Download
skladba p slove n ur en ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skladba – příslovečné určení II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skladba – příslovečné určení II

Skladba – příslovečné určení II

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Skladba – příslovečné určení II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skladba – příslovečné určení II adverbiale

 2. Anotace • materiál tvoří 36 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení vedlejší větou příslovečnou, některými jejími druhy a jejím využitím v praxi • cílová skupina: 7. ročník • autor: Mgr. Tomáš Kozák • očekáváný výstup: žák rozezná ve větě příslovečné určení a vv-příslovečné, umí je zaměňovat a správně používat • použitá literatura: učebnice SPN pro 7. ročník, Český jazyk – Přehled učiva pro základní školu • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na cvičeních

 3. Základní pojmy: • přimykání • příslovečné určení • místa • způsobu • míry • prostředku • původce děje • zřetele • příčiny • účinku • podmínky • přípustky • účelu • vedlejší věty • místní • časové • způsobové • měrové • zřetelové • příčinné • účelové • podmínkové • přípustkové

 4. Příslovečné určení • Příslovečné určení je větný člen, který rozvíjí sloveso (ukvapenějednat, přecházípomístnosti), přídavné jméno (lidéžijícínavenkově, velmimírnýpes), někdy také příslovce (dostčasto, hodněhlasitě). • Vyjadřuje okolnosti, za kterých děj probíhá, a různévztahy (místo, čas, způsob, míru, prostředek, původce děje, zřetel, příčinu, účel, podmínku a přípustku. • Na příslovečné určení se ptáme řídícím výrazem a různými příslovci (někdy vedle pádových otázek): Včerajsem se chvilkuzdržela ukamarádky. Kdy jsem se zdržela u kamarádky? Jakdlouho jsem se včera zdržela u kamarádky? Kde jsem se včera chvilku zdržela? • příslovečné určení může být rozvito dalšími členy (v okamžiku – v témž okamžiku) • Příslovečná určení mohou být i v jiném tvaru nebo vyjádřena jiným slovem: vynořil se na hladině = nad hladinou; jednou = kdysi, jednoho dne • Tvar příslovečného určení není řídícím členem určen; tento vztah označujeme termínem přimykání

 5. Příslovečné určení příčiny a účelu • Příslovečné určení příčiny vyjadřuje příčinu, která vyvolá nějaký děj )příčina tedy ději předchází) • Ptáme se otázkami: proč?, z jakého důvodu?, z jaké příčiny? • Pro slzy neviděla na cestu. Kvůli tomu potvrzení jsem musel jít za paní hospodářkou. • Příslovečné určení účelu vyjadřuje, co je cílem děje (účel následuje po ději). • Ptáme se otázkami: proč?, za jakým účelem? • Řekl to na vysvětlenou. Běž se do koupelny umýt.

 6. Příslovečné určení podmínky a přípustky • Příslovečné určení podmínky vyjadřuje podmínku, která umožňuje, aby děj věty nastal. • Ptáme se otázkami: za jaké podmínky? • Za deště na výlet nepojedeme. • Příslovečné určení přípustky vyjadřuje něco nepředpokládaného, co by mělo vést k opaku(přípustka a děj jsou v rozporu). • Ptáme se otázkami: navzdory čemu?, i přes co? • I přes vytrvalý déšť na výlet pojedeme.

 7. U vyznačených slov urči druh PU PUÚ Již po staletí pomáhají lidem připočítání různé pomůcky. Nejpřesnějším a nejrychlejším počítacím strojem je počítač. První počítač sestrojil na počátku 19. století Charles Babbage. Ipřespoužití pouhých mechanických pomůcek, jako jsou ozubená kola páky, dokázal počítač sčítat dlouhé řady číslic a výsledky tiskl. Dnešní počítače jsou elektronické. Kvůli nejjednoduššímu způsobu měnění elektronického signálu, jakým je zapínání a vypínání elektrického proudu, používají počítače dvojkovou soustavu, která má jen dvě číslice, 0 a 1. Počítače se skládají z tisíců spínačů, jež lze zapínat a vypínat, což jsou vlastně pokyny ano, ne. A to jsou také jediné signály, které počítač připrovádění svých operací neustále používá. Kzahájení práce potřebuje jen dvě věci: program, který mu řekne, co má dělat a data, která má zpracovat. Pupříp. PUÚ PUČ PUpod.

 8. Vyberte PU a určete je Můj otec byl až do pozdního stáří zdráv jako ryba. Opatrně jsme stoupali po příkré stezce. Ve středu odjela moje sestra do Karlových Varů na léčení. S potěšením jsme přijali vaši zprávu. Přes nepříznivé povětrnostní podmínky letci odvážně vzlétli na pomoc výpravě. Pro krajně nepříznivé počasí byl fotbalový zápas odložen na pozdější dobu. Vytrvalostí dosáhli svého cíle. Oči jim zářily radostí. Doprava byla přerušena pro poruchu v dodávce elektrického proudu. S napětím jsme sledovali celou hru až do konce. Všichni si jej velice oblíbili pro jeho milou povahu. Jeho obličej byl zsinalý hrůzou. Tryskové letadlo letělo nadzvukovou rychlostí v ohromné výši.

 9. Vyberte PU a určete je PUČ PUZ PUZ PUČ PUM Můj otec byl až do pozdního stáří zdráv jako ryba. Opatrně jsme stoupali po příkré stezce. Ve středu odjela moje sestra do Karlových Varů na léčení. S potěšením jsme přijali vaši zprávu. Přes nepříznivé povětrnostní podmínky letci odvážně vzlétli na pomoc výpravě. Pro krajně nepříznivé počasí byl fotbalový zápas odložen na pozdější dobu. Vytrvalostí dosáhli svého cíle. Oči jim zářily radostí. Doprava byla přerušena pro poruchu v dodávce elektrického proudu. S napětím jsme sledovali celou hru až do konce. Všichni si jej velice oblíbili pro jeho milou povahu. Jeho obličej byl zsinalý hrůzou. Tryskové letadlo letělo nadzvukovou rychlostí v ohromné výši. PUM PUÚ PUZ PUpřp PUMí PUM PUP PUČ PUZ PUP PUZ PUZ PUČ PUMí PUP PUZ PUZ PUM

 10. Příslovečné určení příčiny, účelu • Vyjádření těchto příslovečných určení větným členem nebývá někdy jednoznačné, jak to vyplývá i z toho, že jedno příslovečné určení můžeme nahradit různými větami: • Udělal to kvůli Petrovi. • Udělal to, protože to Petr chtěl. – Udělal to, aby měl Petr radost. • Proto je mnohem častěji vyjadřujeme vedlejšími větami než větným členem.

 11. vv-příslovečné příčinné, účelové • vv- příčinné bývají uvozeny spojkami, jako jsou např. protože, poněvadž, jelikož

 12. vv-příslovečné příčinné

 13. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč ve větě To přišel jen tatínek. jsou výrazy to a jen částice? • Výrazy to a jen jsou částice, protože nejsou větnými členy.

 14. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč je ve větě Šel okolo našeho domu. slovo okolo předložka? • …, protože za ním následuje slovo, ke kterému patří.

 15. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč ve spojením být s to, kdo s koho je předložka s? • …, protože se jedná původně o jiný pád něž druhý.

 16. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč se gramatikách uvádí, že frnk, žbluňk, buch jsou zvukomalebná citoslovce? • …, protože se zvuk při vyslovení podobá reálnému zvuku.

 17. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč slova nahoru, nabíledni označujeme jako příslovečné spřežky? • …, protože to původně byla samostatná slova.

 18. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč píšeme tamější bez -n-? • …, protože je odvozeno od slova tam, nikoliv od slova tamní.

 19. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč píšeme stěží, ale ztěžka? • …, protože stěží je spřežka 7. pádu a podstatného jména, kdežto ztěžka je spojení 2. pádu a podstatného jména.

 20. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč s v názvu U Tenisových dvorců píše velké T? • …, protože v názvech ulic píšeme velkým písmenem předložku a první slovo po ní.

 21. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč ve větě OSN schválila novou rezoluci. je u příčestí koncovka rodu ženského? • …, protože slovo organizace je ženského rodu.

 22. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč jsou zájmena copak, kdopak pouze tázací, nikoliv vztažná? • …, protože nemohou fungovat jako spojky ve větách.

 23. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč označujeme větu Kdo to udělal? jako tázací doplňovací? • …, protože odpověď do ní je třeba doplnit. • …, protože nelze odpovědět pouze ANO/NE.

 24. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč podmět ve větě Co dnes hrají v kině? označujeme jako všeobecný? • …, protože nepotřebujeme vědět, kdo konkrétně v kině promítá.

 25. Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět • Proč je věta vedlejší v souvětí Není známo, kam zmizel. podmětná? • …, protože vyjadřuje podmět věty hlavní.

 26. Vyhodnocení testu • 0-3 chybné odpovědi VÝBORNĚ • 4-6 chybných odpovědí VELMI DOBŘE • 7-8 chybných odpovědí PRŮMĚRNÉ

 27. vv-příslovečné účelové

 28. vv-příslovečné účelové • bývají uvozeny spojkou aby • Je to, pane, trápení. Já musím co chvíli zahánět kluky, aby neškádlili mého psa. • To já zase musím zahánět psy, aby nehonili mou kočku. • A já musím střílet na zahradě kočky, aby mně nehonily ptáčky • A já musím střílet ptáčky, aby mně nesežrali třešně.

 29. Urči druh vv. podmětná Nebylo možné, abychom dále čekali. Pospěš si, abychom ten autobus vůbec stihli. Neřekl mi, abych mu to půjčil. Vstal jsem ráno dřív, abych ještě stihl vyvenčit našeho psa. Nejsem takový, abych se hned polekal. Koupila jsem to, abych ti udělala radost. Křičel jsem na něj, aby toho okamžitě nechal. Řekl to schválně, abychom ho nepodezírali. účelová předmětná účelová přísudková účelová předmětná účelová

 30. vv-příslovečné podmínkové • bývají uvozeny spojkami jestliže, když, -li, kdyby • Když si pospíšíme, musíme vlak stihnout. • Bude-li hezky, půjdu ven.

 31. vv-příslovečné podmínkové

 32. Zpracujte pravidla některé spol. hry

 33. vv-příslovečné přípustkové • bývají uvozeny spojkami: ač, ačkoli(v), i když, přestože, třebaže, navzdory • I když si pospíšíme, nemusíme vlak stihnout. • Třebaže nebude hezky, půjdu ven.

 34. vv-příslovečné přípustkové

 35. Rozlište vv-příčinné, účelové, podmínkové, přípustkové a nahraďte je větným členem. příčinná • Mořská voda je slaná, protože obsahuje kuchyňskou sůl a jiné soli. • Mořská voda je slaná díky obsahu… • Dopadá-li světlo na neprůhledný předmět, vytvoří se za ním stín. • Při dopadu světla na neprůhledný… • Když se se led zahřeje, změní se ve vodu. • Při zahřátí… • Vyměníme si místo, abys lépe viděl. • … kvůli tvému lepšímu výhledu. podmínková podmínková účelová

 36. Rozlište vv-příčinné, účelové, podmínkové, přípustkové a nahraďte je větným členem. přípustková • Udělal to, přestože jsi ho varoval. • … přes tvé varování. • Loď pluje, poněvadž její trup obsahuje velké množství vzduchu. • … díky obsahu velkého množství vzduchu v trupu. • Samice se vrací k mláďatům třikrát za den, aby je nakrmila. • … nakrmit je. • Baltské moře je poměrně málo slané proto, že má stály přísun sladké vody z četných řek. • … díky stálému přísunu sladké vody… příčinná účelová příčinná