profesin s s jungos esm ir funkcijos l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos - PowerPoint PPT Presentation


 • 387 Views
 • Uploaded on

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos. LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė. Teisinė bazė. Darbo kodeksas; Civilinis kodeksas; Profesinių sąjungų įstatymas. Profesinės sąjungos kaip juridinio asmens ypatumai. Viešasis juridinis asmuo; Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos' - janelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profesin s s jungos esm ir funkcijos

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos

LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė

teisin baz
Teisinė bazė
 • Darbo kodeksas;
 • Civilinis kodeksas;
 • Profesinių sąjungų įstatymas.
profesin s s jungos kaip juridinio asmens ypatumai
Profesinės sąjungos kaip juridinio asmens ypatumai
 • Viešasis juridinis asmuo;
 • Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;
 • Socialinio partnerio statusas;
 • Konstitucinis profesinių sąjungų statusas.
profesini s jung teis s
Profesinių sąjungų teisės
 • Organizacinės;
 • Funkcinės;
 • Išimtinės;
 • Jurisdikcinės;
 • Paritetinės;
 • Teisė dalyvauti darbdaviui priimant sprendimus;
 • Patariamosios;
 • Kontrolės ir priežiūros
kolektyvini deryb teis i
Kolektyvinių derybų teisė (I)
 • TDO Konvencija Nr. 98 “Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo”
 • TDO Konvencija Nr.154 “Dėl kolektyvinių derybų skatinimo”
 • Nacionaliniai teisės aktai;
 • Kolektyvinių derybų eiga;
deryb etapai
Derybų etapai
 • Prisistatymas;
 • Kolektyvinės derybos;
 • Kolektyvinės sutarties projekto suderinimas;
 • Suderinto projekto pateikimas darbuotojų susirinkimui (konferencijai) tvirtinti;
 • Kolektyvinės sutarties pasirašymas.
prisistatymas
Prisistatymas
 • Pateikiamas raštu, su aiškiai suformuluotais reikalavimais;
 • Darbuotojų bei darbdavio atstovai susitaria dėl derybų pradžios bei tvarkos;
 • Nesusitarus dėl derybų pradžios, jos šaukiamos per 2 savaites nuo prisistatymo įteikimo.
kolektyvin s derybos
Kolektyvinės derybos
 • Šalys paritetiniais (šalių lygybės) pagrindais sudaro komisiją;
 • Komisijos darbas protokoluojamas;
 • Derybos vedamos sąžiningai ir nevilkinamos;
 • Šalys turi teisę gauti visą su derybomis susijusią informaciją;
kolektyvin s sutarties projekto tvirtinimas
Kolektyvinės sutarties projekto tvirtinimas
 • Jei darbuotojų susirinkimas (konferencija) kolektyvinės sutarties projektui pritaria, kolektyvinę sutartį pasirašo darbdavio ir darbuotojų atstovai;
darbuotoj susirinkimas konferencija
SUSIRINKIMAS

Kviečiami dalyvauti visi darbuotojai;

Teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė įmonės darbuotojų.

KONFERENCIJA

Kviečiami dalyvauti delegatai;

Teisėtas, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai delegatų.

Darbuotojų susirinkimas (konferencija)
darbuotoj susirinkimas konferencija11
Darbuotojų susirinkimas (konferencija)
 • Jei nesusirenka nurodytas skaičius dalyvių, per 5 dienas kviečiamas pakartotinis darbuotojų susirinkimas arba konferencija;
 • Sprendimai priimami slaptu arba atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
kolektyvini deryb pabaiga
Kolektyvinių derybų pabaiga

Kolektyvinės derybos laikomos baigtomis, kai:

- pasirašoma kolektyvinė sutartis;

- surašomas nesutarimų protokolas, kur nurodomos šalių siūlomos priemonės nesutarimams pašalinti ir derybų atnaujinimo terminas;

- viena iš šalių perduoda raštišką pranešimą, kad pasitraukia iš derybų.

kolektyvin sutartis
Kolektyvinė sutartis
 • Taikoma visiems tos įmonės darbuotojams;
 • Negali prieštarauti galiojantiems teisės aktams;
 • Negali nustatyti sąlygų, bloginančių darbuotojų padėtį palyginus su ta, kurią nustato teisės aktai;
akos kolektyvin sutartis
Šakos kolektyvinė sutartis
 • Pasirašo profesinių sąjungų centrinė organizacija ir darbdavių organizacija;
 • DK 50 str. 4 d. nustato, kas įtvirtinama šakos kolektyvinėje sutartyje;
 • Įsigalioja tik ją įregistravus per 20 dienų nuo pasirašymo kolektyvinių sutarčių registre, kurį tvarko SADM.
 • SADM Ministras šalių prašymu gali praplėsti jos taikymo sritį.
darbdavi organizacij problemos
Darbdavių organizacijų problemos
 • Darbdavių organizacijos vengia prisiimti funkcijas ir atsakomybę darbo santykiuose;
 • Valstybės sektoriuje apskritai nėra aišku, kuri institucija atlieka darbdavio funkciją, su kuo derėtis;
teis teikti pasi lymus darbdaviui bei valstyb s ir savivaldybi institucijoms ii
Teisė teikti pasiūlymus darbdaviui bei valstybės ir savivaldybių institucijoms(II)
 • Patariamosios teisės įgyvendinimas;
 • Tikslas – pasiekti darbdavio ir darbuotojų kompromisą, kuris užtikrintų darbdavio ekonominę sėkmę ir darbuotojų interesų kuo geresnį patenkinimą;
 • Konsultavimas;
 • Sutikimas atleisti profsąjungos atstovaujamojo organo narį;
 • Pasiūlymai valstybės institucijoms.
profesini s jung teis informavim ir konsultavim iii
Profesinių sąjungų teisė į informavimą ir konsultavimą (III)
 • Konsultavimas:
  • Direktyva 94/45/EEB;
  • Darbo kodeksas.
 • Informavimas:
  • Informacija pateikiama darbdavio;
  • Informacija pateikiama valstybės institucijų.
profesini s jung teis skelbti streik iv
Profesinių sąjungų teisė skelbti streiką (IV)
 • Teisinis reglamentavimas;
 • Pateikti pasiūlymai dėl Darbo kodekso pakeitimo;
 • Atitikimas tarptautiniams teisės aktams;
  • TDO Konvencijos;
  • Europos socialinė chartija.
kitos profesini s jung teis s v
Kitos profesinių sąjungų teisės (V)
 • Teisė reikalauti panaikinti darbdavio sprendimus;
 • Teisė skųsti teismui darbdavio sprendimus;
 • Teisė vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų ir kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę;