1 / 27

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM. Część ustna egzaminu maturalnego. Część pisemna egzaminu maturalnego. Część pisemna egzaminu maturalnego. Miejsce przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:

jamar
Download Presentation

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EGZAMIN MATURALNYSESJA 2013

 2. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Część ustna egzaminu maturalnego

 3. Część pisemna egzaminu maturalnego

 4. Część pisemna egzaminu maturalnego

 5. Miejsce przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: woj. świętokrzyskie – V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach woj. łódzkie – siedziba OKE w Łodzi

 6. Zgłoszenia do egzaminu w terminie dodatkowym zgodnie z § 102 rozporządzenia MEN z dnia 30. 04. 2007 r. z późn. zm. Zgłoszenia do egzaminu w terminie poprawkowym zgodnie z § 103 rozporządzenia MEN z dnia 30. 04. 2007 r. z późn. zm.

 7. Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 28 czerwca 2013 r.

 8. Egzamin w terminie poprawkowym Dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu jednego przedmiotuw części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18 Procedur – do pobrania w sekretariacie szkoły)

 9. Termin poprawkowy Część pisemna – 27 sierpnia 2013 r. (wtorek) godz. 9.00 Część ustna – 26-30 sierpnia 2013 r. Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 13 września 2013 r.

 10. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2013 r. 1. Każdy zdający powinienmieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

 11. 2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

 12. 2. Każdy zdający możeponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

 13. 3. Każdy zdający możeponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych: * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 14. Korzystanie z materiałów i przyborów innych niż wymienione w Komunikacie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

 15. Przebieg części pisemnej egzaminu O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, otrzymują naklejki kodowe, sprawdzają ich poprawność, zajmują miejsca na sali, wysłuchują instrukcji udzielanych przez ZN - czynności organizacyjne. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu arkuszy zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

 16. Kodowanie arkuszy

 17. Sposób kodowania arkusza egzaminacyjnego Miejsce na nalepkę z kodem OKE w Łodzi nie używa kodu na egzaminie maturalnym Miejsce na PESEL

 18. Sposób kodowania karty odpowiedzi! jawny numerem PESEL wpisuje zdający kod rodzaju arkusza, wersja NIE ZAKLEJAĆ! naklejka z numerem PESEL zdającego

 19. Egzamin pisemny - obowiązki zdającego • Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza. • Sprawdzić kompletność arkusza. • Sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). • Zakodować arkusz i kartę odpowiedzi. • Oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję. • Przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych.

 20. Panel Ucznia 25

 21. PANEL UCZNIA

 22. Zdający otrzymuje informację o swoich wynikach egzaminacyjnych 27

More Related