slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dragica Vlaovi ć Vasiljević PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dragica Vlaovi ć Vasiljević

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Dragica Vlaovi ć Vasiljević - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

2.7. Usluge socijalne zaštite - poja m definicije i katalog KOMPARATINI PREGLED Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija. Dragica Vlaovi ć Vasiljević. Koncept usluga u socijalnoj zaštiti. Pristup u zadovoljavanju potreba korisnika, koji u prvi plan stavlja;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dragica Vlaovi ć Vasiljević' - jake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2.7.Usluge socijalne zaštite - pojamdefinicije i katalogKOMPARATINI PREGLED Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija

Dragica Vlaović Vasiljević

koncept usluga u socijalnoj za titi
Koncept usluga u socijalnoj zaštiti

Pristup u zadovoljavanju potreba korisnika, koji u prvi plan stavlja;

 • Vrstuisadržajuslugakojemogu odgovoriti potrebamaviše različitih ciljnih grupa,
 • Holističkuprocenu potrebakorisnika,
 • Postizanjepozitivne promene kod korisnika, u okviru određenog organizacionog oblika.
 • Korisnika kao partneraa ne objekat zaštite.

Baziran je na poštovanju ljudskih prava i osnažìvanju korisnika.

pojam usluga u socijalnoj za titi
Pojam usluga u socijalnoj zaštiti
 • Usluge se sastoje od aktivnosti i dobara koje se nude korisniku u cilju poboljšanja kvaliteta života kroz zadovoljavanje potreba i otklanjanje/ublažavanje rizika.
usluge u zajednici
Usluge u zajednici
 • Usluge socijalne zaštite za koje je nadležna lokalna samouprava najčešće se označavaju kao usluge u zajednici.
 • Njihova osnovna i zajednička odlika je realizacija u prirodnom okruženju korisnika.
usluge u zajednici primer
Usluge u zajednici/primer
 • pomoć u kući
 • dnevni boravak za različite ciljne grupe (stariji, osobe sa invaliditetom, mladi u sukobu sa zakonom)
 • prihvatilišta
 • „hrana na točkovima”
 • „odmorišta” (respite care)
 • stanovanje uz podršku za različite ciljne grupe
 • usluge savetovanja i informisanja
 • klubovi za različite ciljne grupe (social club)
 • različite forme usluga koje se pružaju direktno na terenu, kratkotrajne po intezitetu i sadržaju ( „outreach services”).
karakteristike usluga
Karakteristike usluga
 • kontinuiranost
 • dostupnost
 • definisana ciljna grupa
 • definisana svrha
 • utvrđeni sadržaji usluge
 • funkcionalnost i ekonomičnost
 • zasnovanost na strukturalnim i funkcionalnim standardima
kontinuiranost i dostupnost
Kontinuiranost i dostupnost
 • Usluga se pruža u dužem vremenskom periodu, što je čini održivom sa stanovišta stabilnih izvora finansiranja i permanentno prisutne korisničke grupe.
 • Dostupnost se obezbeđuje ispunjenjem standarda, definisanjem broja korisnika i kriterijuma prijema i transparetnim listama čekanja.
ciljna grupa
Ciljna grupa
 • Svaka usluga ima jasno određenu ciljnu grupu (npr. stare nepokretne ili slabo pokretne osobe iznad 65 godina, deca i mladi sa teškoćama u razvoju i sl.)
 • U zavisnosti od ciljne grupe određuju se njena svrha i sadržaji
svrha usluge
Svrha usluge
 • Svrha upućuje na osnovne ciljeve, odnosno ishode koji se žele postići pružanjem konkretne usluge.
 • Cilj svih usluga koje se pružaju u lokalnoj zajednici je zadovoljavanje potreba korisnika u neposrednom okruženju .
 • Ovaj cilj se u zavisnosti od korisničke grupe ostvaruje putem različitih ishoda (od očuvanja postojećih potencijala do razvijanja nedostajućih znanja i veština).
sadr aj usluga
Sadržaj usluga
 • Sadržaji usluga predstavljaju grupe aktivnosti posredstvom kojih se postižu željeni ishodi i kreću se od pomoći u obavljanju kućnih poslova, obezbeđivanje ishrane i prenoćišta, nege, posredovanja, zastupanja, do edukativnih, obrazovnih i kulturno zabavnih sadržaja.
 • Usluge su funkcionalne i ekonomične ukoliko postižu željeni ciljeve i ishode uz utrošak sredstava koje ih čine finansijski održivim.
standardi i procedure
Standardi i procedure
 • Standardi su zahtevi u pogledu sadržaja pružanja usluga, stručnih postupaka (procena, planiranje), praćenja ishoda i procesa, infrastrukture i kadrova.
 • Procedure su načini za ispunjenje standarda
odnos projekata i usluga
Odnos projekata i usluga
 • Projektne aktivnosti nisu usluge
 • Iz projekata se mogu razviti usluge, ukoliko ispunjavaju zahtevane uslove i obezbeđena je održivost projekta.
 • Usluge koje obezbeđuje država podrazumevaju unicfiranost i inkluzivnost, a nediskriminativnost i ekskluzivnost.
komparativni pregled

Komparativni pregled

Usluge socijalne zaštite

definicija usluga u socijalnoj za titi
Definicija usluga u socijalnoj zaštiti
 • Usluge socijalne zaštite su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranje mogućnosti da samostalno žive u društvu.

(Zakon o soc. zaštite RS)

 • „Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici”.

(Zakon o socijalnoj skrbi –Hrvatska)

 • U relevantnim zakonima Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i Crne Gore nije data definicija usluga socijalne zaštite
vrste usluga osnovne podele
Vrste usluga – osnovne podele
 • Srbija – podela na grupe usluga
 • Crna Gora – podela na grupe usluga
 • Hrvatska– jedinstvena lista usluga/kasnija podela prema korisničkim grupama
 • Bosna i Hercegovina /Republika Srpska – usluge definisane kao pravo
grupe usluga srbija
Grupe usluga - Srbija
 • Usluge procene i planiranja: procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih značajnih osoba u okruženju korisnika;
 • Dnevne usluge u zajednici: dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • Usluge podrške za samostalan život: stanovanje uz podršku; personalna asistencija; obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u zajednici;
 • Savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge: intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni; aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti;
 • Usluge smeštaja: smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja.
grupe usluga srbija1
Grupe usluga - Srbija

Nezavisno od ove podele navode se i:

 • Usluge neodložne intervencije
 • Među sektorske usluge
grupe usluga crna gora

Grupe usluga Crna Gora

Procjena i planiranje: procjena stanja, odnosno potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjena staraoca, hranitelja, usvojioca i lica kojem je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje; izrada individualnog plana pružanja usluga i drugih procjena i planova.

Podrška za život u zajednici; dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku, svratište, personalna asistencija, tumačenje i prevođenje na znakovni jezik i druge usluge podrške za život u zajednici.

Savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga; savjetovanje, terapiju, medijaciju, SOS telefon i druge usluge s ciljem prevazilaženja kriznih situacija i unaprjeđivanja porodičnih odnosa.

Smještaj; porodični smještaju, smještaj u ustanovi, u prihvatilištu – skloništu i u drugim vrstama smještaja.

Neodložne intervencije

katalog usluga hrvatska
Katalog usluga -Hrvatska

1. Prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

2. Savjetovanje i pomaganje

3. Pomoć u kući

4. Psihosocijalna podrška

5. Rana intervencija

6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

7. Boravak

8. Smještaj

9. Organizirano stanovanje

prava u socijalnoj za titi republika srpska
Prava u socijalnoj zaštiti –Republika Srpska
 • Novčana pomoć
 • Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
 • Podrška uizjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju
 • Smještaj u ustanovu
 • Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu
 • Pomoć i njega u kući
 • Dnevno zbrinjavanje
 • Jednokratna novčana pomoć i
 • Savjetovanje
prava u socijalnoj za titi republika srpska1
Prava u socijalnoj zaštiti –Republika Srpska

„Proširena prava“

 • Utvrđuju ih lokalne samouprave
 • Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom
 • Zaštićeno stanovanje
 • Stanovanje uz podršku
 • Usluge javne kuhinjie
 • SOS telefoni …
prava u socijalnoj za titi federacija bih
Prava u socijalnoj zaštiti –Federacija BiH
 • Novčana i druga materijalna pomoć
 • Osposobljavanje za život i rad
 • Smještaj u drugu porodicu
 • Smještaj u ustanove socijalne zaštite
 • Usluge socijalnog i drugog stručnog rada
 • Kućna njega i pomoć u kući