1 / 20

Dane INFORMACYJNE

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZAPLINKU ID grupy: 97/53_MF_G2 Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy: WYKORZYSTANIE EXCELA W NAUCZANIU MATEMATYKI Semestr/rok szkolny: SEMESTR I/2011/2012. WYKORZYSTANIE EXCELA W NAUCZANIU MATEMATYKI.

janelle
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZAPLINKU • ID grupy: • 97/53_MF_G2 • Kompetencja: • MATEMATYCZNO-FIZYCZNA • Temat projektowy: • WYKORZYSTANIE EXCELA W NAUCZANIU MATEMATYKI • Semestr/rok szkolny: • SEMESTR I/2011/2012

 2. WYKORZYSTANIE EXCELA W NAUCZANIU MATEMATYKI • Cele jakie postawiliśmy sobie w tym temacie: • Zapoznanie się z możliwościami programu kalkulacyjnego jakim jest Microsoft Excel 2007. W szczególności poznanie metod tworzenia makr i edycji ich w programie Microsoft Visual Basic • Stworzenie arkuszy kalkulacyjnych z obsługą makr stanowiących pomoc dydaktyczną dla nauczyciela przy omawianiu różnych treści podczas lekcji matematyki w szkole ponadgimnazjalnej.

 3. WYKORZYSTANIE EXCELA W NAUCZANIU MATEMATYKI • Cele jakie postawiliśmy sobie w tym temacie: • Prezentacja multimedialna prezentująca wyniki projektu jest jedynym elementem podlegającym ocenie projektu. Dlatego założyliśmy sobie stworzenie prezentacji multimedialnej w taki sposób, by zawierała w sobie w pełni funkcjonalne, z możliwością edycji, zrobione przez nas arkusze kalkulacyjne. Tylko one mogą odzwierciedlić nasz wkład włożony w realizację tematu projektowego.

 4. Aby prezentacja działała poprawnie ze względu na wstawione arkusze z programu Excel wymagany jest zainstalowany program Microsoft Excel 2007. Bez tego programu nie będzie możliwa edycja i zapis w poszczególnych arkuszach kalkulacyjnych. • Ponadto przy każdorazowej edycji arkusza należy włączyć zawarte w nim makra. • Warto jeszcze wspomnieć, że kończąc edycję arkuszy i wracając do prezentacji, widzimy na slajdzie ostatni efekt ich korzystania.

 5. SPIS TREŚCI • Sporządzanie wykresów funkcji. • Funkcja kwadratowa f(x)=ax2. • Funkcja wymierna f(x)=a/x. • Funkcja wykładnicza f(x)=ax. • Funkcja logarytmiczna f(x)=logax. • Suma wyrazów ciągu liczbowego. • Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. • Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. • Pierwiastki równania kwadratowego ax2+bx+c=0.

 6. Sporządzanie wykresów funkcji • Pierwszy zakres naszych działań skupił się na stworzeniu arkuszy, które będą rysowały wykresy funkcji omawianych w szkole ponadgimnazjalnej. • Założeniem było umieszczenie możliwości rysowania trzech wykresów funkcji jednocześnie na jednym układzie współrzędnych. • Arkusze mają z góry zdefiniowane argumenty dla których liczą wartości funkcji. My natomiast mamy możliwość doboru wartości współczynnika (parametru) a zgodnego z założeniami funkcji.

 7. Funkcja kwadratowa f(x)=ax2 Arkusz, który za chwilę będą mogli Państwo obejrzeć rysuje wykres funkcji kwadratowej postaci • Po podaniu wartości współczynnika a, rysujemy wykres klikając na przycisk „Narysuj wykres”. By ponownie wprowadzić wartośći liczby a należy wyczyścić arkusznaciskając odpowiedni przycisk. Dzięki temu możemy rysować wykresy funkcji dowolną ilość razy.

 8. Funkcja wymierna postaci f(x)=a/x Kolejny arkusz rysuje wykres funkcji wymiernej postaci Postępowanie z arkuszem jest analogiczne jak poprzednio.

 9. Funkcja wykładnicza f(x)=ax Następny arkusz rysuje wykres funkcji wykładniczej postaci Podając wartości podstawy a zgodne z założeniami funkcji cieszymy się ładnymi wykresami funkcji. Jednak przy złym wpisaniu wartości arkusz będzie usiłował nas poprawić .

 10. Funkcja logarytmiczna f(x)=logax Ostatni arkusz rysujący wykresy funkcji dotyczy funkcji logarytmicznej postaci Tu również musimy podać wartości podstawy zgodne z założeniami funkcji w przeciwnym razie arkusz będzienas poprawiał .

 11. Suma wyrazów Ciągu liczbowego • Dalsze nasze prace poszły w kierunku ciągów liczbowych, gdyż był to nasz ulubiony rozdział w II klasie. • Tutaj chcemy zaprezentować dwa arkusze na obliczanie sumy początkowych wyrazów w ciągu arytmetycznym i geometrycznym.

 12. Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego Przygotowany tutaj arkusz oblicza ową sumę korzystając ze wzoru:

 13. Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Ten arkusz oblicza ową sumę korzystając ze wzoru: Wprowadzając q=1 arkusz będzie nas informował, że jest to błąd. Życzymy miłego liczenia .

 14. Pierwiastki równania kwadratowego Ostatni arkusz, jaki udało nam się dopracować do końca, oblicza pierwiastki trójmianu kwadratowego postaci Wystarczy podać współczynniki trójmianu a program (jeśli go o to poprosimy ) sam wyliczy nam wartość wyróżnika, znajdzie pierwiastki jeśli istnieją lub napisze, że równanie nie ma rozwiązań.

 15. Bibliografia • Wykaz najważniejszych źródeł, z których korzystaliśmy realizując niniejszy temat projektowy: • Witryna internetowa http://office.microsoft.com/pl-pl/ • M.Langer, Po prostu Excel 2002/XP PL, wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 • M.Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007, wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

 16. Podsumowanie • Okazuje się, że Excel jest programem o bardzo szerokim zastosowaniu, jednak dopiero to, co można dzięki niemu przygotować, daje jeszcze większe możliwości zastosowania, nie tylko w informatyce ale także w nauczaniu matematyki. • Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym semestrze wybraliśmy ten temat projektowy. Żałujemy tylko, że nie mieliśmy więcej czasu na przygotowanie większej ilości arkuszy kalkulacyjnych. Praca nad nimi była bardzo czasochłonna, gdyż chcieliśmy jak najlepiej je dopracować wizualnie i merytorycznie.

 17. Prezentację dla Państwa przygotowali: • Oliwia Grudziecka • Martyna Jakubowska • Joanna Opałka • Agata Pawłowska • Magdalena Socha • Daniela Świadek • Monika Wałkiewicz • Małgorzata Wyciślak • Magdalena Żurawska • Denis Özer

 18. Dziękujemy za uwagę!

More Related