z vislosti od psychoakt vnych l tok a mana ment ich lie by n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby. MUDr. Martin Somora Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica. Situácia. Užívanie drog je z historického hľadiska naďalej na vysokej úrovni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby' - jam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z vislosti od psychoakt vnych l tok a mana ment ich lie by

Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby

MUDr. Martin Somora

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

situ cia
Situácia
 • Užívanie drog je z historického hľadiska naďalej na vysokej úrovni
 • Kladné zmeny – úroveň poskytovania liečby, pokles miery injekčného užívania, pokles nových užívateľov heroínu, pokles spotreby kokaínu
 • Nové problémy – nové syntetické drogy a nekontrolované látky, internet ako mechanizmus rýchleho šírenia nových trendov a anonymného trhu
situ cia v eur pe
Situácia v Európe
 • 85 mil. dospelých Európanov niekedy užilo nezákonnú drogu ( ¼ dospelej populácie )
 • 77 mil. – kanabis
 • 14,5 mil. – kokaín
 • 12,7 mil. – amfetamín
 • 11,4 mil. - extáza
kanabis
Kanabis
 • Vyskytuje saniekoľko drogových variant, všetkysú však produkované z konopy a odlišujúsanajmäobsahomúčinnej látky a spôsobomužívania. Najznámejšímisú marihuana a hašiš.
 • Privysokých dávkachsamôžerozvinúť toxická psychóza s paranoidnýmibludmi a výrazným pohybovým nepokojom. Výnimkou niesú ani stavy úzkosti a paniky.
 • Chronické užívanie drogymôževiesť k postupnejdegradácii osobnosti, ktorásaprejavujenajmä povahovými zmenami, stratouzáujmov, stratouzáujmu o okolie - amotivačnýsyndróm. K tomu samôžepridružiť aj celkový telesnýúpadok, sprevádzanýnajmäochoreniamidýchacieho systému. Typická drogová závislosť je u kanabinoidovzriedkavá.
 • Abstinenčnépríznaky– málo dôkazov o abstinenčnomsy.
 • prípadnesúv porovnaní s inými drogami mierne, prejavujúsahlavnetúžbou po droge, nespavosťou, bolesťami hlavy, nervozitou, potením.
kanabis1
Kanabis
 • Viac ako 3 mil. každodenných užívateľov kanabisu v Európe
 • Slovenskí stredoškoláci ( skúsenosť s marihuanou ):
 • 1995 – 9%
 • 2007 – 32%
 • 2011 – 27%
stimulanty
Stimulanty
 • Kokaín, amfetamíny, extáza + niektoré menej známe látky napr. mefedrón
 • Často v kombinácii s alkoholom
 • Kokaín – južná a západná Európa
 • Amfetamíny – stredné a severné krajiny
 • Extáza – juh a východ
koka n
Kokaín
 • Od 70 rokovcelosvetovonarastáužívaniekokaínu
 • chemicky príbuznýcrack - veľmirýchlovyvoláva vznik závislosti a má silné toxické účinky
 • 2012 užilo kokaín 2,5 mil. mladých ľudí v Európe
 • Prichronickom užívaní kokaínu- celkový telesnýúpadok, značná strata hmotnosti, pretrvávajúci nepokoj, tras, precitlivenosť na zvukové podnety, nespavosť, strata chuti k jedlu, vznik paranoidnýchalebo manických toxických psychóz.
koka n1
Kokaín
 • Farmakologická liečba:
 • Dopaminergné látky: amantadín, bromokriptín
 • Antagonistydopamínových receptorov:
 • Antikokaínové protilátky a kokaínová vakcína
amfetam ny
Amfetamíny
 • Na našomčiernom trhu a v Českejrepublike je najznámejšímetamfetamín (Pervitín, perník) v Európe je častejšíamfetamín
 • r. 2012 užilo amfetamíny 1,7 mil. mladých dospelých
 • Česká a Slovenská republika: metamfetamínakonajčastejšiaprimárna droga
amfetam ny1
Amfetamíny
 • Chronické užívanievediek drogovej závislosti, pričom v popredí je závislosť psychická, ku ktorejsapomernerýchlopridružujúosobnostnézmeny a často aj iné psychické poruchy. Časté súnajmäparanoidné, alebo paranoidne - halucinatórne psychózy, často so zvukovými halucináciami a bludmiprenasledovania. Častejší je aj výskyt depresívnychporúchso samovražednými sklonmi.
ext za
Extáza
 • MDMA
 • 2012 – 1,8 mil. mladých dospelých
 • Scéna tanečnej hudby
 • Väčšinou klesajúce trendy užívania
 • Viaceré dôkazy o neurotoxicite
 • Zvyšuje sa užívanie syntetického katinónu - Mefedrónu
hero n a in opioidy
Heroín a iné opioidy
 • Počet nových užívateľov heroínu klesá
 • Pokles injekčného užívania heroínu
 • Naďalej však vysoký podiel na morbidite a mortalite vyplývajúcej z užívania drog
 • Priemerná prevalencia problémového užívania medzi mladými dospelými v Európe 0,41% = 1,4 mil. užívateľov
opioidy a opi ty
Opioidy a opiáty
 • Opioidy – látky, ktoré sú schopné naviazať sa na opioidný receptor
 • - endogénne opioidnépeptidy
 • - ópiové alkaloidy
 • - polosyntetickéopioidy
 • - syntetické opioidy
 • Opiáty – alkaloidy prírodného ópia a ich polosyntetické deriváty
inky opioidov na centr lny nerov syst m
Účinky opioidov na centrálny nerový systém:
 • eufória
 • tlmenie bolesti
 • ospalosť
 • nauzea
 • zvracanie
 • respiratórny útlm
 • útlm kašlacieho reflexu
inky opioidov na perif rny nervov syst m
Účinky opioidov na periférny nervový systém:
 • suchosť slizníc
 • obstipácia
 • mióza
 • zhoršená pasáž moču
 • opiátmi indukovaný histamínový efekt: svrbenie, potenie, sčervenanie
ak tna intoxik cia
Akútna intoxikácia
 • Rýchly nástup intenzívnej eufórie
 • Pocit subjektívnej blaženosti
 • Príjemná letargia, spokojnosť, spavosť
 • Svrbenie tváre
 • Apatia
 • Znížená schopnosť sústredenia
 • Spomalenie frekvencie dýchania, pokles TT, potenie, mióza, poruchy videnia
z vislos na opioidoch
Závislosť na opioidoch
 • Všeobecné kritéria závislosti podľa MKCH
 • +
 • Hyporexia a pokles telesnej hmotnosti
 • Preferovanie sladkých jedál
 • Pokles sexuálnej apetencie
 • Protrahovanámióza
 • Bledá tvár
 • Somatické komplikácie najmä v dôsledku i.v. aplikácie
abstinen n pr znaky
Abstinenčné príznaky
 • 5 až 8 hodín po poslednom užití drogy
 • Slzenie, vodnatý výtok z nosa
 • Výrazné potenie
 • Pocity chladu, zívanie, rozšírenie zreníc
 • Myalgie, artralgie
 • Psychomotorický nepokoj, intenzívny craving, poruchy spánku, dysfória
 • Vrcholia po dvoch dňoch a do 14 dní vymiznú
z kladn typy intervenci
Základné typy intervencií
 • KBT
 • Zmena kognitívnych procesov, kt. vedú k maladaptívnym spôsobom správania
 • Intervencia v behav. reťazi udalostí, ktoré vedie k užitiu drogy
 • Pomoc pri zvládaní cravingu
 • Rozvoj soc. zručností
z kladn typy intervenci1
Základné typy intervencií
 • Prevencia relapsu
 • Tréning sebaovládania na vyhnutie sa relapsu
 • Indentifikácia spúšťačov
 • Stratégie vysporiadania sa so stresovými faktormi
z kladn typy intervenci2
Základné typy intervencií
 • Kontingenčný manažment
 • Vopred určené pozitívne a negatívne dôsledky na odmenenie abstinencie alebo potrestanie prejavov správania súvisiaceho s drogami
z kladn typy intervenci3
Základné typy intervencií
 • Terapia zvyšujúca motiváciu
 • Empatický prístup, skúmanie pacientových cieľov, pomoc pri motivácii pacienta, aktívne načúvanie
substitu n lie ba
Substitučná liečba
 • Štandardný liečebný postup, ktorý patrí do harmreduction prístupov
 • Časove neobmedzená udržiavacia terapia, ktorá odkladá splnenie konečného cieľ – trvalej abstinencie – na dobu kedy je pacient subjektívne aj objektívne abstinenčne orientovanú liečbu podstúpiť
 • Metóda prvej voľby pre pacientov, ktorý nie sú schopní prijať terapeutické metódy, ktorých cieľom je abstinencia
 • Nástrojom je podávanie subst. látky iným ako i.v. spôsobom.
ciele substitu nej lie by
Ciele substitučnej liečby
 • Udržanie alebo zlepšenie psychického a somatického stavu
 • Zastavenie injekčnej aplikácie
 • Redukcia užívania nezákonných psychoakt. látok
 • Redukcia rizikového správania súvisiaceho s užívaním nezákonných psychoakt. látok
 • Redukcia kriminality
 • Zlepšenie rodinných a sociálnych vzťahov
 • Príprava k detoxifikácii, prípadne trvalej abstinencii
l tky pou van pri substit cii
Látky používané pri substitúcii
 • látka obsahujúca opioid s dlhodobým účinkom (agonistaopiátových receptorov) v množstve, ktoré efektívne potlačuje odvykacie príznaky užívateľa a umožňuje všestranne zlepšiť kvalitu jeho života
 • Metadon
 • Buprenorfín ( + naloxon )
 • LAAM ( levo-α-acetylmethadol )
 • Heroín
 • Ethylmorfín, kodeín, tramadol ...
metadon
Metadon
 • 1939 objav pethidinu (Hoechst)
 • „nenávyková analgetická látka“
 • Hitlerove úsilie o vynález náhrady ópia
 • využitie počas II. svetovej vojny
 • 1941
 • Látka Hoechst 10820 = polamidon = metadon
 • Dolophine
 • „dolor“ „fin“
 • 1963 USA: zavedenie metadonovej udržiavacej liečby ( Nyswanderová, Dole )
 • „ závislosť na opiátoch ako metabolická porucha porovnateľná s poruchou metabolizmu napr. pri diabete“
fyziol gia a farmakol gia metadonu
Fyziológia a farmakológia metadonu
 • Hydrochlorid metadonu je biely kryštalický prášok, rozpustný vo vode a v alkohole.
 • Chemicky: 6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hepaton-hydrochlorid
 • Metadon podobne ako iné opiáty v nervovom systéme pôsobí prostredníctvom opioidných receptorov.
metabolizmus metadonu
Metabolizmus metadonu
 • Metadon je dobre rozpustný v telesných tukoch, dobre sa vstrebáva z GIT-u.
 • Metabolizuje sa predovšetkým v pečeni. Koncentrácia metadonu v pľúcach, obličkách, pečeni a slezine je podstatne vyššia ako v krvi. Vzhľadom na to dochádza k pomalému transferu medzi týmito orgánmi a krvou.
 • Metabolity sa vylučujú močom a stolicou spolu s časťou nemetabolizovaného metadonu.
 • Koncentrácia v placentárnej krvi počas tehotenstva dosahuje približne polovicu koncentrácie v krvi matky.
biologick pol as metadonu
Biologický polčas metadonu
 • Biologický polčas metadonu závisí od toho či ide o prvú dávku alebo opakovane podávanú dávku v rámci substitučnej liečby. Pri izolovanej orálnej dávke je polčas približne 12 – 18 hodín ( stredná hodnota 15 hodín ).
 • Behom prvých troch dní sa saturujú vyššie uvedené parenchymatózne orgány a každá ďalšia dávka vstupuje už do vyššej plazmatickej hladiny a teda dosahuje vyššieho vrcholu.
 • Pri pravidelnom dávkovaní plazmatická koncentrácia kolíše len málo a dávkovanie jedenkrát denne je dostatočné.
detoxifik cia z metadonu
Detoxifikácia z metadonu
 • Po dohode s terapeutom
 • Vylúčenie z programu
 • Nástup do výkonu trestu
 • Zmena bydliska
 • Zmena zamestnania
 • Zmena preferovaných drog
 • Nástup na ochrannú protitoxikomanickú liečbu
 • Krátkodobá – mesiac alebo menej
 • Dlhodobá – jeden až šesť mesiacov
 • Pri neočakávanom a náhlom ukončení substitúcie a prísunu opioidov nie je u zdravého človeka signifikantné riziko poškodenia zdravia
pred vkovanie metadonom
Predávkovanie metadonom
 • Minimálna letálna dávka – 50mg
 • Príznaky: respiračný útlm, spavosť, stupor, kóma, mióza, svalová hypotónia, studená a vlhká pokožka, bradykardia, hypotenzia, apnoe, cirkulačný kolaps
 • Liečba: zabezpečenie dýchacích ciest, umelá ventilácia, antagonista opiátov: naloxone – 0,5 – 10 mg úhrnnej dávky každých 15 minút i.v.
 • Naloxone sa nesmie použiť ak chýbajú klinicky významné príznaky respiračného alebo kardiovaskulárneho útlmu
interakcie s liekmi
Interakcie s liekmi
 • alkohol
 • barbituráty
 • benzodiazepiny
 • buprenorfin
 • carbamazepin
 • chloralhydrát
 • chlormethiazol
 • cimetidin
 • cisaprid, domperidon, metoclopramid
interakcie s liekmi1
Interakcie s liekmi
 • kodein
 • desipramin
 • disulfiram (Antabus)
 • inhibítory MAO, antidepresíva vrátane moclobemidu a selegilinu
 • fenobarbiton
 • fenytoin
 • zopiklon
 • tricyklické antidepresíva
metodick pokyn na zabezpe enie mup
Metodický pokyn na zabezpečenie MUP
 • Vestník MZ SR 2004
 • Kritériá na zaradenie
 • Dg. závislosti od opiátov
 • 18 rokov
 • Písomný súhlas pacienta
 • Kritériá na nezaradenie
 • Nedost. Spolupráca
 • Zdravotné dôvody
 • Iné kritériá
 • Nastavovanie na metadon
 • Stabilizácie na metadone, dĺžka liečby
 • Kontrola stavu pacienta
 • Vydávanie dávok metadonu na domov
 • Ukončenie MUP detoxifikácia
 • Špeciálne skupiny pacientov
metodick pokyn na zabezpe enie mup1
Metodický pokyn na zabezpečenie MUP
 • Materiálno technické a personálne vybavenie
 • Prepojenie na iné programy a služby
 • Vedenie záznamov
 • Finančné zabezpečenie
charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by
Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby
 • CPLDZ BB je zariadením, ktoré bolo spektrom ponúkanej zdravotnej starostlivosti orientované takmer výlučne na liečbu smerovanú k abstinencii. Do roku 2005 nebol zavedený žiadny program substitučnej liečby, či iný prístup zameraný na znižovanie škôd. Toto vyplývalo jednak zo samotnej štruktúry oddelenia, ktoré bolo jedným z nemocničných oddelení väčšieho zdravotníckeho zariadenia, jednak pomerne malého rozsahu ambulantne poskytovaných služieb, ktoré boli svojím zameraním cielené predovšetkým na doliečovanie pacientov po základnej ústavnej liečbe.
charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by1
Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby
 • Na základe rozširovania ambulantnej činnosti a aj kvôli požiadavke na zavedenie programu substitučnej liečbe pre pacientov závislých na opioidoch aj mimo hlavného mesta bol v septembri 2005 zahájený program metadonovej substitučnej liečby.
charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by2
Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby

Časť ambulantných priestorov bola s podporou PF prestavaná na výdajňu metadonu. Vzhľadom na malý počet pacientov zaradených do programu vydáva metadon zdravotná sestra, ktorá je súčasne ambulantnou sestrou.

Podmienky na vstup do programu vychádzajú z odborného usmernenia MZ SR o metadonovej substitučnej liečbe.

charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by3
Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby

Substancia je v zriedenom stave distribuovaná z lekárne. Pomocou birety je dávkovaná zdravotnou sestrou a podávaná pacientovi s džúsom.

krit ri na zaradenie do programu
Kritériá na zaradenie do programu
 • diagnóza závislosti od opioidov ( Diagnózu a indikáciu k zaradeniu do substitučného programu stanovuje lekár CPLDZ Banská Bystrica s príslušnou kvalifikáciu v odbore liečba drogových závislostí. Diagnóza závislosti na opioidoch sa stanovuje podľa platnej verzie medzinárodnej klasifikácie chorôb. Pred zahájením substitučnej liečby je lekár povinný dostupnými prostriedkami overiť, či pacientovi nie poskytovaná substitučná liečba v inom zdravotníckom zariadení a zabrániť viacnásobnej preskripcii a úniku substitučnej látky na nelegálny trh.
 • vek minimálne 18 rokov ( od 15 rokov výnimočne po komisionálnom posúdení )
 • písomný súhlas pacienta
vylu uj ce krit ri
Vylučujúce kritériá
 • nedostatočná spolupráca pacienta
 • kontraindikácie zo zdravotných dôvodov ( ťažká renálna, hepatálna alebo kardiopulmonálna insuficiencia, alebo iné vážne somatické ochorenie )
 • iné kritéria na základe posúdenia lekárom ( napr. pokiaľ je možná a vhodná liečba orientovaná k abstinencii, prevažujúca závislosť iného než opioidového typu, neprítomnosť somatickej závislosti, chýbajúce zdravotné poistenie, problémová vzdialenosť )
vstupn vy etrenie
Vstupné vyšetrenie
 • anamnéza
 • súčasný somatický a psychický stav
 • laboratórne vyšetrenia
 • toxikologické vyšetrenie močovej vzorky na prítomnosť opioidov, ich metabolitov a iných psychoaktívnych látok
 • pomocné vyšetrenia
 • konziliárne vyšetrenie podľa potreby
 • zhodnotenie sociálnej situácie
 • záver
d ka lie by
Dĺžka liečby
 • Odporučená doba zotrvania v programe je najmenej 1 rok. Dávka sa môže upravovať podľa klinického stavu pacienta, pričom ošetrujúci lekár vypracuje pacientovi individuálny terapeutický plán s minimálne ročným trvaním.
 • Po ukončení substitučnej liečby na základe rozhodnutia lekára, predovšetkým pri závažnom porušení spolupráce pri dodržiavaní liečebného režimu zo strany pacienta je možné opätovné zaradenie do programu najskôr po 6 mesiacoch.
vyd vanie metadonu na domov
Vydávanie metadonu na domov
 • Dennú dávku je možné vydať pacientovi maximálne na 3 dni mimo výdajne v zdravotníckom zariadení. Vo fáze nastavovania a v začiatočných fázach programu je však potrebná denná kontrola stavu a dozor nad užitím substitučnej látky s výnimkou víkendov.
diskusia a z ver
Diskusia a záver
 • Zariadenie so zameraním na liečbu orientovanú k abstinencii
 • Postoje personálu
 • Zmena štruktúry pacientov
 • Vysoký prah
 • Frekvencia monitorovania moč. vzoriek
 • Kritéria na ukončenie liečby