lokal ler evre akc er kanser nde gen let lm rezeks yonlar onkoloj k olarak ne bekl yoruz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE GENİŞLETİLMİŞ REZEKSİYONLAR ONKOLOJİK OLARAK NE BEKLİYORUZ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE GENİŞLETİLMİŞ REZEKSİYONLAR ONKOLOJİK OLARAK NE BEKLİYORUZ? - PowerPoint PPT Presentation


  • 414 Views
  • Uploaded on

LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE GENİŞLETİLMİŞ REZEKSİYONLAR ONKOLOJİK OLARAK NE BEKLİYORUZ?. Dr.İsmail Savaş ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ÇIKAR ÇAKIŞMASI YOKTUR. AKCİĞER KANSERLERİ. Dünyada sık görülen ve en ölümcül kanserlerden biridir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE GENİŞLETİLMİŞ REZEKSİYONLAR ONKOLOJİK OLARAK NE BEKLİYORUZ?' - james-rush


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokal ler evre akc er kanser nde gen let lm rezeks yonlar onkoloj k olarak ne bekl yoruz

LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE GENİŞLETİLMİŞ REZEKSİYONLARONKOLOJİK OLARAK NE BEKLİYORUZ?

Dr.İsmail Savaş

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

akc er kanserler
AKCİĞER KANSERLERİ

Dünyada sık görülen ve en ölümcül kanserlerden biridir.

Hastaların yarısında tanı anında lokalize hastalık vardır.

Hastaların 1/3’ ünden azı cerrahi için adaydırlar.

Tam rezeksiyona rağmen;

5 yıllık sağkalım

T1N0 için %73 T1-3N2 için %24

akc er kanserler1
AKCİĞER KANSERLERİ

Mediastinallenfnodututulumuolmayanerkenevreakciğerkanserlerinde( Evre I ve II)tedavicerrahidir.

Lokalilerievremediastinallenfbezitutulumluhastalardaise (Evre IIIA ve IIIB) tedavikemoterapiveradyoterapidir.

Bazenakciğerkanserleribeklenmedikgörünümlerleortayaçıkabilirvefarklıyaklaşımlargerekebilir.

lokal leri hastal k
Lokal İleri Hastalık

Göğüs duvarına,diyafragmaya, mediastinal plevraya , karina 2 cm mesafe içindeki T3 tümörler

Mediasten, kalb, büyük damarlar, trakea, özofagus, vertebral korpus veya karinayı tutan T4 tümörler

lokal leri hastal k1
Lokal İleri Hastalık

Erken dönemde akciğer kanserleri için uygun tedavi cerrahi olmasına rağmen, Evre III hastalar doğrudan cerrahi tedavi için çok iyi aday değillerdir.

%50 den fazla lokal nüks olması radyoterapiyi, uzak metastazların görülmesi kemoterapiyi gündeme getirmiştir.

lokal leri hastal k2
Lokal İleri Hastalık

Uluslararası evreleme sistemi karşı taraf lenf bezinin tutulduğu N3 ile T4 tümörlü farklı hastaları evre IIIB hastalık içinde değerlendirir,

Bu grupta prognozu daha kötü olan T4N3 ve daha iyi olan T4N0 birliktedir.

t durumu
T durumu

T faktörü farklı tipteki klinik durumları gösterir.

Bunlar ana karina, atriumun bir parçası, trakeanın bir-iki segmentinin tutulması, corpus vertebra, vena kava süperior infiltrasyonu, pulmoner arterin belli bir parçasının tutulumunu kapsar.

lokal leri hastal k3
Lokal İleri Hastalık

Bu evreleme grupları dışında bazı farklı prognostik faktörler de tanımlanmıştır.

Ayrıca bireysel tedavi planı yapılmalıdır.

Pulmoner fonksiyonları bozuk olan ve ciddi pulmoner hastalığı olanlarda, kardiyovasküler hastalıklarda, diğer organ yetmezliklerinde hastalar bu özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

evre iiib de prognostik fakt rler
Evre IIIB de prognostik faktörler

TNM (T4N0 veya N3)

Performans durumu

Tedavi öncesi kilo kaybı

Tedavi öncesi serum LDH’sı

Cinsiyet

Histopatoloji

Tümör büyüklüğü ve hacmi

Tedavi öncesi FEV1

Tedavi öncesi serum Hb’i

multimodal tedavi yakla mlar
Multimodal tedavi yaklaşımları

Bazı multimodal tedavi yaklaşım çalışmaları T4N0 hastalarında indüksiyon kemoterapi ve radyoterapi protokolerini değerlendirmiştir.

Bunlardan en büyükleri Southwest Oncology Group (SWOG) 8805 , West German Cancer Center, İtalyan ve İspanyol çalışmasıdır.

Bu çalışmalarda kemoterapi ve kemoradyoterapi sonrası belirgin cerrahi protokolleri değerlendirilmiştir.

swog 8805
SWOG 8805

SWOG 8805 çalışmasında T4N0 ve N1 olan 19 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve alt grup analizinde 28 aylık mükemmel bir sağkalım elde edilmiştir.

west german cancer center al mas
West German Cancer Center Çalışması

İndüksiyon kemoterapi ve kemoradyoterapi sonrası cerrahiyle tedavi edilen 10 hasta değerlendirilmiştir.

Ortalama sağkalım 26.5 ay ve 5 yıllık sağkalım %37.5 bulunmuştur.

talyan al mas
İtalyan çalışması

T4 hastalıklı 43 hastaya iki kez cisplatin temelli kemoterapi verilmiş ,ancak N0 hastalarla beraber N1 ve N2 hastalar da çalışmaya dahil edilmişlerdir.

4 yıllık sağkalım T4 hastalar için %19.5 olarak bulunmuştur.

tan sal yakla mlar
Tanısal yaklaşımlar

T4N0 lı hastalar biyolojik olarak daha lokal invazyonu olan grup olup, sistemik metastaz potansiyeli daha düşüktür.

Bu durum genişletilmiş cerrahi yaklaşımlarda alınan iyi sonuçların bir göstergesi olabilir.

Cerrahi düşünülen evre IIIB li genişletilmiş rezeksiyon düşünülen hastalarda kontrastlı bilgisayarlı toraks tomografisi, pozitron emisyon tomografisi ile inceleme gerekir.

tan sal yakla mlar1
Tanısal yaklaşımlar

Mediastinal lenf bezlerinin durumunu aydınlatmak için , endobronşiyal ultrasonografik iğne biyopsileri, mediastinoskopi gözönünde bulundurulmalıdır.

Servikal, parasternal veya genişletilmiş mediastinoskopi mediastinal lenf bezi tutulumlarını ekarte etmek için yapılabilir.

N2 ve N3 önemli kötü prognostik faktörlerdir.

lokal ileri hastal kta ind ksiyon rt 1 ku ak al malar
Lokal ileri hastalıkta indüksiyon RT1. kuşak çalışmalar

1950-1970 yılları arasında yapılmış.

Operatif mortalite 40 Gy den sonraki dozlarda artmıştır.

Cerrahi öncesi 44 Gy verilen çalışma düşkırıklığı yaratmıştır.

RT cerrahi öncesi tek tedavi modalitesi olarak önerilmemektedir.

lokal ileri hastal kta ind ksiyon kt 1 ku ak al malar
Lokal ileri hastalıkta indüksiyon KT 1. kuşak çalışmalar

1980’lerde bir seri cisplatin temelli KT ile çalışmalar yapılmıştır.

Çok çeşitli sonuçlar alınmış, bazı iyi sonuçlar ikinci basamak çalışmaları gündeme getirmiştir.

lokal ileri hastal kta ind ksiyon kt 2 ku ak al malar
Lokal ileri hastalıkta indüksiyon KT2. kuşak çalışmalar

Bu grup çalışmalarda hastalar daha iyi standardize edilmiştir.

%51-68 rezeksiyon oranları sağlanmış, postoperatif mortalite %0-18 arasında seyretmiştir.

Postoperatif RT fayda sağlalamıştır.

Küçük tümörlü ve hastalarda N1’den N0’a evre gerilemesi gözlenmiştir.

Bir grup hasta cerrahiden fayda görmüştür.

evre iiib de krt al malar
Evre IIIB’ de KRT çalışmaları

LCSG 852 ve Rush-Presbyterian çalışmaları minimal T4 ve seçilmiş T4’lerde cerrahi öncesi indüksiyon tedavileri değerlendirilmiştir.

Yazarlar T4N0 grubunun diğer IIIB hastalarından daha iyi sağkalıma sahip olduğunu saptadılar.

SWOG 8805 deki hastalarda bu alt grup analizine tabii tutulmuştur.

evre iiib de alt grup krt al malar swog 8805
Evre IIIB de Alt grup KRT çalışmaları/SWOG 8805

T4N0-1 alt grubunun T1N2 ile aynı sonuç gösterdiği ve 2 yıllık sağkalımın %64 olduğu görüldü.

6 yıllık sağkalım yeniden gözden geçirilince

IIIA(N2) %20

T4N0-1 %49

N2 veya N3 %18 olarak bulundu.

swog 9019
SWOG 9019

Cerrahi uygulanmadan indüksiyon KRT

RT ve iki ilave CE kürü ile devam edilmiştir.

Genel sağkalım SWOG 8805 deki evre IIIB ile aynı bulunmuştur.

Bu çalışma aynı evredeki hastalarda KRT nin cerrahi ile veya ilave RT ve KT ile aynı olduğunu göstermiştir.

Ancak SWOG 9019 da T4N0-1 de 2 yıllık sağkalım %33, SWOG 8805 de ise %64 bulunmuştur.

evre iiib de alt grup krt al malar swog al malar
Evre IIIB de Alt grup KRT çalışmalarıSWOG çalışmaları

Bu çalışmalar göstermiştir ki, cerrahi sadece Evre IIIB hastalarının seçilmiş T4N0-1 altgrubunda faydalı bulunmuştur.

Bununla beraber T4N0 tümörlere genişletilmiş rezeksiyon morbidite ve mortalite oranlarını basit lobektomiyle karşılaştırınca artırmaktadır.

spanya al mas
İspanya Çalışması

Bu sonuçları takiben yapılan İspanya çalışmasında Evre IIIA (N2) hastalar ve IIIB (T4N0-1) hastalara indüksiyon cisplatin temelli tedavileri takiben cerrahi uygulanmıştır.

Evre IIIB’li 67 hastada, tam rezeksiyon 29 hastada (%43) sağlanmıştır.

T4N0 ve N1 tümörlerde genel ortalama sağkalım 16.8 ay bulunmuştur.

Tam rezeke edilen T4N0 ve N1 hastalarda 5 yıllık sağkalım etkileyici bir şekilde %53.2 olarak saptanmıştır.

Garrido P : J Clin Oncol 2007,4736.

grunenwald al mas
Grunenwald çalışması

Evre IIIB’li 40 hasta (30 hasta T4,18 hasta N3)

5 tanesi T4N0 ve biri T4N1

İki kez KT ve 42 Gy RT

%60 rezeksiyon

Ortalama sağkalım 15 ay, 5 yıl sağkalım %19

N0/1 5 yıl sağkalım %42, N2/3 %12

J Thorac Cardiovasc Surg 2001

pitz ve ark
Pitz ve ark

Evre IIIB hastalara neoadjuvan Gem+Cisplatin

RT uygulanmıyor,

Cevap veren hastalara cerrahi tedavi yapılıyor,

Rezeksiyon oranı %44

Cevap oranı %66

Ortalama sağkalım 15.1 ay

3 yıl sağkalım %15

T4N0 ve N2/3 arasında fark yok

Ann Thorac Surg 2002

slide28
SONUÇ

Bu çalışmalarla T4N0/N1 alt grubu trimodal tedaviden oldukça fayda görmektedir.

T4N0-1 grubuna farklı yaklaşım gerekir.

Bu hastalara trimodal yaklaşım mutlaka düşünülmelidir.

g s duvari nvazyonu
GÖĞÜS DUVARI İNVAZYONU

(T3N0 veya N1, M0)

Göğüs duvarını direkt olarak tutan büyük hacimli tümörlerde tamamen rezeksiyon yapılabilirse uzun süreli sağkalım elde edilebilir.

Radikal cerrahi ile 5 yıl %50 sağkalım sağlanabilir.

İki küçük seride (97 ve 104 hasta)

5 yıllık sağkalım T3N0M0 %44,2 ve %67,3

T3N1M0 %40, T3N2M0 %6.2 ve %17,9

g s duvari nvazyonu1
GÖĞÜS DUVARI İNVAZYONU

Rezeksiyon sınırı belli olmayan hastalarda adjuvan tedavi ve radyoterapi önerilir.

İnkomplet rezeksiyon ve mediastinal lenfadenopatide sağkalım hızları düşüktür,

Tedavi genelde cerrahi ve cerrahiyi takiben radyoterapi

Cerrahiye alternatif tedavi radyoterapi olabilir.

RT ve KT kombinasyonu ve/veya cerrahi klinik araştırma düzeyindedir.

superior sul k us t m r lerinde tedavi yakla m t3 n0 veya n1
Superior Sulkus TümörlerindeTedavi yaklaşımı (T3, N0 veya N1)

Bu lokalizasyonda tümör pariyetal plevrayı, göğüs duvarını, brakiyal pleksusu, subklavian damarları, ganglion stellareyi ve vertebra korpusunu invaze edebilir.

Küçük hücre dışı süperior sulkus tümörleri

(Pancoast tümörleri ) %5 den daha az görülür.

Mediastinal nodal metastazlar (N2 hastalık ), vertebra veya subklaviyan damar tutulumu

(T4 hastalık ) kötü prognostik faktörlerdir.

superior sul k us t m r lerinde tedavi yakla m t3 n0 veya n11
Superior Sulkus TümörlerindeTedavi yaklaşımı (T3, N0 veya N1)

T3N0 hastalar küratif tedaviden fayda görürler.

Radyoterapi tedavinin bir parçasıdır.

Prognoz: T evresine, total radyasyon dozuna ve diğer prognostik faktörlere bağlı olarak 5 yıllık sağkalım %0-40 arasındadır.

Indüksiyon radyoterapi ve enblok rezeksiyon küratif olarak gösterilmektedir.