ekstended akc er rezeks yonlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on

EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI. Prof.Dr.Mustafa Yüksel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D. KHDAK. KHDAK küratif tedavisi cerrahidir. Tespit edildiğinde ancak %25’i opere edilebilir evrededir. Ekstended akciğer rezeksiyonları. Tanım? Ne zaman? Kime?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI' - jake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekstended akc er rezeks yonlari
EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI

Prof.Dr.Mustafa Yüksel

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi A.D

khdak
KHDAK

KHDAK küratif tedavisi cerrahidir.

Tespit edildiğinde ancak %25’i opere edilebilir evrededir.

ekstended akci er rezeksiyonlar1
Ekstended akciğer rezeksiyonları

Tanım: Standart akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu ile birlikte komşu doku veya yapıların da (perikard, trakea, büyük damarlar, göğüs duvarı, vertebralar gibi) rezeke edilmesidir.

ne zaman ve kime
Ne zaman ve Kime ?

 Lokal ileri evre

 N0 veya N1

Diğer pulmoner rezeksiyon operabilite kriterleri…

Genel durum uygun

Sürvi beklenen ?? (R0!!)

Sınırlı solunum rezervi (pnömonektomi!)

slide6

Tek istasyon N2?

Genç & sağlıklı hasta ekstansif rezeksiyon???

g s duvar
Göğüs duvarı

KHDAK %5-8 (+)

En güvenilir invazyon belirteci ???

g s duvar1
Göğüs duvarı
 • Hastanın şikayetleri…
 • BT MR PET

(yetersiz) (kas tutulumu?) (uzak met?)

 ALP: %34 yüksek (non-spesifik!)

slide11

Ameliyat amacı komplet rezeksiyon ve göğüs duvarı stabilitesini sağlamaktır.

*** Toraksa, tümörden uzak bir seviyeden girilmeli:

invazyon yayılımı değerlendirme seeding engellenmesi

protezin insizyon altında olmaması

slide12

Torasik inlet veya ön duvar tutulumlular hariç POSTEROLATERAL yaklaşım.

Tutulum olan kosta ile 1 üst ve alt kostaları ve interkostal kasları (3-5 cm yanlara)

slide13

EN-BLOC rezeksiyonyapılmalıdır:

hafif invazyonlarda: önce göğüs duvarı, sonra pulmoner…

 • Masif invazyonlarda: önce parankimestapler ve göğüs duvarı, sonra anatomik rezeksiyon

*** Frozensectioninceleme ŞART!

slide14

3 kosta veya skapula altı rezeksiyonlarda protez gerekmez.

 • Anterolateral ve 3

kozmetik ve fonksiyonel stabilite sağlanmalı:

Marlex meş veya Gore-Tex yama

 • Metilmetakrilat-prolen sandviç greft
 • Myokütanöz flepler
slide15

A.G.

61, E

s perior sulkus t m rleri
Süperior Sulkus Tümörleri
 • Superior torasik inlet’i ilgilendiren tümörler
 • Genellikle üst lobdan kaynaklanıp

- parietal plevra

- endotorasik fasya

- vertebra – 1.kosta

- brakiyal pleksus – interkostal sinirler

- subklavyen – juguler – SVC

klinik
Klinik

C8-T1-T2 basısı: kol-omuz ağrısı

Horner sendromu + elde güçsüzlük ve kas atrofisiPancoast-Tobias Sendromu

Çok periferik olduklarından solunum yolu şikayetleri en son…

slide18
TANI

PAAC

BT

İİAB

PET

MRI

Nörolojik muayene – EMG

anjiyo/arteriyografi – Doppler USG

tedavi
Tedavi
 • STANDART YOK!!
 • RT + cerrahi
 • Küratif yüksek doz RT
 • RT+CERRAHİ+RT (sandwich)
 • RT+CERRAHİ&intraoperatif brakiterapi
 • İnduksiyon KRT + CERRAHİ: (%92 komplet rezeksiyon) Vs. CERRAHİ+KRT
kontrendikasyonlar
Kontrendikasyonlar

Cerrahi olarak komplet rezeksiyon sağlanamayacaklar

Ekstra-torasik metastazı bulunanlar

Konfirme N2 pozitifler

Servikal trakea, özofagus ileri derece invazyonlular

T1’den daha üst seviye brakiyal pleksus ve/veya spinal kanal tutulumlular amputasyon!

İpsilateral tek istasyon N3 ???? (lokal-N1?)

yakla m
Yaklaşım
 • Standart / uzatılmış postrerolateral torakotomi

(Paulson insizyonu)

 • Anterior - torasik inlet uzanımlılar anterior transservikal yaklaşım

(Dartevelle insizyonu)

slide22

Torasikus longus ve frenik sinir korunmalı!

 • Vasküler rezeksiyon: uç uca anastomoz veya

PTFE greft ile onarım

 • Önce göğüs duvarı,

ardından akciğer

rezeksiyonu.

slide23

Vertebra için: lobektomi + posterior release ve enstrumantasyonen-blok rezeksiyon

a g 61 e
A.G.61, E

lobektomi

slide29

5 yıllık sürvi: ~ %35

Mortalite: ~%5.5

sleeve rezeks yonlar
SLEEVE REZEKSİYONLAR

*** Uygun hasta seçimi *** 

Tecrübeli merkezlerde mortalite < %10

slide31

KARİNA REZEKSİYONLARI

 • Karinaya doğru uzanan (1cm’den yakın) üst lob tümörleri
 • Ana bronşu tutan periferik tümörler
 • Alt trakeaya uzananlar
 • Karina veya karşı ana bronşun girişini tutan malignitelerde düşünülmelidir.
slide33

En önemli operabilite kriteri N2-N3 olmadığının gösterilmesidir: (MEDİASTİNOSKOPİ !!!)

 • Sleeve lobektomi olamayacağı düşünülüp pnömonektomi gibi hazırlanılmalıdır .

(solunum rezervi, peroperatif iv sıvı dengesi vb)

slide34

Pulmoner ve kardiyak evalüasyon

Karina tutulumlarında anjiyografi (SVC?)

Transözofajiyal EKO (özofagus-sol atrium?)

Sigara BIRAKTIRILMASI…

Enfeksiyon –varsa- tedavisi

Steroid kullanımının kesilmesi

slide35

Preoperatif bronkoskopi ŞART!!! 

Tümör yaygınlık ve uzunluğu

Geride kalan bronş ve trakeanın uygunluğu: konralateral bronş – trakea arası 4cm üzeri mesafeler gerilim için riskli…

slide36

Preoperatif mediastonoskopi ŞART!!

N2 – N3 (+) hastalara sleeve rezeksiyon düşünülmemelidir!!!

teknik
Teknik
 • SAĞ  SAĞ Posterolateral torakotomi
 • SOL  Median sternotomi?

SOL Posterolateral torakotomi???

(Sol arkus mobilizasyonu!)

Trakeal marjin tümör pozitif sol pnömonektomi sebepli reoperasyon(2 hafta sonra)

sternotomi veya SAĞ posterolateral torakotomi

teknik1
Teknik

Sol ana bronş mobilizasyonu zordur (aortik ark)

Lig.arteriosum divizyonu

Pretrakeal fasya mediastinoskopi sırasında rahatlatılır (aynı seansta!!)

Serbestleştirmeler: perikardiyal, laringeal, suprahyoid, hiler

cerrahi i
Cerrahi I

Azigos kesilir

Bifurkasyon mobilizasyonu

Alt trakea anterior serbestleştirme (lateral dolaşım korunur!)

Özofagus ve hilus serbestleştirmesi

Arter -ven kesilip AC+bronş asılır.

cerrahi ii
Cerrahi II

Saha içi entübasyon kontrol edilir.

Önce trakeal uç kesilir , sonra bronşiyal  margin frozen incelemesi!!

4cm?!!

Subkarinal LN çıkartılır; aşırı diseksiyondan kaçınılır: lenfatik ve vasküler dolaşım…

slide41

Vasküler rezeksiyon planlandı ise

havayolu anastomozu öncesinde yapılmalıdır.

 • SVC klemplenir: proxkavoatrial bileşke

distal brakiosefalik bileşke

 end-to-end veya PTFE (no 18-20)

slide43

Posterior duvar- kontinü

 • Anterior duvar- separe
 • 4/0 PDS – vicryl
 • Düğümler lümen dışına oturtulmalı
 • Trakeaya 2.bir anastomoz yapılacak ise ilkinden en az 1cm mesafeye

yapılmalı… (Barclay prosedürü)

slide44

Anastomoz hattı güçlendirmesi

Plevra

Perikardiyal yağlı doku

İnterkostal kas flebi

Omentum

postoperatif
Postoperatif
 • Erken postop ve taburcu öncesi FOB
 • Erken ekstübasyon
 • Fizyoterapi
 • Çene dikişi

(en az 1 hafta)

 • Erken “proflaktik” trakeostomi??
slide46

E,Y

62, E

Sol üst ve alt lob wedge

T2-T3 hemikorpektomi