brakującej części chodnika przy ul. Kosów

 22. Wnioski do budżetu c.d. • remontu chodnika Czapli-Kosów (aktualnie realizowane); • budowy terenowego toru rowerowego przy GTM (możliwa realizacja w 2009r.); • modernizacji placu zabaw – wioski indiańskiej (realizacja przewidziana na 2009r.); • wysokości budżetu na wydatki kulturalno-sportowe (14.500 zł); • remont ul. Pliszki (realizacja po 2008r.)

 23. Wnioski do WPI • Według starej procedury zgłosiliśmy w czerwcu 2007r. do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego: • remont boiska przy SP nr 41 • W styczniu 2008r., w którym rozpoczęła się nowa procedura uchwalania WPI, zgłosiliśmy: • remont boiska SP nr 41 wraz z drogą przeciwpożarową;

 24. Wnioski do WPI c.d. • remont boiska trawiastego przy Alei Sikornik; • remont ul. Pliszki • Boiska zostały przeznaczone do oceniania według procedury Forgliw. Remont ul. Pliszki nie został przekazany do WPI, ze względu na możliwość realizacji w ramach zadań ZDM po 2008 roku

 25. Bieżąca działalność • Oprócz tego, Rada na bieżąco: • realizuje postulaty mieszkańców; • opiniuje i pomaga w realizacji ważnych dla Osiedla przedsięwzięć (np. wnioski do Planu Zagospodarowania Przest-rzennego, Planu Organizacji Ruchu);

 26. Bieżąca działalność c.d. • interweniuje w kwestiach czystości, bezpieczeństwa i usterek pojawia-jących się na Sikorniku; • prowadzi korespondencję z władzami miasta oraz jednostkami samorządu

 27. Dziękujemy za uwagę

More Related