dane informacje wiadomo ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane – informacje - wiadomości PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane – informacje - wiadomości

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Dane – informacje - wiadomości - PowerPoint PPT Presentation

jalen
154 Views
Download Presentation

Dane – informacje - wiadomości

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane – informacje - wiadomości

 2. Kodowanie danych i problem nadmiarowości

 3. Rola systemów informatycznych w kontekście systemów informacyjnych zarządzania

 4. DANE INFORMACJA (dane przeanalizowane) WIEDZA DECYZYJNA (selekcja pod kątem konkretnych problemówi ukierunkowanie na cel) DECYZJE i DZIAŁANIA Główną zaletą zastosowania komputera jest możliwość użycia go do przetworzenia danych do takiej postaci, by mogły być podstawą podejmowania decyzji

 5. System informatycznyjest składnikiem (czasem ważniejszym, a czasem mniej ważnym) systemu informacyjnego Jednak system informacyjny może istnieć (i zwykle wcześniej istnieje) bez techniki informatycznej, natomiast nawet najlepsza informatyka bez dobrze zorganizowanego systemu informacyjnego – nic nie daje.

 6. Elementy systemu informatycznego

 7. Cechy dobrej informacji

 8. Wśród systemów informacyjnych wyróżnia się pewne typy

 9. Podział systemów informa-cyjnych(główne krteria)

 10. Pozostałe kryteria klasyfikacji oraz typy systemów informa-cyjnych

 11. Generacje systemów informacyjnych

 12. System informacyjny ma następujące funkcje:

 13. Przykładowe drzewo decyzyjne związane z projektowaniem systemu informatycznego

 14. Na różnych etapach działalności biznesowej mamy do dyspozycji różne systemy informatyczneo różnymprzeznaczeniu

 15. Różne składniki systemu informacyj-nego dla zarządzania

 16. Ważne jest, żeby do właściwych celów używać właściwych narzędzi

 17. Sposoby opisu systemów informacyjnych

 18. Niektóre systemy informacyjne mają wbudowane elementy sztucznej inteligencji To zagadnienie jest jednak przedmiotem oddzielnego wykładu dotyczącego metod sztucznej inteligencji

 19. Elektroniczna wymiana danych a metody tradycyjne

 20. Rodzaje systemów EDI Użycie właściwych metod EDI jest jednym z głównych sposobów zapewniania sobie sukcesu przy wdrażaniu technik informatycznych do systemów informacyjnych