arbocatalogus explosieveiligheid stand van zaken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
jamal-stevens

Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken - PowerPoint PPT Presentation

179 Views
Download Presentation
Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken Erik Koppenaal 9 oktober 2014

 2. Onderwerpen • Aanleiding • Organisatie • Planning • Huidige status • Afstemming andere trajecten/initiatieven • Aandachtspunten • Discussie

 3. Aanleidingen arbocatalogus explosieveiligheid • Prioritair risico BC Arbocatalogus • Explosie rwzi Raalte (oktober 2012) • Verzekeraars • Extra aandacht inspectie SZW

 4. Organisatie (sub) werkgroepen Bart de Zwart (A&O Fonds) André Verbeek (hhdelfland) Ruud Buren (hhnk) André Voorbij (zuiderzeeland)) Bas Bongers (wsr) Erik Koppenaal (wsvv)) Joost Scheepers (RHDHV) Melvin de Mello (RHDHV) Werkgroep Explosieveiligheid BegeleidingscommisieArbocatalogus Erik Koppenaal (wsvv) Johan van Middelaar (RHDHV) Melvin de Mello (RHDHV) Subwerkgroep Techniek Subwerkgroep Organisatie Trekker: Rinze Postma (WetterskipFryslân ) Trekker: Peter Kant (Waterschap Rivierenland)

 5. De (sub)werkgroepen • In totaal ongeveer 20 personen • 14 waterschappen vertegenwoordigd • Functies vertegenwoordigd op gebied van: • Veiligheidskunde • Arbo/milieu • Leidinggevende • Besturing/Electro • Projecten/ontwerp • Procesautomatisering • Onderhoud • Beheer • Technologie

 6. Planning

 7. Huidige status • Eerste concept (ca. 60%) gereed • Aantal onderwerpen nog uitwerken in de subwerkgroepen • Verdere afstemming tussen subwerkgroepen Organisatie en Techniek

 8. Hoofdstukindeling • Definitie, wetgeving en aanpak • Oplossingenboek • Literatuurlijst • Bijlagen

 9. Definitie, wetgeving en aanpak 1.1 Definitie en toepassingsgebied 1.2 Wet- en regelgeving 1.3 Taken en functies 1.4 Integrale aanpak explosieveiligheid

 10. Oplossingenboek 2.1 Preventieve maatregelen 2.1.1 Risico - Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) 2.1.2 ATEX-zonering 2.1.3 Explosieveiligheidsdocument (EVD) 2.1.4 ATEX deskundige 2.1.5 Voorlichting, opleiding en instructie 2.1.6 Integriteit van nieuwe en bestaande installaties 2.1.7 Inkoop 2.1.8 Werkvergunning 2.1.9 Management of Change 2.1.10 Inspectie en onderhoud 2.2 Repressieve maatregelen 2.2.1 Detectie en alarmering 2.2.2 Draagbare gasdetectoren 2.2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 2.2.4 Blusmiddelen 2.2.5 Bedrijfshulpverlening 2.2.6 Externe hulpverlening

 11. bijlagen • Stappenplan bepalen zone-indeling gasexplosiegevaar • Stappenplan bepalen afmeting en klasse gevarenzone gasexplosiegevaar • Stappenplan bepalen zone-indeling stofexplosiegevaar • Stappenplan bepalen van de klasse van de zone as gevolg van opgewerveld stof (stofwolk) • Stappenplan bepalen van de klasse van zone als gevolg van een stofafzetting • Stappenplan bepalen van de zoneafmeting voor stofexplosiegevaar • Bepalen afmetingen van een gevarenzone • Voorbeeld werkinstructie alarmering gasdetectie rwzi

 12. Par. 1.4:Extra verplichtingen vergeleken met Arbowet • Enkele bijzonderheden: • Management of Change (MOC) procedure en betrokkenheid Atex-deskundige • Specificeren hoog risico werkzaamheden m.b.t. werkvergunning • Kwalificatiecriteria ATEX-deskundige • Opleidings- en kwalificatie eisen onderhoudsmedewerkers • Explosieveiligheid opnemen in auditprogramma • Extra eisen aanwezigheid van instructies en vakbekwaamheid • Toepassing HAZOP • Procedure vastleggen onderhoud (voorafgaand aan ingebruikname!) • Verplicht dragen persoonlijke gasdetectie binnen zonering • Jaarlijks oefenen ATEX scenario (noodplan, BHV) + vastleggen in EVD • Periodieke oefening met Veiligheidsregio en/of brandweer + vastleggen in EVD) • Geen voorgeschreven layout EVD > Wordt wel aanbevolen!

 13. AFSTEMMING ANDERE TRAJECTEN/INITIATIEVEN • VvZB: opzet gemeenschappelijke opleiding ter verbetering gasveiligheid: opleidingsprogramma in november gereed en wordt doorgezet naar alle waterschappen. • Beheerders zuiveringen: totstandkoming regionale gasteams > worden regionale adviesteams biogasveiligheid (VvZB) > vanuit project Waterkracht • Project Waterkracht (5) Oostelijke waterschappen (shared service zuiveren) • SCIOS (Stichting certificering inspectie en onderhoud stookinstallaties) i.v.m. keuring van biogasleidingen. • NEN, Cie Gasleidingen in industriële installaties en grotere niet-industriële organisaties: ontwikkeling richtlijnen voor lage druk biogasleidingen (< 0,5 bar) > relatie met NEN-EN 15001-1, NEN-EN 15001-2. Duidelijkheid inbedrijfstelling, beheer en onderhoud. • Ministerie van SZW: project “Interne veiligheidsanalyse biogasinstallaties”. • Kiwa: ontwikkeling soort ‘keurmerk biogasinstallaties’: input waterschappen zal gevraagd worden.

 14. aandachtspunten • Voldoende voortgang houden • Betrokkenheid en draagvlak achterban • Extra ondersteuning waterschappers nodig bij aantal onderwerpen (korte termijn)! • Terugkoppeling definitieve concept-versie naar de waterschappen: nog bepalen hoe dat te doen. • Toetsing (extern) door vakdeskundige

 15. Discussie....