rzgw gda sk ko cierzyna 2008r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RZGW Gdańsk Kościerzyna, 2008r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
RZGW Gdańsk Kościerzyna, 2008r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
jane-mcgee

RZGW Gdańsk Kościerzyna, 2008r. - PowerPoint PPT Presentation

151 Views
Download Presentation
RZGW Gdańsk Kościerzyna, 2008r.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RZGW Gdańsk Kościerzyna, 2008r. Działania na obszarach wiejskich mające na celu poprawę stanu wód -- w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej

 2. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej • Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód morskich – przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych.

 3. Ramowa Dyrektywa Wodna Cele środowiskowe: • Dobry stan w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych. • Nie pogarszanie stanu części wód. • Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji (lista substancji priorytetowych znajduje się w Dyrektywie – córce 2455/2001)

 4. Ramowa Dyrektywa Wodna Cele środowiskowe c.d.: Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych: • Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, • Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, • Jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, • Obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, • Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (w Polsce nie wyznaczono takich obszarów), • Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

 5. Ocena stanu istniejącego • Ocena stanu części wód √ • Analiza presji i oddziaływań antropogenicznych: • identyfikacja oddziaływań √ • ocena wpływu oddziaływań na stan wód √ • Identyfikacja sztucznych i silne zmienionych części wód √

 6. Analiza presji i oddziaływań • punktowe źródła zanieczyszczeń • obszarowe źródła zanieczyszczeń • oddziaływania na ilościowy stan wód • zmiany morfologiczne • inne rodzaje działalności człowieka • ocena wpływu oddziaływań na stan wód

 7. Sztuczne i silnie zmienione części wód • Art. 4 RDW Cele środowiskowe • Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć część wód powierzchniowych jako sztuczną lub silnie zmienioną, gdy: • a) zmiany charakterystyk hydromorfologicznych tej części wód, konieczne dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, miałyby zdecydowanie niekorzystny wpływ na: • i) środowisko w szerszym znaczeniu; • (ii) żeglugę, włączając urządzenia portowe, lub rekreację; • (iii) działalność, do celów której woda jest magazynowana, taką jak zaopatrzenie w wodę do picia, wytwarzanie energii elektrycznej lub nawadnianie; • (iv) regulację wód, zapobieganie powodzi, odwadnianie ziemi; lub • (v) inną równie ważną działalność człowieka związaną ze zrównoważonym rozwojem;

 8. Sztuczne i silnie zmienione części wód • Art. 4 RDW Cele środowiskowe • Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć część wód powierzchniowych jako sztuczną lub silnie zmienioną, gdy: b) korzystne cele, którym służą charakterystyki sztucznej lub silnie zmienionej części wód, nie mogą, ze względu na możliwości techniczne czy nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego.

 9. Sztuczne i silnie zmienione części wód RZGW Gdańsk 456 jednolitych części wód: 39% naturalnych 3% sztucznych 58% silnie zmienionych

 10. ocena stanu istniejącego prognoza rozwoju ocena ryzyka + Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych Główny cel prognozy rozwoju: Przełożenie scenariuszy możliwych zmian oraz planowanych inwestycji na stan wód w przyszłości – 2015 r.

 11. Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej RZGW Gdańsk 84 scalone części wód: 35% niezagrożonych 65% zagrożonych

 12. Istotne problemy gospodarki wodnej Istotne problemy gospodarki wodnej to najważniejsze czynniki, które utrudniają osiągnięcie celów środowiskowych, wyznaczonych przez Ramową Dyrektywę Wodną, w skali dorzecza. Istotne problemy gospodarki wodnej są pośrednim etapem między rozpoznaniem a działaniami, ponieważ wtedy określone zostają priorytety, którymi powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności.

 13. Program działań Artykuł 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia opracowanie programu działań dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, przy uwzględnieniu wyników analiz wymaganych na mocy art. 5, dla osiągnięcia celów ustanowionych na mocy art. 4. Takie programy działań mogą nawiązywać do działań wynikających z prawodawstwa przyjętego na poziomie krajowym.

 14. Program działań Działania podstawowe – minimalne wymogi do spełnienia wynikające z prawodawstwa wspólnotowego i krajowego dot. ochrony wód i wymagań określonych bezpośrednio w art.11 RDW. Działania uzupełniające - opracowane i wdrożone w uzupełnieniu do działań podstawowych, w celu osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4. RDW

 15. Program działań Działania podstawowew pierwszym cyklu wdrażania RDW w Polsce to przede wszystkim: • działania wynikające z dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków komunalnych, • działania na mocy dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 76/160/EWG zastąpionej dyrektywą 2006/7/WE dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG, • działania na mocy dyrektywy odnoszącej się do jakości wody do spożycia 80/778/EWG, zmienionej dyrektywą 98/83/WE, • działania na mocy dyrektywy azotanowej 91/676/EWG, • działania dotyczące elementów hydromorfologicznych.

 16. Rozmieszczenie gleb na obszarze RZGW Gdańsk - podstawowe kategorie pod względem przepuszczalności

 17. Średni z wielolecia rozkład opadów na terenie RZGW Gdańsk

 18. Działalność rolnicza w powiecie kościerskim (wg opracowania K-PODR w Minikowie 2007r.)

 19. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Program rolnośrodowiskowy - pakiety sprzyjające ochronie wód: • Pakiet 1 – rolnictwo zrównoważone – racjonalne nawożenie oparte na bilansie składników pokarmowych, ograniczenie nawożenia azotem; • Pakiet 8 – ochrona gleb i wód – wsiewki poplonowe, międzyplon ozimy, międzyplon ścierniskowy • Pakiet 9 – strefy buforowe – pasy zieleni wzdłuż cieków i zbiorników wodnych o szer. 2lub 5m; utrzymanie miedz śródpólnych o szer. 2 lub 5m.

 20. Dziękuję za uwagę